شثيهسازي الگوي جريان سه تعدي، توزيع دما و شوري سطحي آب در حوضه جنوتي درياي خسر
فرشته کميجاني1*، وحيد چگيني2، مسعود صدري نسة3، سيد مصطفي سيادت موسوي4

1دکتري فيسيک دريب، دانشگبه علوم و فنوى دريبيي خرهشهر؛ [email protected]
2عضو هيئت علوي، پژوهشگبه هلي اقيبنوس شنبسي و علوم جوي؛ [email protected]
3عضو هيئت علوي، دانشکده هجيط زيست، دانشگبه تهراى؛ [email protected]
4عضو هيئت علوي، دانشگبه علن و صنعت ايراى؛ [email protected]
ؾال ز اظزّّن/ قواضُ 23 / تْاض ٍ تاتؿتاى 95 )69-80( وشری مُُىدسی دریــا
5410209936480

26112479936480

اطلاعات مقالٍ

چکيدٌ

چکيدٌ

دٍر ايه مطالعٍ شثيٍ سازي سٍ تعدي الگًي جريان، تًزيع دمٍا ي شًري سطحي آبِ درياي خسر جىًتي تا ت کارگيري مدل ROMS مًٍرد تررسي قرار گرفت استٍ. ت کارگيري دقيقتريه اطلاعاتِاطلاعات عمقسىجي ي ويري تا دقت زماوي 6-3 ساعت ي دقت مکاوي 121/0 درج از ييژگيَ َاي مدلسازي اوجام شدٌ است. وتايج وشان داد کٍ يک چرخش فشاريردِ ساعتگرد ي قًي در مىطقٍ ي آب عميق قرار دارد کٍ از سطح تا زيرسطح گستردٌ شدٌ است. از ديگر ساختارَاي جريانِ خسر جىًتي، يجًد يک ساختار ديقطثي ساعتگرد/پادساعتگرد در شمال غرتي )محل پشت ي آپشرين(/ جىًب غرتي است کٍ تقريثاً در کل سال تدايم دارد. تر اساس وتايج، شار شىايري خالص در خسر جىًتي، تيش از آوکٍ تٍ شار شًري ياتستٍ تاشد ،تحت تأثير شار گرمايي است. َمچىيه در مرز شرقي يک جثجثٍُي آب شًر قرار دارد ک در فصل گرم ي سرد سال تٍ ترتية مراٌ تا آب گرم ي سرد از ساير مىاطق تفکُيک شدٌ است. تاضیرچِ همِاِلِ:
تاضید زضیافت همالِ : 04/04/1394 تاضید پصیطـ همالهمالِ: 25/01/1395

كلوات كليسي:
زضیاي ذعض
هسلؾاظي ؾِ تؼسي
ROMS
خطیاى
پاضاهتطّّاي فيعیکي

Simulation of 3D Current Pattern, Sea Surface Temperature and Salinity Distribution in the South of Caspian Sea

Fereshte Komijani1*, Vahid Chegini2, Masoud Sadrinasab3, Seyed Mostafa Siadatmosavi4

1Ph.D Student of Physical oceanography, Khoramshahr Marine Science and Technology University; [email protected]
2Faculty member, Iranian national Institute for Oceanography and Atmospheric Science; [email protected]
3Faculty Member Technology University; [email protected]
4Faculty member, Iran University of Science and Technology, School of Civil Engineering; [email protected]

ARTICLE INFO

ABSTRACT

ABSTRACT

Article History:
Received: 25 Jun. 2015
Accepted: 13 Apr. 2016
In this study, patterns of water current, sea surface temperature and salinity distributions over the South Caspian Sea (SCS) have been investigated using ROMS model. Appling the most accurate bathymetry data and forces with temporal resolution of 3-6 hours, and spatial resolution of 0.125 deg is a characteristic of the simulations

Keywords:
Caspian Sea
3D simulation
ROMS
Current
Physical parameters
used in this study. Results show that there is a barotropic anticyclonic eddy over the deep water of SCS, which extended from surface to subsurface. A dipole anticyclonic/cyclonic feature is another structure of SCS that located in northwest (in Apsheron sill)/ southwest respectively,a nd persist throughout the year. Based on results, net buoyancy flux of SCS is more affected by thermal buoyancy rather than haline buoyancy. In addition, there is a saline front in the east coast of SCS that is separated from other regions by combining with warm (cold) water during (warm) seasons.

1- مقدممقدمٍ
قٌٌاذت الگ ي خطیاى ؾاذتاضّاي ه خَز زض ّط ح ضِ ي آتي ت ػٌ َاى اعلاػَات پای اي هحؿََب هيگطزز ك زض عطحضیعي ه ٌسؾيِ هسیطیت زضیا، پيفتي ي پطاكٌٌف آلَزگيِ اًًتمال ضؾَتات، تَظیغ هكرهِ ّاي فيعیکي، لای تٌسي غيط اّّويت اؾاؾي زاضز.
هغالؼ ي الگالگَي خطیاى اظ ضٍٍـ هسلؾاظي اساظ گيطي هيساًي اهکاىِپصیط اؾت. اظآًًداٍیيک هغالؼات هيساي اًدام قس زِضزضیاي ذعض ت هٌٌاعك ؾاحلي كنػوك هحسٍز هيقَز، لصا ًتایحُ ت زؾت آهسُ اظ ایي ضٍٍـ تيكتط ت تطضؾي زضیاي ذعض قوالي )هغالؼاتي وچّوچَىَى [1]( هٌٌاعمي وچَى قثِ خعیطُ آپكطٍ ى1 )هاٌس هغالؼ [2](، اذتهالٍ زاضز. اظ ایي ض اكثط هغالؼات اًدام قسُ زض زضیايِ ذعض ت ضٍٍـ هسلؾاظي هؼغََفٍ هي گطزز. اظ خول هيِتَاى ت هغِالؼ ي اًًدام قسقسُ تَؾظ ایثطایَ ّوکِاضاى اقاض كِطز ك اظ هسلٍِ ؾ تؼسي MESH اؾتفازُ كطزًًس ت تطضؾي گطزـ فِهلي وچٌٌيي اًًتمال خطم آب زض زضیاي ذعض پِطزاذتٌٌس .اظ خول ًتایح تّحميك آًْا هيتَاى ت اًًتمال اكويِ ضٍ ت خٌ َب غطتي زض عَل ؾَاحل قطلي ذعض هياًي اقاضاقاضُ كطز ك زض فهل تاتؿتاى ضخ هي-زّّس .وچٌٌييٍ زض تِحميكٍ آًْا خَز چِطذف پازؾاػتگطز زض ها -ّاي زّؾاهثط غاً ی اظ ٍیػگيّاي خطیاى زض ذعض هياًًي ت زؾتُِ آهسُ اؾت [3]. كاضا ّوکاضاى تا اؾتفازُ اظ هسل HYCOM ت تطضؾي تأثيط يط ّاي هرتلف )تاز، قاض قٌ اٍضي قَضي ٍ ض زذاًضٍزذاًِ( تط چطذف آبً زضیاي ذعض پطزاذتِ اًس. ًتایح قثي ؾاظيّّاي آً ْا ًكاى زاز ك يطٍٍي غالة زض ایداز خطیاىِ زضیايِ ذعض، يطٍٍي تاز اؾت. آْا ًكاًى زازًس ك زض عَل ظهِؿتاى ت ذهَلً غاً یِ ،چطذف آبِ ذعضِ هياًي تا حطكت ضٍ ت قوال زض هطظ قطلي حطكت ضٍ ت خٌ َب زض هطظ غطتي تؼييي هيگطزز ك هؼطف یکٍ چطذف پازؾِاػتگطز اؾت. وچٌّوچٌييٌيي زض عَل تاتؿتاى تِتِ ػلت ٍظـ تاز غالةِ قوالي، یک خطیاى تؿياض لَي اظ لؿوت قطلي زضیا ت عطف هطكع ایداز هيگطزز ك پسیسٍُ فطاخَقي ضا زض عَل ترفِ قطلي ایداز هيكٌٌس [4]. گ ًساظ اٍ ظؾَي تا ت كاضگيطي هسل HYCOM ت هغالؼ ي الگَي خطیاى ؾغحي ظِیطؾغحيٍ زٍض زضیاي ذعض پطِزاذتٌٌس. اظ خول ًتایح آْا حطكت ضٍضٍ ت خٌ َب ض ت قوال ت تطتية زض هطظ غطِتي قطليِ لای ي ظیطِؾغحيِ) 30-0 هِتط( ذعضهِياًي ت زُ اؾت ك چطٍذف پازؾِاػتگطز فهلي ضا ایداز هِيكٌٌس. اظ ؾایط ؾاذتاضّاي ت زؾت آهسُ زض ایي تحميك هيتَاى ت چطذف ؾاػتگطز زٍض هحل آب ػويك اقاضُ كطز. وچٌيي قکل-گيطي یک ؾاذتاض زٍلغثي ؾاػتگطز/پازؾاػتگطز زض قوال غطتي )زض هحل قثِ خعیطُ آپكِطٍٍى(/ خٌ َب غطتيِ ذعض خٌ َتي اظ زیگط
ًتایح تطضؾي ْا اؾت ك اظؾغح تا ظیطؾغح گؿتطزُ قسُ اؾت
[5]. تطضؾيّا ًكاى زاز ك وچٌّوچٌييٌيي تطذي هغالؼات پيكيي زض ح ضِ ي زضیاي ذعض تَؾظ هسلّّاي تكريهي2 اًدام قسقسُ اؾت
حَ
)هاً س [6 1]( ككِ ؾاذتاض زیٌاهيکِي ایيِ هسلّا تتِ ػلت خَز تطمّاي زضٍخزضخِ ااٍلٍل ٍ یا تا هطتث اي پایيي غيطذغي، ضؼيف ت زتَزُ اؾت. وچٌٌيي اؾتفازُ اظ قثک ّاي تعضگ همياؼ )هاًٌس تعضگٌٌوایي 50 كيّلَهتطي( ت كاضگيِطيٍ ضٍٍزيِّّاي گؿِؿت )هاًٌس اؾتفاز
ّوعهاىِ اظ زازُ ّاي ها اً ؾالاً ( الثت تعِضگ همياؼ ؾٍثةُ قسُ ك ًتٍایح هسلؾاظّّا تؼضاً تا یکسیگط هتِفاٍٍت ت زؾت آیس لصا زاًؿت ّا قٌاذت ها اظ یػگيّاي ٍالؼي خطیاى وچٌ يي تَظیغ هكرهِ ّاي فيعیکي آب زضیاي ذعض هحسٍٍز تاقٍسّ. ایي اهط لعٍم اًدام قثيِ ؾاظ يّّاي زليكٍ تا ت كاضگيطي زاز ّاي ضٍزي یکپاضچ تا تالاتطیي زلت هکاًي ظهاًي، تطاي قٌٌاذت تيكتط الگ ّايِ خطیاى ه خَز زض ایي ححَض ي آتي ضا ًوایاى هيؾاظز .لصا زض ایي هغالؼهغالؼِ تا تِكاضگيطي هسِل ؾؾِ تؼسٍي ٍ كستاظ ROMS كٍكِ زاضاي لاتليت قثي ؾاظي گطزات ّا اؾت، اؾتفازاؾتفازُ اظ زاز ّاي ضٍزٍضٍزي تا زلت هکاًي 125/0 زٍضخ زلت ظهِاًي 3 تا 6 ؾاػت ت تطضؾيٍ ؾاذتاضّاي ؾالاًؾالاًِ هِاّ اً ي ؾ تؼسي خطیاى ؾِغحي ظیطؾغحي زضیاي ذعض خٌ َتي )ك تطاي آبّّاي زضیاي ایطاى اظ اّويت یػُ اي تطذَضزاضاؾتٍ( پطزاذت هيقَز. وچٌ يي زؾتياتي ت الگالگَي تَظیغ افمي زها قَضي ؾغحي اظ زیگط اّّساف ایي تحميك هحؿََب هيگطزز.

ROMS مدل -1-1
هسٍل ROMS یک هسل ؾ تؼسي ؾغح آظاز اؾتٍ ك هؼازلاتٍ ا یط-اؾتَكؽ3 ضا تا زض ًظِط گطفتي تمطیة يسضٍاؾِتاتيک4 تَظیٌؿِک5 حل هيكٌٌس [7 8]. ایي هسل زاضاي لاتليت قثيِ ؾاظيِ گطزات ّاي افمي ػوَزي زض همياؼ الياًَؾي اؾت. اظ خول لاتليتّّاي ایي هسل خَز عطحٍ اض ّاي هرتلف تطاي تطضؾي تکاً ،اًًتمال اًًتكاض، تلاعن غيطُ ، ت كاضگيطي زلتِ خول ّا تا هطتث يِ چْْاضم لحِاػ كطزى پسٍیسِ ّاي ه خَز زض لای ي تط ّنكٌٌف زضیا-خ اؾتٍ ك ؾثة تَني قسى آى تَؾِظ هحمماى ػلَم زضیایي قسَُ اؾت. هؼازلات حاكن زض ایي هسل ت نَضت ظیط اضائ هيقَز

(

زض ایي هؼازلات ككِ تا فطو تطلطاضي تمطیة ت ظیتَظیٌؿکٌؿک ٍ فكاض يسضّيسضٍاؾتاتيکٍاؾتاتيک تطلطاض اؾت، ،

ٍ ه لفهَلفِّاي ؾطػت زض ضاؾتاي افمي ػو زي ؿتٌٌس.

هرتهات ؾيگوا، z هرِتهات ػوَزي

ؾٍاًات ؾغحِّ آٍظاز ضا ًكاى هيزّ ٌس .

ٍ

ت تطتية ضراهتٍٍ ؾلَلّاي قثک پاضاهتط كطیَليؽ ؿتٌٌس.

هؼطٍف فكِاض ،

چگاٍلي آب ٍ چگالي هطخغ ضٍا ًكاىّ هيز ٌس.

ت تطتية ضطیة یؿکَظیت ي هَلکَلي ضطیة اًًتكاض ؿتٌٌسّؿتٌس.

كويت اؾکالط،

خولِ ي چكوِ -چاُ ٍ

ه لف ّاي تٌٌف تكؼكؼي ضا ًكاى هيزّ س.

1-2- مىطقٍ ي مًًرد مطالعمطالعٍ
زضیاي ذعض خٌ َتي زض ػطو خغطافيایي333˚36 تا 303˚40 قوالي عَل خغطافيایي ˚49 تا ˚54 قطلِي لطاض زاضز. ذعض خٌ َتي تا ػوكٍ هتَؾظ 350 هتط ٍ ػوك تيكيٌ ي 1025 هتط [10] ػويكتطیي ح ضِ ي آتي زضیاي ذعض هحؿَب هيقَز. پكتِ ي آپكطٍٍى تا ػوك تيكي ي 180 هتط زض قوال غطتي ذعض خٌ َتي لِطاضِ زاضز ك ذعض هياًيٌ خٌ َتي ضا اظ ّن خٍسا هيكٌٌس [11]. تا ت خ ت ای ک اظ تيي ترفّاي قوالي، هياًي خٌ َتي زضیاي ذعض ،تيف اظ 80 زضنس َاض ؾاحِلي ذعض خٌ َتي ت ایطاى تؼلك زاضزِ، لصا هغالؼ ي حاضط ػًوستاً ت اضائِ ي ًتایح قثي ؾاظي اظ خول ؾاذتاضّّايِ خطیاى ،تَظیغ زها ٍ قَضي زض ذعض خٌ َتي اذتهال زازُ قسُ اؾت.

عرض

جغرافيايي

(
درج
)

عرض

جغرافياييقیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی دریا و بندر

دیدگاهتان را بنویسید