4874426-50799

مقـاله پژوهشـی
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 4، شماره 2، زمستان
5288847-106219بررسي تاثير افزودن ليدوکايين به محلول شستشوی آرتروسکوپي در ميزان بي دردی حين عمل بيماراني که جهت آرتروسکوپي تشخيصي تحت بلوک داخل مفصلي زانو قرار ميگيرند
سید علی امامی1، مسعود گنجی2، ابراهیم اسپهبدی3*
متخصص بيهوشي، دانشيار دانشگاه علوم پزشکی تهران
متخصص بيهوشي
متخصص بيهوشي، استاديار دانشگاه علوم پزشکي تهران
2018005

تاريخ دريافت:11/5/2931 تاريخ بازبینی:2/6/2931 تاريخ پذيرش: 28/1392/9چکیده
زمینـه و هـدف: تعيين تاثير افزودن ليدوکايين به محلول شستشـوی آرتروسـکوپي در ميـزان بيدردی حين عمل در بيماراني که جهت آرتروسـکوپي تشـخيصي تحت بلـوک داخل مفصلي زانو قـرار ميگيرند.
مـواد و روشهـا: جامعـه پژوهش اين کارآزمايي باليني دوسـوکور را بيماران کانديد آرتروسـکوپي تشـخيصي زانو تشـکيل ميدادند. بيماران به شـکل کاملا تصادفي به دو گروه 41 نفری کنترل و ليدوکايين تقسـيم شـدند. در گروه کنترل محلول شستشـوی آرتروسـکوپي شامل نرمال سالين فاقد هرگونه مـاده بـي حسـي موضعـي و در گـروه درمـان 5/0 ميليگـرم در ميليليتر ليدوکاييـن به محلول شستشـو اضافه شـد. اندازهگيري درد حيـن عمل ،ميزان مخـدر تجويـزي حيـن عمـل ،ميـزان مخـدر تجويزي تا 6 سـاعت پس از عمل، ميـزان رضايت جراح و بيمار از روش آنسـتزی مورد بررسـي قـرار گرفت.
يافتههـا: ميانگيـن نمـرات آنالـوگ بصـری درد و نياز به مسـکن حين و پس از آرتروسـکوپي در گـروه ليدوکايين بـه ميزان معنيداری نسـبت به گروه کنتـرل کمتر بود.
نتیجهگیری: افزودن ليدوکايين به محلول شستشو در آرتروسکوپي زانو ميتواند کنترل درد بهتری برای بيمار به همراه داشته باشد.
واژه هاي كلیدي: ليدوکايين، آرتروسکوپي زانو، کنترل درد، آنالوگ بصری درد.
مقدمه:
در سـالهای اخيـر بيحسـي موضعـي و بلـوک عصـب محيطـي بهمنظـور بيحسـي در جراحـي و بيـدردي پـس از عمـل مـورد توجـه فـراوان متخصصيـن بيهوشـي قـرار گرفته اسـت. اولين بار آرتروسـکوپي زانـو در سـال 1921 ميـلادی توسـط يـک جـراح سوئيسـي بـه نـام يوگن بيرشـر انجام شـد)1(.

نويسنده مسئول: ابراهيم اسپهبدی، استاديار دانشگاه علوم پزشکي تهران، خيابان دماوند بيمارستان کودکان بهرامیايمیل: [email protected]
آرتروسـکوپي از شـايعترين اقدامـات جراحـي ارتوپدی ميباشـد.
آرتروسـکوپي زانـو از جملـه روشهـای تشـخيصي درمانـي رو به پيشـرفت ميباشد که در تشـخيص و انجام مداخلات غيرتهاجمي در محـدوده وسـيعي از بيماريهـای زانـو نقـش بهسـزايي دارد .بـرای انجام آرتروسـکوپي روشهای متعددی از بيهوشـي از جمله بيهوشـي عمومي، بيحسـي نخاعيال يـا اپيدورال، بلـوک عصبي ، بيحسـي موضعـي بـه تنهايـي و يـا همـراه بـا آرامبخـش بـهکار مي رود)2(.
36
سید علی امامی و همکاران
طـي سـه دهـــه اخيـر بـه مـوازات پيشـرفت در تکنيــکهای آرتروسـکوپي زانو، روشهای بيهوشـي مربوطه نيز در جهت کاستن از ميـزان تهاجمـي بـودن، سـادهتر وکم خطـر بودن، جلـب رضايت بيشـتر بيمار و جراح گرايش داشـته اسـت)3(. بلـوک داخل مفصلي زانـو که بـا تزريق مـاده بي حسکننده به حفره مفصلـي زانو صورت ميگيـرد، ميتوانـد بهعنـوان يـک روش سـاده، کم خطـر و موثر در نظـر گرفتـه شـود)4(. درصـورت کارآيي بـا اسـتفاده از ايـن روش، از عوارض روشهای بيهوشـي ديگر پيشـگيری شـده، داروی بيحسي مسـتقيما در محـل مداخلـه تاثير گذاشـته کـه از عوارض ناشـي از تاثير سيسـتميک دارو کاسـته ميشود، مدت بسـتری و هزينههای مربوطـه کاهـش مييابـد و در نهايـت ميتـوان آرتروسـکوپي را بهعنـوان يـک روش سـرپايي جهت تشـخيص بيماريهـاي زانو در نظـر گرفـت)5(. مطالعات مختلفي بـراي تعيين مـاده بي حسکننده مناسـب )ليدوکاييـن، بوپيواکاييـن، پريلوکاييـن(، دوز موثـر و بيخطرآنهـا و ترکيـب بـا آدرناليـن و تاثيرآن در غلظت پلاسـمايي مـاده بي حسکننـده انجام شـده اسـت. )6( ترکيب مناسـب داروهاي بي حسکننـده موضعـي در ايجـاد بيـدردي مرکـزي و محيطـي در انـواع مختلـف جراحـي به خوبي بررسـي نشـده اسـت. تاکنـون نيز انتخـاب ترکيـب مناسـب بيحسـي موضعـي در آرتروسـکوپي زانو ناشـناخته مانده است .
روش انجام كار
ايـن مطالعه در طي دوسـال 1390-1389 بـرروی 82 بيمارکانديد انجـام آرتروسـکوپي تشـخيصي زانـو در اتـاق عمـل ارتوپـدي بيمارسـتان امـام خمينـي)ره( دانشـگاه علوم پزشـکي تهـران انجام شـد. بيمـاران بـا آرتروسـکوپي دو طرفـه زانـو، عفونـت موضعي در محـل تزريـق بي حسکننـده موضعـي، تبديـل آرتروسـکوپي تشـخيصي بـه درمانـي، عـدم رضايـت بيمـار مبنـي بر شـرکت در طـرح از مطالعـه خارج شـدند. پـس از وصـل نمـودن پاي شگرهای غيرتهاجمـی شـامل پالس اکسـیمتری، فشـار خـون، ضربـان قلب ،بـرای بيمار ماسـک اکسـيژن قـرار داده میشـد. جهت آرامبخشـی 3-5 ميـدازولام )سـاخت کارخانـه ابوريحـان ايران( به بيمـار تزريق ميشـد. پـس از آمادهسـازی پوسـت تحـت شـرائط اسـتريل بـرای بیحـس کـردن پوسـت در سـه ناحيـه اسـتاندارد ورود پورتهـای آرتروسـکوپ در نواحـی فوقانـی خارجـی تحتانی داخلـی و تحتانی خارجـی زانـوی مبتـلا 10 مي لیليتـر ليدوکاييـن 2% )سـاخت کارخانـه فارماکويتال رشـت( همـراه با آدرناليـن 1 صدهزارم )جهت جلوگيـری از خونريـزی در محـل ورود پورتهـا( در بافـت جلد، زير جلد و سـينوويوم تزريق شـد. سـپس 5 دقيقه پس از تزريق مخلوط 10 مي لیليتـر ليدوکاييـن 2% و 10 مي لیليتـر بوپـی واکايين 5/0%
)سـاخت کارخانـه مـرک فرانسـه( همراه بـا آدرنالين 1 صدهـزارم با اسـتفاده از سـوزن اسـپاينال شـماره 25 و از طريق قسـمت فوقانی خارجـی زانـو به داخل فضـای مفصلی تزريـق صورت گرفـت. برای کمـک بـه انتشـار مـاده بیحسـی بـه تمـام فضـای مفصلـی خم و راسـت کـردن زانو چندين بار انجام شـد. سـپس بيمـاران بهصورت تصادفـي و دوسـوکور، بـه دو گروه 41 نفره تقسـيم شـدند. در گروه کنترل محلول شستشـوی آرتروسکوپي شـامل نرمال سالين و فاقد هرگونـه مـاده بيحسـي موضعـي و در گـروه درمـان 5/0 ميليگرم در ميليليتـر ليدوکايين به محلول شستشـو اضافه شـد. پس از 51 دقيقـه بـا ايجاد برش پوسـتی يک سـانتیمتری در مناطق بیحس شـده پوسـت پورتهای آرتروسـکوپ وارد زانو شـده و آرتروسکوپی انجـام شـد.30 ثانيـه پـس از بـرش و سـپس هـر 5 دقيقـه علائـم حياتـی بيمـار مونيتـور گرديـد. در صـورت درد بيمـار حيـن انجام آرتروسـکوپی )نمـره درد مسـاوی يا بزرگتر از 4( مخدر سـوفنتانيل 5-10 ميکروگرم استفاده شد و در صورت ادامه درد بيمار از مطالعه خـارج شـده و جراحـی با بيهوشـی عمومـی ادامه میيافـت. پس از پايـان آرتروسـکوپی بيمار ي کسـاعت در ريکاوری تحـت نظر بوده و در صـورت نيـاز جهـت بـیدردی از پتدين اسـتفاده شـد. درد حين عمـل، ميـزان مخـدر تجويزی حيـن عمل، ميـزان مخـدر تجويزی تـا 6 سـاعت پـس از عمـل، ميـزان رضايـت جـراح و بيمـار از روش بيهوشـی مـورد مطالعـه قـرار گرفت. مقايسـه ميانگيـن متغيرهای کمـی بيـن دو گـروه با آزمون تی و مقايسـه متغيرهـای کيفی بين دو گـروه توسـط آزمون کایدو صـورت پذيرفت. همچنين پی کمتر از 05/0 از نظـر آمـاری معنـی دار در نظـر گرفته شـد.
از نظـر ملاحظـات اخلاقی بـه کليه بيمـاران در مورد طـرح توضيح داده شـد و از آنـان رضايـت گرفتـه شـد وکليـه اطلاعـات افـراد نيز محرمانـه حفظ شـد و داروهای مورد اسـتفاده نيـز از جمله داروهای بیخطـر مورد اسـتفاده در بيهوشـی بوده اسـت .
بررسي تاثیر افزودن لیدوكايین به محلول شستشوی آرتروسکوپي…
نتايج ليدوکاييـن 10% و در گروه کنترل40% بوده اسـت و اين اختلاف در گـروه ليدوکاييـن 5/41% و در گـروه کنتـرل 57% در حيـن معنیدار بوده اسـت) .810/0=p( شـدت درد خفيف و متوسـط و آرتروسـکوپی نيـاز بـه مخـدر داشـتند و ايـن اختـلاف معنـیدار شـديد در گـروه ليدوکايين به ترتيـب 3/68 و 3/29 و 4/2 درصد بـوده اسـت) .830/0=p( ميانگيـن نمره درد در گـروه ليدوکايين و در گـروه کنتـرل بـه ترتيـب 5/41 و 7/53 و 8/4 درصـد بـوده 78/2 و در گروه کنترل 57/4 بوده اسـت و اين اختلاف معنیدار اسـت و ايـن اختلاف معنـیدار بوده اسـت) 100/0=p(. جداول 1 بوده اسـت) .700/0=p( وجود درد پس از آرتروسـکوپی در گروه الـی 4 ديگـر ي افتههـای اين مطالعـه را نشـان میدهند.
جدول 1: مقايسه اطلاعات دموگرافیک در دو گروه مورد بررسی
P-value درمان كنترل 0/533 )63%87/(7 5)%12/3( )33%80/(5 8)%19/5( جنس: مرد زن
1 29/5± 8/75 28/3± 7/9 سن )سال(
1 70/ 5±7/88 71/1 ± 7/8 وزن )کيلوگرم(
جدول2: مقايسه اطلاعات مربوط به عمل در دو گروه مورد
P-value درمان كنترل 0/87 13/55± 46/66 50/1±12/99 مدت عمل )دقيقه(
0/..7 1/75± 2/78 0/9±4/57 نمره بصری درد
./..1 20±7/69 0/9± 8/1 مدت بیدردی کامل پس از عمل )دقيقه(
جدول3: مقايسه میزان رضايت مندی جراح از روش بیهوشي بین دو گروه مورد بررسي) 211/0=p(
P-value درمان كنترل 0/112 )2%4/(9 )5%12/(2 ضعيف
)6%14/(6 )11%26/8( متوسط
)21%29/(3 )01%24/(4 خوب
)12%51/2( )51%36/(6 عالی
جدول4: مقايسه میزان رضايتمندی بیمار از روش بیهوشي بین دو گروه مورد بررسي) 100/0=p(
P-value درمان كنترل 0.001 (5/2)1 )2%4/(9 ضعيف
)8%19/(5 )21%29/(3 متوسط
)81%43/(6 )91%46/(3 خوب
)41%34/(4 )8%19/(5 عالی

فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 4، شماره 2، زمستان 2931
38
سید علی امامی و همکاران
بحث و نتی جهگیری
در مطالعـه حاضـر نيـاز به ضـددرد کمکـي حين آرتروسـکوپي و پـس از آن، نمـره درد حيـن آرتروسـکوپي در گـروه ليدوکايين بهطـور معنـيداری کمتـر از گـروه کنتـرل بـود. مدت بـيدردی کامـل پـس از عمـل در گـروه ليدوکاييـن بهطـور معنـي داری بيشـتر از گـروه کنتـرل بود. همچنيـن در گـروه ليدوکايين حين انجـام آرتروسـکوپي تشـخيصي 28 بيمار درد خفيـف و 12 بيمار درد متوسـط داشـتند کـه شـدت درد بهطور معنـيداری کمتر از گـروه کنتـرل بود.
در مطالعـه حاضـر، رابطه معنـيداری بين نياز بـه داروی ضددرد در حيـن آرتروسـکوپي و پـس از آن بـا مـدت زمـان کل جراحي يافـت نشـد. همچنيـن رابطـه معنـيداری بيـن ميـزان مايـع مصرفـي جهـت شستشـوی مفصل در حيـن آرتروسـکوپي با نياز بـه ضـددرد در حيـن و پـس از آرتروسـکوپي گزارش نشـد.
آدرناليـن بهکار برده شـده در اين مطالعـه و مطالعات قبلي امکان انجام آرتروسـکوپي با ديد مناسـب را فراهم نموده است که ميزان بـالای رضايـت جـراح ميتوانـد تا حـدودی مربـوط به آن باشـد.
ميانگيـن مـدت زمان بـيدردی کامل در گـروه ليدوکايين بهطور معنـيداری بيـش از گـروه کنتـرل بـود کـه بـه دليل اثربخشـي نسـبي اين روش ميباشـد.
بـا اينکـه روشهـای متعدد بيهوشـی بـرای انجـام آرتروسـکوپي زانـو بـهکار رفتـه اسـت، بلـوک داخـل مفصلـي در اکثـر ديگـر مطالعـات سـاده، کـم خطـر و موثر بـوده اسـت و ميـزان رضايت بـالای بيمـار و جـراح کـه در مطالعـات قبلـي و در مطالعـه مـا نيز مشـخص شـده اسـت، اسـتفاده از روش بلوک داخل مفصلي را بهعنـوان روشـي آسـان و موثـر در گروههـای مختلـف سـني مطـرح ميسـازد کـه در نهايـت ميتواند آرتروسـکوپي زانـو را به اقدامـي کمتـر تهاجمـي، بـا نياز بـه حداقـل مدت زمان بسـتری مبدل سـازد.
درمانهـای موضعـي از مزايـای بيشـتری نسـبت بـه داروهـای سيسـتميک برخوردارنـد و با محـدود کردن تمـاس دارو، عوارضجانبـي مرکـزی بهطور مشـخصي کاهـش مييابـد. از ليدوکايين بهطـور وسـيعي در بیحسـی موضعـی اسـتفاده ميشـود کـه مکانيسـم عمـل آن از طريـق بلـوک کانـال سـديم ميباشـد. در مطالعـات ديگـر انجـام شـده در سـال 1997 توسـط لورنسـتن و همکارانـش بـا هدف بررسـي بيحسـي موضعي در آرتروسـکوپي انجـام شـده کـه نتايـج آن حاکـي از ايـن بـود کـه اسـتفاده از بيحسـي موضعـي در آرتروسـکوپي زانـو روشـي سـاده، قابـل قبـول توسـط بيمـاران و مقـرون بهصرفـه و ايمـن در بيمـاران سـرپايي ميباشـد.)7( مطالعـهاي در سـال 2010 توسـط مالديني و همـکاران بـا هـدف بررسـي بيحسـي نخاعـي يـا موضعـي در جراحـي زانـو انجام شـد کـه 6/97% بيماران با بيحسـي موضعي حيـن انجـام جراحـي درد نداشـتند.)8(
بـا توجه بـه يافتههای مطالعـه حاضـر، اسـتفاده از ليدوکايين در مايـع شستشـوی مفصـل زانـو موجـب بهبـود کيفيت بيحسـي موضعي حين آرتروسـکوپي تشـخيصي زانو ميشـود و از مزايايي ماننـد بـه حداقـل رسـاندن کنتـرل درد بيمـاران پـس از عمـل ،تحمـل خـوب بيمـاران و بهبـود بيـدردي پـس از آرتروسـکوپي تشـخيصي، کاهش درخواسـت مسـکن و مدت کوتاه بسـتری در ريـکاوری برخـوردار اسـت و اينکـه بهنظر ميرسـد مهـارت جراح نيـز در کنتـرل پروسـيجر نقش مهمـي دارد.
بـه متخصصيـن بيهوشـي پيشـنهاد ميشـود بـرای کنتـرل درد بيمـاران حيـن آرتروسـکوپي تشـخيصي، افزايش مـدت بيدرديپـس از عمـل و افزايـش رضايـت جـراح و بيمار برای شستشـوی داخـل مفصلـي حيـن آرتروسـکوپي تشـخيصي، پنـج دقيقـه پـس از تزريـق ليدوکاييـن 2% و بوپیواکاييـن 5/0% و ادرناليـن 1 صدهـزارم اسـتفاده از ليدوکاييـن را مطابـق پروتـکل مطالعـه حاضـر بـرای بيحسـي موضعـي در نظـر داشـته باشـند.
Kozlowski P, Fabis J. local or regional anesthesia in knee arthroscopic surgery. Chir Narzadow Ruchu Ortop Pol. 2004;69(3)P:197-99.
Miskulin M, Maldini B. Outpatient arthroscopic knee surgery under multimodal analgesic regimens. Arthroscopy. 2006 ;22(9):978-83.
Lorentsen AG, Ennggard TP, Bay M. Ambulatory knee arthroscopy in arthroscopic knee surgery under local anesthesia. Ugeskr Laeger. 1997;159(47):69979.
Maldini B, Miskulin M, Antolic S, Goranović T, Sakić-Zdravcević K, et al. Local or spinal anesthesia …بررسي تاثیر افزودن لیدوكايین به محلول شستشوی آرتروسکوپي
References
Apfelbaum JL, Chen C, Mehta SS, Gan TJ. Post 5. operative pain experience: results from a national survey suggest post operative pain continues to be under managed. Anesth Analg 2003;97:534-540. 6.
Horlocker TT, Habel JR. Anesthesia for outpatient knee arthroscopy: is there an optional technique. Reg
Anesth Pain Med 2003;28:58-63.7.
Watts SA, Sharma DJ. Long term neurological complication associated with surgery and peripheral nerve blocade: outcome after 1065 consecutive blocks. Anesth Intensive Care. 2007;35(1):24-31. 8.
Gupta A, Bodin L, Holmstrom B, Berggren L.
A systematic review of the peripheral analgesic in acute knee surgery. Coll Antropol.2010;34 suppl effect of intra articular morphine. Anesth Analg 1:247-54.
.07-167:)3(39;1002

فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 4، شماره 2، زمستان 2931
the analgesic effect of adding lidocaine to irrigation solution in patients undergoing knee arthroscopy
Seyyed Ali Emami1, Masoud Ganji2, Ebrahim Espahbodi*3
Associate professor of anesthesiology, Tehran University of medical sciences
Anesthesiologist
Assistant professor of anesthesiology, Tehran University of medical sciences
AbStRAct

Aim and background:Our goal to perform this study was to evaluate the effect of adding lidocaine to the irrigation solution during knee arthroscopy on decreasing patient’s degree of pain.
Methods and Materials: This was a randomized double blind study, in which 41 patients were enrolled in each group. In the control group, the irrigation solution in arthroscopy was just normal saline without any adjuvant. However in our cases, the solution contained 0.5 mg per ml lidocaine. The patients were compared according to their degree of pain and opioid request in the ward up to 6 hours thereafter.
0040
Journal of Anesthesiology and Pain
official Journal of ISRAPM (JAP)
Winter
2014, Vol 4, NO 2

40

Journal of Anesthesiology and Pain

official Journal of ISRAPM (JAP)

Winter

2014, Vol 4, NO 2

Findings: The visual analogue pain scale showed that the score of pain was significantly decreased in the case group in comparison with the control one. Moreover, the patients in the case group had significantly less request for opioids after arthroscopy.
conclusions: Adding lidocaine to the irrigation solution in knee arthroscopy could be an effective method to lower the degree of pain in patients.
Keywords: knee arthroscopy, lidocaine, irrigation solution, visual analogue scale

Please cite this paper as:
Emami SA, Ganji M, Espahbodi E. [The analgesic effect of adding lidocaine to irrigation solution in patients undergoing knee arthroscopy (Persian)].JAP 2014:4(2):35-40

corresponding Author: Ebrahim Espahbodi, Assistant professor of anesthesiology, Tehran University of medical sciences, Bahrami children hospital Damavant.st.
Email: [email protected]قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید