4226644432004

فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 4، شماره 4، تابستان 1393با‌درد‌بی‌درمان‌رشته‌درد‌چه‌کرد ‌هاند؟
علی محمديان اردی1
1. استاديار بیهوشي و فلوشیپ درد، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
علیرغـم تمـام تلاشهای قابل تقديری که بعد ازانقلاب شـکوهمند اسـلامی درحـوزه سـلامت اتفـاق افتـاده اسـت، در سـالهای اخیر شـاهد افول شـاخصههای اقتصاد سـلامت بودهايم. بهطـوری که در طـی اجرای برنامه چهارم، شـاخص مردم يا همـان هزينه پرداختی از جیـبOOP )out of packet( و هزي نههای کمرشـکن درمانی نـه تنها کاهـش نیافت، بلکه افزايش نشـان داد.
امسـال خوشـبختانه ما شـاهد چند راهبـرد و توجه اساسـی دراين حـوزه بوديـم کـه مـا را امیـدوار کـرد تـا بـه آينـده حوزه سـلامت خوشـبین و بـه احیـاء آن کـه دچـار وقفـه قلبـی – تنفسـی شـده اسـت، دل ببنديم.
ابـلاغ سیاسـتهای کلـی سـلامت از طـرف مقـام معظـم رهبـری اولیـن اقـدام نجـات بخش و به حرکـت در آورنده سـاير طپشهای قلـب از کار افتـاده حـوزه سـلامت بـود که بـا توجه ويژه به رشـد و تعالی انسـانها بهعنوان محور توسـعه پايدار، داشـتن انسـان سـالم و سـاير بندهـای سیاسـت ابلاغی ذهن نگران ودلسـوز دلسـوزان را به حرکـت در آورد.
از جمله شـعارهای اساسـی تبلیغات انتخاباتی دولت يازدهم، تغییر و تحـول در حـوزه سـلامت بـود و آن را جزء چند اولويـت اول خود اعـلام کـرد و بـرای عملیاتی کردن بنـد )ب( مـاده 34 قانون برنامه پنجـم دامن همت به کمر بسـت .
در اين راستا طرح تحول نظام سلامت را با 7 محور مهم مطرح کرد.

نویسنده مسئول: علی محمديان اردی، استاديار بیهوشي و فلوشیپ درد، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
[email protected] :ایمیل
تعمیم بیمه سـلامت همگانی، کنترل فرانشـیز پرداختی بیماران در بیمارسـتانها، گسـترش زايمان طبیعی و رايگان، توسعه ماندگاری پزشـکان درمناطق محروم، توسـعه مقیم ماندن پزشکان متخصص در بیمارسـتانها و… همـه و همـه در راسـتای دسـتیابی بـه اهداف بنـد 19 سیاسـتهای کلی و بنـد )ب( ماده34 قانـون برنامه پنجم توسـعه يعنـی کاهش سـهم مـردم از هزي نههای سـلامت بـه 30% میباشـد. خوشـبختانه منبـع مالـی مطمئنـی هـم از طريـق 10% هدفمنـدی ي ارانههـا و 1% ارزش افـزوده برای آن ديده شـده اسـت.
اصـولا وظیفـه مهـم دولتهـا در سرتاسـر دنیـا در قبـال سـلامت مـردم و جلـب رضايت نسـبی آنها، فراهـم آوردن عدالت به معنای اعـم آن و دسترسـی بـه خدمـات پايـه حـوزه سـلامت بـه معنـای اخص آن اسـت.
عدالـت در سـلامت صرفـا بـه معنـای توسـعه فیزيکـی خانههـای بهداشـت و پزشـک خانواده در روسـتاها نیسـت بلکه فراهم آوردن شـرايط و دسترسـی بـه همـه آحـاد مـردم جهـت بهرهگیـری از خدمـات مـورد نیـاز به لحـاظ مالـی، جغرافیايـی، پوشـش بیمهای و… میباشـد.
اگر رسـالت و ماموريت سـازمانی وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی و سـازمانهای بیمهگر در اين اسـت که بیمار و خانواده او بهجـز رنـج و درد بیماری، رنج ديگـری را تحمل نکنند، بايد در نظر داشته باشند که تجلی رنج بیمار، عمدتا در درد ناشی از بیماريست بنابرايـن بايسـتی درد را شـاي عترين شـکايت بیمـار در بیمـاران سـرطانی، تصادفـات، اورژانسهـای داخلـی و جراحـی و…دانسـت.
0900003سرمقـــالـه
1

سرمقـــالـه

1

1080900011اردی

ان
ی
محمد

علی
2

اردی

ان

ی

محمد

علی

2

برخـلاف بسـیاری از رشـتهها کـه فاصله شـروع دوره آموزشـی آن در کشـور عزيزمـان ايران با کشـورهای توسـعه يافتـه طولانی بوده اسـت، خوشـبختانه با تلاشهای ايثارگرانه جمعی ازاسـاتید دلسوز کشـور و تحمـل مشـقتهای فـراوان، وزارت محتـرم بهداشـت ،درمـان و آمـوزش پزشـکی دوره آموزشـی فلوشـیپ درد را از سـال 1385 در بعضـی از دانشـگاههای کشـور راه انـدازی کـرده اسـت و همه سـاله فارغالتحصیلانی از اين رشـته به سراسـر کشـور گسیل میشـوند تـا بـا امکان دسترسـی بیمـاران دردمنـد به ايـن عزيزان عدالـت در سـلامت معنـی شـود، ولی متاسـفانه مشـمول آن مثل معـروف شـده کـه “سـفره بـاز نشـده يـک عیـب دارد و بـاز شـده هـزار عیـب” متاسـفانه وزارت متبوعـه فقـط در حـد تهیـه کلیات آموزشـی دوره فلوشـیپ تعهد و مسـئولیت پذيرفته و در قبال نحوه خدمتگیـری از کسـانیکه يکسـال ونیـم از عمـر ذی قیمتشـان را صـرف آمـوزش درمـان دردهای حـاد و مزمـن صعبالعلاج مردم کردهانـد نـه تنهـا کوچکتريـن قدمی بـر نداشـته، بلکه آنهـا را در مقابـل بعضـی از قوانین و دسـتورالعملهای توهیـن آمیز، تبعیض آمیـز و بـی اسـاس سـازمانهای بیمهگـر تنها گذاشـته و آتشـی را شـعلهور نموده که دودش به چشـم سـرماي ههای انسـانی مملکت و بیمـاران دردمند رفته اسـت.
براسـتی کـدام عقل، منطق، انصـاف و حتی عقل تجـاری میپذيرد کـه شـما متخصصیـن مملکـت را از اقصـی نقـاط کشـور در تهران به-مـدت 18 مـاه معطـل آموزش پر ريسـک و پر هزينـه مداخلات درد زيـر اشـعه فلوروسـکپ نمايند و بعد از برگشـت به دانشـگاهها و شهرهايشـان، اجـازه درخواسـت ام آر ای، سی تیاسـکن و اجـازه تجويـز داروهای آموزش ديده را نداشـته باشـند و بیمههای درمانی بـا آنها بهعنوان پزشـک عمومی قـرارداد ببندنـد و ولاجرم هزي نهها بـه بیماران تحمیـل گردد.
بیمـاران دردمنـد يـا بايـد هــزي نههای درمـان دردهـای مزمـن و صعبالعـلاج و سـرطانی خـود را بهصـورت آزاد و غیربیمـهای بپردازنـد و يـا اي نکه از قیـد اخذ خدمات فوق گذشـته و مخصوصا بیمـاران مظلـوم سـرطانی مـرگ تدريجـی را بـا دردهـای تدريجـا افزايـش يابنـده تجربه کنند. فقط آنهائیکه از عهـده هزي نههای آزاد میتواننـد برآينـد، از ايـن خدمـات بهـره گیرنـد، وحتـی بیمههای درد نمیپذيرنـد.
براسـتی بلوک شـبکه سلیاک توسط چه کسـی و برای چه بیماری میتواند مورد اسـتفاده قـرار گیرد؟!
آيا ارائه خدمت به جهت کاهش آلام طاقتفرسای بیماران سرطانی قابل مقايسه با خدمات زيبايی، خود کشی و ضرب وجرح است که در کنار آنها در تعهد بیمههای درمانی قرار نمیگیرد.
اگـر مسـئولین محترم و دلسـوز وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی و وزارت رفـاه و تامیـن اجتماعـی واقعـا در امـر کاهـش هزي نههـای درمانـی مردم جدی و مصرند و عدالت در سـلامت را به معنـای عام امکان دسترسـی همـه آحاد مردم قبـول دارند بیايند و بـرای همیشـه ايـن درد مزمن رشـته درد را کالبد شـکافی نموده و بـا گنجانـدن و اعـلام تعرفههای خدمـات مرتبط با دردهـای حاد و مزمـن در کتـاب جديـد و اعلام حیطههای فعالیتهای تشـخیصی و درمانـی ايـن رشـته وظیفه مـورد غفلـت و قصور شـدهی خود را جبـران کننـد و در راسـتای انسـان سـالم محـور توسـعهی پايدار ،رشـد و تعالـی انسـانها، کاهـش رنـج و درد بیمـاران و همراهـان و حتـی کاهـش هزي نههـای سـازمانهای بیمهگـر و در راسـتای برنامـهی پنجم توسـعه قـدم بردارند.
بـه امیـد آن کـه هرچـه زودتـر ايـن درد درمـان نشـده بـا همت و دلسـوزی متولیان وزارتیـن، درمان گردد و از اين ظلم دو سـويه در حـق پزشـک و بیمـار رفع ظلم شـود.
انشاا..
.
مکمـل هـم بـه بهانـه عـدم تعهـد بیمههـای پايـه از پرداخـت هزي نههـای بیمـاران شـانه خالـی کنند.
کجـای ايـن منطق و ايـن عملکرد بـا عدالت در دسترسـی بیماران بـه خدمـات ضـروری سـازگار اسـت. بیمههـای درمانی به اسـتناد چـه مقـررات و قوانینـی يـک خدمت را اگر پزشـک عمومـی انجام دهـد در تعهـد میگیرنـد ولـی همان خدمـت را اگر فلوشـیپ درد انجـام دهـد نمیپذيرند.
بیمههـای درمانـی بـه اسـتناد چـه مقـررات و قوانینـی حتـی بلوکهـای عصبـی مرتبـط بـا سـرطانها را کـه در کتـاب چنـد دهـهی پیـش و مورد تعهد معـروف به کالیفرنیا را از فلوشـیپهای
-372150912

انجمن بیهوش ی موضعی و درد ایـ رانقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید