4236470-50799

مقـاله پژوهشـی
5493458660807فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 5، شماره 1، پاییز
اثـر پیش درمانی بـا 300 میلی گرم پره گابالین خوراکـی بر درد و مصرف مخـدر پس از عمـل در بیمـاران تحت اعمـال جراحی الکتیـو ارتوپدی بهرام نادری نبی1، محمد حقیقی1*، عباس صدیقینژاد1، مریم پالیزکار2، امیرحسین فتحی2، مریم پوررضا3، حمید بهزادنیا4
دانشیار گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، بیمارستان پورسینا رشت، مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه
دستیار بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، بیمارستان پورسینا رشت، مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه
متخصص داخلی، پزشک مشاور کلینیک بازتوانی بنسبرگ، آلمان
متخصص جراحی اعصاب، بیمارستان آریا، رشت
تاریخ دریافت: 20/4/93تاریخ بازبینی: 20/5/93تاریخ پذیرش: 11/6/93
چکیده
زمینـه و هـدف: روش اداره چنـد وجهـی بـرای بهبود درد پس از عمل پیشـنهاد میشـود. پرهگابالیـن بهعنوان یـک آنالوگ گاما آمینوبوتیریک اسـید نشـان داده شدهاسـت کـه اثـرات تسـکینی بـر درد پـس از عمـل دارد. ایـن مطالعه تصادفی شـده دوسـو کور اثـر پیشدرمانی بـا پرهگابالین را بـر درد و مصـرف مخـدر پـس از عمـل در بیماران تحـت اعمال جراحـی الکتیو ارتوپدی مـورد ارزیابی قرار داده اسـت.
مـواد و روشهـا: 60 بیمـار بـا کلاس انجمـن بیهوشـی امریـکا 1 یـا 2 کـه کاندید اعمـال جراحـی الکتیو ارتوپـدی تحت بیحسـی نخاعـی بودند ،به صـورت تصادفـی در 2 گـروه قـرار گرفتنـد. گـروه اول ،300 میلیگـرم پره گابالیـن و گـروه 2 کپسـول دارونمـا دریافـت میکردنـد. پمـپ کنتـرل کننـده بـیدردی بـا کنتـرل بیمـار آماده شـده بـا سـوفنتانیل جهت درد پـس از عمل به هـر 2 گروه متصـل می شـد. نمره بندی عـددی درد، مصرف مخـدر و عـوارض جانبـی نظیـر تهـوع به مـدت 12 سـاعت پـس از عمـل ثبـت گردیـد .05/0P> معنی دار تلقی می شـد.
یافتهها: مقیاس دیداری درد در ریکاوری ،6 و 12 ساعت پس از عمل در گروه پرهگابالین به میزان قابل ملاحظهای کمتر از گروه دارونما بود.
0/05)P>(. مصرف پتیدین هم به شکل معنیداری در گروه پره گابالین کمتر بود) 05/0P>(.
نتیجه گیـری: تجویـز تـک دوز خوراکـی 300 میلیگـرم پرهگابالین یکسـاعت قبـل از اعمال جراحـی انتخابی ارتوپدی تحت بیحسـی نخاعـی، درد و مصـرف مخـدر پـس از عمل را کاهـش میدهد.
واژههای کلیدی: بیحسی نخاعی، پرهگابالین، جراحی ارتوپدی، درد پس از عمل
مقدمه
نویسنده مسئول: محمد حقیقی، دانشیار گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، بیمارستان پورسینا رشت، مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه
[email protected] :ایمیل
-3202764-4357619

علیرغــم پیشــرفتهای عمــده در فهــم فیزیولــوژی درد ح اد در ط ی ده ه گذش ته، تقریب أ 80% بیماران ی ک ه تح ت عمــل جراحــی قــرار میگیرنــد، درد پــس از عمــل را تجربــه میکنن د. درد ح اد پ س از عم ل بهعنـوان ی ک پیشگوی ی کنن ده درد پای دار پ س از عم ل ش ناخته میش ود و 5-50% بیم اران درد پای دار پ س از عم ل را پ س از اعم ال جراح ی مختلــف گــزارش میکننــد)1-2(.
درد پ س از عم ل عوارض ی نظی ر تاک یکاردی، افزای ش فش ار خــون، ایســکمی میــوکارد، کاهــش تهویــه ریــوی و بهبــود ضعیــف زخمهــا را بهدنبــال دارد. درد حــاد میتوانــد موجــب افزایــش حساســیت نورونهــا و آزاد ســازی مدیاتورهــای التهابــی شــود)3-5(.
کنتـرل مناسـب درد پـس از جراحی همچنان یکـی از موضوعات مهـم در مراقبتهـای پـس از عمـل میباشـد. گرچـه مخدرها از درمانهـای عمده درد پس از عمل هسـتند ولی اسـتفاده وسـیع از آنهـا خالـی از عـوارض نمیباشـد. بههمیـن دلیـل تلاشهـای گسـتردهای انجـام شـده اسـت تـا بـا تجویـز سـایر داروهـا یـا اسـتفاده از روشهـای دیگـر نیاز به مخـدر در بهبـود درد پس از عمـل کاهـش یابـد. از دیگـر داروهایی کـه برای درمـان درد پس از عمـل مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد مسـکنهای ضـد التهاب غیـر اسـتروییدی هسـتند کـه اسـتفاده از آنهـا نیز با اثرات سـوء بـر کلیـه و سیسـتم گوارشـی همراه اسـت. بههمین دلیـل بهنظر میرسـد اسـتفاده از سـایر داروها جهت کنتـرل درد پس از عمل مفید باشـد4)، 6-9(.
پرهگابالیـن یـک آنالوگ صناعی گاما امینو بوتیریک اسـید اسـت کـه بهطـور اولیـه بهعنـوان داروی ضد تشـنج مورد اسـتفاده قرار میگیـرد. ایـن دارو ورود کلسـیم بـه پایانههـای سیسـتم اعصاب مرکـزی و محیطـی را کاهـش میدهـد و سـطوح مـاده پـی ،گلوتامـات و نورآدرنالیـن را کـه نقـش عمـدهای در ایجـاد حـس درد دارنـد، پاییـن مـیآورد. امـروزه پرهگابالیـن بـرای کاهـش دردهـای نوروپاتیک و حتـی التهابی، تحریک بافتـی، نورولوژی و فیبرومیالـژی مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد1)، 5، 01-31(.
پرهگابالیــن فراهمــی زیســتی بالایــی) 90%( دارد و ســریعأ از راه خوراک ی ج ذب ش ده و در ع رض 30 دقیق ه ت ا 2 س اعت بــه پیــک پلاســمایی خــود میرســد. پرهگابالیــن متابولیســم کبــدی نــدارد، بــه پروتئینهــای پلاســما بانــد نمیشــود و موج ب مه ار ی ا تحری ک آنزیمه ای کب دی از قبیل س یتوکروم پ ی 450 نمیگ ردد. بنابرای ن ب رروی فارماکوکنیتی ک داروه ا اثــر نداشــته و تداخــلات دارویــی ایجــاد نمیکنــد)11، 31-41(. ب ا توج ه ب ه اث رات پرهگابالی ن در کاه ش درد پ س از عم ل در برخ ی اعم ال جراح ی در مطالع ات قبل ی، ب ر آن ش دیم ت ا اث ر ض ددردی ت ک دوز 300 میلیگ رم پرهگابالی ن خوراک ی در ترکی ب بـا مخ در در قال ب پم پ کنتـرل کنن ده درد بـا کنت رل بیم ار را ب ر درد ح اد پ س از عم ل در بیم اران تح ت اعم ال جراح ی انتخاب ی ارتوپ دی ان دام تحتان ی و نی ز اث ر آن ب ر کاه ش تجوی ز مخ در در ای ن بیم اران را بررس ی نمایی م .
مواد و روشها
235613530018

در ای ن مطالع ه کارآزمای ی بالین ی دو س وکور پ س از کس ب اجــازه و ثبــت در کمیتــه اخــلاق و تاییــد معاونــت پژوهشــی دانش گاه عل وم پزش کی گی لان ،60 بیم ار ک ه کاندی د عم ل جراحــی انتخابــی ارتوپــدی انــدام تحتانــی در بیمارســتان پورس ینای رش ت بودن د، وارد مطالع ه ش دند. معیاره ای ورود ب ه مطالع ه ش امل بیم اران 18-65 س اله ب ا ضریب ت وده بدنی کمت ر از 30، کلاس انجم ن بیهوش ی امری کا 1 ی ا 2 کاندی د بیحس ی نخاع ی و معیاره ای خ روج از مطالع ه ش امل: ع دم رضای ت بیم ار جه ت بیحس ی نخاع ی، بیماریه ای کب دی ،کلیــوی و قلبــی، ناپایــداری شــدید همودینامیــک، اختــلالات انعقــادی، ضربــه بــه ســر، تشــنج، عفونــت پوســتی در محــل انج ام بیحس ی نخاع ی، س ابقه حساس یت داروی ی ب ه وی ژه بــه بیحــس کنندههــای موضعــی و مخدرهــا و اعتیــاد بــه م واد مخ در و ال کل ب ود.
همــه بیمــاران روز قبــل از عمــل تحــت ارزیابــی قــرار میگرفتنــد و پــس از توضیحــات لازم در خصــوص مطالعــه و اخــذ رضایتنامــه کتبــی بیمــاران بهصــورت تصادفــی در دو گــروه مطالعــه )1( و گــروه کنتــرل )2( قــرار میگرفتنــد. بــرای اج رای تصادف ی ک ردن ،30 کارت ک ه روی آن ش ماره 1 و 03 کارت دیگ ر ک ه روی آن ش ماره 2 درج ش ده ب ود را در ی ک جعب ه ریخت ه و ه ر بیم ار ی ک کارت ب ر میداش ت و کارت برداشــته شــده از جعبــه کارتهــا حــذف میشــد.
یکس اعت قب ل از عم ل بیم اران گ روه 1 ی ک ع دد کپس ول پرهگابالی ن 300 میلیگرم ی )ب ا ن ام تج اری لیری کا س اخت کارخان ه فای زر( و بیم اران گ روه 2 کپس ولی ب ا ظاه ر مش ابه ول ی ح اوی پ ودر نشاس ته، دریاف ت میکردن د. در ب دو ورود ب ه ات اق عم ل ی ک کاتت ر وری دی ش ماره 18 ب رای بیم ار تعبیــه میشــد و بیمــاران تحــت مونیتورینگهــای اســتاندارد شــامل پالساکســیمتری، الکتروکاردیوگرافــی و مونیتورینــگ غیــر تهاجمــی فشــار خــون قــرار گرفتــه و همــه بیمــاران 7 میلیلیتــر بــر کیلوگــرم نرمالســالین قبــل از شــروع بیحســی دریافــت میکردنــد. پــس از اطمینــان از پایــداری همودینامی ک، بیم اران در وضعی ت نشس ته تح ت بیحس ی نخاع ی ب ا س وزن ش ماره 25 از فض ای بی ن مه رهای چه ارم و پنجــم کمــری و بــا تجویــز 15 میلیگــرم بوپیواکاییــن 5/0درص د ق رار میگرفتن د و پ س از ایج اد س طح بیحس ی مناســب اجــازه شــروع عمــل جراحــی داده میشــد.
15 دقیقــه قبــل از اتمــام عمــل بــرای تمــام بیمــاران یــک پمــپ وریــدی ضــد درد بــا کنتــرل بیمــار بــه حجــم 003 میلیلیتــر و حــاوی200 میکروگــرم ســوفنتانیل تعبیــه و بــا ســرعت انفوزیــون 5 میلیلیتــر در ســاعت برقــرار گردیــد .
پــس از اتمــام عمــل بیمــاران بــه ریــکاوری انتقــال یافتنــد .
-3205664-1783340قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید