مقايسه بيهوشي عمومي با بي حسي نخاعي از نظر ميزان خونريزي حين عمل
نفروليتوتريپسي جلدي

غلامرضا موثقي1، محمودرضا محققدولتآبادي2، غلامحسين شيرخاني*3
-دانشيار بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان شهيد هاشمي نژاد، بخش ييهوشي
– استاديار بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان شهيد هاشمي نژاد، بخش ييهوشي
– دستيار بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي تهران (*مولف مسئول)

تاريخ دريافت: 5/8/1389 تاريخ پذيرش: 20/9/1389

چكيده
زمينه و هدف: روش نفروليتوترپسي جلـدي هـم اكنـون بـه عنـوان يـك روش متـداول بـراي خـارج سـاختن سنگ هاي كليوي و قسمت فوقاني ميزناي بكارميرود. جهت انجام نفروليتوترپسي جلدي دو روش بيهوشي عمـومي و

بيحسي نخاعي مورد استفاده قرار ميگيرد. در اين مطالعه سعي شده اسـت دو روش بيهوشـي عمـومي و بـيحسـي
-342891053084

هوشبري

فصلنامه
درد

و
دوره

،
1
شماره

،
2

زمستان

،
1389

انجمن

آن

رژيونال
س
ايران

درد

و

تزي

هوشبري

فصلنامه

درد

و

دوره

،

1

شماره

،

2قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید