00

179997472

آیا دارچین مسکنی ایمن است؟

هشــدارهای جدیــد ســازمان مدیریــت غــذا و داروی آمریــکادر م ورد ع وارض جانب ی خطرن اک مص رف داروه ای ض د الته اب غیراس تروییدی دانش مندان را ب ه فک ر یافت ن جایگزین ی ایمنتر ی ا مس کن طبیع ی قویت ر انداخت ه اس ت.

در ح دود 2400 س ال پی ش بق راط اس تفاده از ب رگ درخ ت بیــد را بــرای کاهــش درد بیــان کــرده بــود. از مــواد طبیعــی ک ه ام روزه ب ری کاس تن از الته اب و نی ز کاه ش درد اس تفاده میشــود میتــوان از: مخمــر ابجــو، زنجبیــل، جیــن ســنگ ،زردچوب ه، دارچی ن ن ام ب رد.
مطالع ه کارآزمای ی بالین ی دوس ویه ک ور کوچک ی ب رروی 411 دانشآم وز دخت ر ایران ی اث ر دارچی ن و ایبوپروف ن و دارونم ا را بررســی نمــوده اســت. در ایــن مطالعــه افــراد بــه 3گــروه تقســیم شــدند: گــروه اول 420 میلیگــرم دارچیــن، گــروه دوم 400میلیگ رم ایبوپروف ن، و گ روه س وم 400میلیگرم نشاس ته، را بعن وان دارونم ا، در ط ی 72 س اعت اول س یکل قاعدگ ی تجویز نمودن د. محقق ان دریافتن د ک ه 8 س اعت بع د از درم ان ش دت درد در گ روه دارچی ن بص ورت معن اداری کمت ر از کس انی اس ت ک ه دارونم ا دریاف ت میکردن د در حالیک ه ش دت درد در گ روه دریاف ت کنن ده ایبوپروف ن کمت ر از دریاف ت کنن دگان دارچی ن ب ود. هرچن د براس اس ای ن مطالع ه ایبوپروف ن مس کن موثرتری ب ود ول ی محقق ان ب ر ای ن باورن د ک ه چ ون دارچی ن ع وارض جانب ی ایبوپروف ن را ن دارد پ س میتوان د درم ان بهت ری ب رای درده ای دیس منوره باش د و بعن وان درم ان غیرداروی ی ایم ندردرم ان درد دیس منوره دخت ران ج وان ب ه کاررود.
اسـتفاده از کاتترهای پاراورتبرال در ماسـتکتومی موجـب کاهـش مصـرف مخـدر و کاهـش اقامت در بیمارستان میگردد

محققــان دانشــگاه اســتامفورد مطالعــه گذشــتهنگری از 931 بیمــار در فاصلــه زمانــی ســالهای 2009 تــا 2014کــه تحــت ماســتکتومی) 84 نفــر دو طرفــه و 55 نفــر یکطرفــه ( قــرار گرفت ه بودن د، انج ام دادن د ت ا اثربخش ی اس تفاده از کاتتره ای پاراورتب رال را ب ا پروت کل درمان ی س نتی ک ه در آن براس اس نی از بیم ار ب ه مخ در تجوی ز میش ده اس ت، مقایس ه نماین د .در ایــن مطالعــه بیمــاران بــه 3 گــروه تقســیم شــدند: گــروه اول درم ان س نتی و مرس وم، گ روه دوم اس تفاده از کاتتره ای پاراورتبــرال، و گــروه ســوم اســتفاده تــوام از کاتترهــای پاراورتب رال هم راه ب ا مص رف گاباپنتی ن. ه دف اصل ی در ای ن مطالع ه بررس ی مص رف مخ در بع د از جراح ی و نی ز ط ول مــدت اقامــت بعدازجراحــی در بیمارســتان بــود.
کاهش طول عمر با مصرف زیاد مخدر در مبتلایان به سرطان
همــه کاتترهــای پاراورتبــرال قبــل از عمــل و تحــت گایــد ســونوگرافی قــرار داده میشــدند و 15 سیســی روپیواکاییــن 5/0% از طری ق آنه ا در ه ر ط رف تجوی ز میش د و س پس در ری کاوري، آنه ا ب ه پمپه ای یکب ار مص رف متص ل میش دند و از ای ن طری ق بیم اران جری ان مداوم ی از روپیواکایی ن 2/0% باســرعت 5 تــا7 سیســی در ســاعت در هــر طــرف دریافــت میکردنــد. مــدت انفوزیــون از ریــکاوري شــروع و تــا حداکثــر 3روز ادامــه مییافــت. ایــن پمپهــا قابــل جابجایــی، ایمــن و ب ا کارب ردی بس یار س اده اس ت. ب ه بیم اران اج ازه انتخ اب داده میش د ک ه کاتتره ا را در بیمارس تان خ ارج نماین د ی ا ب ا داش تن کاتت ر ب ه من زل رفت ه و س پس در زم ان مناس ب خودش ان کاتت ر را خ ارج کنن د. بی ش از 70% بیم اران ترجی ح دادن د ت ا ب ا کاتت ر ب ه خانه رفت ه و بع د از 2ت ا 3 روز خودش ان کاتت ر را خ ارج نماین د ک ه هی چ عفون ت ی ا عارض ه دیگ ری در آن ان دی ده نش د.
ب ر اس اس ای ن مطالع ه محقق ان دریافتن د ک ه بیماران ی که در گ روه کاتتره ای پاراورتب رال ق رار دارن د، مص رف مخ در کمت ر ،طــول مــدت اقامــت بیمارســتانی کمتــر و نیــز میــزان تهــوع کمت ری نس بت ب ه اف رادی ک ه از درمانه ای س نتی اس تفاده میکنن د دارن د. و همچنی ن بیماران ی ک ه در گ روه کاتتره ای پاراورتب رال هم راه ب ا گاباپنتی ن ق رار دارن د کاه ش واضحت ر و از نظ ر آم اری معنادارت ری را نس بت ب ه گ روه دریافتکنن ده درمانهــای ســنتی نشــان میدهنــد.
-3202661-278785

ایــن مطالعــه در فواصــل زمانــی بیــن ســالهای 2013 تــا 2015ب ر روی 1386بیم ار ب ا تش خیص جدی د بدخیمیه ای غیرخونــی مرحلــه 4 انجــام شــد و ســنجش درد و مصــرف مخ در در ط ی 90 روز اول بع د تش خیص م ورد آنالی ز ق رار گرف ت. بیم اران براس اس می زان مص رف مخ در ب ه دو گ روه تقســیم شــدند: گــروه اول: )گــروه مصــرف کــم= 449نفــر( افرادیک ه مخ در مص رف نمیکردن د ی ا از 1 مخ در کوت اه اث ر اســتفاده مینمودنــد.
گــروه دوم: )گــروه مصــرف زیــاد=887 نفــر( افرادیکــه مخــدر طولان ی اثرمص رف میکردن د ی ا از 2 و ی ا بی ش از 2 مخ در کوتــاه اثــر اســتفاده مینمودنــد. در طــی زمــان مطالعــه 76% از اف راد گ روه اول و 82.8% از اف راد گ روه دوم ف وت کردن د .س طح درد متوس ط ت ا ش دید در گ روه دوم )براب ر 29.3%( از گ روه اول )براب ر14%( بیش تر ب ود.
مصــرف مخــدر بیشــتر بطــور مســتقل منجــر بــه کاهــش متوس ط بق اء بیم اران ش ده ب ود. ارتب اط پیچی دهای ک ه بی ن درد، مص رف مخ در و پیش رفت س رطان وج ود دارد انف کاک درد از مصــرف مخــدر را مشــکل میکنــد و حتــی بــا وجــود در نظ ر گرفت ن عوامل ی چ ون س ن، ن وع توم ور و جنس یت بیمــار، اثــرات مخدرهــا بــاز هــم معنــیدار باقــی میمانــد .محققیــن پیشــنهاد مینماینــد کــه پیگیــری مصــرف مخــدر در 90 روز اول تشــخیص ســرطان میتوانــد بــه پزشــکان در مش خص ک ردن پیام د درمان ی بیم اران مبت لا ب ه کانس رهای پیشــرفته غیرخونــی کمــک نمایــد.
نگراني از افزایش مصرف مخدرهاي جدید در سالمندان مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریوی

مصـرف مخدرهـا در بیـن افراد سـالمند مبتـلا به بیمـاری مزمن انسـدادی ریـوی کـه در جامعـه سـاکنند، افزایـش چشـمگیری داشـته اسـت. ایـن مطالعـه در جمعیتـی حـدود 120 هزارنفر، از بالغیـن بـالای 65 سـال مبتلا به بیمـاری مزمن انسـدادی ریویانجـام شـده اسـت. در بیـن سـالهای 2003 و 2012 حـدود 07 درصـد از افرادیکـه در منازل شـخص خودشـان زندگی میکنند و نیـز حـدود 55 درصـد افـرادی کـه در مکانهای مراقبتـی به مدت طولانـی سـاکنند، نسـخهای جدیـد از اوپیـوم دریافـت کردهاند.
ایـن مطالعـه نشـان داد کـه بیمـاران گهـگاه بدنبـال مـادهای میگردنـد کـه بسـرعت دردهـای مزمـن و مسـائل تنفسـی آنهـا را برطـرف کنـد و بعضـی از پزشـکان نیـز بـر ایـن باورنـد کـه مخدرها بسـرعت علائم بیماری مزمن انسـدادی ریـوی را برطرف مینماینـد. محققـان ایـن مطالعـه بیـان مینماینـد کـه مـدارک موجـود نشـان میدهـد کـه مخدرهـا بـا کاهـش حجـم و تعداد تنفـس ممکنسـت بـر سـلامت ریه اثر نامناسـب داشـته باشـند و موجب کاهش سـطح اکسـیژن و افزایش سـطح دیاکسـیدکربن خون بشـوند. در نتیجه این تحقیق هم دانشـمندان و هم بیماران بایـد بداننـد کـه مصـرف نارکوتیکهـا در افراد مسـن و جمعیت پر خطـر ریـوی در حـال افزایش اسـت، بنابرایـن در خصـوص زمان مصـرف و نحـوه مصـرف آنهـا بایـد دقـت کافی بعمـل آید.
اولین روز بعد جراحی
مشخصکننده شانس ابتلا به دردهای مزمن در آینده است

ایـن مطالعـه مشـاهدهای آیندهنگـر، بـرروی بیمارانـی کـه تحـت جراحـی الکتیـو در 21 بیمارسـتان در 11 کشـور اروپایی قرار گرفته بودند، برای بررسـی شـیوع، مشـخصات و عوامل خطر ایجاد دردهای مزمـن بعد عمل طراحی شـد. ارزیابی درد براسـاس پرسشـنامههای اسـتاندارد در طی 24 سـاعت اول بعد عمل انجام میشـد و سـپس پیگیـری بیمـاران در 6 و 12 مـاه بعـد عمـل صـورت میگرفـت. در مجموع بیش از سـه هزار بیمار در روز اول مورد بررسـی قرار گرفتند و از تعـداد 889 نفـر در ماههـای 6 و12 ارزیابـی بعمل آمد. محققین دریافتنـد کـه شـیوع حداقـل درد بعـد عمـل با شـدت متوسـط در روز اول 16% و در ماههـای 6 و 12 معـادل 11.8% بـوده و شـیوع حداقـل درد بعـد عمـل بـا شـدت زیـاد در مـاه 6 معـادل 2.9% و در ماه12 معادل 2.2% بوده اسـت. در طی بررسـی 12 ماهه علایم درد نوروپاتیـک در 39.2% مبتلایـان به درد متوسـط بعد عمـل و57.1% مبتلایـان بـه درد زیاد بعد عمل دیده شـد. اگر مدت زمـان بروز درد شـدید در روز اول 10% افزایش یابد با عث افزایشـی معادل 30% در بـروز درد مزمـن در مـدت یکسـال بعد عمـل میگردد. در مقایسـه بـا مطالعاتـی که قبلا انجام شـده اسـت این دانشـمندان نتوانسـتند شـدتهای بـالای درد را در دردهـای مزمـن بعد عمل نشـان دهند .محققـان میگوینـد درد مزمن بعد عمـل عارضهای جدی اسـت که میتوانـد کیفیـت زندگی بیمـارانرا بطور معنـیداری مختل نماید.

محقق ان ب ر ای ن باورن د ک ه وج ود بیماریه ای هم راه در مبتلای ان ب ه مالتیپ ل اس کلروز ب ر س یر درم ان آنه ا اث ر گذاشـــته و موجـــب کاهـــش کیفیـــت زندگـــی آنهـــا شـــده و شـــیوع خســـتگی و درد را در آنهـــا افزایـــش میدهـــد .
در ایـــن خصـــوص محققـــان 949 بیمـــار بـــا تشـــخیص قطعـــی مالتیپـــل اســـکلروز را بـــرای یافتـــن ارتبـــاط بیـــن بیماریهـــای همـــراه و بـــروز خســـتگی و درد وارد مطالعـــه نمودنـــد.
ایـــن بیمـــاران از 4 کلینیـــک خـــارج بیمارســـتانی مالتیپـــل اســـکلروز درکانـــادا در فاصلـــه زمانـــی جـــولای 2010 تـــا مـــارس 2011 مـــورد بررســـی قـــرار گرفتنـــد.
نویســـنده ایـــن تحقیـــق میگویـــد: معاینـــات دقیق تـــر در بررســـی ارتبـــاط بیـــن درد و خســـتگی و بیماریهـــای همـــراه ممکنســـت موجـــب یافتـــن راهکارهـــای بهتـــر در مدیریـــت علایـــم ناتوانکننـــده در مبتلایـــان بـــه مالتیپـــل اســـکلروز شـــود .
افزایــش میــزان درد وخســتگی در بیمــاران مالتیپــل اســکلروز و مبتــلا بــه ســایر بیماریهــا

شـــایعترین بیماریهـــای همـــراه در جمعیـــت مـــورد مطالعـــه بترتیـــب عبـــارت بودنـــد از: افســـردگی، فشـــار خـــون بـــالا ،میگـــرن، کلســـترول بـــالا، اضطـــراب، بیمـــاري مزمـــن انســـدادي ریـــوي، و روده تحری کپذیـــر.
محقق ان دریافتن د ک ه از جمعی ت م ورد مطالع ه افرادیک ه همزمـان مبت لا ب ه فیبرومیال ژی نی ز هس تند، نس بت ب ه افرادیک ه فیبرومیال ژی ندارن د، ب ه می زان3.7 براب ر بیش تر دارای دردهـــای شـــدید بـــوده و نیـــز 2.75 برابـــر بیشـــتر احســـاس خســـتگی دارنـــد و ایـــن نســـبت در مبتلایـــان همزمـــان بـــه ســـندرم روده تحری کپذیـــر، نســـبت بـــه افرادیک ه س ندرم روده تحری کپذی ر ندارن د، بترتی ب 12.2 و1.7 برابـــر اســـت .
درآغـــاز مطالعـــه) 40%( بیمـــاران مبتـــلا بـــه درد بودنـــد و)53%( آنـــان از خســـتگی رنـــج میبردنـــد کـــه ایـــن رقـــم در پای ان س ال اول ب رای درد و خس تگی بترتی ب) 60%( و 67)%( و در پای ان س ال دوم بترتی ب) 78%( و)77%( گ زارش ش د. در ط ول م دت ای ن مطالع ه بالاتری ن ش دت افزای ش معنـــادار در دردهـــای ناتوانکننـــده و خســـتگی متوســـط تـــا ش دید در اف رادی از ای ن جمعی ت دی ده ش د ک ه بط ور همزمـــان مبتـــلا بـــه فیبرومیالـــژی بودنـــد و در درجـــات بعـــدی مبتلایـــان همزمـــان بـــه ســـندرم روده تحری کپذیـــر ،افس ردگی، اضط راب، بیم اري مزم ن انس دادي ری وي ق رار داش تند .
دکتـــر چارلتـــون فلوشـــیب مالتیپـــل اســـکلروز در دانشـــگاه نیویـــورک میگویـــد: اســـتفاده از تجربیـــات پزشـــکان فلوشـــیپ درد کـــه بطـــور همزمـــان از وجـــود دیگـــر بیماریهـــای قابـــل درمـــان در بیمـــاران مالتیپـــل اســـکلروز آگاه ی کام ل دارن د در مدیری ت درد ای ن بیم اران بس یار مهـــم اســـت.
افزایش خطر سکتهمغزی در بالغین سیگاري مبتلا به میگرن
37216-191957

محققـان دانشـگاه میامی و کلمبیـا بـرای یافتـن ارتبـاط بیـن میگـرن و سـکته مغـزی با حـوادث عروقـی دیگرمثـل سـکته قلبی تحقیق 11 سـاله ای را بـه پایـان رسـانیدهاند .جمعیـت مـورد تحقیـق
شـامل 1292 نفـر از بزرگسـالان بـا میانگین سـنی 68 سـال بود کـه بـه اظهار خودشـان مبتلا به میگـرن بودند، سـپس درارزیابی میگـرن آنهـا، از پرسشـنامهای که براسـاس شـاخصهای بدسـت آمـده از دومیـن ویرایـش کلاسیفیکاسـیون بینالمللـی سـردرد اسـتخراج شـده بـود، اسـتفاده شـد .
در ایــن تحقیــق در افــراد غیــر ســیگاری مبتــلا بــه میگــرن هیچگون ه ارتب اط معن ادار بی ن میگ رن )ب ا و ب دون اورا( و خطر ایج اد س کته مغ زی ی ا ح وادث عروق ی دیگ ر دی ده نش د ،ام ا درافرادیک ه مبت لا ب ه میگ رن ب وده و بط ور فع ال س یگار میکش یدند، ریس ک س کته مغ زی 3 براب ر افزای ش یافت ه ب ود .مطالع ات قبل ی نش ان م یداد در خانمهای ی ک ه س ن کمت ر از 45 س ال داش ته و مبت لا ب ه میگ رن ب ا اورا هس تند، خ واه ســیگاری باشــند یــا نباشــند، خطــر ابتــلا بــه ســکته مغــزی افزای ش مییاب د. نس بت خط ر در بی ن س یگاریها 3.17 و در بی ن غی ر س یگاریها 0.77 اس ت. ه ر چن د ای ن تحقی ق از نظ ر آم اری نتوانس ت احتم ال تصادف ی ب ودن ارتب اط بی ن میگــرن و ســکته مغــزی در ســیگاریها را رد نمایــد، امــا محققــان بــر ایــن باورنــد کــه ارتبــاط بیــن افــراد ســیگاری مبت لا ب ه میگ رن، ب ا ب روز س کته مغ زی ب ا دیگ ر مطالعات ی کــه در آینــده صــورت خواهــد گرفــت تقویــت خواهــد شــد.
کتامین ممکن است درد مزمن در نوجوانان راکاهش دهد
180153-191957

یک مطالعه جدید پیشـنهاد داد کـه انفوزیون دوز سـاب انستتیک کتامین درد مزمن را در نوجوانان کاهـش میدهـد. بـر اسـاس تحقیقاتـی کـه در سیستم سـلامت ملی کودکان در واشنگتن انجام گرفته کتامیـن یک داروی کاندید سـوم دردرمان انواع سـندرمهای درد مزمن بزرگسـالان میباشد .نویسـنده مطالعـه گفـت: هـدف مـا بررسـی پیامدهای بالینی استفاده از دوز ساب انستتیک کتامین در نوجوانان میباشـد.در ایـن مطالعـه 63 نوجوانـی کـه دارای درد مزمـن ماننـد سندرم درد پیچیده موضعی فیبرومیالژی و سردرد مزمن بودند و در فاصلـه ژانویه 2013 تا آوریل 2014 تحت درمان سـرپایی قرارگرفته بودنـد مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد. بیمـاران 111 بار درمـان ،772 بـار انفوزیون کتامیـن بادوز حداکثـر mg/kg1 در سـاعت در طول درمان دریافت کردند. بیماران به دو گروه تقسـیم شـده بودند گروه )CRPS23(نفـر و بقیـه انواع سـندرمهای درد مزمن 40 نفر بودند.
پیامد نهایی براساس گزارش خود بیماران از درد با مقیاس عددی درد و نیز مصرف مقدار معادل مرفین اندارهگیری شد. مححققان دریافتند که کتامین باعث کاهش مقیاس درد بیماران در 73 % از موارد تزریق شد.کاهش20% و یا بیشتر در درد قابل توجه تلقی میشد. گروه سندرم درد پیچیده موضعی بیشترین کاهش درد را نسبت به سایر کروهها داشتند. ولی مصرف مقدار معادل مرفین کاهش چندانی نداشت .محققان دریافتند که آنهایی که دچار تاکیکاردیا رتواستاتیک وضعیتی وتروما بودند بیشترین کاهش در درد و انهایی که دچار سردردمزمن بودند کمترین کاهش در درد را تجربه کردند توضیح آنان این بود که در هر دو مورد همراه با وضعیتهای اتونومیک سمپاتیک بوده است وبیشتر کودکان سندرم درد پیچیده موضعی سابقه تروما داشتهاند.
براساس این مطالعه هیچ عارضه جانبی مشاهده نشد و تزریق کتامین به راحتی تحمل شد ولی باید مطالعات زیادی در سندرمهای درد پیچیده بویژه سندرم درد پیچیده موضعی در نوجوانان انجام شود.
ایـــن یافتـــه هـــا چالشـــی اســـت در درمـــان اخیـــر کـــه در صـــورت درد
ربـــع تحتانـــی راســـت شـــکم ضـــد درد تجویـــز نمیشـــود بـــا ای ن تفک ر ک ه تس کین درد باع ث ماس که ک ردن علای م در معاینـــه میشـــود و ممکـــن اســـت تشـــخیص را بـــه تعویـــق انـــدازد. دکترگوزمـــن و همکارانـــش85 بیمـــار بـــا میانگیـــن س نی 5/37س ال و عمدت ا مردک ه ب ه ص ورت ح اد درد رب ع تحتان ی راس ت ش کم پی دا ک رده بودن د، در دوگ روه م ورد مطالع ه ق رار دادن د دری ک گ روه ترام ادول داخ ل وری دی
50 میلیگـــرم و درگـــروه دیگـــر دارونمـــا دریافـــت کردنـــد .
محققـــان درد وتندرنـــس شـــکمی را طـــی معاینـــه فیزیکـــی بامقیـــاس عـــددی بینایـــی مـــورد ارزیابـــی قـــرار دادنـــد.
آنـــان همچنیـــن میـــزان اطمینـــان جـــراح را در تشـــخیص آپاندیس یت ح اد و درد ش کمی ک ه نی از ب ه جراح ی ن دارد مـــرد ارزیابـــی قـــرار دادنـــد.
مصرف ترامادول در تسکین درد تاثیری بر تشــخیص احتمــال اپاندیســیت نمــی گــذارد

449817772

بـــر اســـاس مطالعـــات ارائـــه شـــده در گردهمایـــی ســـالیانه کالـــج جراحـــان امریکایـــی، مخـــدر ترامـــادول بـــه عنـــوان یـــک ضـــددردموث ر در بیماران ی ک ه از نظ ر بالین ی احتمـــال آپاندیســـیت حـــاد دارنـــد بـــه کار مـــیرود. در بیمارانـــی کـــه بـــه آپاندیســـیت مشـــکوک هســـتند ترام ادول باع ث کاه ش درد ش کمی و تندرنـــس آن میشـــود ولـــی در تشـــخیص آپاندیســـیت حـــاد توســـط جـــراح تداخلـــی ایجـــاد نمیکنـــد .
میانگیـــن مقیـــاس درد بـــه طـــور چشـــمگیری بـــا تجویـــز ترام ادول کاه ش یاف ت ول ی ب ا دارونم ا تغیی ری نداش ت .میانگیـــن مقیـــاس عـــددی درد در تندنـــس شـــکمی نیـــز بـــا تجویـــز ترامـــادول کاهـــش داشـــت ولـــی بـــا دارونمـــا فرقـــی نکـــرد .
می زان اطمین ان جراح ان در ارزیاب ی و تش خیص آپاندیس یت ح اد قب ل و بع د تجوی ز ترام ادول و دارو نم ا مش ابه ب ود.در تش خیص م واردی ه م ک ه نی از ب ه جراح ی نداش ت نتای ج مش ابه ب ود.
ایـــن یافتـــه کـــه ترامـــادول اثـــر چشـــمگیری در کاهـــش درد آپاندیس یت ح اد دارد ب دون تداخ ل در تش خیص آن باع ث میشـــود کـــه عقیـــده رایـــج کـــه در مـــورد درد آپاندیســـیت ح اد نبای د ض ددرد تجوی ز ش ودمورد ارزیاب ی مج دد ق رار گی رد.
پورت ا تزریق دیس تات ب ن پروس ندرم درد مزم م س کین علای تس
-71040-166301

تزریق توکسـین بوتولینیوم نوع A )دیسـپورت( در تسـکین علایم سـندرم درد مزمن پروسـتات در بیمارانی که به سـایر درمانها پاسخ ندادهانـد، ایمـن و موثـر اسـت. این اولیـن گـزارش از ارزیابی تزریق داخـل پروسـتات دیسـپورت در بیمـاران دچـار سـندرم درد مزمن پروسـتات مقـاوم بـه درمـان طبـی اسـت. دیسـپورت دارای اثرات
مهاری بر مدیاتورهای التهابی و درد در سندرم درد مزمن پروستات
پروسـتات قـرار گرفتنـد. بیماران براسـاس مطالعات آمـاری کاهش چشـمگیری در درد بر اسـاس مقیاسهای CPSI و مقیاس بینایی درد داشـتند. دکتـر رامـوز میگوید: مـا دریافتیم کـه تزریق داخل پروسـتات دیسـپورت باعـث کاهـش درد بـه میـزان50% و افزایش کیفیـت زندگـی در هفتههـای 24 و52 بعـد از تزریـق میشـود .
تزریـق باعـث یـک اثـر طولانی به مـدت حداقل یکسـال میشـود و عـوارض جانبی روی عملکرد جنسـی و پارامترهـای ادراری ندارد .
بایـد کاآزمایـی بالینـی تصادفـی در ایـن مورد انجام شـود. میباشـد. برای ارزیابی اثرات تزریق داخل پروسـتات دیسـپورت در بیمـاران دچـار سـندرم درد مزمن بـا ارزیابی درد براسـاس مقیاس بینایـی درد و علایـم بـر اسـاس مقیـاس) NIH-CPSI( 14 بیمار مذکـر بـا تشـخیص سـندرم درد مزمـن پروسـتات به مـدت بیش از 6 مـاه و NIH-CPSI بیـش از 14مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد .
بعـد از ارزیابـی مقیاسهـای پایـه 10 بیمـار واجـد شـرایط تحـت تزریـق دیسـپورت بـاروش ترانـس رکتـال با گایـد سـونوگرافی به مقـدار 500 واحـد در 4 نقطـه در نواحـی پریفـرال وترانزیشـنال
استفاده کوتاه مدت از داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی باعث مهار تخمکگذاری میشود
-71040-203962

براسـاس یـک مطالعـه جدیـد اسـتفاده کوتـاه مـدت از داروهـای ضد التهـاب غیراسـتروئیدی در زنانـی کـه سـیکل نرمـال دارنـد اثـر منفـی روی بـاروری دارد. محققـان مشـاهده کردنـد بعـد از 10 روز درمـان باایـن داروهـا سـطح هورمـون پروژسـتروژن که در تخمکگـذاری نقش دارد شـدیدا پاییـن میآیـد. محققـان میگویند ایـن مطالعه نشـان داد که تجویـز دیکلوفناک ،ناپروکسـن، اتوریکوکسـیب و … از طریـق مهار اوولاسـیون و یا تاخیر آن بـر روند تخمکگذاری اثـر میگـذارد. ایـن یافتههـا بـه عنـوان هشـداری در بـاروری زنان اسـت و در خانمـی که قصد بـاروری دارد بایـد مـورد توجه قـرار گیرد. داروهـای ضد التهاب غیراسـتروئیدی جـزو داروهای مصرفـی شـایع در دنیاسـت که توسـط میلیونهـا نفر بـرای درمـان درد، تب و التهـاب مصرف میشـود. ایـن داروهـا ارزان بوده و به راحتی در دسـترس هسـتند و زنان در سـن بـاروری جر و مصرف کنندههـای شـایع آنهـا هسـتند بنابرایـن باید اثـرات انها بـرروی تخمکگذاری و سـطح پروژسـترون مورد بررسـی قـرار گیرد.
جمع آوری یک نوع از محصولات قرص استامینوفن با برچسب اشتباه
-251037-204265

کمپانـی صنایـع مدلاین اعلام کرد براسـاس توصیه سـازمان غـذا و دارو اقدام به جمـع آوری داوطلبانـه یـک نـوع از محصولات ارائه شـده قرص اسـتامینوفن در سراسـر دنیـا نموده اسـت. یک محصـول از قـرص اسـتامینوفن 500 میلیگرمی اشـتباها برچسـب 325 میلیگرمـی خـورده اسـت ایـن خطا به سـادگی توسـط مصـرف کننـده و یـا تجویز کننده شناسـایی نمیشـود و ادامه اسـتفاده از آن با باحداکثر دوز و یا با ترکیباتی که حاوی اسـتامینوفن هسـتند باعث سـمیت و یا نارسـایی کبـد میشـود. این محصول که در حـال جمعآوری اسـت، از تاریخ 21 ژانویه تا 18 سـپتامبر 2015 توزیع شـده اسـت. تاریخ انقضای آن ماه می 8102 میباشـد و در بسـته بنـدی قرصهـای 100 تایی در بطری ارائه شـده اسـت .
روش جدید براي شناسایی آسانتر عصب سیاتیک جهت انجام بلوک
یـک روش جدیـد جهـت شناسـایی عصـب سـیاتیک قبـل از بلوک شناسـایی شـده اسـت. این کار در بیماران بسـیار چاق مشکل است.
-3202756-616897

بلـوک عصـب سـیاتیک بـرای بیـدردی کامل انـدام تحتانی بـا گاید سـونوگرافی انجـام میشـود کـه سـونوگرافی در افـراد چـاق بسـیار مشـکل اسـت. در یک مطالعه جدید از توبروزیتی ایسکیال به عنوان لنـد مـارک اسـتفاده شـده اسـت و بیمـار در وضعیـت نیمـه لتـرال قـرار میگیـرد. بلوک سـیاتیک جـز و بلوکهـای سـخت در حیطه بیهوشـی اسـت و متخصصیـن بیهوشـی گاهـی تـا 45 دقیقـه وقت صـرف میکنند تا عصب سـیاتیک را پیدا کننـد. محققین یک روش لندمارکـی کـه سـریع انجـام میشـود را ارایه دادنـد. آنهـا 40 بیمار کاندیـد عمـل جراحـی اندام تحتانـی را به صـورت تصادفـی کاندید بلوک با روش جدید یعنی 3 سـانتیمتر خارج توبروزیتی ایسـکیال و یا روش مرسـوم باگاید سـونوگرافی کردند همه بیمـاران در وضعیت نیمـه لتـرال قرارگرفته بودنـد. زمان گرفتـن اولین تویچ سـیاتیک و نیـز تعداد سـوزن زدنها تاگرفتن اولین تویچ به عنـوان پیامد اولیه و ثانویـه در نظر گرفته شـده بـود. بلوک موفق درگروه سـونوگرافی 71 از 19 بیمار) 79%( و درگروه روش لند مارکی 13از77)17%( بود. در گـروه لنـد مارکی 41% در اولین سـوزن و در گروه سـونوگرافی 15% در اولیـن سـوزن تویـچ گرفتنـد. تعداد سـوزن زدن تا گرفتـن اولین تویـچ 3در گـروه لندمارکـی و 5 در گـروه سـونوگرافی بـود و تعـداد بیمارانـی که تویـچ عصب تیبیال را نشـان دادند در گـروه لندمارکی بیشـتر از گروه سـونوگرافی بودهاسـت) 5/87% در مقابـل 66%(. این روش ارزش کمتـر از سـونوگرافی نـدارد ولـی توسـط یک نفـر انجام شـده اسـت نکته مهم در بیحسـی ناحیهای تجربه فرد میباشد. باید مطالعـهای بـا افراد کم تجربه انجام گیرد و نتایج زمانی باهم مقایسـه شـود تـا مفید بـودن این بلـوک بررسـی گردد.
براســـاس یـــک متـــا آنالیزکـــه محققیـــن نیوجرســـی انجـــام دادهانـــد تجویـــز منیزیـــم داخـــل وریـــدی درحوالـــی عمـــل جراحـــی باعـــث کاهـــش مصـــرف مخـــدردر 24 ســـاعت اول بعـــد از عمـــل میشـــود. تجویـــز منیزیـــوم در حوالـــی عمـــل جراح ی باع ث کاه ش درد ومح دود ک ردن مص رف مخ در باکمتریـــن عـــوارض می شـــود .
اگرچـــه منیزیـــوم همیشـــه بعـــد از عمـــل جراحـــی اســـتفاده نش ده ول ی ب ه عن وان درم ان هم راه در م واردی مانن د کم ر درد مزم ن، فیبرومیالژی ا و س ایر مش کلات عضلان ی اس کلتی م ورد اس تفاده ق رار گرفت ه اس ت .
کاهش مصرف مخدر بعداز عمل باتجویز منیزیوم وریدی در حوالی عمل

اخیرا14ت ا22 م ورد کارآزمای ی بالین ی انج ام گرفت ه ک ه از منیزیـــوم بـــه عنـــوان داروی همـــراه در بیـــدردی مولتـــی مـــودال بعـــد از عمـــل جراحـــی اســـتفاده شـــده اســـت. در مطالعـــه ای 14 کار ازمایـ ی بالینـ ی بـــا 910بیمـــار کـــه 554 بیمـــار منیزیـــوم و 455 بیمـــار دارونمـــا دریافـــت کردهانـــد مصـــرف مخـــدر بـــه طـــور چشـــمگیری در روز اول بعـــد از عمـــل در گروهـــی کـــه منیزیـــوم گرفتـــه، کاهـــش پیـــدا ک رده اس ت در ی ک آنالی ز زی ر گروهه ا معل وم ش د ک ه مص رف مرفی ن کاه ش پی دا ک رده ول ی مص رف ترام ادول فرقـــی نکـــرده اســـت. تجویزمنیزیـــوم سیســـتمیک تاثیـــری روی ته وع و اس تفراغ بع داز عم ل نداش ته اس ت. تجوی ز منیزیـــوم وریـــدی بـــرای کاهـــش درد و کاهـــش مصـــرف مخ در در بزرگس الان پذیرفت ه ش ده ول ی در اطف ال هن وز جـــاي ســـوال دارد. نویســـنده مقالـــه خاطرنشـــان کـــرد کـــه اســـتفاده از منیزیـــوم وریـــدی بـــرای کاهـــش درد در اعمـــال جراحـــی در بزرگســـالان بایـــد مـــورد اســـتفاده قرارگیـــرد ول ی در م ورد جمعی ت ک ودکان هن وز نی از ب ه مطالع ات بیشـــتری می باشـــد.
00

Table of Contents
Comparing the effect of premedication with intra-nasal Dexmedetomidine and intra-nasal
Midazolam on sedation and anxiety level in children undergoing elective surgery
10
Hossein Khoshrang, Soudabeh Haddadi, Farnoush Farzi, Neda Ebrahim pour
The effect of intravenous magnesium sulfate on post operative sore throat in patients
undergoing lumbar laminectomy
18
Shahriar Sane, Alireza Mahoori, Mohamad-Amin Valizade-Hasanloei, Nazli Karami, Elham Dehghani
Evaluation of the changes in blood glucose after blood transfusion in non-diabetic Patients
undergoing lumbar Posterior spinal fusion
28
Valiollah Hassani, Behrooz zaman, Mahzad Alimian, Abolfazl Rahimizadeh, Reza Safaeian, Nasim Nikoobakht, Setare
Sefati
Effect of eye movement desensitization and reprocessingon phantom limb pain in patients
with amputation
35
Akvan Paymard, Mohammad Behnam-Moghadam, Leila Kargar, Amir Peighan, Allahyar Shahnavazi,
Mohammad-Saeed Mirzaee, Samaneh Mirzaei, Mahin Roozitalab
Comparing the effect of Tranexamic acid and Dexmedetomidine on bleeding during
Rhinoplasty
43
Valiollah Hassani, Mohamad Farhadi, Behrooz Zaman, Mahzad Alimian, Samira Berenjian
Spinal Anesthesia for cesarian section: A comparison between Hyperbaric and Isobaric
Bupivacaine
53
Hashem Jarineshin, Saeed Mehrabani, Aida Kargar, Fereydoon Fekrat
The effect of local olive oil on prevention of pressure ulcers in patients hospitalized in the
intensive care unit of Shahid Beheshti Hospital, Yasuj: A double-blind randomized
clinical trial
61
Akvan Paymard, Tahmineh Salehian, Mohammad Behnammoghadam, Zahra Abbas Ali madadi, Allahyar
Shahnavazi, Elham Allahyari, Farkhonde Bakhshi, Hamid Reza Ghaffarian Shirazi
Comparing Psychological Variables of Catastrophizing and Fear of Movement according to
Different Attachment Styles in Patients with Chronic Musculoskeletal Pain
70
Faezeh Shafiei, Maryam Amini Faskhoudi, Majid Nour-mohamadi
Local Anesthetic Systemic Toxicity Following Infraclavicular Nerve Block Under Ultrasound
Guidance
76
Mohammad Haghighi, B Nadery Nabi, Hossein Khoshrang, Abbas Sedighi-Nejad, Vali Iman-Talab,
Saeed Safari, Parham Valiyani, Pegah Taheri-Fard

Table of Contentsقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید