فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 1، شماره 4، تابستان 1390
مقايسه بيدردي بعد از عمل در بيماران تحت عمل جراحي شكستگي ساق پا با تجويز پيش داروي سلكوكسيب در زمانهاي مختلف قبل از عمل جراحي

عليرضا پورنجفيان *1، مليحه صحت2، محمدرضا قدرتي1، فرانك رختابناك1، عليرضا خلدبرين1
استاديار بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي تهران (پرديس همت)، بيمارستان فيروزگر (*مولف مسئول)
دستيار بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي تهران (پرديس همت)
تاريخ دريافت: : 23/5/1390 تاريخ پذيرش: 5/10/1389

چكيده
زمينه و هدف: تجويز داروي سلكوكسيب خوراكي قبل از عمل جراحي به منظور پيشگيري از درد پس از آن در مطالعات مختلف به اثبات رسيده

است. مطالعات مختلفي نيز در مورد دوز كافي و موثر جهت كنترل درد پس از عمل به انجام رسيده ولي در مورد تجويز تك دوز آن يا تجويز در دوزهاي منقسم با مقدار كمتر هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. در اين مطالعه سعي شده است كه اثربخشي زمانهاي مختلف تجويز سلكوسيب به صورت پيش دارو در بيماران تحت عمل جراحي شكستگي ساق پا مورد بررسي قرار بگيرد.
-27122-2037280

مواد و روش: مطالعه حاضر به صورت يك كارآزمايي باليني تصادفي شده بر روي60 بيمار با شكستگي ساق كه كانديداي عمل جراحي با بيحسي نخاعي بودند انجام شد. پس از اخذ رضايت، بيماران به صورت تصادفي در سه گروه تقسيم شدند. گروه اول سلكوكسيب خوراكي با دوز 400 ميليگرمي شب قبل از عمل جراحي، گروه دوم سلكوكسيب در دو دوز 200 ميليگرمي شب قبل و صبح روز عمل جراحي و گروه سوم (كنترل) هيچ داروئي دريافت نكردند. شدت درد پس از عمل جراحي بر حسب اسكور مشاهدهاي درد (VAS)، زمان درخواست مسكن بعد از عمل جراحي و ميزان مصرف اپيوييدها ظرف 24 ساعت پس از عمل در سه گروه ثبت و مقايسه شدند. براي مقايسه داده هاي كيفي و كمي بين سه گروه از آزمونهاي كاي دو و آنوواي يكطرفه استفاده شد.
يافتهها: سه گروه از نظر توزيع سني، جنسي، طول مدت عمل جراحي اختلاف معنيداري با يكديگر نداشتند. شدت درد پس از عمل طي 6 ساعت پيگيري در سه گروه مشابه بوده و به لحاظ آماري اختلاف معنيداري نداشت. متوسط زمان درخواست مسكن از پايان بيحسي نخاعي در گروه سلكوكسيب با دوز 400 ميليگرم 121±5/196 دقيقه بود كه به طور معنيداري بيشتر از گروه سلكوكسيب با دو دوز 200 ميليگرم 68±5/127 دقيقه و درگروه كنترل 44±7/122 دقيقه بود (01/0=p). هر چند ميزان دريافت مسكن ظرف 24 ساعت پس از عمل در گروهي كه تك دوز 400 ميليگرم سلكوكسيب دريافت كرده بوده كمتر از دو گروه ديگر بود ولي به لحاظ آماري اين اختلاف معنيدار نبود (662/0=p)
نتيجهگيري: دوز منفرد 400 ميليگرمي سلكوكسيب به طور معنيداري زمان درخواست مسكن پس از جراحي شكستگي سـاق تحـت بـيحسـينخاعي را به تعويق مياندازد هر چند در مقايسه با دو دوز 200 ميليگرمي تاثيري بر روي شدت درد پس از عمل جراحي نـدارد . هـم چنـين دوز 400 ميليگرمي تا حدي از ميزان مصرف اپيوييد در مقايسه با دوز 200 ميليگرمي تكرار شده و گروه كنترل ميكاهد.

واژگان كليدي: درد پس از عمل جراحي، سلكوكسيب، شكستگي ساق پا، بيحسي نخاعي

آدرس مولف مسئول: تهران، خيابان كريمخان، خيابان بهآفرين، بيمارستان فيروزگر
[email protected] :پست الكترونيك

-47243774192

بي

مقايسه
در

عمل

از

بعد

ردي
د
…….
62

بي

مقايسه

در

عمل

از

بعدقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید