بررسي تاثير تزريق داخل نسجي و زيرجلدي بوپيواكايين بر درد پس از

عمل جراحي بستن لوله هاي رحم در دوره پس از زايمان
ناهيد منوچهريان *1، محمدحسين بخشايي 2
– استاديار گروه بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي همدان.

– استاديار گروه بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي همدان.

تاريخ دريافت: 10/10/1389 تاريخ پذيرش: 20/11/1389

چكيده
زمينه و هدف: درد پس از عمل يكي از مشكلات شايع پس از اعمال جراحي است. روشهاي مختلفي براي كنترل درد پس از عمل وجود دارد كه يكي از آنها تزريق موضعي مواد بيحس كننده است. هدف از اين مطالعه تعيين تاثير تزريق داخل نسجي بوپيواكائين 25/0 درصد در لولههاي رحم و زير جلد بر كاهش مصرف مسكن و افزايش رضايت
-35813609600

دوره

،
درد

و

بيهوشي

فصلنامه
1
شماره

،
3
بهار

،
1390

نجمن
ا

ن
آ

ژيونال
ر
س
ايران

درد

و

تزي

دوره

،

درد

و

بيهوشي

فصلنامه

1

شماره

،قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید