بررسی تأثیر مورفین اپیدورال در جراحی میکرودیسککتومی کمری جهت کنترل درد بعد از عمل

رضا موثقی1، عباسعلی درستی1، داود آقامحمدی1

زمینه و هدف : تجتجَیسَیس هخذر اپیذاپیذٍرالٍرال یکی از ررٍشٍش ّایّای هتذاهتذاٍلٍل ککٌترلٌترل درد پس از عول هی باضذ ٍلیٍلی در ههَردَرد تجتجَیسَیس هستقین هخذر اپیذراپیذرٍال در هحل عول، قبل از پایاى جراحی هطالعات کوی صصَرتَرت گرفتگرفتِ است . ّذفّذف از ایي هطالعهطالعِ بررسی اثر بخطی ایي ررٍشٍش برای بی دردی پس از عول جراحی هیکر دیسککتهیکرٍدیسککتَهیَهی کوری در یک سطح هیباضذ هی باضذ.
روش بررسی : هطالعهطالعِ ببِ صصَرتَرت کارآزهایی بالیبالیٌیٌی تصادفی ددٍ س کسَکَرَر ررٍیٍی 100 بیوار هبتلا ببِ کوردرد ٍ درد رادیکرادیکَلرَلر ًاضییًاضیی از ّرّر یاسییًیاسییَىَىدیسک کوری در ددٍ گرگرٍُ هذاخلهذاخلِ ٍ هقایسهقایسِ هی باضذ. در گرگرٍُ هذاخلهذاخلِ )M( ههَرفیيَرفیي 2 هیلی گرم / 5 هیلیی لیتیر ٍ در گیرگیرٍُ هقایسیهقایسیِ)P( ًرهیالًرهیالسالیي 5 هیلی لیتر در فضای اپیذاپیذٍرالٍرال هحل جراحی در ا تاًتْایْای عول پاضیذپاضیذُ ضذ. هیساى درد بیواراى در ریکاریکاٍریٍری ، هیساى داداٍریٍری ضذ درد دریافتی در بخص، هیساى درد آآًاىًاى در بخص، زهاى راراُ رفتي بیواراى ٍ تعذاد ر زرٍزّایّای بستری بیواراى بعذ از عول ثبت گردیذ.
یافته ها : هیساى افسایص فطار خخَىَى سیستسیستَلیَلی هتهتَسطَسط بعذ ازعول در گرگرٍُ ههَرفیيَرفیي کوتر ببَدَد. بیی قیراری ٍ آشیتاسییآشیتاسییَىَى در ریکیایکیاٍریٍری در گیرگیرٍُههَرفیيَرفیي کوتر از گرگرٍُ پلاسبپلاسبَ ببَدَد.
1268732128266

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:49 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:49 IRST on Tuesday October 17th 2017

فرا افراٍاًیًی ههَاردَارد درد هتهتَسطَسط ٍ ضذیذ ) براساس ارزیابی کاتگکاتگَریالَریال هیساى درد( در 6 ساعت ااٍّلّل بعذ از عول در گرگرٍُ ههَرفیيَرفیي 6% ٍ در گرگرٍُ پلاسبپلاسبَ 98% ببَدَد. هیساى داردارٍیٍی ضذ درد )ههَرفیيَرفیي ببِ هیلی گرم( استفاداستفادُ ضذضذُ در بخص در گرگرٍُ هذاخلخلِ )M( 75/10 هیلی گیرم ٍ در گیرگیرٍُ هقایسیهقایسیِ )P(
4/21 هیلی گرم ببَدَد ) 0001/0< P(. زهاى راراُ رفتي راحت بیوار در بخص در گرگرٍُ هذاخلهذاخلِ )M( پس از 2 ررٍزٍز ٍ در گیرگیرٍُ پلاسیبپلاسیبَ پیس از 6/2 ررٍزٍز ٍ تعذاد ر زرٍزّایّای بستری بعذ از عول درگردرگرٍُ ههَرفیيَرفیي 7/4 ررٍزٍز ٍ در گرگرٍُ هقایسهقایسِ حذحذٍدٍد 6 ررٍزٍز ببَدَد.

نتیجه گیری: استفاداستفادُ از ههَرفیيَرفیي ایپذایپذٍرالٍرال، در پایاى جراحی هیکر دیسککتهیکرٍدیسککتَهیَهی کوری باعث ککٌترلٌترل ببْترْتر درد بعذ از عول، تحرک سریعتر بیویارٍ کاکاّصّص ر زرٍزّایّای بستری هی ضضَدَد.

کلمات کلیدی : هََرفیي ، اپیذٍٍرال ، هیکرٍ دیسککتََهی ، درد بعذ از عول

9- استبدیبر بیهوشي دانشگبه علوم پزشکي تبریز )*مؤلف مسئول(

83
1268732128266

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:49 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:49 IRST on Tuesday October 17th 2017

مقدمه
در خََاهع هتوذى اهزٍسی درد ؽابعتتزعي ؽاىبع عجی اع .)1( حذٍٍد ّؾ درفذ خوتی آهزعىب ّز عبل درد حبد عب درد پظ اس عول را تدزث هیىٌ ٌذ.
)1( عذم وٌٌتزل درد ثتذ اس عول هٌٌدز ث عه عازیاث زاز سع بى آآٍرٍر ح بد ٍ ه شهي هیؾ َدَدِ درحب یى ِ وٌتزلوٌتزل درد ثتذ اسعول ثبعث ث جثْجَدَد ویفیا سسًاذًاذ یهی ؽؽَدَد. )2( درد ثبعث وبوبّؼّؼ عولىزد فزد هیؾهیؾَدَد.)3( عیغتوعیغتوْبیْبی عٌتیعٌتی ثزای ادارادارُ درد حبد پظ اس عوال
عوذتبًعوذتب ثقَرزثقَرز تدَعشتدَعش خخَراویَراوی عب تشرعمی )عضلاعضلاًیًی ٍ ٍرعذیٍرعذی( داردارٍیٍی ضذ درد در ففَرزَرز ًیبسًیبس اع .
اعي عیغتن ّبّب ثثِ تذرعح خبی خخَدَد را ثثِ تى یىتىٌیىْبیْبی وبرآهذتزی هثل ثیذردی َرآًَرآ شعبل )تشرعك هخذر در فضبی اپیذاپیذٍرالٍرال عب اعٌتزاتىبلاعٌتزاتىبل( عب ثیذردی ثاب ووٌتازلٌتازلثیوبر (PCA) ٍ )PCEA( داددادُ اع .)4( در ثیاذردیاپیاذاپیاذٍرالٍرال اعاتفبداعاتفبدُ اس داردارٍّابیّابی ضاذ درد در فضابیاپیذٍرالاپیذٍرال ثبعث هیؾؾَدَد ووِ ضذ درد ًشدعهًشدعه ثثِ ععٌبةٌبة ًخبعیًخبعی ٍ اعقبة ًخبعًخبعی تشرعك ؽذؽذُ ٍ ثبعاث اثازازثیذردی ثیؾتز ٍ ع لاعَلاًیًی ؽذى هذز اثزآى ؽاؽاَدَد .)5( اعتفبداعتفبدُ اس هخذرّبهخذرّب عب عبعز دار ّبدارٍّب ثثِ ررٍػٍػ اپیذاپیذٍرالٍرال
81
ثزای درهبى درد پظ اس عوال ثقاََرز غاتزد ای شارػ ؽٍذ اع .)6( تداََعش هخاذرّّب ّان ثقاََُرزهت بٍٍٍة ّن ثقٍََرز اًف سعََى هذاٍم اس عزعك وبتتز اپیذٍرال عه رٍػ راعاح ثازای وٌٌتاٍزل دردِ ثتاذ اسعول هیجبؽذ.)4( ثغََر هتوََل تشرعك تتجیا وابتتزدر فضبیِ اپیذٍٍرال تََعظ عَ سًْبی هخقََؿ اًًدابم هیؾَد و ثب عََارضای هثال عاََراد ؽاذى عاِخ ؽبه خ ًزعشی عزدٍرد ؽذعذ عفٍَ آثغاِ دِراعي فضب وزا اعٍٍ ی در اعي رٍػً ثبٍ تَ خا ثااعٌ ى فضبی اپُیذٍرال در سهبى دعغىىتََهی سعز دعذ هغتمین لزار داؽت ثزای رعیذى ثا دعغاه دٍٍرا وٌبر سد هیؾَد احٍتوبل عََارك فَ ق در پبؽاِیذىِ دارٍ خَُد ًذارد. هب یشٍ در اعي هغب تٍ ثاب تَ خا ثا ثی خغز ثاََدى اعايً رٍػ تا أثیز دٍس پابعیي دارٍیه َرفیٍي )2 هیَلیگٍ زم( را خْ ثَی ذردی ع لاًًی هذز لبثل لجَل خلخلَ یزی اس عَارك درد پظ اس عول ههَردَرد ثزرعی لزار دادعن .
مواد و روش کار
اعي هغب تتِ ثتذ اس اخذ رضبع وتجای اس ثیوابراى ٍتبعیذ وویتوویتِ اخالاق ٍ هتبهتبًٍاًا پضپضٍّؾایّؾای داؾاىذداًؾاىذُ
پشؽ ىی تجزع ش ع ه هغب ت ِ و بر آسه بعی ث ب ییٌیٌی تقبدفی د عادٍعاَ ووَرَر در عابل 1388 در ثیوبرعات بى آهآهَسؽیَسؽی ؽؽْذاءْذاء تجزعش فافاَرزَرز زفا . و اًوًَاِ هاهاَردَردهغب تتِ اس ثیوبراى ثشر غبل در هحاذ دهحاذٍدُ عاعاٌیٌی 65-25 عبل؛ ASA ولاط I عب II ثثَدَد ووِ ثثِ ثیوبرعاتبىؽااااؽااااْذاءْذاء ارخاااابت ؽااااذؽااااذُ ٍ تحاااا خزاحاااایهیىزهیىزٍدعغااىىتٍدعغااىىتَهیَهی وواازی در عااه عااغ لاازار زفتزفتٌذٌذ.
هتیبرهتیبرّبیّبی رٍرٍدٍد ثثِ هغب تتِ عجبرز ثاثاَدَد اس: عاي 65-25 عبل ASA ولاط I عابII وبوبًذعاذایًذعاذای خزاحایهیىٍز دعغىىتَهیىزٍدعغىىتَهیَهی ووزی در عه عغ . هتیبرّّبی خزٍجٍ اس هغب ت ؽبهل هََارد سعز ثَد: عاي سعاز 25 عبلٍ ثبلای 65 عبل ASA ولاط III عب IV اعتیبدٍ دارٍعاای دردّّاابی هااشهي لجلاای یز وٌٌااذرعبس حغبعی دارٍٍِعی.
در اعي هغب ت 100 ثیوبر اًًتخِبِة در دٍ زٍ 50 ًفزی ثقََرز تقابدفی ثاز پبعا اعٍاتفبداعاتفبدُ اس عُابع
.خٍبی زفتٌٌذ www.randomization.com
در ززٍُ هذاخلهذاخلِ )M( در فضبی اپیٍذٍرال هحل عولِ هََرفیيُ2 هیلیگزم در 5 هیلیلیتز در ززٍُ همبعغا
1268732128266

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:49 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:49 IRST on Tuesday October 17th 2017

)P( در فضبی اپِیذٍٍرال هحل عول ًزهابل عاب یي 5 هیلی یتز رعخت ؽذ.
خازاح آًًغتشعغ پِزع تبراىِ ثخ ؼ ٍ ثیو براىاعلاعی اس هحلََل رعخت ؽذؽذُ ثا فضابی اپیاذٍٍرالذاؽتٌٌذ )هغب ت د عَ وَر(.
توبم ثیوبراى ثتِذ اسٍ درعبف پز هذعىبعیََى لجل اس خزاحی ث رٍٍػ رٍٍتیي ثب ا مب ثیْ َؽی )ف تبًًیال 2 هیىزهیىزٍ زِم ث ز ویل َ زم ًغًغ ذذًٍبلًبل 4 هیلیگ زم ث ز ویل َ زم آتزاوآتزاوَرعَرع َمَم 5/0 هیلیگ زم ث ز ویل َ زم هیاذاسهیاذاسٍلامٍلام 04/0 هیلیگازم ث ز ویلاویلاَ زم ٍسىٍسى ث ذى( تح ثیثیَْؽَؽ ی عو َهیَهی ل زار زفتزفتٌ ذ . گًگْ ذاری ثقثقَرزَرز اعتاعتٌؾابلیٌؾابلی ثاب اعش فلااعشٍفلاَراىَراى N2O ٍ O2 ثابًغجًغج ثزاثز ثَدثَد. در اتاًتْابیْابی خزاحای لجال اس ثغاتيسخن سعز دعذ هغتمین ثقثقَرزَرز اعتزعل هاهاَرفیيَرفیي عابپلاعجپلاعجَ در فضابی اپیاذاپیاذٍرالٍرال هحال عوال پبؽایذپبؽایذُ ٍهحل خزاحی تزهین ؽاذ . در پبعابى عوال ثیوابراىپظ اس رعرعَرطَرط ؽل و ذوٌٌذُ عضالا عضالاًی ٍ خابرج وازدى
َ ِ تزاؽتزاؽِ ثثِ رعىبرعىبٍریٍری هٌتملهٌتمل ٍ در رعىبرعىبٍریٍری اس ًظازًظازعلائن حیبتی هیشاى ثیمزاری ثزرعی ؽذؽذًذًذ. ثیوابراىپظ اس ثیذاری وبهل ثثِ ثخؼ هٌتملهٌتمل ٍ در ثخؼ ًیشًیش ثثِ فَافلَافل 6 12 18 ٍ 24 عبع ثتذ اس خزاحی اس ًظز هیشٍاى درد ثز اعابط ررٍػٍػ ارسعابثی وبتگََرعابل ثزرعی اعلاعبز لاسم ثج زدعذ. در ثخؼ ٍلتایثیواابر درد هلاعاان عااب هتََعااظ داؽاا اس ؽاایب دعىلَ فٌٌبن100 در فََرز ًیبس PRN )حذاوثز ّز 6 ع بع ع ه ؽ یب ( ث زای ه َارد درد ؽ ذعذ اس هََرفیي 5 هیلیگزم ثقََرِز عضلاًًی PRN اعاتفبدهیؾذ. اعلاعبز هزثََط ث ؽذز درد ثیوبر هیاشاىُآًًب ضسعِه اعتفبد ؽذ ثج ؽذ.
ثزبهاِ هاََرد اعٍُ تفبدُ خْا آًًاب یش آه بریSPSS غخ 13 ث دثَدُ ثزرعُی در هَرد هتغیزّّبی ویفایثب اعتفبد اس آسهَِ ْبی هدذٍر وابی عاب fishers exact ثغت ث ؽزاعظ فََرز زفتٍزفتِ اع .
یافته ها
دٍ زٍزٍُ هَرد هغب تتِ اس حبػ عٌٌی خٌٌغی ثب ّن اختلا هتٌٌی داری ذاؽتٌٌذ. هیشاى افاشاعؼِ فؾابرخََى عیغتعیغتَ ی در ثتذ اس عوال ًغاج ثا لجال اسعول در ددٍ ززٍُ تفبتفبٍزٍز هتهتٌیٌی داری داؽا )05/0 < p( ثثِ اعي تزتیت ووِ اعي هیشاى در ززٍُ هاهاَرفیيَرفیيثغثغَرَر هتهتَعظَعظ 7/9 هیلیوتز خیخیَُ ٍ در ززٍُ پلاعاجپلاعاجَ
6/17 هیلیوتز خیخیَُ ثثَدَد.
ثیمزاری ٍ آصعتبعیآصعتبعیَىَى در ززٍُ (M( 40% ٍ در ززٍُ (P) 84% ثثَدَد ووِ تفبتفبٍزٍز ثیي ددٍ ززٍُ هتهتٌیٌی دار ثثَدَد
.)p < 0/0001 (
فزا افزاٍاًیًی ههَاردَارد درد هتهتَعظَعظ ٍ ؽذعذ )ثزاعبط ارسعبثی وبتگوبتگَرعىبلَرعىبل هیشاى ؽذز درد( در د ردٍرُ لجل اس عول ثیي ددٍ ززٍُ تفبتفبٍزٍز هتهتٌایٌای داری ًذاؽاًذاؽا )در ازازٍُههَرفیي 98% ٍ در ززٍُ پلاعجپلاعجَ 100%(.
فزا افزاٍاًیًی ههَاردَارد درد هتهتَعظَعظ ٍ ؽاذعذ در د ردٍرُ ثتاذ اسعول در ززٍُ همبعغاهمبعغاِ )P( ثقاثقاَرزَرز هتهتٌایٌای داری اس ززٍُ هذاخلهذاخلِ )M( ثیؾتزثثیؾتزثَدَد ) ؽىل ؽوبرؽوبرُ 1 (.
هیشاى هتهتَعظَعظ داردارٍیٍی ضذ درد درعابفتی در ثخاؼ
تََعااظ ثیواابراىٍ در اازاازٍُ هذاخلااهذاخلااِ) M( حااذحااذٍدٍد
75/10هیلیگزم ززٍُ پلاعُاجَ 4/21 هیلیگازم ثااسای ّز ثیوبر ثَد ) 0001/0 < p(.
سهبى رٍاراُ رفتي راح ثیوبر در ثخؼٍٍ ) ثتذ اس عول ( در زٍ (M) ثغََر هتََعاظ 2 رٍس در ازازٍُ (P)
6/2 رٍسٍُ ثَد ) 0001/0 < p(.
تتذاد ر سّّبی ثغتزی ثیٍوبراى در ثخؼ ثتذ اس عول در زٍزٍُ (M) 7/4 رٍس در زٍزٍُ (P) 6 رٍٍس ثََد )0001/0 < p(.
04
1098753-2545742شکل شماره 1: درصد موارد درد متوسط و شدید در گروه در دورۀ بعد از عمل

بحث
هتتبلت تشرعك اپیذاپیذٍرالٍرال ههَرفیي خخْ اعدبد ثیذردی 10ا2 هیلیگزم آى در هذز 20 تب 60 دلیمدلیمِ )هتهتَعظَعظ سهبى ؽزؽزٍتٍت اثز 45 دلیمدلیمِ( هیت اتَاًذًذ اعدبد ثیذردی وزدوزدُ ٍ 12 تب 24عبع اعي ثیذردی
اداهاداهِ عبثذ.)7(
ددٍسٍس ههٌفزدٌفزد ههَرفیيَرفیي اپیذاپیذٍرالٍرال ثزای ثیذردی پظ اس عول ههَثزَثز ث دثَدُ ٍ در ثیوبراى ااًتخبثیًتخبثی ثبعث وبوبّؼّؼ ههَرثیذعتیَرثیذعتی ثتذ اس عول هیؾهیؾَدَد. ؽیؽیَتَت دپزعیدپزعیَىَى تتٌفغیٌفغی هخذر ًَراَرا شعبل اثغتٍاثغتِ ثثِ ددٍسٍس ث دثَدُ ٍ در د سدٍسّبیّبی ثبلا اعدبد هیؾهیؾَدَد ٍ حتی هیت اهیتَاًذًذ ثقثقَرزَرز دعزرط تب 12 عبع پظ اس تشرعك ث خثَخَدَد آعذ ٍ ؽٍیََت آى حذحذٍدٍد 1/0 درفذ تبِ 8/0 درفذ هیجبؽذ.)2(
ی در هغب تِ هب ثب ت خ ث ته دٍس پبعیي بروَتیه اعتفبدُ ؽٍذُ در فضبیِ اپیذٍٍرال عََارضی هثل تْ َت اعتفزاغ احتجبط ادراری ثیي دٍ زٍ تفبٍٍز ذاؽت خٍبرػ دپزعیََى تٌفغی پظ اُسُ عول در رعىبرعىبٍریٍرٍی ثخؼٍ دعذ ًؾذ.
09
درد هٌٌدز ث افشاعؼ تََى عوُزبتیه افشاعؼ تزؽ وبتىََل آهی ْب اٍعدبد تغییزاز وَ دعٌٌبهیه )افشاعؼ فؾبر خََى تتذاد ضزثبى للت( هیؾََد. درد احتوبل اًفبروتََط هیََوبرد پظ اس عول را در افزاد ثب در یزی عزعزٍقٍق وزوزًٍزیًزی افشاعؼ هیذذّذّذ ٍ ههٌدزٌدز ثثِ پبعخ اعتزط ٍ اعدبد عه حب یززهتبثّیززهتبثَ یه ؽذؽذُ ٍ هیشاى ههَرثیذعتیَرثیذعتی ٍ هَرتبَرتب یتی پظ اس عول را افشاعؼ هیذّذذّذ.)4 2( پظ تفبتفبٍزٍز هتٌیهتٌی دار ه خهَخَدَد در هیشاى افشاعؼ فؾبر خخَىَى عیغتعیغتَ ی ٍ ثیمزاری ٍ آصعتبعیآصعتبعیَىَى در ثیي ددٍ ززٍُ هیت اتَاًذًذ ًبؽیًبؽی اس ووٌتزلٌتزل ثثْتزْتز درد تتَعظَعظ ههَرفیيَرفیي اپیذٍرالاپیذٍرال ثبؽذ.
عبفتعبفتِ ّبیّبی هب ؾبًؾبًگزًگز ووٌتزلٌتزل ثثْتزْتز درد تتَعظَعظ ههَرفیيَرفیي اپیذٍرالاپیذٍرال در عبعبز 6 ٍ 12 ثتذ اس عول هی ثبؽذ
)ؽىل ؽوبرؽوبرُ 2(.
اهّباهّب فزا افزاٍاًیًی ههَاردَارد درد هتهتَعظَعظ ٍ ؽذعذ در عبع 24 ثتذ اس عول در ززٍُ (M) 12% در ززٍُ (P) 14% ثَد ووِ تفبٍزتفبٍز هتٌٌی داری ذاؽتٌٌذ ووِ اعي هغلت حبوی اس آى اع وِ هَرفیي اپیذٍٍرال ثزای وٌٌتزل درد ثتذ اس عول در 18 عبع ا ّل ثتذ اس عول هؤثز ث دُ ثتذ اس آى سهبى تأثیز چٌ ذاًًی ذاؽت اع .
همذارٍ هََرفیي درعبفتی در ثٍخؼ در زٍزٍُ (M) ثغََر
1268732128266Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:49 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:49 IRST on Tuesday October 17th 2017

1268732128266Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:49 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:49 IRST on Tuesday October 17th 2017

هتََعظ 75/10هیلیٍگزم در ز (P) 4/21 هیلیگزم ثََد ووِ تفبٍز هتٌی دار ثَدُ. ضوي اع ىاعٌىِ سهبى را رفتي راح ثیوبراى در ثخؼ در ثتذ اس عول ًیش تتذاد رٍ سّّبی ثغتزی ثیوبراىِ در ثخؼ ثیي دٍ زٍزٍُ تفبٍٍز هتٌٌی داری داؽ و حبوی اس وٌٌتزل ثْتز درد تََعظ هَرفیي اپیذٍرال ثَد. ثب اعي اٍٍفب هتَ خِ هیؾََعن وِ وٌٌتزل ثْتز درد دٍر ر سّّبی ا ّل پظ اسٍ عول عجت تغزععٍ ث جََدی وبّّؼ هََرثیذعتی هََرتب یتی هیؾََد ًیش عجت سٍٍد راُ افتبدى ثیوٍبر وبّّؼ رٍ سّّبی ثغتزی هیگزدد. Yeager وىبراًؼ ًؾبى دادًًذ وِ ههَرفیيَرفیي اپیذاپیذٍرالٍرال عجت وبوبّؼّؼ خظز اعغىوی هیهیَوبردَوبرد ؽذؽذُ ٍ ثیذردی هؤثز ححَلَل ٍ ححَػَػ عول ثب ههَرفیيَرفیي اپیذاپیذٍرالٍرال ثزخی اثزاز درد ًظیزًظیز افشاعؼ ضزثبى للت ٍ افشاعؼ فؾبرخفؾبرخَىَى را وبوبّؼّؼ هیذذّذّذ.)7( در هغب تتِ ای دعگز ووِ Gerhard ٍ وىبراّوىبراًؼًؼ در عبل 2000 در آ وبى در ههَردَرد غلظتْبیْبی هؾخـ اس هخذر اپیذاپیذٍرالٍرال )ع ف تبعَفٌتبًیلًیل( ثزای ووٌتزلٌتزل درد ثتذ اس عول در همبعغهمبعغِ ثبرثبرٍػٍػ ٍرعٍرعذی آى داردارٍ ااًدبمًدبم داددادًذًذ ًؾبىًؾبى داد ووِ تشرعك اپیذاپیذٍرالٍرال ثیذردی ثثْتزْتز ٍ ثبلاتزی را اعدبد هیىىٌذٌذ. )8(
هغب تتِ salma sophine ٍ ّوىبراىّوىبراى ااٍ در عبل 2005 ًؾبىًؾبى داد ووِ اعتفبداعتفبدُ اس هخذر اپیذاپیذٍرالٍرال
04
)ث پزثَپزًَرفیيَرفیي( هیت اهیتَاًذًذ ثغثغَرَر هغوئي ثزای ووٌتزلٌتزل درد ثیوبراى ثتذ اس خزاحی اعزبعاعزبعٌبلٌبل اعتفبدتفبدُ ؽؽَدَد.)6( هغب تتِ Schenk ٍ وىبراّوىبراًؼًؼ در عبل 2006 در هََرد ثیذردی ثتذ اس عول در ثیوبراى ثتذ اس خزاحی عتََى فمزاز در همبعغِ ثیذردی اپیذٍٍرال ثب وٌٌتزل ثیوبر )PCEA( ًغج ثِ ثِیذردی ٍرعذی ثب وٌٌتزل ثیوبر )PCIA( ًؾبى داد و PCEA ثیذردی ثْتزی اعدبد وزدُ ٍ رضبع ثیؾتزی را دٍر ثیوبراى ثبعث هیؾَد. )9( هغب تِ Farmery وىبرٍاًًؼ در عبل 2008 در هََرد اثزاز ول ًیذعي اپِیذٍرال ثتذ اس خزاحی عتََى فمزاز ًؾبى داد و ولَ ًیذعي اپیذٍٍرال ثغََر لبثل تَ خْْی ًیبس ثِ هَرفیي ثتذ اٍس عول را وبّّؼ هیذّّذ.)10( هغبت غفی ًیب ّوىبراى اٍ در عبل 2007 در هََرد اعتفبدُ اس هتیل پزدیشٍ َى عب ثَ پیََاوبئیي اپیذٍٍرال حیي عول ثزای وٌٌتزل درد ثتذ اس عول خزاحی دعغىىتََهی ووزی ًؾبى داد و اعي رٍٍػ ّیچ اثز هفیذی ثزای ثْ جََد درد ثیوبراى در عی 96 عبع اٍٍل ثتذ اس خزاحی دعغه ووز ًذارد.)11( اعي اهز هیت اًًذ ثتل آ غتِ ررّؼ ثثَدىَدى هتیل پزدیشپزدًیشٍ َىَى عب غیز ا تتْبثیْبثی ثثَدىَدى درد حبد ثتذ اس عول ثبؽذ اس عز دعگز احتوبلاٌاحتوبلا حدن ٍ غلظ ون ث پیثَپیَاوبئیيَاوبئیي سهبى ثیذردی ووتزی را ههَختَخت ؽذؽذُ اع .
هغب تتِ Walkakul ٍ Chumniprasas در عبل 1992 در ههَردَرد اثز تشرعك هغتمین ههَرفیيَرفیي ثثِ فضبی اپیذاپیذٍرالٍرال در عی خزاحی دعغىىتدعغىىتَهیَهی ووزی ثزای ثیذردی ثتذ اس عول ًؾبىًؾبى داد ووِ اعي ررٍػٍػ عه ررٍػٍػ ههَثزَثز ٍ هغوئي ثزای ث جثْجَدَد درد ثتذ اس عول هیجبؽذ.)12( عه هغب تتِ هتبآهتبآًبًب یش تَعظتَعظ Meylan ٍ وىبراّوىبراًؼًؼ در عبل 2009 ثب ثزرعی
27 هغب تتِ ااًدبمًدبم ؽذؽذُ ررٍیٍی 645 ثیوبر در ههَردَرد اثزاز هفیذ ٍ هضز ههَرفیيَرفیي داخل ًخبعیًخبعی ثذثذٍىٍى ثیحظ و ذوٌٌذُ ههَضتیَضتی در ثیوبراى تح خزاحی ثشري ًؾبىًؾبى داد ووِ ههَرفیيَرفیي داخل ًخبعیًخبعی ثبعث وبّؼ ؽذز درد در اعتزاح ٍ حزو تب 24 عبع ثتذ اس خزاحی ّبی ثشري هیؾَد.)13( در اعي هغب تِ اعتٍفبدُ اس عََسى تَ ّی وبر ذاری وبتتز حذ ؽذُ هیتَ اًًذ در هََاردی وٍ هتخقٍـ ثی َؽی فزف وبفی ثزای اًًدبم ثلََن اپیذٍرال ًذارد عب اهىبى اًًِدبم آى هیغٍز ًیغ ثب رٍٍػ پبؽیذى هَرفیي ث فضبی اپیذٍرال ثیذردی ثتذ اس عول را ثغََر ًغجی فزاّّن ًوبعذ.
نتیجه گیری
وچ بًى در رفزاًًظ ّبی هختلف لیذ ؽذُ اع ثیذردی اپیذٍٍرال عىی اس هؤثزتزعي تىٌٌیه ّبی لبثل دعتزعی ثزای درهبى درد حبد اع .در هغب تِ هب ًیش تأثیز پبؽیذى هَرفیي ثِ فضبی
epidural analgesia. Anesth Analg 2000;90:649-657.

Schenk MR. Postoperative Analgesia
After Major Spine Surgery: Patient- Controlled Epidural Analgesia Versus
Patient-Controlled Intravenous Analgesia. Anesth Analg 2006, 103(5),1311.

Farmery AD, Wilson-MacDonald J. The
Analgesic Effect Of Epidural Clonidine
After Spainal Surgery. Anesth Analg
2008,108(2),631

Lotfinia L. Intraoperative use of epidural methylprednisolone or bupivacaine for postsurgical lumbar discectomy pain relief. Annals of Saudi Med 2007, 27(4), 279-283.

Waikakul W, Chumnirasas K. Direct epidural morphine injection during lumbar discectomy for postoperative analgesia. J Med Assoc Thai1992, 75(7),428-433.

Meylan N, Elia N, Lasakowski C, Tramer MR. Benefit and risk of intrathecal morphine without local anaesthetic in patients undergoing major surgery.
British J Anaesth 2009,102(2),156-167.
اپیذٍٍرال ثزای وٌٌتزل درد ثتذ اس عول ًغج ثِ درهبى ّبی راعح لبثل ت خِِ اع . ضوي اعٌ ىِ اعي رٍٍػ ثبعث ًیبس ووتز ث دارٍٍی ضذ درد ٍ ًیش وبّؼ ر سّّبی ثغتزی هیؾََد.

Waldman S D .Management of Acute and Postoperative Pain. Waldman2007: Pain Management SAUNDERA, Philadelphia,225-55.

Hurley RW, Wu C. Acute Postoperative Pain.In :Miller RD, Erikson L I: Miller;s
Anesthesia 2010,7th ed. CHURCHILL LIVINGSTONE, Philadelphia:2758-59.

Watson M, Lucas C, Hoy A, Back I
OXFORD HANDBOOK OF PALLIATIVE
CARE 2005, 13th ed. OXFORD UNIVERSITY PRESS, New York,187.

Stoelting RK. Acute Postoperative Pain Management. Stoelting RK, Miller RD:
Basics Of ANESTHESIA2005, 5th ed. CHURCHILL LIVINGSTONE, Philadelphia,581-587.

Cousins M, Mather L. Intrathecal and epidural administration of opioids.
Anesthesiology 1984; 61:276-.013

Sophie S, Afshan G, Bashir S. Epidural Bupernorphine for postoperative
Analgesia in Spainal Surgery. J Anaesth Clin Pharmacol 2005,2:)4(1385-386.

Yeager MP, Glass DD, Neff RK. Epidural anesthesia and analgesia in high – risk surgical patients. Anesthesiology 1987;66:724-.647
1268732128266Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:49 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:49 IRST on Tuesday October 17th 2017

Brodner G, Mertes N, Van Aken H. What Concentration of Sufentanil should be combined with Ropivacaine 0.2% wt/vol for postoperative patient – controlled
08

Effect of Epidural Morphine in Controlling the Post- operative Pain after Microdiscectomy

Reza Movassaghi1, Abbas-ali Dorosty1,Davood Agha-mohammadi*1

Abstract

Background and aims
Narcotics are commonly used in controlling of the postoperative pain. But few studies are available about direct narcotic spillage into surgical field. The aim of this study was to check the efficacy of this method for analgesia in postoperative lumbar microdiscectomy.
Methods
In a randomized clinical trial, numbers of 100 patients were included into two equal groups due to low back radicular pain and, underwent microdiscectomy. Study group received direct morphine (2mg/5mL) spillage and control group received normal saline (5mL) spillage as a placebo. The main outcome to be compared between trial and placebo groups were: Patient comfort rate in recovery room and ward, amount of analgesics used, postoperative ambulation time, post operative hospitalization days.
Results
Mean Systolic blood pressure increment was lower in morphine group.
1268732128266Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:49 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:49 IRST on Tuesday October 17th 2017

The restlessness and agitation during recovery in study group was lower than control group. Only %6 of patients in study group compared to %98 in placebo group had either moderate or severe pain, six hours after operation.
Mean morphine dose used for study group was 10.75 mg compared to 21.4 mg among control group patients (p<0.0001). Mean ambulation time was 2 days among study group patients compared to 2.6 days in control group. Mean hospitalization length was 4.7 and 7 days in study and control group respectively.
Conclusion
Using epidural morphine spillage (EMS) during Lumbar microdiscectomy results in better control of postoperative pain, early ambulation of patients and decreased hospitalization length.
Key words: Morphine, Epidural, Microdiscectomy, Postoperative pain

Journal of Anesthesiology and Pain 2010;1(1):38-44.

1-Assistant professor of Anesthesiology, Tabriz University of Medical Sciences (*Correspondence author)

00قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید