بررسي اثرات پيش داروي پره گابالين در مقايسه با دارونما بر درد حاد پس از
هيستركتومي شكمي
سعيدرضا انتظاري1، فرناد ايماني2، علي خطيبي∗3، آزاده رضايي4
-استاديار بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص)، بخش بيهوشي
– دانشيار بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص)، بخش بيهوشي
-دستيار بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي تهران (*مؤلف مسئول)
– دستيار جراحي زنان و زايمان، دانشگاه علوم پزشكي تهران

تاريخ دريافت: 15/8/1389 تاريخ پذيرش: 20/9/1389

چكيده

زمينه و هدف: پرهگابالين يك داروي ساختني مشابه از گاما آمينو بوتيريك اسيد است كـه عـلاوه بـر
اثر ضد تشنجي، تأثير بسزايي هم در كنترل دردهاي مزمن نوروپاتيك دارد. امـا مطالعـات انـدكي در مـورد تأثير آن در كنترل درد حاد پس از عمل وجود دارد. هدف از اين مطالعه بررسي تـأثير تجـويز پـيش داروي پرهگابالين خوراكي در كنترل درد و ميزان مصرف مخدر پس از جراحي هيستركتومي شكمي ميباشد.
-342891053084

دوره

درد
،

و

هوشبري

فصلنامه
1
شماره

،
2

زمستان

،
1389

انجمن

آن

رژيونال
س
ايران

درد

و

تزي

دوره

درد

،

و

هوشبري

فصلنامه

1

شماره

،قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید