4874424-50799

معــرفی بیمــار
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 4، شماره 3، بهـار 1393
531002163007اداره بیهوشی در یک بیمار مبتلا به پارگی مثانه حین عمل جراحی رزکشن پروستات ترانسیورترال با لیزر دیود 980 نانومتر
ولی ایمانطلب1، محمد حقیقی2*، عباس صدیقینژاد1، بهرام نادری3، محمد صدیقکرمی4، کمال جمالی5
استادیار بیهوشی، فلوشیپ بیهوشی قلب، مرکز تحقیقات گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی گیان
دانشیار بیهوشی و مراقبتهای ویژه، بیمارستان پورسینا رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیان
استادیار گروه بیهوشی و فلوشیپ اینترونشنال درد، بیمارستان پورسینا رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیان
متخصص بیهوشی، بیمارستان بوعلی مریوان، دانشگاه علوم پزشکی کردستان
متخصص بیهوشی، بیمارستان پورسینا
1817918

تاریخ دریافت:41/11/2931 تاریخ بازبینی: 12/21/92تاریخ پذیرش: 02/21/29 چکیده
بیمـار آقـای 69 سـاله مبتـا بـه بزرگی خـوش خیم پروسـتات) BPH( که کاندیـدای عمل جراحی رزکشـن پروسـتات ترانس یورتـرال) TURP( با لیـزر دیـود 980 نانومتـر بـود، کـه در بیمارسـتان بسـتری شـد. پس از شـروع بیهوشـی، عمـل جراحی وی بدون مشـکل آغـاز گردیـد و عمل حدود یکسـاعت به طـول انجامیـد، در حوالـی پایـان عمـل، تیـم جراحـی متوجه دیستانسـیون شـکم شـد کـه بـا مشـاوره جراحـی، کاندیـد لاپاراتومی با تشـخیص شـکم حـاد گردیـد. و بیمـار تحـت لاپاراتومی قرار گرفـت که در حین لاپاراتومی مشـخص شـد که بیمار دچـار پارگی خـارج صفاقی مثانه شدهاسـت. پـس از ترمیـم پارگـی، بیمـار بـه بخـش مراقبت های ویـژه بیمارسـتان) ICU( برای پایش قلبی تنفسـی منتقل شـد و پس از 48 سـاعت از بخـش مراقبت هـای ویـژه ترخیـص شـده و به بخـش اورولوژی منتقـل گردید .
مقدمه

نویسنده مسئول: محمد حقیقی، دانشیار بیهوشی، مرکز تحقیقات گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی گیان ایمیل: [email protected]
عمل جراحی رزکشـن پروسـتات ترانسیورترال اسـتاندارد طائی درمـان بزرگـی خوشخیم پروسـتات اسـت که با چندیـن عارضه حیـن و بعـد از عمـل همـراه اسـت)1-2(. عـوارض حیـن عمـل این جراحـی مـوارد ذیـل را شـامل میشـود: سـندرم عمـل جراحـی رزکشـن پروسـتات ترانسیورتـرال )اختـالات عصبـی ناشـی از کاهـش سـطح سـدیم خـون کـه در اثـر جـذب بیـش از حـد مایـع شستشـو ایجاد میشـود(، افزایش فشـارخون سیسـتمیک ،برادیـکاردی، ادمریوی در بیمـاران دچار ضعف عملکرد بطن چپ ،پارگی کپسـول پروسـتات، پارگی مثانه و احشـاء. بـرای این عمل جراحی از بیهوشـی عمومی یا موضعی اسـتفاده میشـود)3(. سـایر درمانهـای با حداقل تهاجم شـامل اسـتنتگذاری پروسـتات )در بیمارانـی کـه جراحـی پرخطـر دارنـد( و پروسـتاتکتومی بـا لیزر اسـت کـه مزایـای تخریب با لیزر شـامل مـدت زمان کوتـاه عمل )کمتـر از 20 دقیقـه( و عدم وجود خونریزی حوالی عمل اسـت)2(.
لیـزر دیـود 980 نانومتر یکـی از ابزارهای جدید بهکار گرفتهشـده بـرای درمـان بزرگـی خوشخیـم پروسـتات میباشـد کـه پس از اسـتفاده روزافـزون آن در دنیـا، اکنون در ایران نیز اسـتفاده از آن توسـط متخصصیـن اورولـوژی رو بـه افزایش اسـت. عملجراحی رزکشـن پروسـتات ترانسیورتـرال بـا لیـزر دیـود 980 نانومتـر عـاوه براینکـه روش جراحـی موثـر در درمـان و بهبـودی بزرگی خوشخیـم پروسـتات میباشـد. حداقـل تهاجـم بافتـی را دارد و بـا موربیدتـی اندکـی نسـبت بـه سـایر روشهـا همراهاسـت)4(.
مثانـه ارگانـی اسـت کـه اغلـب در معـرض آسـیبهای درمانـی )ایاتروژنیـک( قـرار دارد. رایجتریـن شـکل ایـن آسـیبها پارگـی تمـام ضخامـت مثانـه اسـت. آسـیب خارجـی )اکسـترنال( مثانه
70
ولی ایمان طلب و همکاران
اغلـب در اعمـال جراحـی زنـان و مامائـی، جراحیهـای عمومی و اورولوژیـک اتفـاق میافتد. آسـیب داخلی )اینترنال( بهطور شـایع درجریـان عمـل جراحـی رزکشـن پروسـتات ترانسیورتـرال رخ میدهـد. پارگیهـای مثانـه بـه دو صـورت داخل و خـارج صفاقی ایجـاد میشـوند کـه نـوع خـارج صفاقـی شـایعتر اسـت)5،3(.
معرفی بیمار
بیمـار آقای 69 سـاله مبتا بـه بزرگی خوشخیم پروسـتات برای رزکشـن پروسـتات از طریق پیشـابراه به کمک لیزر دیـود به اتاق عمل بیمارسـتان ارجاع شـده بـود. در معاینه بیمار حرکات سـر و گردن نرمال و بدون محدودیت داشـت. مالاپاتیII داشـت و بدون دنـدان بـود ) دندانهـای مصنوعـی وی قبـاً خـارج شـده بودند( .در معاینـه قفسـه سـینه، حـرکات در هنـگام تنفس، قرینـه بود و سـمع ریههـا پـاک و سـمع قلب وی نرمـال بدون سـونل و صدای اضافـه بـود. معاینـه اندامها تون عضانـی و قدرت نرمال داشـتند .بیمـار از نظـر فعالیـت بدنـی در وضعیـت خوبـی بهسـر میبـرد و 4MET= )توانائـی متابولیکـی( را کسـب میکـرد )دو طبقه پله را بـدون احسـاس ناراحتی با سـرعتی عـادی بالا میرفـت(. اندکس تـوده بـدن)BMI( بیمـار 23 بـود و درجـه حرارت اگزیـاری وی 37 درجـه سـانتیگراد و 110/70= فشـارخون و ضربانقلـب=07 داشـت. در عکـس قفسـه سـینه بهجـز کلسیفیکاسـیون مختصـر قـوس آئـورت نکتـه مثبتـی نداشـت و اندکـس سـایز قلـب کمتر از یـک داشـت. در اکوکاردیوگرافـی، یافته مثبتی نداشـت و کسـر جهشـی بطن چپ 50%40-% و نارسـائی میترال مختصر گزارش شـد. آزمایشهـای قبـل از عمل جراحـی بیمار نیز در حـد نرمال گـزارش گردیدنـد. بیمـار اعتیـاد بـه دارو، سـیگار، الـکل یـا ماده مخدر نداشـت.
بیمار سـاعت 12 شـب قبـل از عمل جراحی قـرص متوکلوپرامید 10) میلیگـرم( و رانیتیدیـن) 150 میلیگـرم( دریافـت کرده بود و بـرای آرامبخشـی، پیـشدارو نخـورده بـود. در اتـاق عمـل، پس از مانیتورینـگ روتیـن شـامل: الکتردکایوگـرام، اندازهگیـری غیر تهاجمـی فشـارخون، پالساکسـیمتری و دیاکسـیدکربن بازدمی حـدوداً 300 میلیلیتـر نرمـال سـالین 9/0% دریافت نمـود. بیمار 125 ماکروگـرم فنتانیـل گرفـت و نیـز 6 لیتـر اکسـیژن 100%. القـاء بیهوشـی بـا 2 میلیگـرم بـر کیلوگـرم پروپوفـول فراهـم شـده و پـس از اینکـه پاسـخ کامـی و چشـمی بـه تحریـکات از بیـن رفـت ،5/0 میلیگـرم بـر کیلوگـرم آتراکوریوم تجویز شـد و لارنژیـال ماسـک شـماره 4 تعبیـه گردیـد و بـا مد تهویـه کنترله اجبـاری توسـط ماشـین بیهوشـی ونتیلـه شـد و ازایزوفلـوران بـا غلظـت 1% جهـت نگهدارنده بیهوشـی اسـتفاده شـد .
عمـل جراحـی وی آغـاز گردیـد و بهدلیـل آموزشـی بـودن مورد ، عملجراحـی لیـزر بـا تا شهای متعدد توسـط اورولوژیسـتهای مختلـف جهـت دیـدن مثانـه و پروسـتات و پیشـابراه انجام شـد .جهـت اتسـاع مثانـه و شستشـوی خـون، از مایـع نرمـال سـالین 9/0% اسـتفاده شـد و بهجـای اسـتفاده از ظرف شستشـو و نصب آن در ارتفـاع 40 سـانتیمتر از شـیر ورود مایـع توسـط دسـتگاه لاپاراسـکوپی اسـتفاده گردیـد کـه فشـار200 سـانتیمتر آب را بـرای ورود مایـع ایجـاد میکـرد .
آتراکوریـوم تـا پایـان عمـل، هـر نیمسـاعت 10 میلیگـرم تجویز شـد. تـا پایـان عمـل جراحـی رزکشـن پروسـتات ترانسیورترال ،همودینامیـک بیمـار پایـدار بـود ولـی فشـارخون وی20% افزوده شـد و اشباعاکسـیژن شـریانی وی از 100% به 96% کاهش یافت .پس از یک سـاعت، عمل جراحی رزکشن پروستات ترانسیورترال بـا لیـزر بـه پایـان رسـید و تیـم جراحـی در صـدد تعبیـه کاتتـر ادراری فولـی بـرای بیمـار برآمد ولـی علیرغم تا شهـای متعدد ایـن امر میسـر نمیشـد. ناگهان در زیر شـانهای اسـتریل جراح ،متوجه اتسـاع شـکم بیمار گردید و از متخصص بیهوشـی خواست کـه علت را بررسـی کند .
متخصـص بیهوشـی بـا شـک بـه نامناسـب بـودن جایگـذاری لارنژیـال ماسـک جهـت ونتیاسـیون بیمـار و بـا توجـه بـه افـت اشـباع اکسـیژن شـریانی بـه 96% و احتمـال لیـک هوا و انتشـار اکسـیژن بـه داخـل مـری و اتسـاع شـکم، لارنژیـال ماسـک را با لولـه تراشـه کافدار شـماره 8 جایگزین کرد ولـی این امر تغییری در اشـباع اکسـیژن شـریانی بیمـار بهوجـود نیاورد. جهـت خروج هـوای احتمالـی و رفـع انسـداد شـکم، متخصـص بیهوشـی اقدام بـه تعبیـه لولـه بینـی- معـدهای نمـود کـه علیرغـم تا شهـای متعـدد، تعبیـه آن ناموفـق بـود. پـس از معاینـه مجـدد شـکم و شـک به فشـار بـالای داخـل ابدومن باتوجـه بهعدم امـکان تعبیه
اداره بیهوشی در یک بیمار مبتلا به پارگی مثانه حین عمل جراحی…
کاتترهای معدهای و ادراری، مشـاوره جراحی اورژانس درخواسـت موضعی )اسـپاینال و اپیدورال(اغلب بهصورت درد شـکم در نواحی شـد کـه بـا حضـور جـراح و معاینه شـکم، تشـخیص شـکم حاد اطـراف نـاف همـراه باانتشـار بـه شـانهها، برادیـکاردی، کاهـش مطـرح شـد کـه بیمـار لاپاراتومـی شـد. لاپاراتومـی حـدوداً 5/1 هوشـیاری، تهـوع و اسـتفراغ و افـت فشـارخون ظاهـر میشـود .سـاعت طـول کشـید و در طـی آن، جـراح متوجـه پارگـی خلفی در بیهوشـی عمومـی بسـیاری از ایـن عائـم هشـدار دهنـده مثانـه گشـت و حـدوداً 10 لیتـر نرمـال سـالین از ابدومـن تخلیه وجـود ندارنـد)7-8(. علـل احتمالـی پارگـی مثانه در طول رزکشـن شـد. پارگی ترمیم گردیـد و امکان تعبیه بدون مشـکل کاتترهای پروسـتات شـامل: تا شهـای متعـدد جهـت برداشـتن تومـور ،ادراری و معـدی نیـز فراهمآمـد .انقبـاض ناگهانـی و مکـرر ناشـی از تحریک عصب ابتوراتور،اتسـاع طی این 5/1 سـاعت، مایع درمانی مناسـب بـا رینگرلاکتات انجام بیش از حد مثانه و گسـترش پارگی کپسـول پروسـتات اسـت)9(.
گشـت و عائـم همودینامیـک بیمـار پایـدار باقـی مانـد. بهعاوه در مـورد بیمـار ذکر شـده بهنظر تا شهـای مکرر توسـط افرادی فشـارخون بیمـار بـه حد پایه بازگشـت و اشباعاکسـیژن شـریانی کـه تجربـه لازم جهـت کار بـا روش لیـزری را نداشـتند عامـل نیـز مجدداً 100% شـد. اصلی پارگی مثانه باشـد. مهمترین گام در مدیریت بیهوشـی این پـس از عمل جراحی و بسـته شـدن زخـم لاپاراتومـی ایزوفلوران بیمـاران تشـخیص زودهنـگام پارگـی مثانه بـا اسـتفاده از معاینه وی قطـع شـد و پـس از حـدود نیمسـاعت از تجویـز آخریـن دوز فیزیکـی و عائـم بالینـی اسـت)2(. روش بیهوشـی رایـج در عمـل آتراکوریـوم، نفسهـای خـود بـه خـودی بیمـار آغـاز شـد کـه با جراحـی رزکشـن پروسـتات ترانسیورتـرال اسـپاینال اسـت ولی تجویـز نئوسـتیگمین 04/0 میلیگـرم بـر کیلوگـرم و آتروپیـن در بعضـی از بیمـاران موجب احتبـاس ادراری و تاخیر در ترخیص 02/0 میلیگـرم بـر کیلوگـرم اقـدام بـه آنتاگونیـزه کـردن بیمـاران میشـود. در روش اسـپاینال سـطح بلـوک تـا10T شـلکننده عضانـی وی شد.سـپس بیمـار به بخـش مراقبتهای لازم اسـت8)،2(. مزیـت اصلـی روش اسـپاینال تشـخیص زودرس ویـژه فرسـتاده شـد. در بخـش مراقبتهـای ویـژه بیمـار به مدت هیپوناترمـی، هیپرگایسـیمی و هیپرآمونمـی مرتبط بـا در عمل 48 سـاعت تحـت مراقبت قـرار گرفت و پس از اطمینـان از پایدار جراحی رزکشـن پروسـتات ترانسیورترال اسـت زیرا کلیه حالات بـودن عا ئمحیاتـی و وضعیت بالینی مناسـب به بخـش اورولوژی فـوق بـا عائـم مغزی شـروع میشـود که در یـک بیمار هوشـیار منتقـل گردید. راحتتر قابل تشـخیص اسـت. مزیت دیگر تکنیک اسـپاینال )در صـورت بلـوک کمتر از 10T( دسـت نخـورده باقیمانـدن عامت بحث کپسـولر اسـت کـه بهصـورت درد حـاد ناشـی از پارگـی ناگهانـی
در جریـان عمل جراحی رزکشـن پروسـتات از طریـق مجرا طیف کپسـول پروسـتات ایجاد میشـود)01،4-11(.
گسـتردهای از عوارض میتواند ایجاد شـود که عبارتند از: سـندرم در شـرایطی ماننـد وجـود کنتراندیکاسـیون بیهوشـی نخاعـی ،عمـل جراحـی رزکشـن پروسـتات ترانسیورتـرال ) بیقـراری ،ناتوانـی بیمـار در خوابیـدن بـه پشـت و یا سـرفه مداوم بیهوشـی گیجـی، سـردرد، تهوع و اسـتفراغ، تشـنج و کما(، قلبـی – عروقی عمومـی ارجـح اسـت. انتخـاب راههوایـی بـه فاکتورهـای بیمـار و تنفسـی )افزایش فشـارخون، تاکیکاردی، برادیکاردی، تاکیپنه ،حیـن عمل بسـتگی دارد. با توجـه بهاینکه وضعیـت لیتوتومی در هیپوکسـمی، ادمریـه و افـت فشـارخون(، متابولیـک و کلیـوی ترکیب با یک شـیب سـر به پاییـن میزان حجم جـاری و ظرفیت )هیپوناترمـی، هیپرگایسـیمی، همولیـز و نارسـایی حـاد کلیه( و باقـی مانـده عملکـردی را کاهـش داده و احتمـال نارسـایی معده ترومایجراحـی ) پارگیمثانـه، کپسولپروسـتات و احشـاء( )2-3, 6(. را نیزافزایـش میدهـد اسـتفاده از لوله تراشـه روش مناسـبتری عائـم بالینـی پارگـی مثانـه کـه از عـوارض نـادر عمـل جراحـی میباشـد هـر چنـد کاربـرد لارنژیـال ماسـک در بیمـاران انتخابی رزکشـن پروسـتات از طریـق مجـرا میباشـد)میزان بـروز 7/0%( بهعنـوان یـک روش جایگزیـن قابـل قبول اسـت)4(.
به نوع بیهوشـی بـکار رفته بسـتگی دارد بهطوریکـه در روشهای بـا توجـه بـه مـوارد ذکـر شـده بهنظـر میرسـد کاربرد بیهوشـی

فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 4، شماره 3، بهار 3931
ولی ایمان طلب و همکاران
72
عمومـی بهویـژه بـا کمک لارنژیـال ماسـک در این بیمـار انتخاب نامناسـبی بودهاسـت و همیـن عامـل بههمـراه تـرس از تهویـه ناکافـی ولیـک هـوا پـس از ایجـاد عارضـه، متخصص بیهوشـی را مجاب به گذاشـتن لوله تراشـه نمودهاسـت. افت اشـباع اکسـیژن شـریانی حیـن عمل نیـز میتوانـد ناشـی از کاهش حجـم جاری و ظرفیـت باقیمانـده عملکـردی در وضعیـت لیتوتومی باشـد که پـس از پارگـی مثانـه و تجمع مقادیر زیادی مایـع) 10 لیتر نرمال سـالین( در شـکم تشـدید یافتـه اسـت. در گذشـته بـرای انجـام عملجراحـی رزکشـن پروسـتات ترانسیورتـرال از الکتروکوتـر تـک قطبـی اسـتفاده میشـد )کـه عمـق بـرش و کواگولاسـیون بـه ولتـاژ تعیین شـده بسـتگی دارد(. محدودیت اصلـی این روش شـامل عدمتوانایـی کاربـرد مایعـات هـادی الکتریکـی از جملـه نرمـال سـالین، خونریـزی و جراحـی طولانیمـدت میباشـد)21(. برداشـت پروسـتات بـا تکنیـک دوقطبـی انجـام شدهاسـت که با آسـیب بافتـی کمتـر، کاهش بـروز سـندرم عملجراحی رزکشـن پروسـتات ترانسیورتـرال، مـدت کاتترگـذاری کمتـر و ترخیـص سـریعتر از بیمارسـتان همراهاسـت)31،1(. اثربخـش بـودن میـزان انـرژی، کاهـش میـزان خونریـزی و بهبـود میـدان دیـد در حین جراحـی از علـل کاهـش عـوارض روش دوقطبی اسـت)21،8-31(.
جدیدتریــن روش انجــام عمــل جراحــی رزکشــن پروســتات ترانسیورت رال اس تفاده از تکنی ک زرکش ن کواگولاس یون لیزری اس ت. لیزره ای رای ج عبارتن د از: Nd،YAG – YAG، هولمی وم ،KTP و اخیــرا لیــزر دیــود 980 نانومتــر)5(. مزایــای اســتفاده از لیــزر شــامل: کاهــش ریســک خونریــزی، امــکان اســتفاده از س الین جه ت شستش و، کاهش ج ذب مایع ات و کاه ش التهاب بافتــی، امــکان کاربــرد بیهوشــی عمومــی و آرامبخشــی بــرای اکث ر بیم اران ) بهعل ت کاه ش عوارض ی ک ه در عم ل جراح ی رزکشــن پروســتات ترانسیورتــرال کاســیک دیــده میشــود( و توانایــی ادامــه مصــرف داروهــای آنتیکواگــولان در بیمارانــی ک ه در خط ر ع وارض ترومبوآمبولی ک هس تند. لی زر دی ود 089 نانومت ر ک م عارضهتری ن روش جراح ی لی زر پروس تات اس ت ک ه ق درت ج ذب بالای ی در آب و هموگلوبی ن دارد و ب ا حداکث ر بــرش بافــت بالاتریــن میــزان هموســتاز را اعمــال میکنــد و تقریب اً ب دون خونری زی و ج ذب مای ع )س ندرم عملجراح ی رزکشــن پروســتات ترانسیورتــرال( میباشــد5)،3(. مجــاور نیــز آس یب نمیرس اند و ب ا کمتری ن خونری زی و س وزش پ س از عم ل همراهاس ت)31،5(. مهمتری ن اق دام تش خیص جه ت پارگ ی مثان ه انج ام معاین ه فیزیک ی و توج ه ب ه عائ م بالین ی اس ت. و در ص ورت ش ک ب ه آن بافاصل ه بای د پروس یجر جراح ی و دادن N2O)در روش بیهوشــیعمومی( قطــع شــود و ضمــن کنتــرل درد بیم ار اکس یژن کمک ی تجوی ز گ ردد)21(.
در بیمـار مـورد بررسـی علـل احتمالـی پارگـی مثانه)کـه از نـوع خـارج صفاقـی بـود( عبارتنـد از:
1( اسـتفاده از سیسـتم پرفشـار و push مایـع ) بهجـای روش اسـتفاده از ارتفـاع مایـع شستشـو از سـطح پروسـتات(
2( تا شهای متعدد جهت انجام پروسیجر
3( تجربه کم افراد در کار با لیزر
4( اسـتفاده از روش بیهوشـی عمومی که امکان تشخیص زودرس عائـم را از بین میبرد
5( اسـتفاده از پوشـشهای زیـاد روی بیمـار و در معـرض دیـد نبـودن شـکم و ناحیـه عمـل.
در مجمـوع توصیـه میشـود کـه در شـرایط مشـابه بایـد عوارض جانبـی عمـل جراحـی رزکشـن پروسـتات ترانسیورترال بیشـتر از هـر زمـان دیگـری مـد نظـر قرارگیـرد و ضمـن رعایـت اصـول پایـهای تکنیـک عمـل جراحی رزکشـن پروسـتات ترانسیورترال توسـط گـروه جراحـی متخصـص بیهوشـی نیـز آمادگـی برخورد بـا عـوارض احتمالـی را داشـته باشـد که یکـی از سـادهترین این اقدامـات اسـتفاده از روش بیهوشـی رژیونـال بهجـای بیهوشـی عمومـی برای تشـخیص زودرس عوارض جراحـی با کمک گرفتن از هوشـیاری بیمار اسـت.ضمنآ محاسـبه نسـبت مایع برگشتی به مایع اسـتفاده شـده در حین شستشـو میتوانسـت در تشـخیص عارضـه کمککننده باشـد.
(TURP): randomized controlled comparison of chloroprocaine with lidocaine. Acta Anaesthesiol Scand 2012 Feb;56(2):217-23.
Golan S, Baniel J, Lask D, Livne PM, Yossepowitch O. Transurethral resection of bladder tumour complicated by perforation requiring open surgical repair – clinical characteristics and oncological outcomes. BJU Int 2011 Apr;107(7):1065-8.
اداره بیهوشی در یک بیمار مبتلا به پارگی مثانه حین عمل جراحی…
References
Singhania P, Nandini D, Sarita F, Hemant P, Hemalata I. Transurethral resection of prostate: a comparison of standard monopolar versus bipolar saline resection.
Int Braz J Urol 2010 Mar-Apr;36(2):183-9.9.
Hanson RA, Zornow MH, Conlin MJ, Brambrink
AM. Laser resection of the prostate: implications for anesthesia. Anesth Analg 2007 Aug;105(2):475-9.
Hawary A, Mukhtar K, Sinclair A, Pearce I.
Transurethral resection of the prostate syndrome: 10. Shrestha B, Baidhya JL. Morbidity and early almost gone but not forgotten. J Endourol 2009 outcome of transurethral resection of prostate:
Dec;23(12):2013-20.a prospective single-institute evaluation of 100
Reeves MD, Myles PS. Does anaesthetic technique patients. Kathmandu Univ Med J (KUMJ) 2010 affect the outcome after transurethral resection of the Apr-Jun;8(30):203-7. prostate? BJU Int 1999 Dec;84(9):982-6. 11. Dorotta I, Basali A, Ritchey M, O’Hara JF, Jr., Sprung
Yang KS, Seong YK, Kim IG, Han BH, Kong GS. J. Transurethral resection syndrome after bladder Initial Experiences with a 980 nm Diode Laser for perforation. Anesth Analg 2003 Nov;97(5):1536-8.
Photoselective Vaporization of the Prostate for the 12. Michielsen DP, Debacker T, De Boe V, Van Treatment of Benign Prostatic Hyperplasia. Korean Lersberghe C, Kaufman L, Braeckman JG, et
J Urol 2011 Nov;52(11):752-6.al. Bipolar transurethral resection in saline–an
Armenakas NA, Pareek G, Fracchia JA. Iatrogenic alternative surgical treatment for bladder outlet bladder perforations: longterm followup of 65 obstruction? J Urol 2007 Nov;178(5):2035-9; patients. J Am Coll Surg 2004 Jan;198(1):78-82. discussion 9.
Losco G, Mark S, Jowitt S. Transurethral prostate 13. Bouchier-Hayes DM, Van Appledorn S, Bugeja P, resection for urinary retention: does age affect Crowe H, Challacombe B, Costello AJ. A randomized outcome? ANZ J Surg 2013 Apr;83(4):243-5. trial of photoselective vaporization of the prostate using the 80-W potassium-titanyl-phosphate laser vs
Vaghadia H, Neilson G, Lennox PH. Selective spinal transurethral prostatectomy, with a 1-year follow-up.
anesthesia for outpatient transurethral prostatectomy
BJU Int 2010 Apr;105(7):964-9.

فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 4، شماره 3، بهار 3931
Anesthesia management in a patient with bladder perforation during tURP with 980 nm diode laser: A case report
Vali Iman-talab1, Mohamad Haghighi*2, Abbas Sedighinejad1, Bahram Naderi nabi 3, Mohamad-Sedigh karami 4, Kamal Jamali 5
Fellowship in cardiac anesthesia, assistant professor of anesthesiology, the research center of anesthesiology department, Guilan
University of medical sciences
Associate professor of anesthesiology, the research center of anesthesiology department, Guilan University of medical sciences
Fellowship in interventional pain management, assistant professor of anesthesiology, the research center of anesthesiology
department, Guilan University of medical sciences
Resident of anesthesiology, the research center of anesthesiology department, Guilan university of medical sciences 5. Anesthesiologist, Poursina hospital, Rasht
ABStRAct

0074
Spring
2014, Vol 4, NO 3

74

Spring

2014, Vol 4, NO 3قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید