تاثير افزودن كتامين به پتيدين بر شدت درد پس از اعمال جراحي بزرگ شكمي

افسانه نوروزي1، هوشنگ طالبي*2، شاهين فاتح3، علي محمدزاده1، زهره احمدي4، اكرم سوارآبادي4، افسانه محبي4 1- استاديار گروه بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي اراك
استاديار گروه بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي اراك(*مؤلف مسئول)
استاديار گروه جراحي، دانشگاه علوم پزشكي اراك
دانشجوي سابق علوم پزشكي اراك، دانشگاه علوم پزشكي اراك
تاريخ دريافت: 30/11/1389 تاريخ پذيرش: 15/12/1389

چكيده
-35813616458

دوره

،
درد

و

بيهوشي

فصلنامه
1
شماره

،
3
بهار

،
1390

نجمن
ا

ن
آ

ژيونال
ر
س
ايران

درد

و

تزي

دوره

،

درد

و

بيهوشي

فصلنامه

1

شماره

،

3قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید