بررسی اثر افزيدن استامیىًفه يریدی به فىتاویل در پمپ کىترل درد بر میزان درد بیماران تحت جراحی ارتًپدی اودام تحتاوی

فرناد ایمانی1، محمد رادمهر*2، علی محمدیاناردی3، سعیدرضا انتظاری4، مهزاد علیمیان4
1-داًطیبرداًطیبر ثی َضیثیَْضی دا طگبداًطگبُ ػلػلَمَم پشضکی تتْزاىْزاى)پزديس ّوتّوت(، ثیوبرستبى حضزت رسَلرسَل اکزم)ظ(، ثخص ثیثیَْضیَضی ٍ درد
2-فلفلَضیپَضیپدرد، استبديبر ثیثیَْضیَضی داطگبداًطگبُ ػلػلَمَم پشضکی خخْزمْزم )* يس ذًَيسٌذُ هسئهسئَلَل(
3-فلفلَضیپَضیپ درد، استبديبر ثیثیَْضیَضی داطگبداًطگبُ ػلػلَمَم پشضکی اردثیل
4- استبديبر ثیثیَْضیَضی دا طگبداًطگبُ ػلػلَمَم پشضکی تتْزاىْزاى)پزديس ّوتّوت(، ثیوبرستبى حضزت رسرسَلَل اکزم)ظ(، ثخص ثیثیَْضیَضی
تبريخ دريبفت: 10/2/1390 تبريخ پذيزش: 20/3/1390

چکیده
0381000

همکاران

و

ایماوی

فرواد

دکتر

ًفه
استامیىً

افزيدن

اثر

بررسی

………

همکاران

و

ایماوی

فرواد

دکتر

ًفه

استامیىًقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید