04

-12954

00

راهنمای نویسندگان مقالات فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد
فصلنامه علمی بیهوشی و درد وابسته به انجمن بیهوشی موضعی و درد ایران است. این مجله بهصورت فصلنامه و به زبان فارسی با خلاصه مقالات انگلیسی منتشر میشود و در کلیه مباحث مشتمل بر جنبههای گوناگون بیهوشی و درد مقاله میپذیرد.
1(اهداف و گستره فعالیت
مجله بیهوشی و درد بهمنظور انتشار فعالیتهای علمی- پژوهشی و آگاهی پژوهشگران، پزشکان و دیگر علاقهمندان از جدیدترین دستآوردهای علمی در زمینه بیهوشی و درد با گرایشهای بالینی، علوم پایه و دارویی، مطالعات آزمایشگاهی و حیوانی، پذیرای مقالات پژوهشگران محترم است. نویسندگان محترم باید مقاله خود را براساس ساختار مجله آماده کرده و از طریق سایت مجله ارسال کنند .
2( مقالههای قابل پذیرش
الف( مقالات تحقیقاتی اصلOriginal Research این مقالهها حاصل تحقیقات اصل هستند و باید شامل صفحه عنوان، چکیده )فارسی و انگلیسی(، مقدمه، روش مطالعه، نتایج، بحث، تقدیر و تشکر و منابع باشد .
مقاله باید دارای چکیده سازمان یافته انگلیسی و فارسی )حداکثر 250 کلمه( ،حداکثر 5 نمودار و جدول، و حداقل 12 منبع باشد. این مقالهها نباید بیشتر از 10 صفحه باشند .
پذیرش مقالات پژوهشی مربوط به مطالعات کارآزمایی بالینی منوط به ثبت آنها در مراکز ثبت کارآزمایی بالینی است .
Review Article ب( مقالات مروری
شامل بررسی یک موضوع جدید علمی است که توسط افراد صاحبنظر در آن حیطه نوشته میشود. این مقالات باید شامل چکیده )حداکثر 250 کلمه(، مقدمه، روش بررسی، بحث، نتیجهگیری و فهرست منابع باشد. تعداد منابع استفاده شده نباید کمتر از 30 عدد باشد. حداقل 01 درصد منابع مورد استفاده باید متعلق به نویسنده مسئول مقاله باشد.
ج( مقالات گزارش موردی Case Report
این نوع مقالات معرفی موارد مبتلا به بیماریهای نادر و جالب بوده و در هر شماره حداکثر یک مورد چاپ میگردد .
گزارش موردی باید شامل چکیده )لازم نیست ساختاریافته باشد(، مقدمه ،معرفی بیمار، بحث، نتیجهگیری و فهرست منابع باشد .
خلاصه گزارش موردی نباید از 100 کلمه بیشتر باشد. بحث مجموعاَ از 1500 کلمه بیشتر نبوده و حداکثر دو جدول یا تصویر ارایه شود .
ارسال یک تا چهار عکس از بیمار، گزارشهای آسیبشناختی و ارزیابیهای آزمایشگاهی همراه مقاله ضروری است .
Short Communication د( گزارش کوتاه
شامل گزارشهای کوتاه از تحقیقات در حال انجام و نتایج جدید و مهم پژوهشهای علمی است. این مقالات نباید بیشتر از 1200 کلمه باشد و شامل عنوان، مشخصات نویسندگان، چکیده )بدون ساختار و حداکثر 001 کلمه( و متن اصلی است. گزارش باید دارای حداکثر یک نمودار یا جدول و 10 منبع باشد .
هـ( نامه به سردبیر Letter
نظرات تخصصی و پیشنهادات خوانندگان در مورد آخرین مقالات چاپ شدۀ به عنوان نامه به سردبیر قابل چاپ هستند. نامه به سردبیر باید بدون زیر عناوین و حداکثر در 500 کلمه، بدون شکل و نمودار و حداکثر 5 منبع باشد .
3( شیوه ارسال مقالات
ارسال مقاله به شیوه الکترونیکی و از طریق سایت نشریه به نشانی jap.
iums.ac.ir امکانپذیر است. مراحل ثبتنام و ارسال مقاله در سایت توضیح داده شده است. ارسال فایل تعهدنامه و اعلام رضایت با امضای تمام نویسندگان الزامی است. این برگه باید بیانگر این باشد که مقاله قبلاَ در سایر مجلات فارسیزبان چاپ نشده ) بهصورت چکیده یا پایاننامه بلامانع است( و یا برای داوری ارسال نشده است .
بـرای ارسـال مقالـه در مجله درد و بیهوشـی در ابتدا باید بـه آدرس مجله:
jap.iums.ac.ir رفتـه تـا صفحه اصلی باز شـود .
III
در قدم اول اگر از قبل در سـایت مجله ثبت نام نکردهاید و عضو نیسـتید ،اکنون شما واردوبگاه مجله شده اید.
1895060

3240017795262

بایـد در پایگاه ثبت نام کنید .
بنابرایـن گزینـه ثبتنـام را از نـوار خاکسـتری رنـگ انتخاب کـرده و وارد صفحـه « ثبـت نـام / تغییر مشـخصات کاربری» شـوید .
قـدم بعـدی انتخاب گزینـه ارسـال مقاله از نوار خاکسـتری بالا میباشـد .شـما وارد صفحـه «ارسـال مقالـه – شـروع مراحـل» میشـوید کـه خـود چندین مرحلـه دارد.
بـرای شـروع بـر روی عبارت «برای شـروع مراحل اینجـا را کلیک کنید »کلیک کنید .
1842126

موارد خواسـته شـده را پر کرده و سـپس بر روی«تائید» در پایین صفحه کلیک کنید.
181436395

وارد صفحه «ارسال مقاله – مرحله 2» میشوید ،
پــس از تائیــد موفقیــت شــما جهــت عضویــت در وبــگاه بــر روی
3240019519037

عبارت”بــرای ورود بــه وبــگاه بــا نــام کاربــری خــود اینجــا را کلیــک سـپس اطلاعات خواسـته شـده را به آسـانی پر کرده و پس از آن بر روی کنیــد “، کلیــک میکنیــم .گزینـه «تأییـد» کلیک کنیـد. )در این مرحلـه کد اختصاصی مقالـه داده میشـود کـه بایـد آن را به خاطر بسـپارید(. سـپس وارد صفحه« ارسـال مقالـه- مرحله3» میشـوید کـه باید به دقـت آن را طبق فرمت خواسـته شـده مجلـه پر کنیـد. به طور مثـال چکیده فارسـی باید شـامل: زمینه و هـدف، مـواد و روشهـا، یافتههـا و نتیجهگیـری بوده و چکیده انگلیسـی شـامل: Aim and Background, Methods and Materials,

فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 4، شماره 3، بهار 3931
Findings, Conclusionsباشـد. سـپس در پائین صفحه هر دو box خالـی را طبـق شـکل زیر تیـک زده تائیـد میکنیم.

سپس به صفحه زیر میرسیم .

در اینج ا مراح ل ارس ال مقال ه هن وز ب ه پای ان نرس یده اس ت. ح الا بای د ب ه صفح ه ش خصی خ ود بازگردی د. یعن ی مج دداً ب ه آدرس س ایتjap.iums.ac.ir رفت ه و ب ا وارد ک ردن ن ام کارب ری و رم ز عبور گزین ه«ورود» را بزنی د.

پـس از ورود بـه صفحـه «خـوش آمدیـد»، به قسـمت صفحه شـخصی برویـد، روی کلمـه “صفحه شـخصی” کلیـک کنید.

سـپس واردصفحه شـخصی کاربران شـده و میتوانید مطالب ارسال شده توسـط خود و نیز امکاناتی را که اسـتفاده کرده اید مشـاهده کنید .

در ایـن صفحـه همانطـور کـه ملاحظـه میکنیـد مقالـهای کـه شـما فرسـتادهاید هنـوز در دسـته مقـالات تکمیـل نشـده طبقبنـدی شـده اسـت. اگـر نیاز به تصحیـح مقاله داریـد بر روی”]مشـاهده[“کلیک کنید تـا عنـوان و کد مقاله ظاهر شـود سـپس در قسـمت ویراش آنـرا ویرایش کنیـد. در غیـر اینصـورت )اگـر نیـاز بـه ویرایـش نـدارد (، بعد از بررسـی نهایـی، بـر روی عبارت “]لطفاً بعد از بررسـی نهایی مقاله بـرای تأیید این مقالـه و آغـاز مراحـل بررسـی….[” کـه با رنـگ قرمـز در پایین صفحه مشـخص شـده اسـت،کلیک کنید.
سپس وارد صفحه “اطلاعات” که آخرین مرحله از کار است میشوید .

ارسـال مقالـه شـما با ظاهر شـدن این صفحـه با موفقیت به اتمام رسـیده
اسـت و باید منتظر پاسـخ مدیریت جهـت تائید دریافت مقاله در سـاعات آتی در ایمیلتان باشـید.
با تشکر
V
4( اصول کلی آیین نگارش مقالات تحقیقاتی اصیل
کن د، تعری ف اصطلاح ات تخصص ی ی ا اختص ارات علم ی )هم راه ب ا زیرنوی س انگلیس ی(، ه دف تحقی ق ب ه نح و روش ن.
آیی ن ن گارش زب ان فارس ی بهط ور کام ل رعای ت ش ده و از ب ه کار مــواد و روشهــا: طراحــی پژوهــش بهطــور کامــل بیــان گــردد بــردن کلمــات خارجــی کــه معادلهــای دقیــق و رســایی در زبــان و بایــد شــامل: زمــان و مــکان اجــرای پژوهــش، نمونههــای مــورد فارس ی دارن د، خ ودداری شـود .آزمــون، روش نمونهگیــری، معیارهــای ورود و خــروج بــه مطالعــه ،در انجــام پژوهــش، اصــول اعلامیــه هلســینکی و ضوابــط اخلاقــی نحــوه جمــعآوری اطلاعــات، رعایــت موازیــن اخــلاق در پژوهــش ،پزشــکی رعایــت گــردد.ابزارهــای اندازهگیــری، آزمونهــای آمــاری و نــرم افــزار کامپوتــری ،نــام ژنریــک داروهــا، کشــور و شــرکت ســازنده مــواد و دســتگاهها.
نحوه تنظیم مقالات تحقیقی: یافتههــا: ارای ه نتای ج دقی ق ش امل: رعای ت اص ول علم ی )مانن د صفحه اول )صفحه عنوان یا Title page( باید شامل: گــزارش عــدد بــا درصــد، گــزارش میانگیــن بــا حــدود اطمینــان ،عن وان مقال ه، ن ام و نامخانوادگ ی نویس ندگان، درج ه علم ی و آدرس میانــه (، پرهیــز از نشــان دادن همــه یافتههــای بهدســت آمــده بــه دقی ق کلی ه نویس ندگان، نویس نده مس ئول )آدرس پس تی، ایمی ل و ج ز یافتهه ای مه م و تعیی ن کنن ده، اس تفاده مناس ب از ج دول و ش ماره تلف ن( و تاری خ ارس ال مقال ه باش د. عن وان مقاله بای د مختصر ،نم ودار ب ا حداق ل تع داد ممک ن بهط وری ک ه ب هازای ه ر 3 صفح ه مفی د و واض ح باش د. همچنی ن لازم اس ت ک ه عن وان انگلیس ی و ن ام تایپ ی 1 ج دول ی ا نم ودار اس تفاده ش ود، ضم ن ای ن ک ه نم ودار و نامخانوادگ ی نویس ندگان مقال ه ب ا ام لای درس ت انگلیس ی، گ روه بای د س یاه و س فید و دو بع دی باش د و عن وان ج دول ب الای آن و در علم ی، دانش کده، دانش گاه، ش هر و کش ور ذک ر ش ود. نم ودار زی ر آن ق رار گی رد )ب ا ذک ر ش ماره(… ب ا توج ه ب ه محدودی ت صفح ه دوم س وم ش امل: خلاص ه فارس ی و انگلیس ی و کلم ات صفح ات مجل ه، بدیه ی اس ت از تک رار ارای ه مطالب ی ک ه در مت ن کلیــدی انگلیســی میباشــد. چکیــده مقالــه نبایــد از 250 کلمــه آورده شــدهاند در جــدول و بالعکــس بایــد اجتنــاب نمــود، جــداول و بیش تر باش د و در چه ار پاراگ راف ب ا عناوی ن زمین ه و ه دف، م واد نموداره ا فارس ی باش د.
و روشهــا، یافتههــا، نتیجهگیــری و کلمــات کلیــدی )حداقــل 3 و بحث: این قسمت باید شامل موارد زیر باشد: آثار و اهمیت یافتههای حداکثــر 7 واژه( ســازماندهی شــود. چکیــده انگلیســی بایــد کامــلاَ به دست آمده و محدودیت آنها، ذکر نتایج تحقیق مشابه دیگران و ذکر منطب ق ب ا چکی ده فارسـی باش د و در پن ج قس مت )ب ه ترتی ب مغایرات و موارد نقض کننده، توضیح علت تفاوت بین نتایج این تحقیق با از چ پ ب ه راس ت( Aim and Background, Methods and بقیه، توضیح موارد کاربرد علمی و قابلیت تعمیمپذیری نتایج بهدست آمده ،Materials, Findings, Conclusions, Keywords تهیــه راهنمایی برای ادامه تحقیق خود یا دیگران، در مجموع ارایه آنچه که از این گــردد و نبایــد از 250 کلمــه بیشــتر باشــد. در عنــوان و چکیــده تحقیق به علم اضافه شده است.
نبای د از واژهه ای اختص اری اس تفاده ک رد. کلمـات کلیـدی بای د تقدیر و تشکر: شامل تقدیر و تشکر از تمام افراد حقیقی و حقوقی است از فهرســت واژگان MeSH در ایندکــس مدیکــوس بــه آدرس که بهنوعی در انجام پژوهش دخیل بودهاند و نام آنها در لیست نویسندگان http://www.nlm.nigh.gov/mesh/mbrowser.html مقاله نیامده است. این قسمت در صورت صلاحدید نویسنده میآید.
انتخــاب شــوند. جدولها و نمودارها: تعداد جدولها و نمودارها باید متناسب با حجم اصل مقاله باید شامل موارد زیر باشد: مقاله باشد و هر کدام جداگانه شمارهگذاری شود.
مقدم ه: ی ک صفحه ش امل: اطلاع ات قبل ی و زمین های انجام ش ده و عکس: عکسها، نمودارها و جداول مربوط به مقاله به همراه توضیحات آنها س ابقه ب ا ذک ر مناب ع، ض رورت انج ام تحقی ق، س والات بدون پاس خی باید جداگانه و در دنباله متن اصلی مقاله و با حروف فارسی آورده شود و کــه ایــن تحقیــق بــه آنهــا پاســخ میگویــد و بیــان ایــن موضــوع شمارهگذاری گردد. کیفیت تصاویر ارسالی باید مطلوب باشد. کپی تصاویر ک ه چگون ه نتای ج ای ن تحقی ق میتوان د ب ه رف ع ابهام ات کم ک قابل پذیرش نیست.

فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 4، شماره 3، بهار 3931
02

توضیحات لازم شامل نام نویسنده، عنوان مقاله و جهت چاپ آن بر روی صفحه در پشت عکس ذکر شود. ملاحظات اخلاقی مانند ناشناخته ماندن صاحب عکس باید لحاظ شود.
منابع: مسئولیت صحت منابع ارائه شده و استفاده از آنها به عهده نویسنده است. منابع باید بهترتیب استفاده در متن در داخل پرانتز شمارهگذاری شده و در قسمت فهرست منابع بههمان ترتیب نوشته شوند. شماره منابع بهکار گرفته شده در متن باید از عدد یک شروع و به ترتیب اضافه گردد.
تمام منابع فارسی نیز به زبان انگلیسی نوشته شود. بهاین منظور باید عنوان مقاله در داخل کروشه ] [ قرار گرفته و در انتهای عنوان، واژه Persian در داخل پرانتز بیاید. در مورد مجلهها باید نام انگلیسی آنها ذکر شود .فقط در صورتی که تعداد نویسندگان بیشتر از 6 نفر باشند بعد از نفر ششم عبارت et al میآید. منابع باید بر اساس الگوی زیر تنظیم گردد:
الف( مجله: نامخانوادگی و حرف اول نام نویسنده)گان(. عنوان مقاله. نام مجله )نام اختصاری برای مجلات انگلیسی(، سال انتشار؛ دوره )شماره:( صفحات مورد استفاده.
مثال:
English: Yeganeh N, Roushan B, Almasi A, Jamshidi N. Correlation between bispectral index and predicted effect-site concentration of propofal in different levels of target-controlled, propofal induced sedation in healthy volunteers. Arch Iran med 2010; 13(2):126134.
Persian: Hessami MA, Fakhri M. ]The study of the patients with thorax injury in Kermanshah trauma center 2002-2005 (Persian)[. Behbood 2008;12(2): 171-9.
( کتاب: نامخانوادگی و حرف اول نام نویسنده)گان(. عنوان کتاب. نوبت چاپ. شهر محل چاپ؛ ناشر، سال انتشار: صفحات مورد استفاده.
مثال:
Persian: Rezaei M, Moradi B. ]Rsearch method generalities in medical sciences (Persian)[. 1st ed.
Kermanshah: Cheshme Honar va Danesh 2004;20-5.
English: Billette J. Cardiac electrophysiology. 2st ed.
Philadelphia: W.B. Saunders Company 1995; 216-28.
( یک فصل از کتاب: نامخانوادگی و حرف اول نام نویسنده)گان( فصل .عنوان فصل. در: نامخانوادگی و حرف اول
نام نویسنده)گان( کتاب. عنوان کتاب. نوبت چاپ. شهر؛ ناشر، سال انتشار:
صفحات مورد استفاده.
مثال:
Mollens TE. Analysis of in vivo complement activation. In: Herzenberg LA, Weir DM, Blackwell C.
Weir’s handbook of experimental immunology. 5th
ed. Boston: Blackwell science 1997; 78-80.
(کتـاب ترجمـه شـده بـه فارسـی: نامخانوادگـی و حـرف اول نام نویسـنده)گان(. عنـوان کتـاب. نامخانوادگـی و حـرف اول نام مترجمان. نوبت چاپ. شهر؛ ناشر ، سال انتشار: صفحات مورد استفاده .
Foster T. Diagnosis and treatment principles of orthodontia. Lajevardi S. (Persian translator). 1st ed.
Tehran: Hayyan Cultural and Publication Company 1996; 33-51.
شیوه داوری مقالات:
مقالات دریافتی پس از بررسی اولیه برای داوری ارسال میشوند و با اخذ نظر سه داور برای تائید نهایی در اختیار هیأت تحریریه قرار میگیرند. پاسخ لازم، بدون قید مشخصات داوران، در کمترین زمان ممکن به نویسنده مسئول ارسال میشود .
در صورت نیاز به اصلاحات، نویسنده باید مقاله را اصلاح کرده و نامه توضیحات را ارسال کند. مقاله اصلاح شده توسط هیئت تحریریه بررسی شده و در صورت تائید در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت. مقالاتی که برای چاپ آماده شدهاند برای تائید نهایی به نویسنده ارجاع میشوند. صحت و سقم و مسئولیت مطالب مقاله به عهده نویسنده)گان( است. فصلنامه علمی بیهوشی و درد حق پذیرش، ویراستاری و رد مقالات را دارد .
نویسنده مقاله میتواند مشخص کند که داوری مقالهاش به فرد یا افراد خاصی داده نشود. پیشنهاد داور توسط نویسنده مقاله امکان دارد ولی استفاده از آنها از اختیارات هیئت تحریریه است.
چاپ و انتشار مطالب مندرج در این مجله به شرط ذکر منبع “فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد” بلامانع است .
پس از چاپ مجله، به تعداد نویسندگان جلد مجله به آدرس نویسندهمسئول هر مقاله ارسال خواهد شد .
ســــرفهرست
استفاده از گاباپنتینوئیدها به عنوان داروی کمکی در درمان درد پس از عمل جراحی
علیرضا خواجه نصیری1
مقایسه اثر هیدروکسی اتیل استارچب ا کریستالوئیدهاب ر تغییرات همودینامیکب ه دنبالب ی حسین خاعی در سزارین
مه زاد علیمیان، مسعود محسنی، رضا صفائیان، محمد آزادماجدی4
ارتباط میان دامنه حرکتی و انحنای لوردوتیک ستون فقرات در ناحیه کمری با کمردردهای غیراختصاصی
محمد بیات ترک11
تأثیر ضددردی ترامادول موضعی در کنترل درد بعد از عمل کودکان تحت تونسیلکتومی و یا آدنوتونسیلکتومیمحمودرضا آل بویه، فرناد ایمانی، هستی گل سخن، سعیدرضا انتظاری، آزاده سیاری فرد 21
مقایسه میزان شدت درد ناشی از تزریق پروپوفول با سه روش مخلوط پروپوفول با لیدوکائین، تزریق پروپوفول بدنبال لیدوکائین و تزریق پروپوفول یک درصد خالص
وحید علیزاده، بهزاد کاظمی حکی، جواد افتخاری، پرستو تیزرو30
کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور درمان لرز پس از عمل با دگزامتازون در مقابل دارونما
کریم همتی، فاطره بهارلویی، علیدل پیشه، مظفر صفری38
بررسـی تاثیـر کلونیدین خوراکی بر تغییرات همودینامیک حیـن عمل و میزان درد پس از عمل جراحیکوله سیسـتکتومی لاپاروسکوپیک
علیرضا خلدبرین، سارا جلیلی، محمدرضا قدرتی، پوپک رحیمزاده، فرانک رختابناک، آزاده سیاریفرد، هدایتاله الیاسی 45مقایسه اثر استامینوفن وریدی با رمیفنتانیل بر میزان پاسخ راههوایی به وجود لولهتراشه در حین و پایان بیهوشی در جراحی اندوسکوپیک سینوس
ولیاله حسنی، محمد فرهادی، بهروز زمان، نسیمه عالی، رضا صفائیان، آزاده سیاری فرد 54بررسی اثر تک دوز پرهگابالین خوراکی بر کنترل درد حاد پس از اعمال جراحی ارتوپدی
-935926-8293520

بهرام نادری نبی، عباس صدیقینژاد، محمد حقیقی، محمد صدیق کرمی، امیرحسین فتحی، مریم پوررضا 62
اداره بیهوشی در یک بیمار مبتلا به پارگی مثانه حین عمل جراحی رزکشن پروستات ترانسیورترال با لیزر دیود 980 نانومتر
ولی ایمانطلب، محمد حقیقی، عباس صدیقینژاد، بهرام نادری، محمد صدیقکرمی، کمال جمالی69خبرنامه
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 4، شماره 3، بهـــار 1393
4212002-7875

اسـتفاده از گاباپنتینوئیدها به عنوان داروی کمکـی در درمان درد پس از عمل جراحی
علیرضا خواجه نصیری1
1. استادیار گروه بیهوشی و فلوشیپ درد، دانشگاه علوم پزشکی تهران
درد حاد بهدنبال عمل جراحی مسـئله شـناخته شـدهای اسـت که اغلـب بیمـاران از آن رنـج میبرنـد. امـا درد مزمـن بهدنبـال اعمال جراحی مشـکلی اسـت که کمتـر مورد توجـه قرار میگیـرد .10% تـا 65% بیمـاران جراحـی شـده )بسـته بـه نـوع عمـل جراحـی( ممکـن اسـت مبتـلا بـه درد مزمـن شـوند کـه 2% تـا 10% آنـان درد شـدید دارنـد)1(. حتـی شـاید در برخی مـوارد ارتبـاط بین درد مزمـن بیمـار و جراحـی قبلـی ناشـناخته باقـی بمانـد. درد مزمـن پـس از جراحـی شـیوع نسـبتا بالایـی پـس از بعضـی جراحیهـا دارد: آمپوتاسـیون) 30-85%(، توراکوتومی) 5-65%(، ماسـتکتومی 11-57)%(، هرنیورافـی اینگوینـال) 5-63%(، سـزارین) 6-55%(، کلهسیسـتکتومی) 3-50%()2(.
تعریـف دقیقـی بـرای درد مزمـن پـس از جراحـی ارائـه نشـده اسـت و همین مسـئله، بهاضافه تفاوت در روشـهای تشـخیصی و پرسشـنامههای بـهکار رفتـه ممکن اسـت توجیه کننـده اختلاف در میزانهـای شـیوع در مطالعـات مختلـف باشـد. در حـال حاضـر پذیرفتـه شدهاسـت کـه طـول مـدت درد پـس از جراحی بایـد حداقـل دو مـاه پـس از زمـان عمـل باشـد تـا بتـوان چنین تشـخیصی را مطـرح کـرد)3(.
ریسـک فاکتورهـای ایجـاد درد مزمن پـس از جراحـی را میتوان به سـه گروه عمده تقسـیم کـرد)2(:
عوامـل قبـل از عمـل: شـدت درد قبـل از عمـل، آسـیبپذیری روانـی ماننـد فاجعهسـازی) catastrophizing(، اضطراب قبل از عمـل، جوان بـودن، جنـس مؤنـث، اسـتعداد ژنتیک.
عوامل حین عمل: روش جراحی و آسیب به اعصاب.

نویسنده مسئول: علیرضا خواجه نصیری، استادیار گروه بیهوشی و فلوشیپ درد، دانشگاه علوم پزشکی تهران
[email protected] :ایمیل
عوامـل پـس از عمـل: شـدت درد پـس از عمـل، رادیوتراپـی در موضـع، شـیمی درمانـی نوروتوکسـیک، افسـردگی، اضطراب ،
آسـیبپذیری روانـی.
روندهـای پاتوفیزیولوژیـک کـه متعاقـب آسـیب بافتی یـا عصبی رخ میدهنـد بیانگـر ایـن نکتهانـد کـه درد حـاد ممکن اسـت به درد پایـدار تبدیل شـود. التهاب در محل آسـیب بافتـی رگباری از فعالیـت نوسیسـپتورهای آوران ایجاد میکند که سـبب حسـاس شـدن سیسـتم عصبـی محیطـی و مرکـزی شـده و تغییـرات عملکردی در اعصاب محیطی، نخاع، مسـیرهای بالاتر مرکزی درد و سیسـتم عصبی سـمپاتیک بهوجود میآورد2)،1(. بهنظر میرسـد کـه گیرندههـای خاصـی هماننـد گیرنـده انمتیل دیآسـپاراتات اهمیـت ویـژهای در ایجـاد درد مزمن بهدنبال آسـیب حاد داشـته باشـند، گرچه سـایر نوروترانسـمیترها و پیامآوران ثانویه مثل ماده P و پروتئینکیناز C-γ نیزنقش عمدهای در حسـاس شـدن نخاع و ایجـاد درد مزمـن دارنـد)1(. بهدنبـال آمپوتاسـیون یـک عضـو ،سـازماندهی مجـدد) reorganization( و نقشـهبرداری مجـدد )remapping( کورتکـس سوماتوسنسـوری و سـایر سـاختارهای کورتیـکال ممکـن اسـت عاملـی بـرای ایجـاد درد فانتوم باشـند .مسـیرهای نزولـی کنتـرل درد نیـز احتمـالا عاملی تعییـن کننده در ایجـاد درد مزمن هسـتند)2(.
5774404900003

سرمقـــالـهقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید