فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 7، شماره 3، بهار 1396
5310124-143999

اداره بیهوشی در بیمار مبتلا به توبروس اسکلروزیس کاندید عمل جراحی فیکساسیون فمور
عباس صدیقی نژاد1، محمد حقیقی1، بهرام نادری نبی1، سمانه غضنفر طهران2،حسین اتحاد3،پرهام ولیانی4
1.دانشیار بیهوشی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، بیمارستان پورسینا رشت، مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه
استادیار بیهوشی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، بیمارستان پورسینا رشت، مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه
دانشیار ارتوپدی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، بیمارستان پورسینا رشت
4.دستیار بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، بیمارستان پورسینا رشت
1262308

تاریخ دریافت: 1394/12/17تاریخ بازبینی: 15/1395/8تاریخ پذیرش: 21/1395/6
چکیده
زمین ه و ه دف: توب روس اس کلروزیس ی ک بیم اری اتوزوم ال غال ب اس ت ک ه ب ا ضایع ات هامارتومات وز در ارگانه ای مختلف مش خص میش ود.
ای ن مقال ه گ زارش م ورد مبت لا ب ه توب روس اس کلروزیس کاندی د جراح ی فم ور م ی باش د که تح ت بیهوش ی عمومی ق رار گرف ت. اداره بیهوش ی بیم ار ب دون مش کل و بخوب ی ص ورت پذیرفت .
10795900001

بیمــار

معــرفی

86

بیمــار

معــرفی

86

معرف ی بیم ار: بیم ار اق ای 44س اله ب ا وزن 48 کیلوگ رم و ق د 162 س انتی مت ر م ورد ش ناخته ش ده توب روس اس کلروزیس دچار عق ب ماندگی ذهن ی و تش نجهای مک رر تح ت درم ان داروی ی و مش کلات ادراری س اکن اسایش گاه معلولی ن ک ه جه ت انج ام جراح ی فیکساس یون فم ور مراجع ه نم وده ب ود. پ س از ویزی ت قب ل از عم ل و انج ام اقدام ات لازم بیم ار تح ت بیهوش ی عموم ی ب ا انتوباس یون داخ ل تراش ه ق رار گرف تو ج رای بیم ار ب دون عارض ه و ب ا موفقی ت انج ام ش د. بیم ار بع د از جراح ی کام لا هوش یار ب ا ح ال عموم ی خ وب منتق ل ری کاوری و بع د از س ه روز مرخ ص ش د.
واژههای كلیدی: جراحی، ارتوپدی، عوارض، توبروس اسکلروزیس
مقدمه

نویسنده مسئول: عباس صدیقینژاد، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، مرکز آموزشی درمانی ولایت، مرکز تحقیقات بیهوشیپست الکترونیک: [email protected]
توبــروس اســکلروزیس، یــک بیمــاری اتوزومــال غالــب اســت کــه نخسـتین بــار توسـط بورنویــل در ســال 1880 توصیــف شــد)1(. ایــن بیمــاری بــا ضایعــات هامارتوماتــوز در ارگانهــای مختل ف ش امل مغ ز، چش م، قل ب، ری ه، کب د، کلی ه و پوس ت مشــخص میشــود)7-1(. شــیوع ان در حــدود یــک مــورد از 10000 تولــد می باشــد)8(. اگرچــه بــا غربالگــری حساســتر ،شــیوع آن بــه یــک مــورد از 6000 بیمــار می رســد)01-9(. ایــن بیمــاری ناشــی از موتاســیون ژنهــای TSC1 یــا TSC2 میباش د ک ه نق ش مهم ی در تنظی م پرولیفراس یون س لولی دارد)11(. تری اد کلاس یک ای ن بیم اری ش امل عق ب ماندگ ی ذهن ی، تش نج و آدن وم سباس ه ی ا فیبروآنژیوم ا تنه ا در 03 درص د بیم اران ظاه ر میش ود و در ح دود 6درص د از بیماران هیچی ک از ای ن علای م را ندارن د )41-21(. تش خیص معم ولا ب ر اســاس معاینــه فیزیکــی، یافتههــای رادیولوژیکــی می باشــد .م ا ی ک م ورد اق ای میانس ال مبت لا ب ه توب روس اس کلروزیس ک ه جه ت فیکساس یون شکس تگی فم ور مراجع ه نم وده ب ود را معرفــی می نماییــم .
معرفی بیمار
بیمـار اقای 44 سـاله بـا وزن 48 کیلوگرم و قد 162 سـانتی متر مورد شـناخته شـده توبـروس اسـکلروزیس دچار عقـب ماندگی ذهنـی و تشـنج های مکـرر تحت درمـان دارویی بـا کاربامازپین ،والپروات سـدیم، پرفنازین و مشـکلات ادراری، سـاکن اسایشگاه معلولیـن کـه جهـت انجام جراحـی فیکساسـیون فمـور مراجعه نمـوده بـود. در معاینـه بالینی بیمـار، مرد میانسـال عقب مانده ذهنـی کـه هیچگونـه همـکاری در دادن شـرح حـال و معاینات بالینـی نداشـت. در معاینـه سـر و گـردن، ملتحمـه رنـگ پریده همـراه بـا ضایعـات متعـدد فیبروآنژیوماتـوز در ناحیـه صـورت مشـهود بـود )شـکل1(. مالامپاتـی بیمـار دو و دندانهـای فـک بـالا نامنظـم بـود. در معاینـه قفسـه سـینه و اندامهـا مشـکل خاصی مشـاهده نشـد .
در آزمایشــات انجــام شــده، هموگلوبیــن 8/9، کراتینیــن5/1، الکترولیتهــا و تســتهای انعقــادی در محــدوده طبیعــی بــود .همچنیــن عکــس قفســه ســینه طبــق گــزارش رادیولــوژی نرمــال و فاقــد درگیــری بود)شــکل2(. در ســی تــی اســکن

شکل1: ضایعات هامارتوماتوز در صورت بیمار
مغ زی، ضایع ات هایپردن س متع دد هم راه ب ا هیدروس فالی مش اهده ش د ک ه منطب ق ب ا بیم اری توب روس اس کلروزیس بیم ار بود)ش کل 3(. در مش اوره نورول وژی انج ام ش ده بدلی ل احتم ال تش نج ب رای بیم ار فن ی توئی ن 500 میلیگ رم داخ ل 300 س ی س ی نرم ال س الین دو س اعت قب ل از عم ل تجوی ز و توصی ه ب ه انج ام مش اوره قل ب جه ت بررس ی رابدومیوم ای قلبــی شــد. در الکتروکاردیوگرافــی، ریتــم بیمــار سینوســی و فاق د هیچگون ه آریتم ی بود)ش کل4(. در مش اوره قل ب قب ل از عمــل، در اکوکاردیوگرافــی انجــام شــده بــرون ده قلبــی 50 درصــد بــود، هیچگونــه تــوده داخــل حفرههــای قلبــی مش اهده نش د و تنه ا توصی ه ب ه کنت رل ضرب ان قل ب حی ن عم ل ش د .
روش بیهوشی
در ابتــدا بــا توجــه بــه شــرایط بیمــار و احتمــال مشــکل در اداره راه هوایــی بــا توجــه بــه بیمــاری زمینــه ای بیمــار، پــره اکسیژناس یون ب ا اکسیژناس یون 100 درص د انج ام ش د. بیم ار تح ت مانیتورینگه ای اس تاندارد ش امل ن وار قل ب، فش ارخون غیرتهاجم ی و پال س اکس ی مت ر ق رار گرف ت. پ س از گرفت ن رگ محیطــی باآنژیوکــت شــماره 18، القــاء بیهوشــی بــا 2 میلیگ رم می دازولام ،100 ماکروگ رم فنتانی ل ،5/1 میلیگ رم پ ر کیلوگ رم پروپوف ول و 60 میلیگ رم ساکس ینیل کولی ن انج ام

شکل2: ضایعات هایپردنس در سی تی اسکن
صدیقینژاد

شکل3: عکس قفسه سینه بیمار

شکل4: نوارقلب بیمار
ش د، س پس ب دون تروم ا بیم ار ب ا لول ه ش ماره 5/7 انتوب ه گردی د. بع د از بازگش ت تنف س بیم ار 8 میلیگ رم س یس آت را تزری ق ش د و بیم ار تح ت تنف س کنترل ه ق رار گرف ت. جه ت نگه داری بیهوش ی، از روش داخ ل وری دی بص ورت انفوزی ون م داوم پروپوف ول ب ا دوز 50-150 میکروگ رم ب ر کیلوگ رم در دقیق ه و رم ی فنتنی ل ب ا دوز 05/0 میکروگ رم ب ر کیلوگ رم در دقیق ه اس تفاده ش د. قب ل از عم ل چندی ن نوب ت جه ت گذاش تن س وند فول ی ت لاش ش د ام ا به علت س ابقه مش کلات ادراری ام کان گذاش تن س وند فول ی امکانپذی ر نش د. جراح ی ح دود 5/1 س اعت ط ول کش ید. در حی ن عم ل علای م حیات ی پای دار ب ود. ی ک واح د خ ون همگ روه جه ت بیم ار تزری ق گردیــد. در پایــان جراحــی، ریــورس شــل کننــده بــا ترکیــب نئوس تیگمین و آتروپی ن انج ام و بیم ار ب ه راحت ی اکس تیوب ش د س پس ب ه ری کاوری منتق ل گردی د. در بخ ش ب رای بیمار مش اوره اورول وژی انج ام و س وند س وپراپوبیک جه ت بیم ار تعبی ه گردی د. کنت رل درد در بخ ش توس ط پم پ درد )ح اوی 1میل ی گ رم فنتانی ل ،1گ رم آپوت ل و4 میل ی گرم اندانس ترون داخ ل 100 س ی س ی نرم ال س الین( ب ا س رعت 2-4 میل ی لیت ر در دقیق ه انج ام گرف ت .
بحث
توبــروس اســکلروزیس یــک ســندرم ارثــی اتوزومــال غالــب می باشــد کــه بــا تریــاد کلاســیک تشــنج، ضایعــات پوســتی و عقبماندگـی ذهن ی ش ناخته می ش ود)71-51(. ای ن بیم اری ایجــاد هامارتــوم در ارگانهــای مختلــف میکنــد کــه شــامل مغ ز، پوس ت، قل ب، کلی ه، ری ه و کب د میباش د. هامارتومه ا ،ضایعــات خوشــخیم هســتند کــه ناشــی از موتاســیون ژنــی می باشــند)02-81(.
بیمــاران مبتــلا بــه توبــروس اســکلروزیس بــرای بســیاری از پروس یجرهای تش خیصی و درمان ی نیازمن د بیهوش ی هس تند .ارزیابــی قبــل از عمــل ایــن بیمــاران بایــد بــا فوکــوس بــر ابنورمالیتیه ای ثانوی ه ب ه بیماری زمینهای ش امل سیس تمهای قلبــی عروقــی، ریــوی، نورولوژیــک و کلیــوی انجــام شــود .شــایعترین ضایعــات پوســتی ایــن بیمــاران ماکولهــای هایپوملانوتی ک میباش د ک ه تح ت عن وان ضایع اتash leaf شـناخته میشـود و در 90-98درصـد بیمـاران یافـت میشـود .
همچنیـن آنژیوفیبرومای صورت نیزهمان آدنوم سباسـه میباشـدکـه در 80 درصد بیماران وجـود دارد)12( درگیری قلبی عروقی در بیشـتر از 50 درصـد ایـن بیماران مشـاهده میشـود که میتواند بـا مشـکلات زیـادی حیـن بیهوشـی همـراه باشـد. رابدومیومای قلبـی پاتوگنومیـک بیمـاری اسـت)42-22(. درحـدود 60 درصـد کـودکان بـا توبـروس اسـکلروزیس رابدومیـوم قلبـی دارنـد این درحالـی اسـت کـه 20 درصـد از بزرگسـالان مبتـلا بـه توبروس اسـکلروزیس دارای رابدومیـوم قلبـی می باشـند)62-52( کـه اغلـب بـدون علامت اسـت امـا در بیماران با آریتمی احتمال آن بیشـتر می باشـد13)، 72( این تومورها ممکن اسـت سـبب انسـداد ناگهانی جریـان خـون شـده و ماننـد یـک دریچه تنـگ عمل نماینـد)22(.
همچنیـن ایـن تودههـا می توانند سـبب مرمـر و آریتمـی گردند .گـزارش شـده کـه رابدومیوم قلبی بطـور خودبخود در نخسـتین سـالهای زندگـی پسـرفت میکنـد. اخیـرا در مطالعـه ای کـه بـر روی 154 بیمـار انجـام گرفت مشـاهده شـد که پسـرفت نسـبی رابدومیـوم قلبـی در 50 درصـد و پسـرفت کامـل در 18درصـد بیمـاران رخ میدهـد)82( آنوریسـم آئـورت شـکمی نیـز گـزارش شـده اسـت)22(. بنابرایـن ارزیابـی قلبی پایه یک قسـمت ضروری از ارزیابـی قلبـی حتـی در بیمـاران بـدون علامت میباشـد)92(.
در حــدود 60-80 درصــد بیمــاران دارای تومورهــای خــوش خی م کلی ه هس تند ک ه ای ن توموره ای کلی ه، انژیومیولیپ وم می باش د ک ه س بب هماچ وری در بیم ار میگ ردد. افزای ش فش ار خ ون نی ز ثانوی ه ب ه توم ور کلی ه ی ا تنگ ی ش ریان کلیــه دیــده می شــود .
درگیــری ریــوی در ایــن بیمــاران نــادر اســت) 1%>( کــه میتوانــد بصــورت وجــود کیســتهای متعــدد در ریــه ایــن بیمــاران باشــد. گزارشــاتی از پنوموتوراکــس خودبخــودی در ای ن اف راد گ زارش ش ده اس ت)72(.
در حــدود 50 درصــد بیمــاران بــا توبــروس اســکلروزیس اخت لال در یادگی ری دارن د ک ه از خفی ف ت ا ش دید متف اوت اس ت. ح دود 90 درص د ای ن بیم اران دچ ار تش نج می ش وند ک ه در 50 درص د م وارد ب ه درم ان داروی ی مق اوم ب وده و نیازمنــد رزکســیون جراحــی می باشــند)03(.
ارزیاب ی قب ل از عم ل راه هوای ی و ریهه ا بای د ش امل بررس ی وجــود ضایعــات راه هوایــی و احتمــال پنوموتوراکــس باشــد .توم ور اوروفارنژی ال ی ا لارنژی ال، فیبرومات ا و پاپیلومات ا، ممکن اس ت دی د لارنک س را مخت ل ک رده و انتوباس یون تراش ه را مش کل س ازد. درص ورت درگی ری ری وی، بای د عک س قفس ه س ینه، تس ت عملک رد ری وی، نمون ه خ ون ش ریانی و ارزیاب ی نی از ب ه تهوی ه مکانیک ی و بس تری در بخ ش مراقبته ای وی ژه بع د از عم ل ارزیاب ی گ ردد)23-13، 31(.
وجــود ضایعــات ســوراخدار بــر روی مینــای دنــدان قبــل از عمــل بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد کــه اشــتباها ناشــی از انتوباســیون درنظــر گرفتــه نشــوند)31(.
بـا توجـه بـه اینکه ایـن بیمـاری میتوانـد ارگانهای متعـددی را متاثـر کنـد کـه از یک بیمـار به بیمـار دیگـر متفاوت می باشـد ،گرفتـن شـرح حال و معاینـه فیزیکی کامل امری ضروری اسـت .در بیمـاران توبروس اسـکلروزیس کاندید بیهوشـی عمومی، قبل از عمـل تسـتهای زیـر توصیـه میگـردد: عکـس قفسـه سـینه ،الکتروکاردیوگرافـی، اکوکاردیوگرافی، بررسـی سـطح داروی ضد
صدیقی نژاد
تشـنج، الکترولیت، سـطح اوره و کراتینیـن خون)33(.
ب ه عل ت وج ود مش کلات رفت اری، تجوی ز پ ره م د در ای ن بیمــاران امتیازاتــی دارد )63-43، 31(. از داروهــای مناســب جهــت پ ره م د در ای ن بیم اران، بنزودیازپینه ا میباش د ک ه س بب ســرکوب تشــنج میگردنــد همچنیــن ایــن داروهــا عــوارض پــس از عم ل را کاهــش میدهنــد)33(. بــرای الق اء بیهوشــی ،درصورتیک ه درگی ری قلب ی وج ود نداش ته باش د، پروپوف ول و درصورتیک ه درگی ری قلب ی وج ود داش ته باش د اتومیدی ت ،داروی انتخاب ی در ای ن بیم اران اس ت)93-73(. ب ا توج ه ب ه ع دم وجــود مشــکل قلبــی مــا از پروپوفــول جهــت القــا بیهوشــی اســتفاده نمودیــم. بــرای نگهــداری بیهوشــی نیــز میتــوان از س ووفلوران، دس فلوران ی ا ایزوفل وران در اکس یژن و نیت روس اکس اید اس تفاده نم ود. در صورتیک ه درگی ری قلب ی وج ود نداش ته باش د از انفوزی ون پروپوف ول جه ت نگهداری بیهوش ی میت وان اس تفاده نم ود)83( ک ه بدلی ل ع دم درگی ری قلب ی و وج ود هیدروس فالی و احتم ال افزای ش فش ار داخ ل مغ ز ترجی ح داده ش د از انفوزی ون داخ ل وری دی پروپوف ول جه ت نگه داری بیهوش ی اس تفاده کنی م. در مطالع ه ای ک ه در س ال 1994 توســط لــی جــی و همکارانــش انجــام گرفــت جهــت نگه داری بیهوش ی از ایزوفل وران در ترکی ب با نیتروس اکس اید اس تفاده ش د ک ه رضایتمن دی کام ل حاص ل گردی ده ب ود)31(.
در مطالعــه ای کــه در ســال 2009 توســط تاکاهاشــی و همکاران ش ب ر روی ی ک خان م کاندی د هیس ترکتومی مبت لا ب ه توب روس اس کلروزیس ب ا لنفانژیوماتوزی س و آنژیومیولیپ وم انجــام گرفــت، بیهوشــی بــا ترکیــب اســپاینال – اپیــدورال بــدون هیچگونــه عوارضــی انجــام گرفــت .
جه ت ب یدردی نی ز میت وان از فنتانی ل 1-2 میکروگ رم ب ر کیلوگ رم اس تفاده ک رد. ام ا از مورفی ن و پتدی ن بدلی ل ط ول اث ر و متابولیتهایش ان بوی ژه در ص ورت وج ود مش کل کلی وی بای د اجتن اب نم ود)93(. م ا نی ز جه ت بی دردی در ای ن بیم ار از پم پ درد ح اوی فنتانی ل اس تفاده نمودی م .
در ایــن بیمــار، مــا بعــد از رویــت عکــس قفســه ســینه و ع دم درگی ری راه هوای ی و باف ت ری ه در عک س اق دام ب ه انتوباس یون تراش ه ب ا اس تفاده از سـاکس)با احتم ال وج ود ضایعــات در راه هوایــی کــه در عکــس دیــده نمیشــوند و نگرانــی از لولهگــذاری مشــکل( نمودیــم کــه خوشــبختانه بع د از لارنگوس کوپی ت ودهای در راه هوای ی فوق ان مش اهده نش د و انتوباس یون ب ه راحت ی انج ام ش د. البت ه ای ن یک ی از محدودیته ای مطالع ه ماس ت. چراک ه بهت ر ب ود قب ل از عم ل ب رای اطمین ان از ع دم درگی ری راه هوای ی و باف ت ری ه از ســی تــی اســکن ریــه اســتفاده مینمودیــم و بــه عکــس قفس ه س ینه اکتف ا نم ی کردی م. همچنی ن ب ا توج ه ب ه ع دم مشــکلات قلبــی براســاس نــوار قلــب و اکوکاردیوگرافــی، مــا ب رآن ش دیم ک ه ازانفوزی ون هوش بر داخ ل وری دی پروپوف ول و رم ی فنتانی ل ب رای نگه داری بیهوش ی اس تفاده کنی م، ک ه عارضــه ای مشــاهده نشــد و علایــم حیاتــی بیمــار در تمــام ط ول عم ل پای دار ب ود .
نتیجه گیری
بــا توجــه بــه درگیــری ارگانهــای مختلــف در ایــن بیمــاری ،ای ن گ زارش م ورد نی از ب ه ارزیابیه ای کام ل قب ل از عم ل جهــت رد کــردن عــوارض پیچیــده و نیــاز بــه مانیتورینگهــا و ارزیابــی کامــل حیــن عمــل توســط متخصــص بیهوشــی و انتخ اب داروی مناس ب جه ت الق اء و نگه داری بیهوش ی را ب ا توج ه ب ه ش رایط بیم ار و ع وارض هم راه نش ان میده د .
sclerosis. Lancet 2008, 372(9639):657-68.
Crino PB, Nathanson KL, Henske EP: The tuberous sclerosis complex. N Engl J Med 2006, 355(13):134556.
Magar S, Magar SS, Mosby SP. Tuberous sclerosis-a case report.2015;4(2).
Lee JJ, Imrie M, Taylor V. Anaesthesia and tuberous sclerosis. Br J Anaesth 1994;73:421-5.
Roach ES, Smith M, Huttenlocher P et al Report of the diagnostic criteria committee of the national tuberous sclerosis association. J Child Neurology 1992; 7:221-4.
Weiner DM, Ewalt DH, Roach ES, Hensle TW.The tuberous sclerosis complex: acomprehensive review. J Am Coll Surg. 1998;187:548-561.
Byard RW, Blumbergs PC, James RA. Mechanisms of unexpected death in tuberous sclerosis. J Forensic Sci. 2003;48:172-176.
Caldemeyer KS, Mirowski GW. Tuberous sclerosis, part I: clinical and central nervous system findings. J Am Acad Dermatol. 2001;45:448-449.
Dinno ND. Griffiths 5-Minute Clinical Consult. 10th ed. Philadelphia, Pa: Lippincott Williams & Wilkins; 2002:1124-1125.
Kwiatkowski DJ. Tuberous sclerosis: from tubers to Mtor. Ann Hum Genet. 2003;67:87-96.
Lendvay TS, Marshall FF. The tuberous sclerosis complex and its highly variable manifestation. J Urol. 2003;169:1635-1642.
Rabito MJ, Kaye AD. Tuberous Sclerosis Complex: Perioperative Considerations. Ochsner J. 2014 Summer; 14(2): 229–239.
Moulis H, Garsten JJ, Marno AR et al. Tuberous sclerosis complex: review of the gastrointestinal manifestations and report of an unusual case. American J Gastroenterology 1992; 7:914-18.
Neal WA, Knight L, Blieden LC et al. Congenital
References
Leung AK, Robson WL. Tuberous sclerosis complex: a review. J Pediatr Health Care. 2007 MarApr;21(2):108–114. [PubMed]
Curatolo P, Bombardieri R, Jozwiak S. Tuberous sclerosis. Lancet 2008 Aug 23;372(9639):657–668. [PubMed]
Franz DN, Bissler JJ, McCormack FX. Tuberous sclerosis complex: neurological, renal and pulmonary manifestations. Neuropediatrics. 2010 Oct;41(5):199-208
Ishii M, Asano K, Kamiishi N, Hayashi Y, Arai D, et al. Tuberous sclerosis diagnosed by incidental computed tomography findings of multifocal micronodular pneumocyte hyperplasia: a case report.
J Med Case Rep.2012; (6):352.
Hinton R, Prakash A, Romp R, Krueger D, Knilans T. Cardiovascular Manifestations of Tuberous Sclerosis Complex and Summary of the Revised Diagnostic Criteria and Surveillance and Management Recommendations from the International Tuberous Sclerosis Consensus Group. J Am Heart Assoc. 2014;3:e001493.
Northrup H, Krueger DA. International Tuberous Sclerosis Complex Consensus Group. Tuberous sclerosis complex diagnostic criteria update: recommendations of the 2012, International Tuberous Sclerosis Consensus Conference. Pediatr Neurol. 2013;49(4):243-254.
Chandrakala, Patil S, Guruprasad KY. A Case Report of Tuberous Sclerosis in Two Generations. J Assoc Physicians India. 2014 Dec;62(12):60-4.
Hancock E, Tomkins S, Sampson J, Osborne J: Lymphangioleiomyomatosis and tuberous sclerosis. Respir Med 2002, 96(1):7-13.
Choyke PL, Glenn GM, Walther MM, Zbar B, Linehan WM: Hereditary renal cancer. Radiology .64-33:)1(622 ,3002
Curatolo P, Bombardieri R, Jozwiak S:Tuberous صدیقی نژاد
children with tuberous sclerosis. Paediatr Anaesth. 2002;12:700-704.
Cote CJ, Todres ID, Ryan JF, Goudsouzian NG. A Practice of Anesthesia for Infants and Children. 3rd ed. Philadelphia, Pa: WB Saunders; 2001:45, 184185, 573.
Kain ZN, Mayes LC, Wang SM, Caramico LA, Krivutza DM, Hofstadter MB. Parental presence and a sedative premedicant for children undergoing surgery. Anesthesiology. 2000;92:939-954.
Diaz JH. Perioperative management of children with congenital phakomatoses. Pediatr A nesth. 2000;10:121-128.
Cote CJ, Todres ID, Ryan JF, Goudsouzian NG. A Practice of Anesthesia for infants and Children. 3rd ed. Philadelphia, Pa: WB Saunders;2001;45: 184185.
hashi K1, Yano Y, Miyata Y, Terai T. Anesthetic management of a patient with pulmonary tuberous sclerosis complicated with renal angiomyolipoma.
Masui. 2009 May;58(5):641-4
rhabdomyoma of heart simulating tricuspid atresia. American Heart Journal 1975; 89:514-20.
Smith HC, Watson GH, Patel RG et al. Cardiac rhabdomyomata in tuberous sclerosis: their course and diagnostic value. Arch Dis Child 1989; 64: 196200.
Madueme P, Hinton R. Tuberous sclerosis and cardiac rhabdomyomas: a case report and review of the literature. Congenit Heart Dis. 2011 MarApr;6(2):183–187. Epub 2011 Mar 21. [PubMed]
Haque S, Morshed T, Begum H, Islam S, Fatema K, Begum A, Shoyab M. Tuberous Sclerosis Complex:A Case Report.2014 september;13(3).
Schweiger JW, Schwarts RE, Stayer SA. Anaesthetic management of the patient with tuberous sclerosis.
Paediater Anaesth 1994; 4:339-342.
Jozwiak S, Kotulska K, Kasprzykobara J, et al. Clinical and genotype studies of cardiac tumors in 154 patients with tuberous sclerosis complex. Pediatrics 2006: 1146-1151.
Cohen MD. Genitourinary tumors. In: Cohen MD, ed. Imaging of Children With Cancer. St Louis, Mo: Mosby Year Book; 1992:552-88.
Hunold A, Haueisen J, Ahtam B, Doshi C, Harini C, Camposano S, Warfield SK, Grant PE, Okada Y ,Papadelis C. Localization of the epileptogenic foci in tuberous sclerosis complex: a pediatric case report. Front Hum Neurosci. 2014 Mar 26;8:175
Shenkman Z, Rockoff MA, Eldredge EA, Korf BR, Black PM, Soriano SG. Anaesthetic management of children with tuberous sclerosis. Paediatr Anaesth. 2002 Oct;12(8):700–704. [PubMed]
Fleisher LA. Anesthesia and Uncommon Diseases. 6th ed. Philadelphia, PA: Elsevier;; 2012.
Diaz JH.Perioperative management of children with congenital phakomatoses. Pediatr Anesh. .821-121:01;0002
Shenkman Z, Rockoff MA, Eldredge EA, Korf BR, Black PL, Soriano SG. Anaesthetic management of
Management of anesthesia in a patient with Tuberous sclerosis candidate for femoral fixation: A case report
Abbas sedighinejad1, Mohammad Haghighi1, Bahram Naderi Nabi1, Samaneh Ghazanfar Tehran2, Hossein Ettehad3, Parham Valiani4
Associate professor of anesthesiology, Guilan University of medical sciences. Poursina hospital, Anesthesiology research center, Rasht.
Assistant professor of anesthesiology, Guilan University of medical sciences. Poursina hospital, Anesthesiology research center, Rasht.
Associated professor of Orthopedics, Guilan University of medical sciences, Poursina hospital, rasht.
Resident of Anesthesiology, Guilan University of medical sciences, Poursina hospital, rasht.
AbstrAct

Aims and background: Tuberous sclerosis is an autosomal dominant disease characterized by hamartomas lesions in multiple organs. This article reports the case with tuberous sclerosis candidate femur surgery that was performed under general anesthesia without any problem.
00Spring 2017, Vol 7, NO 3
93قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید