بررسي تاثير سولفات منيزيم به عنوان پيش دارو برسرعت و شدت اثر سيسآتراكوريوم حين القاي بيهوشي به روش پرايمينگ

محمدرضا قدرتي*1، اميرعزيز سيف2، فرانك رختابناك1، عليرضا خلدبرين1، عليرضا پورنجفيان1 1 – استاديار بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي تهران(پرديس همت)، بيمارستان فيروزگر(*مؤلف مسئول)
2 – دستيار بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي تهران (پرديس همت)

تاريخ دريافت: 15/12/1389 تاريخ پذيرش: 25/1/1390

چكيده
زمينه و هدف: به هنگام القاي بيهوشي، هرچه زمان تاثير شل كننده سريعتر باشد از خطر آسپيراسيون كاسته خواهد شد.
-35813616458

دوره

،
درد

و

بيهوشي

فصلنامه
1
شماره

،
3
بهار

،
1390

نجمن
ا

ن
آ

ژيونال
ر
س
ايران

درد

و

تزي

دوره

،

درد

و

بيهوشي

فصلنامه

1

شماره

،

3قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید