طراحی و ساخت یک غلاف جهت افزایش سرعت سیال با قابلیت استفاده برای
توربین های آبی محوری
رضا کمالی منفرد1 ، حمید احمدی اصل 1* ، منوچهر راد 2

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، [email protected]
استاد دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی
ؾال ز اظزّزٍاظزّنّن/ قواضقواضُ23 / تْاض ٍ تاتؿتاى 95 )37-44( وطری مُُىذسی دریــب
خَز هٌاطكٍ ؾاحلی زض قوال خٌ َب ایطاى هَخة پسیس آهسى هٌٌاطك هؿتؼس تَلیس تطقآتی تا اًًطغی اهَاج خعضٍهس قسُ اؾت. لٍصا تطای افعایف ت طُ تطزاضی اظ اًًطغی زض ایي هٌٌاطك یاظ ت افعایف ؾطػت ؾیال خَز زاضز. تا ططاحی ؾاذت یه غلاف خْت افعایف ؾٍطػت ؾیال، تَضتیي ّای ًؿل خسیسی ت خَز هی آیٌٌس وِ هی ت اًٌس اًًطغی خٌٌثكی ؾیال ضا افعایف زازُ زض ؾََاحل زضیاّّا تؿتط ض زذاً ّای تعضي اًًطغی الىتطیىی تَیكتطی تَلیس وٌ ٌس .
تطاؾاؼ ذَال ایطف یلّ ّا، غلافی تا ؾطح همطغ ایطف یلی ططاحی قس وِ ؾطػت آب ضا تا حسٍٍز 2.8 تطاتط ؾطػت خطیاى زٍٍضزؾت زض حل ػسزی افعایف زاز. غلاف ططاحی قسُِ ؾاذتِ آظهایف قس .تِ ػلاٍٍ چٌسیي َع پط اً زض زاذل غلاف ًهة قس. ؾطػتّ ّای ز ضای پط اً ّا زض ززٍ حالت تا غلاف تسٍىُ غلاف همًایؿِ قس وِ هتٌاؾة تا ًؿثت افعایف ؾطػت خطیاى تَزًًس. زضًتیدِ تا لطاض زازى یه تَضتیي زض ایي غلاف، تَاى تیكتطی تَلیس هی قََز. تاضید زضیافت همالهمالِ: 15/10/1394 تاضید پصیطـ همالِ: 16/01/1395

ولوات ولیسی:
تََضتیي آتی غلاف زاض
افعایف ؾطػت ؾیال ًؿل خسیس تَضتیي ّا

59782186918

مقبلٍ
مقبل

اطلاعبت

چكيذٌ

:
همِاِلِ

تاضیرچِ

مقبلٍ

مقبل

اطلاعبت

چكيذٌ

:

همِاِلِ

تاضیرچِ

Designing and Building of a Shroud to Increase Fluid Velocity with Capability to Use for Axial Water Turbines

Reza Kamali Monfared1, Hamid Ahmadi Asl1*, Manouchehr Rad2

M.sc Student, Dept. of Mechanical Eng., South Tehran Branch, Islamic Azad University; [email protected]
Professor, Faculty of Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University

ARTICLE INFO

ABSTRACT

ABSTRACTقیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی دریا و بندر

دیدگاهتان را بنویسید