بررسي تاثير مقدار كم كتامين بر گلو درد بعد از عمل تانسيلكتومي در كودكان

شيده مرزبان1، سودابه حدادي*2
– استاديار بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي گيلان، بيمارستان اميرالمومنين (ع)، بخش بيهوشي.
– استاديار بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي گيلان، بيمارستان اميرالمومنين (ع)، بخش بيهوشي. (*مؤلف مسئول)

تاريخ دريافت: 10/9/1389 تاريخ پذيرش: 20/10/1389

چكيده
-342891053084

هوشبري

فصلنامه
درد

و
دوره

،
1
شماره

،
2

زمستان

،
1389

انجمن

آن

رژيونال
س
ايران

درد

و

تزي

هوشبري

فصلنامه

درد

و

دوره

،

1

شماره

،

2قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید