فصل اول1-1-مقدمهاقلیم، سیستم پیچیدهای است که عمدتاً به دلیل افزایش گازهای گلخانهای درحال تغییر است. آب و هوای کره زمین در طول قرن بیستم به ویژه در دو دهه اخیر تعادل خود را از دست داده و تمایل به افزایش دما نشان دادهاست(رحیمیو همکاران، 1392). تغییر اقلیم از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران یک پدیده طبیعی است که در توالیهای زمانی بلند مدت اتفاق افتاده و مجدداً نیز به وقوع میپیوندد. تأثیر فعالیتهای بشری سبب تشدید اثرات پدیدههای تغییر اقلیم، شدت روند تغییرات و تغییر بازهی زمانی توالی تغییرات اقلیمی میشود( جهانبخش و همکاران،1389؛ رضایی و همکاران،1392). تغییراقلیم جهان باقیمت: 100 تومان


دیدگاهتان را بنویسید