مقايسه تاثير دو روش بلوك فاشيا ايلياكا و تزريق فنتانيل وريدي بر ميزان درد بيماران دچار شكستگي تنه استخوان فمور هنگام انجام بيحسي نخاعي
فرامرز مصفا1*، علي اكبر اسماعيلي جاه2، سيد حسن خوشنويس1
استاديار گروه بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، بيمارستان اختر، بخش ييهوشي (*مولف مسئول)
دانشيار ارتوپدي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تاريخ دريافت : تاريخ پذيرش:

چكيده
زمينه و هدف: باتوجه به درد شديد بيماران دچار شكستگي تنه استخوان فمور هنگـام وضـعيت گـرفتن بـراي بيحسي داخل نخاعي، بر آن شديم تا با مقايسه دو روش بـي دردي بلـوك فاشـيا ايلياكـا و تزريـق وريـدي فنتانيـل،

بهترين روش براي كاهش درد در اين بيماران را پيدا كنيم.
روش مطالعه: دراين مطالعه كه به صورت كارآزمايي باليني مقطعي يكسويهكور1 انجام شـد، 20 بيمـار دچـار شكستگي تنه استخوان فمور، و طبقه بندي 1 و 2ASA 1 وارد مطالعه شده و به طور تصادفي به دو گروه 10 نفـري

-342891053084

دوره

درد
،

و

هوشبري

فصلنامه
1
شماره

،
2

زمستان

،
1389

انجمن

آن

رژيونال
س
ايران

درد

و

تزي

دوره

درد

،

و

هوشبري

فصلنامه

1

شماره

،قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید