4874565-50799

مقـاله پژوهشـی
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 7، شماره 1، پاییز 1395
مقایسـه اثر افـزودن نئوسـتیگمن و کتامین بـه بوپیواکائین 25% جهـت بیدردی
اپـیدورال در بیمـاران کاندیـد عمل جراحی غیـر اورژانس شکسـتگی فمور
علیرضا کمالی1، عباس زارعی2، اسماعیل مشیری*3، فریبا فرخی4
متخصص بیهوشی، استادیار گروه بیهوشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
متخصص بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی اراک
متخصص بیهوشی، استادیار گروه بیهوشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
کارشناس ارشد مشاوره در مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک
15926979

تاریخ دریافت: 31/5/95 تاریخ بازبینی: 15/6/95 تاریخ پذیرش: 23/6/95چکیده
زمینـه و هدف: درد یک مشـکل پیچیده طبی اسـت کـه کنترل ناکافی آن پس از عمل جراحـی اثرات نامطلوبی بر وضعیـت فیزیولوژیکی، متابولیکی و روحـی بیمـار دارد. افـزودن مکملهـای جدیـد منجـر به افزایش مدت بیدردی میشـود. هـدف این مطالعه مقایسـه افزودن نئوسـتیگمین و کتامین بـه بوپیواکائیـن 25/0% در بیحسـی اپـیدورال در افزایش مدت بیدردی بعد از عمل میباشـد.
مـواد و روشهـا: در ایـن کارآزمایـی بالینـی دوسـوکور90 بیمـار بالای 50 سـال بـا طبقه بنـدی انجمن بیهوشـی امریـکا 1و2 کاندید عمـل جراحی انتخابـی ران بـه صورت تصادفی به سـه گروه نئوسـتیگمین، کتامین و شـاهد تقسـیم شـدند. همه بیماران بیحسـی اپیدورال بـا بوپیواکائین 25/0% بـه میـزان 2 میلیلیتـر دریافـت کردنـد. بهعلاوه در گـروه اول 60 میکروگرم نئوسـتیگمین، درگـروه دوم 40 میلیگـرم کتامین اضافه شـد. میزان درد پـس از عمـل براسـاس معیـار آنالـوک بصـری درد و مـدت زمان بیدردی و مقدار مسـکن مصرفی تعیین و بین سـه گروه مقایسـه شـد.
یافتههـا: میانگیـن نمـره درد در 6 و12 سـاعت بعـد عمل در گـروه کتامین به طور معنـیداری کمتر از دو گـروه دیگر و در گروه نئوسـتیگمین کمتر از دارونمـا بـود)01/0≥P(. میانگیـن مـدت بـیدردی بعـد از عمل در گروه کتامیـن به طور معنیداری بیشـتر از دو گروه دیگر و در گروه نئوسـتیگمینبیشـتر از دارونمـا بـود)01/0≥P(. میانگین دوز مصرفی مسـکن)پتیدین(در گروه کتامین از همـه کمتر بود)0/001≥P(.
نتیجهگیـری: نئوسـتیگمین و کتامیـن همـراه بـا بوپیواکائین 25/0% در بیحسـي اپيدورال موجب افزایـش مدت بيدردي بعد عمـل وکاهش مصرف مسـکن ميشـود که در مورد کتامین بیشـتر از نئوسـتیگمین بوده اسـت.
واژههای کلیدی: نئوستیگمین ،کتامین، اپيدورال، بيدردي بعد عمل
مقدمه
2173572921

نویسنده مسئول: اسماعیل مشیری، اراک، دانشگاه علوم پزشکی اراکپست الکترونیک: [email protected]
یکــی از مشــکلات طبــی در حیطــه درمــان، شکســتگیهای اســتخوانی میباشــد. شکســتگیهای اســتخوان ران یــا فمــور از شــیوع نســبتاً بالایــی برخــوردار اســت. در علــم امــروزی ارتوپ دی تقریب اً کلی ه شکس تگیهای اس تخوان فم ور نی از ب ه عم ل جراح ی و ثب ات داخل ی دارد، از طرف ی در ای ن بیم اران ب روز و ش دت درد بس یار زی اد اس ت)1(. در مطالع ات متع ددی نشــان داده شــده اســت کــه در خــلال و بعــد از جایگزینــی کامــل مفصــل ران بــا اســتفاده از بیهوشــی موضعی)نخاعــی ی ا اپی دورال( خونری زی در بیم اران ب ه می زان 30% ت ا 50% کاهــش یافتــه اســت و در کنتــرل درد بعــد از عمــل هــم بــه م دت 24 ت ا 72 س اعت ب ه خوب ی کارائ ی داش ته اس ت2)و3(.یک ی از مزیته ای مه م بیهوش ی موضع ی ب ه تنهای ی ی ا ب ه ص ورت ترکی ب ب ا بیهوش ی عموم ی برط رف ک ردن درد ب دون نی از ب ه مس کنها در دوره پ س از عم ل اس ت و ای ن مزی ت باع ث ب ه حرک ت در آم دن زودت ر بیم ار و ترخی ص س ریعتر و کاه ش م دت زم ان بس تری بیم اران در بیمارس تان میگ ردد ک ه ه م از نظ ر فیزیک ی و روان ی و ه م از نظ ر صرف ه اقتصادی بس یار حائ ز اهمی ت میباش د)2(.
ن وع دارو نی ز ب ر توانائ ی ب یدردی بع د از عم ل اپ یدورال و تعدیــل پاســخ پاتوفیزیولوژیــک و بهبــود نتیجــه نهایــی موثــر اس ت. بهعن وان مث ال داروه ای بیح س کنن ده موضع ی ک ه در روش هــای موضعــی اســتفاده میشــوند موجــب برگشــت ســریعتر حــرکات گوارشــی شــده و عــوارض ریــوی کمتــری میدهنــد و بــیدردی بهتــری نســبت بــه مخدرهــای وریــدی سیس تمیک فراه م میآورن د. فوای دی ک ه ب یدردی اپ یدورال بعــد از عمــل دارد میتوانــد باعــث رضایــت بیشــتر بیمــار و بهب ود کیفی ت زندگ ی آنه ا ش ود.
تحقیقــات وســیعی در مــورد جایگزینهــای دارویــی بهعنــوان داروی اصلــی بیحســی اعصــاب مرکــزی و داروهــای همــراه داروی اصل ی انج ام ش ده اس ت و بی ش از پی ش در ح ال انج ام اس ت.
ایــن ترکیبــات همــراه بــا بــا بیحــس کنندههــای موضعــی بــه منظــور بهتــر کــردن بــیدردی و کــم کــردن عــوارض بــکار رفتهانــد امــا هیــچ کــدام مقبولیــت پیــدا نکردهانــد .نئوس تیگمین و کتامی ن دو داروی ی اس ت ک ه اخی را بهعن وان داروهــای ترکیبــی مطــرح شــده انــد کــه علیرغــم اثــرات تئوری ک هیج ان انگی ز آنه ا ول ی مطالع ات بالین ی کمت ری در م ورد آنه ا انج ام ش ده اس ت. نئوس تیگمین احتم الا ش دت بیحســی و طــول مــدت آن را از طریــق آزاد کــردن اکســید نیتری ک در طن اب نخاع ی ب الا میب رد. مکانیس م دیگ ری ک ه ب رای آن مط رح اس ت مه ار اس تیل کولی ن اس تراز و در نتیج ه افزای ش غلظ ت اس تیل کولی ن نخ اع میباش د. گیرندهه ای موس کارینی در ش اخ خلف ی نخ اع موج ب افزای ش آس تانه درد و ب یدردی میش وند. از دیگ ر داروه ای ترکیب ی میت وان ب ه کتامی ن اش اره ک رد ک ه ام روزه علاق ه ب ه اس تفاده از آن ب رای کنت رل درد بع د از عم ل بیش تر ش ده اس ت. اث رات آن بیش تر ب ه عل ت خ واص آنتاگونیس تی آن ب ر گیرندهه ای ان متی ل دی آســپارتات میباشــد کــه میتوانــد در تعدیــل حســاس ش دن مرک زی و نی ز تعدی ل مقاوم ت ب ه مخدره ا مفید باش د.
بــا توجــه بــه ایــن تفاســیر مــا در ایــن مطالعــه قصــد داریــم اث ر دو داروی نـ ئوستیگمین و کتـ امین را بهعنـوان داروه ایاصل ی در کن ار بوپیواکائی ن جه ت اعم ال جراح ی انتخاب ی در شکس تگی فم ور بررس ی نمایی م.
روش مطالعه
این مطالعه یک مطالعه کارآزمائی بالینی تصادفی دوسوکور میباشد با شماره ثبت کار آزمایی) IRCT201112198468N1( ک ه ب ر روی بیم اران شکس تگی فم ور ک ه کاندی د جراح ی انتخابــی هســتند انجــام گردیــد. در ایــن مطالعــه پــس از گرفت ن رضای ت آگاهان ه، تع داد 90 نف ر از بیم اران شکس تگی فموربــالای 50 ســال کاندیــد جراحــی انتخابــی کــه از نظــر طبقهبنــدی انجمــن بیهوشــی امریــکا 1و2 بــوده، ســابقه حساس یت ب ه بیح س کنن ده موضع ی نداش ته و ممانعت ی از نظ ر انج ام بیحس ی اپ یدورال نداش تند بهط ور تصادف ی در س ه گروه)ه ر گ روه 30 نف ر(A )نئوس تیگمین( و B)کتامی ن( و C )دارونم ا( تقس یم ش دند. ابت دا ب رای ه ر س ه گ روه بیم اران بــه میــزان 5 میلیلیتــر بــر کیلوگــرم ســرم رینگــر لاکتــات ح دود 10 ت ا 15 دقیق ه قب ل از عم ل جه ت هیدراتاس یونکاف ی بیمارتزری ق گردی د) CVE(. س پس بیم ار در پوزیش ن نشس ته ق رار گرفت ه و از یک ی از فضاه ای کم ری 4 و 5 ی ا فضــای کمــری 5 و ســاکرال تحــت بیحســی اپــیدورال توســط ســوزن شــماره 19 قــرار میگرفــت و بعــد از ورود بــه فض ای اپ یدورال م اده م ورد نظ ر تزری ق گردی د.در ه ر س ه گ روه محـ لول بوپیـواکـائـ ین 25/0% ب ه میـ زان 2 میل ی لیتر دریـ افت میداش تند. در گ روه A نئـوستیگـ مین ب ه می زان 60 میکروگــرم و در گــروه B کتامیــن بــه میــزان 40 میلــی گــرم اضافــه میشــد و حجــم محلــول تزریقــی در هــر ســه گ روه بوس یله آب مقط ر ب ه 20 میل ی لیت ر رس انده میش د.
همچنیــن تمامــی بیمــاران 2 میلیگــرم میــدازولام جهــت خــواب آوری دریافــت میداشــتند. در طــی عمــل جراحــی ب رای تمام ی بیم اران محل ول رینگ ر جه ت جب ران مایع ات لازم داده میشــد. بیمارانــی کــه طــول عمــل جراحــی آنهــا بیــش از 120 دقیقــه طــول میکشــید و یــا دچــار خونریــزی شــدید میشــدند و نیــاز بــه تزریــق خــون پیــدا میکردنــد و ی ا بیحس ی اپ یدورال ب ا شکس ت مواج ه میش د از مطالع ه خ ارج گردیدن د. نم ره درد کلی ه بیم اران در ری کاوری و 6 و 12 و24 ســاعت بعــد از عمــل بــر اســاس خــط کــش معیــار آنال وک بص ری درد مش خص گردی د. زم ان درخواس ت اولی ن مس کن ک ه در ای ن مطالع ه از پتیدی ن اس تفاده ش ده اس ت و می زان دوز مصرف ی مس کن در ط ی 24 س اعت و ط ول م دت بــیدردی آنهــا و هــم چنیــن میانگیــن فشــار خــون، ضربــان قل ب، وضعی ت ن وار قلب ی و درص د اش باع اکس یژن قب ل از انجــام اپــیدورال وبــه محــض انجــام اپــیدورال و طــی عمــل جراح ی ه ر 5 دقیق ه ت ا 120 دقیق ه ثب ت گردی د. مس کن مصرف ی در ای ن ط رح پتیدی ن ب وده ک ه ب ر حس ب میلییگ رم بــه بیمــار تزریــق میشــود.
در ضمــن پرسشــنامهای شــامل ســوالاتی مبنــی بــر وضعیــت همودینامیــک بیمــار و نیــز نمــره درد و مــدت بــیدردی پــر گردی د و نهایت ا اطلاع ات بدس ت آم ده از پرسش نامهها م ورد آنالی ز آم اری ق رار گرفتن د.
ابتــدا توزیــع نرمــال، از روش مجــذور کای بررســي شــد، کــه روش پارامتری ک متغیرهای ي ک ه توزی ع نرم ال داش ته از روش تــی تســت مســتقل و در صــورت غیــر نرمــال بــودن بــا مــن ویتن ی ی و بررس ي ش دند. پ س از ورود اطلاع ات در ن رم اف زار آم اری ب ه توصی ف اطلاع ات ب ه ص ورت ج داول و نموداره ا و همچنیــن آمــاری تحلیــل شــامل آزمــون مقاســیه اختــلاف میانگی ن در دو گ روه ت ی تس ت مس تقل )م ن ویتن ی – ی و( ،اس تفاده ش د و از ان دازه گی ری تس ت متوات ر اس تفاده گردی د.
نتایج
نتایــج حاصلــه از اثــر افــزودن نئوســتیگمین و کتامیــن بــه بوپیواکائی ن 25/0% در ب یدردی بع د از عم ل ب ا بیحس ی ب ه روش اپ یدورال در بیم اران انتخاب ی شکس تگی فم ور ب ه ش رح
مقایسه اثر افزودن نئوستیگمن و کتامین به بوپیواکائین…
زی ر اس ت:
در گــروه نئـــوستیگمین) A( از تعــداد 30 نفــر بیمــار مــورد بررســی 6/54% افــراد مذکــر و 4/45% آنــان مونــث بودنــد. در گروه کتامین) B( 59% افـ راد مـ ذکر و 41% مـ ونث بـ ودند و در گـ روه دارونم ا 1/59% اف راد مذک ر و 9/40% مون ث بودن د ل ذا بی ن س ه گ روه از لح اظ توزی ع جنس ی اخت لاف آم اری معن یداری وج ود نداش ت و ب ا توج ه ب ه) 05/0P ( فراوان ی جنس ی در ه ر س ه گ روه یکس ان ب وده وتقریب ا 1/55% اف راد در ه ر س ه گـروه م رد بودند.)ج دول4-1(همچنی ن ب ا توج ه ب ه ج دول ش ماره 2 میانگی ن س نی گ روه نئوس تیگمین 3/66 س ال و میانگی ن س نی گروه کتامی ن 4/76 س ال و در گ روه دارونم ا براب ر 5/65 س ال ب وده اس ت ل ذا ب ا توج ه ب ه) 05/0P ( اخت لاف معن یداری از لح اظ س نی بی ن س ه گ روه دی ده نش ده و میانگی ن س نی در س ه گ روه تقریب ا براب ر 4/66 س ال ب وده اس ت.)جدول 4-2(
ب ا توج ه ب ه) 05/0P ( جه ت میانگی ن نم ره درد در ریکاوری در بی ن س ه گ روه اخت لاف آم اری معن یداری مش اهده نش د و تف اوت واضح ی بی ن نم ره درد وج ود نداش ت. در حال ی ک ه در 6 و 12 س اعت بع د از عم ل نم ره درد در گ روه کتامی ن از دو گ روه دیـ گر کمتـ ر ب وده و در گ روه نئـ وستیگمین نیـ ز از گ روه دارونم ا کمت ر ب وده اس ت)05/0≤P(. در 24 س اعت بع د از عم ل نی ز اخت لاف آم اری معن یداری از لح اظ نم ره درد در بی ن س ه گ روه دی ده نش د) .05/0≤P(. )ج دول4 -3(همانطــور کــه در جــدول شــماره 4 نشــان داده شــده اســت میانگیــن مــدت بــیدردی در ســه گــروه متفــاوت بــوده و بــا توج ه ب ه) 100/P0( بهط ور کام لا معن یداری میانگی ن م دت بــیدردی در گــروه کتامیــن بیــش از دو گــروه دیگــر بــوده و م دت ب یدردی گ روه دارونم ا کمت ر از هم ه ب وده اس ت .
مـیانگین دوز مصرفی مسـکن در 24 ســاعت اول بعد از عمـل نیز بیـن ســه گروه متفـاوت بوده اسـت و با توجـــه بـه) 0/001≥P( در گـروه کتامیـن کمتـر از دو گـروه دیگـر بـود) .3/33 میلیگـرم پتیدین(. )جـدول4 -5(
میانگیــن نمــره درد در 6 و 12 ســاعت بعــد عمــل در گــروه کتامی ن بهط ور معن یداری کمت ر از دو گ روه دیگ ر و در گ روه نئوســتیگمین کمتــر از دارونمــا بــود) .01/0≥P( در ریــکاوری تف اوت معن یداری بی ن نمره س ه گروه دی ده نش د) .50/0 ≤P(بحث
دســتیابی بــه یــک داروی مناســب بــه عنــوان مکمــل جهــت افــزودن بــه داروهــای بیحــس کننــده موضعــی در بیحســی اپ یدورال ب ه منظ ور افزای ش ط ول م دت ب یدردی و افزای ش رضایتمن دی بیم اران یک ی از مقولههای ی اس ت ک ه همیش ه ذه ن متخصصی ن بیهوش ی را ب ه خ ود درگی ر ک رده اس ت .در ای ن ط رح ه دف م ا رس یدن ب ه ترکی ب داروی ی مناس بی اس ت ک ه بهعن وان مکم ل بتوان د ط ول م دت ب یدردی ب ه روش اپــیدورال را افزایــش دهــد. توجــه بــه طــب ســالمندان و مشــکلات بیماریهــای همــراه آنهــا بخصــوص بــا توجــه ب ه رو ب ه رش د ب ودن ای ن طی ف س نی در جامع ه ب ه نظ ر یک ی از اولویته ای مه م سیس تم بهداش تی درمان ی کش ور میباشــد. در ایــن گــروه ســنی جامعــه یکــی از رایجتریــن شکســتگیها شکســتگی اســتخوان فمــور میباشــد کــه اســتفاده از تکنیکهــای بیحســی موضعــی بویــژه بیحســی اپ یدورال ب رای بیهوش ی و کنت رل درد بع د از عم ل کم ک ش ایانی ب ه پزش کان مینمای د و فوای د زی ادی ه م ب رای ای ن بیم اران س المند ب ه ارمغ ان داش ته اس ت .
جدول1. مقایسه میانگین اسکور درد در ریکاوری ، 6 ، 12 و 24 ساعت بعد عمل بین سه گروه نئوستیگمین ، کتامین ودارونما در بیماران باشکستگی فمور
24 ساعت بعد عمل 12 ساعت بعد عمل 6 ساعت یعد عمل ریکاوری گروه/ساعت
4/10 2/82 1/05 0/22 نئوستیگمین
4/04 2/63 0/9 0/13 کتامین
4/18 4/03 1/77 0/18 دارونما
من ویتنی یو من ویتنی یو من ویتنی یو من ویتنی یو تست آماری
P≤ 0/05 P≥0/01 P≥0/01 P≤ 0/05 عدد پی
جدول2 . مقایسه میانگین مدت بیدردی برحسب ساعت بین سه گروه نئوستیگمین ، کتامین ودارونما در بیماران باشکستگی فمور
آنالیز آماری مدت بیدردی گروه
P≥0/01
تست آنووا 9/30 نئوستیگمین
10/15 کتامین
5/30 دارونما
جدول 3. مقایسه میانگین دوز مصرفی مسکن در 24 ساعت بعد عمل بین سه گروه نئوستیگمین ، کتامین و دارونما در بیماران باشکستگی فمور
آنالیز آماری دوز مصرفی مسکن گروه
P≥0/01
تست آنووا 9/40 میلیگرم نئوستیگمین
9/33 میلیگرم کتامین
5/79 میلیگرم دارونما
در ای ن مطالع ه ب ا مقایس ه اف زودن کتامی ن و نئوس تیگمین به عن وان ترکیب ی در کن ار بیح س کنندهه ای موضع ی ب رای بیحس ی اپ یدورال میانگی ن م دت ب یدردی بع د از عم ل و نم ره درد بع د از عم ل بیم اران ب ا یکدیگ ر مقایس ه گردی د .نتایــج حاصلــه از مقایســه ســه گــروه نئوســتگمین و کتامیــن و دارونم ا ب ه وض وح نش ان میده د ک ه میانگی ن نم ره درد بی ن س ه گ روه در 6 و 12 س اعت بع د از عم ل متف اوت ب وده و نم ره درد در گ روه کتامی ن کمت ر از دو گ روه دیگ ر اس ت .همچنی ن در گ روه کتامی ن میانگی ن م دت ب یدردی بع د از عم ل بی ش از دو گ روه دیگ ر و در گ روه نئوس تیگمین بی ش از گــروه دارونمــا بــوده اســت. میانگیــن دوز مصرفــی مســکن )پتیدی ن ب ر حس ب میلیگ رم( در 24 س اعت اول بع د از عم ل نیــز در گــروه کتامیــن کمتــر از دو گــروه دیگــر بــوده اســت.نتای ج حاص ل از مطالع ات قبل ی نی ز ت ا ح دودی ب ا نتایـج مطالع ه م ا همخوان ی دارد ب ه ط وری ک ه در مطالع های ک ه در س ال 2003 توس ط بارت ا و همکاران ش انج ام گرف ت مش خص گردی د ک ه اف زودن نئوس تیگمین ب ه بیح س کنندهه ا بـه عن وان مکم ل در اعم ال جراحیه ای مج اری ادراری-تناس لی اطف ال ب ه روش ک ودال ک ه در واق ع نوع ی اپ یدورال اس ت ط ول م دت ب یدردی بع د از عم ل را افزای ش میده د.)61(همچنی ن در مطالع های ک ه ت ان و همکاران ش در س ال 0002 انج ام دادهان د مش خص گردی د ک ه نئوس تیگمین اینترات کال درد بع د از عم ل در هرنیوراف ی اینگوئین ال را کاه ش میده د .در ای ن مطالع ه مش خصا م دت ب یدردی بع د از عم ل در گروه نئوس تیگمین بی ش از دارونم ا ب ود) .05/0≥P()71(در مطالع ه دیگ ری ک ه توس ط خ ان و همکاران ش در هن د در ســال 2008 انجــام شــده مشــخص گردیــد کــه اســتفاده اینتراتــکال نئوســتیگمین درد بعــد از عمــل بیمــاران تحــت جراحــی دیســک کمــری را کاهــش داده و نمــره درد 4 و 8 س اعت بع د از عم ل در گ روه نئوس تیگمین کمت ر از دارونم ا ب وده اس ت همچنی ن ای ن مطالع ه نش ان داد میانگی ن مورفین اس تفاده ش ده در 24 س اعت اول در گ روه نئوس تیگمین 9/0 میل ی گ رم و در گ روه دارونم ا 7/4 میل ی گ رم ب وده اس ت.)81(در مطالع های ک ه توس ط ل ی و همکاران ش در س ال 5991 انج ام گردی د در کنت رل درد بع د از عم ل ب ه روش اپ یدورال اف زودن کتامی ن منج ر ب ه افزای ش مدت ط ول مدت ب یدردی ب ه ط ور معن ی داری نگردی د. نتای ج ای ن مطالع ه ب ا مطالع ه م ا همخوان ی نداش ت ک ه میتوان د ب ه عل ت ع دم یکس ان ب ودن ن وع عم ل جراح ی، تع داد ک م نمون ه در مطالع ه قبل ی ،ون وع داروی مصرف ی در آن مطالع ه باش د.)5(ب ا توج ه ب ه ای ن همخوانیه ای ذک ر ش ده بی ن مطالع ه م ا و م وارد ذک ر ش ده ف وق ب ا ای ن هم ه در ای ن مطال ه مش خص گردی د ک ه ط ول م دت ب یدردی در گ روه کتامی ن بیش تر از دو گ روه دیگ ر و در گ روه نئوس تیگمین بیش تر از دارونم ا ب وده اس ت .نم ره درد و میانگی ن مس کن مصرف ی در 24 س اعت بعد از عمــل نیــز در گــروه کتامیــن کمتــر از دو گــروه دیگــر ودر گ روه نئوس تیگمین کمت ر از دارونم ا ب وده اس ت. ای ن هم ه بیانگ ر اث ر مثب ت و مؤث ر اس تفاده از نئوس تیگمین و کتامی ن بهعنــوان مکمــل در کنــار بوپیواکائیــن بــه روش اپــیدورال در بیم اران شکس تگی فم ور میباش د ل ذا ای ن مطالع ه توصی ه به اس تفاده از ای ن داروه ا ب ا ارجحی ت کتامی ن ب ه عن وان مکم ل)بــا حداقــل دوز موثــر( مینمایــد. همچنیــن در ایــن مطالعــه ع وارض جانب ی خاص ی در دو گ روه نئوس تیگمین و کتامین که قاب ل گ زارش باش د رؤی ت نگردی د در ادام ه ب ه س ایر محققین توصی ه میگ ردد ک ه س ایر مکمله ا را ب ا داروه ای اس تفاده ش ده در ای ن مطالع ه مقایس ه نماین د و نتای ج حاصل ه از آن را ب رای دس تیابی ب ه بهتری ن ترکی ب داروی ی ب ا بیش ترین اث ر و کمتری ن ع وارض جانب ی بی ان نماین د.
مقایسه اثر افزودن نئوستیگمن و کتامین به بوپیواکائین…
نتیجهگیری
نئوس تیگمین و کتامی ن بهعن وان مکم ل هم راه ب ا بوپیواکائین 25/0% در بيحس ي اپ يدورال موج ب افزای ش م دت ب يدردي بع د عم ل و کاه ش مص رف مس کن م ي ش ود ک ه م دت ب ي دردي بع د عم ل وکاه ش مص رف مس کن در بیم اران مص رف کنن ده کتامی ن بیش تر از نئوس تیگمین بوده اس ت.
تشکرو قدردانی
بدینوسـیله از زحمات همه همکاران محترم آن معاونت و شـوراي محتـرم پژوهشـي و جناب آقـاي دکتر آشـتیاني معاونـت محترم آموزشـي و پژوهشـي تشـکر و قدرداني مي نماییم.
or spinal anesthesia: Results from overview of randomized trials. BMJ .2000; 321:1-12.
Dahl ,OE. Caprini ,J. Colwell ,CW. Fatal vascular outcomes following major orthopedic surgery. ThrombHaemost.2005; 93:860-866.
Sorenson ,RM.Pace ,NL. Anesthetic technique during surgical repair of femoral neck fractures. Anesthesiology.1992; 77:1095-1104.
Buller ,HR. Agneli ,G. Hull ,RD. Antithrombotic therapy for venous thromboembolic disease. The Seventh ACCP Conference on Anti thrombotic and Thrombotic Therapy. Chest .2004; 126:401S-428S.
BATRA, V.ARYA, R.MAHAJAN, P. CHARI
,P. Dose response study of caudal neostigmine for postoperative analgesia in pediatric patients undergoing genitourinary surgery. Pediatric Anesthesia. 2003. 13:515-521
TAN,P.KUO,K.LU,K.Efficacyofintrathecalneostigmine for the relief of post inguinal herniorrhaphy pain. Acta Anaesthesiol Scand.2000.
44:1056-1060
KHAN, Z.AMIDI, A.MIRI, M. HAJEDI ,H. Postoperative pain relif following intrathecal injection of acetylcholine esterase inhibitor during lumbar disc surgery: a prospective double blind randomized study. J Clin Pharm Ther.2008. 33 669-675 2008
References
Ronald ,D.Miller. Miller’s Anesthesia.Sanders. Seventh Edition.Chapter 70
Stevens RD, Van Gessel E, Flory N, Fournier R, Gamulin Z. Lumbar plexus block reduces pain and blood loss associated with total hip arthroplasty. Anesthesiology. 2000 Jul;93(1):115-21.
Modig, R.Regional anesthesia and blood loss. Acta Anesthesiology Journal .1998.32:44-48
Carr, DB. Goudas ,LC.Acute Pain. Lancet. 1999 Jun 12;353(9169):2051-8.
Liu ,S. Carpenter ,RI. Neal ,JM.Epidural anesthesia and analgesia. Their role in postoperative outcome. Anesthesiology Journal .1995. 82:1474
Timothy ,D. Recommendations for the management of pain by intrathecal (intraspinal) Drug Delivery. Neuromodulation. 2007;10:301-328
Ashburn ,MA.Postoperative pain. In Loeser JD (ed):Bonica`s Management of pain
3edition.philadelphia .Lippincott Williams and Wilkins.2001.765-779.
Pioli G1, Barone A, Giusti A, Oliveri M, Pizzonia M, Razzano M, Palummeri E. Predictors of mortality after hip fracture: results from 1-year follow-up. Aging Clin Exp Res. 2006 Oct;18(5):381-7.
Furlaneto ,ME. Garcez-Leme ,LE. Impact of delirium on mortality and cognitive and functionalperformance among elderly people with femoral fractures. Clinics (Sao Paulo). 2007 Oct;62(5):545-52.
Tierney ,WM. Martin ,DK. Greenlee ,MC.The prognosis of hyponatremia at hospital admission. J Gen Intern Med .1986; 1:380-385.
Orosz ,GM. Magaziner ,J. Hannan ,EI.Association of timing of surgery for hip fractures andpatient outcomes. JAMA .2004; 291:1738-1743.
Rodgers ,A. Walker ,N. Schug ,S.Reduction in postoperative mortality and morbidity withepidural
Evaluating the effect of adding ketamine and Neostigmine to 0.25 % Bupivacaine for epidural analgesia in patients candidate for elective hip surgery
Alireza Kamali 1, Abbas Zareei 2, Esmaeil Moshiri1*, Fariba Farokhi 3
Assistant professor, Department of Anesthesiology, Medicine Faculty, Arak University of Medical Sciences, Arak
Anesthesiologist, Arak University of Medical Sciences, Arak
MSc of Midwifery counseling, School of Nursing and Midwifery, Arak University of Medical Sciences, Arak
ABstRAct

Aims and background: Pain is a complex medical problem and its inadequate control postoperatively has adverse effects on patients’ physiological, metabolic and mental status. Adding new supplements will probably lead to an increased duration of analgesia. The purpose of this study was to evaluate the addition of neostigmine and ketamine to bupivacaine 0.25% for epidural analgesia in order to increase duration of postoperative analgesia.
00Autumn
1
2016
, Vol 7, NO
67

Autumn

1

2016

, Vol 7, NOقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید