بررسي اثر افزودن منيزيوم سولفات به بوپيواكائين و فنتانيل در بي حسي نخاعي در
بيماران تحت اعمال جراحي ارتوپدي اندام تحتاني
محمودرضا آلبويه1، فرناد ايماني2، سعيدرضا انتظاري1، تيام يوسفوندمنصوري*3، پوپك رحيمزاده1 1 – استاديار بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص)، بخش بيهوشي
– دانشيار بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) ، بخش بيهوشي
– دستيار بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) ، بخش بيهوشي (*مؤلف مسئول)

تاريخ دريافت: 1/10/1389 تاريخ پذيرش: 10/11/1389

چكيده
زمينه و هدف: طي ساليان اخير بيحسي نخاعي با استفاده از داروهاي بيحسي موضـعي همـراه بـا يـك مخـدر در جراحيهاي ارتوپدي اندام تحتاني بعلت ميزان موفقيت بالا، رضايتمندي بيشتر بيماران و كاهش مصرف داروها در مقايسـه
با بيهوشي عمومي مورد توجه قرار گرفته است. در بررسيهاي تجربي، تجويز نخاعي سـولفات منيزيـوم بطـور چشـمگيري بي دردي طي بيحسي نخاعي را افزايش داده است. هدف از اين مطالعه بررسي اثر افزودن منيزيوم سولفات به بوپيواكائين و فنتانيل در بيحسي نخاعي در بيماران تحت اعمال جراحي ارتوپدي اندام تحتاني بوده است.
-342891053084

دوره

درد
،

و

هوشبري

فصلنامه
1
شماره

،
2

زمستان

،
1389

انجمن

آن

رژيونال
س
ايران

درد

و

تزي

دوره

درد

،

و

هوشبري

فصلنامه

1

شماره

،قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید