عیب یابی خطوط مهاری توربیه بادی شناور با استفاده از روش کلاسبندی فازی
آیسان جمال کیا1 ، میر محمد اتفاق 2*، علیرضا مجتهدی

1دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز- دانشکده فنی مهندسی مکانیک؛ [email protected]
2استادیار، دانشگاه تبریز- دانشکده فنی مهندسی مکانیک؛ [email protected] 3استادیار، دانشگاه تبریز- دانشکده مهندسی عمران – گروه مهندسی آب؛ [email protected]

)56-41(1394 ػبػبَ یبصدٞیبصدٞٓ/ ؿ بسٜ 21/ ثٟٟبس ٚ سبثؼشبٖ طری هٌٌْذسی دریــا
75022-413925

هقالِ
هقال

اطلاعات

چكيذُ

:
مِٝبِٝ

سبسیخچٝ

هقالِ

هقال

اطلاعات

چكيذُ

:

مِٝبِٝ

سبسیخچٝ

26112479850831

دبیؾ ٚضؼیز ػلأٔز ػبصٜ ثشای اعٕ یٙ بٖ اص ػٕ ّىشد دسػز ػبصٜ دس عٛ ػٕ ش ػشٚٚیغ آٖ، أٔشی ضشٚسی
ٔی ثبؿذ .ایٗ فشآیٙٙذ ثشای س سثیٗ ٞبی ثبدی ؿٙ بٚس وٝ دس ٔؼشم ؿَشایظ ثحشا٘٘ی ٔحیغی دسیب لشاس
ٔی یش٘٘ذ، اص اٞ ٕیز ثؼضایی ثشخٛسداس اػز. دس ایٗ دظ ٞؾ ػیت یبثی خغٛٛط ٟبسی سٛ سثیٗ ثبدی ؿٙ بٚس اص
ٛع اػذبس ثش دبیٝ دبػخ دیٙ بٔیىی ػبصٜ سٚؽ ولاعثٙٙذی فبصی دیـٙ ٟبد شدٔیذٜ اػز. ثٝ ایٗ ظٛس اثشذا
ٔؼبدلار غیش خغی حشوز ػبصٜ ثب اػشفٚبدٜ اص سئٛسی ثمبی شٓ صا یٝ ای لب٘ دٚ یٛ سٗ اٙػشخشاع ؿجیٝ ػبصی شدیذٜ اػز. ػذغ سغییشار فشوب٘٘ؼی ػبصٜ دس دٛسٔػبر آصادی خٚشّّفٛ آٖ ثْٝ دیُ سغییشار دٚس ػفشٜی خغٛط ٟبسی )ػیت فشٚٚم( ثٝ ػٙ اٖ ـخلٝ ٞبی سٚدی ثٝ ػیؼشٓ فبصی دس ٘ظش شفشٝ ؿذ اػز. چٙ یٕٗٞچٙیٗ ثب سٙ ظیٓ سٛاثغ سٛصیغ احش باحشٕبِیِی ٞش یه اص ـخلٝ ٞب دس ٞش یه اص ولا عٞبی ػیت سؼشیف ؿذٜ ، ػیؼشٓ ولاعثٙٙذی فبصی آآٔٛصؽٛصؽ دادٜ ؿذٜ اػز. ثشای اػشجبس ػٙٙؼی سٚؽ ػیت یبثی ،ٛیض ثب لذسرٞبی خشّّف ثٝ ـخلٝ ٞب اضبفٝ دسكذ ٛفمیز ػیتیبثی حبػجٝ شدیذٜ اػز .ثب سح یُ ٘شبیغ ،ٔـخق ٔیٌشدد وٝ ػیؼشٓ دیـٙ ٟبدیٚ لبدس ثٝ سٔـخیق دسػز ػیت ػبصٜ ثب دسكذ لبثُ لجلجِٛیِی ٔی ثبؿذ . سبسیخ دسیبفز مبٔمبِٝ: 03/07/1393 سبسیخ دزیشؽ مبِٔمبِٝ: 25/01/1394 سبسیخ ا٘٘شـبس مبِٔمبِٝ: 31/06/1394

وّٕٕبر وّّیذی:
س سثیٗ ثبدی ؿ بٚس ػیتیبثی
ؿجیٝ ػبصی دیٙ بٔٔیىی ػیؼش چٙذ ػضئی ػٝ ثؼذی ولاعثٙذی فبصی

Damage Identification of the Floating Wind Turbine Mooring Line by Fuzzy Classification

Aysan Jamalkia1, Mir Mohammad Ettefagh2*, Alireza Mojtahedi3

1 MS student, Mechanical Engineering Department, University of Tabriz; [email protected]
2Assistant Prof., Mechanical Engineering Department, University of Tabriz; [email protected] (Corresponding Author)
3 Assistant Prof. Civil Engineering Department, University of Tabriz; [email protected]

ARTICLE INFO

ABSTRACT

ABSTRACTقیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی دریا و بندر

دیدگاهتان را بنویسید