00

04

افتخــاری دیگــر بــرای مجلــه انگلیســی بیهوشــی و طــب درد انجمــن بیهوشــی موضعــی و درد
-3192872-1508300

نمایه شـدن مجله انگلیسی “بیهوشـی و طب درد” انجمن بیهوشی موضعـی و درد ایـران در اسـکوپوس افتخـار دیگـری اسـت کـه به یمـن همت وپشـتکار عالی سـردبیر و همـکاران دسـتاندرکار این مجلـه بـه تازگی بهدسـت آمـد. پـس از پیوسـتن غـرور آفرین این مجلـه به فهرسـت پاب مد در ماههای اخیر، نمایهشـدن در لیسـت مجـلات علمـی اسـکوپوس بـرگ زرین دیگری اسـت کـه به همت والای آقـای دکتـر فرنـاد ایمانی بهعنوان سـردبیر و سـایر همکاران ایشـان در مجلـه رقـم میخـورد. بـدون شـک این موفقیـت بزرگ علمـی مایـه فخـر و مباهات جامعه پزشـکی کل کشـور بهخصوص همکاران شـاغل در این رشـته میباشـد .
اسـکوپوس یکی از نمایههای اسـتنادی معتبر و شناخته شدهاسـت کـه اطلاعـات کتابشـناختی حـدود ۲۵ میلیون سـند را در خود جمـعآوری کـرده اسـت. اسـکوپوس اطلاعـات محصـولات حدود ۵ هـزار ناشـر علمـی را از سراسـر جهـان در خـود جـای داده اسـت. در مجمـوع اسـکوپوس اطلاعـات ۱۶ هـزار و پانصـد مجله علمـی پژوهشـی را در خـود نمایـه کـرده اسـت. اسـکوپوس یکی از محصـولات الزویـر اسـت کـه اسـتفاده از اطلاعـات آن نیـاز بـه اشـتراک و پرداخـت هزینـه دارد.
همـت عالـی ایـن گـروه موجـب شـده اسـت کـه امـروز همگـی با افتخـار از ایـن موفقیـت بزرگ یاد کنیـم و برای بهبـود رتبه علمی مجلـه و کمـک به همکاران خـود نهایت تلاش خـود را انجام دهیم تا روزی شـاهد به دسـت آوردن بالاترین رتبه و فاکتور تاثیرگذاری بـه وسـیله ایـن مجلـه و حامی بـزرگ آن یعنـی انجمن بیهوشـی موضعـی و درد ایـران باشـیم. گـروه بیهوشـی و درد دانشـگاه علوم پزشـکی ایـران ضمن عـرض تبریک ایـن موفقیت بـزرگ علمی به سـردبیر و همـکاران ایشـان، آرزوی موفقیتهای بیشـتر بـرای این گـروه و نیـز کلیه محققیـن ایرانـی مینمایند.
بــرگزاری هفتمیـن کارگــاه بلـــوکهای عصبی و رژیونال آنسـتزی بـا سـونوگرافی ویژه متخصصیـن بیهوشـی
کارگاه دو روزه س ونوگرافی در رژیون ال آنس تزی و درم ان درد در تاریخه ای ۵ و ۶ تیرم اه س ال 93 در ته ران برگ زار میگ ردد .ایــن کارگاه کــه از طــرف انجمــن بیهوشــی موضعــی و درد ای ران ب ا هم کاری اس اتید دانش گاههای عل وم پزش کی برگ زار خواهــد شــد، شــامل بلوکهــای انــدام فوقانــی و تحتانــی و همچنی ن نق ش س ونوگرافی در اداره درده ای مزم ن میباش د .علاقمن دان جه ت کس ب اطلاع ات بیش تر و ش رکت در ای ن س مینار میتوانن د ب ه س ایت انجم ن مراجع ه وی ا ب ا رواب ط عموم ی تم اس بگیرن د .
سمپــوزیـوم آرامبخشـی و سـدیشـن در اطفــال
ایــن ســمپوزیوم در تاریــخ ۲3 خــرداد ۱393 توســط ســازمان نظــام پزشــکي در ســالن اجتماعــات ســازمان نظــام پزشــکي ته ران برگ زار خواه د ش د .
مباح ث ای ن س مپوزیوم ش امل اهمی ت و تاریخچ ه آرامبخش ي و سدیش ن در اطف ال، آرامبخش ي و سدیش ن و مس ائل قانون ي ،اث رات روح ي روان ي درد و انج ام پروس یجر در ک ودکان ب دون انجــام آرامبخشــي و سدیشــن، اهمیــت و کاربــرد سدیشــن در دندانپزش کي اطف ال، فارموکول وژي داروه اي سدیش ن، اصول و امکان ات لازم جه ت سدیش ن، اهمی ت سدیش ن و آرامبخش ي در بی ماريهــاي گــوارش اطفــال، روشهــاي آرام بخشــي و سدیشــن در اطفــال میباشــد.
-495873615985

دباغ

علی

دکتـر

توسـط

ویژه

های

مراقبت

المللـی

بین

کتـاب

نـگارش

دباغ

علی

دکتـر

توسـط

ویژه

های



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید