فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 4، شماره 3، بهـار 1393
5292163108004

بررسی اثر تک دوز پره گابالین خوراکی بر کنترل درد حاد پس از اعمال جراحی ارتوپدی
بهرام نادری نبی1، عباس صدیقینژاد2، محمد حقیقی3*، محمد صدیق کرمی4، امیرحسین فتحی5، مریم پوررضا6
استادیار گروه بیهوشی و فلوشیپ اینترونشنال درد، بیمارستان پورسینا رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیان
استادیار گروه بیهوشی و فلوشیپ بیهوشی قلب، مرکز قلب حشمت، دانشگاه علوم پزشکی گیان
دانشیار بیهوشی و مراقبتهای ویژه، بیمارستان پورسینا رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیان
متخصص بیهوشی، بیمارستان بوعلی مریوان، دانشگاه علوم پزشکی کردستان
دستیار بیهوشی، بیمارستان پورسینا رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیان
متخصص داخلی، پزشک مشاور کلینیک بازتوانی بنسبرگ، آلمان
15918005

تاریخ دریافت: 32/11/29 تاریخ بازبینی:21/21/92تاریخ پذیرش:27/21/92چکیده
زمینـه و هـدف: کنتـرل درد حـاد پـس از عمـل بـرای جلوگیـری از ایجـاد درد مزمـن ضـروری میباشـد. پرهگابالیـن بهعنـوان یـک آنالـوگ گاماآمینوبوتیریکاسـید) GABA( دارای اثـرات آنالژزیـک روی درد حـاد پـس از جراحـی اسـت. پرهگابالین عوارض جانبی اندکی داشـته و سـریعاً از راه خوراکـی جـذب میشـود. هـدف از ایـن مطالعـه بررسـی اثـر آنالژزیـک تـک دوز پرهگابالیـن خوراکـی پـس از اعمـال جراحـی ارتوپـدی اسـت.
مـواد و روشهـا: در ایـن مطالعـه 60 بیمـار کاندید اعمـال جراحی ارتوپدی تحت آنسـتزی اسـپاینال بهصـورت تصادفی به دو گروه تقسـیم شـدند .
0900001

62
پژوهشـی

مقـاله

62

پژوهشـی

مقـاله

بـرای گـروه مداخلـه، پرهگابالیـن خوراکـی 150 میلیگـرم و بـرای گـروه کنترل، دارونما یکسـاعت قبـل از جراحی تجویز شـد. بیماران از نظر شـدت درد براسـاس معیـار دیـداری درد) VAS( و میـزان دریافـت داروی مخـدر در 12 سـاعت پـس از عمـل جراحی تحت بررسـی قرارگرفتنـد. در صورت معیـار دیـداری درد بالاتـر از 4، پتیدیـن وریـدی 5/0 میلیگـرم بر کیلوگـرم تزریق گردید.
یافتههـا: اختـاف آمـاری معنـیداری بیـن دادههـای دو گروه وجود داشـت. نمـره درد بیماران براسـاس معیـار دیـداری درد در گروه پـره گابالین در مقاطـع زمانـی ریـکاوری و سـاعت 6 و 12 پـس از عمـل پایینتـر از گـروه کنتـرل بـود)05/0P>(. همچنیـن میزان مصـرف پتیدین وریـدی در گروه پرهگابالیـن کمتـر از گـروه کنترل بـود) 100/0=P(.
نتیجهگیـری: تجویـز تـکدوز 150 میلیگـرم پرهگابالیـن خوراکـی یکسـاعت قبـل از اعمـال جراحـی ارتوپـدی تحـت بیحسـی نخاعـی بهطـور محسوسـی موجـب کاهـش درد پـس از عمـل و کاهـش نیاز بـه داروهـای مخـدر میگردد.
واژه های کلیدی: درد پس از عمل، پرهگابالین، بیحسی نخاعی، جراحی ارتوپدی
مقدمه

نویسنده مسئول: محمد حقیقی، دانشیار بیهوشی و مراقبتهای ویژه، بیمارستان پورسینا رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیان
[email protected] :ایمیل
کنترل مناسـب درد حاد پس از عمل بهعنوان یکی از چالشهای بـزرگ بعـد از جراحـی باقی ماندهاسـت. اینگونه دردهـا منجر به عـوارض جسـمانی، افزایش متابولیسـم بدن، تشـدید بیماریهای زمینـهای و افزایـش فشـارخون میشـوند کـه نتیجـه آن افزایش مـدت اقامـت بیمارسـتانی، افزایش هزینههـای بیمـار، نارضایتی و عـدم همـکاری بیمـار و ایجـاد درد مزمن اسـت)1-2(. مکانیسـم درد پـس از عمـل شـامل: التهـاب، ترومـا بـه بافـت در اثـر برش جراحـی، پارگـی، سـوختگی و آسـیب عصـب )قطع یا کشـش یا فشـار روی عصب( میباشـد)3(.
هـر چنـد اپیوئیدهـا بهطـور گسـتردهای بـرای کنتـرل درد پـس از عمـل بـکار میرونـد امـا بـا عـوارض زیـادی از جملـه تهـوع و اسـتفراغ، دپرشـن تنفسـی و افت فشـارخون همراهند. داروهایی ماننـد داروهـای ضدالتهابـی غیـر اسـتروئیدی) NSAIDهـا( ،اسـتامینوفن و تکنیکهـای غیـر دارویـی نیز در کنتـرل درد حاد بـکار میرونـد ولـی بـا وجـود عـوارض کمتـر بهانـدازه اپیوئیدها موثر نیسـتند)4(.
کنتـرل درد حـاد پـس از عمـل از این لحـاظ حائز اهمیت اسـت کـه مهمتریـن فاکتـور برانگیزاننـده درد مزمـن پـس از عمـل میباشـد و بـا تحقیقـات جدیـد مشـخص شدهاسـت کـه تبدیل درد حـاد بـه مزمـن خیلی سـریع اتفـاق میافتد چـون تحریکات دردنـاک جراحـی موجـب حساسشـدن محیطـی و مرکـزی بـه درد میگردنـد)5(.
اثـر بخشـی رژیمهـای کنتـرل درد بعـد از عمـل بـه فاکتورهـای مختلفـی مثـل وضعیـت روانی، تیـپ شـخصیتی بیمـار، دریافت و عـدم دریافـت الـکل و مخـدر قبـل از عمـل، سـن و نـوع عمل جراحـی وابسـته اسـت. مشـخص شدهاسـت کـه اسـتفاده از آنالـژزی بـر مبنـای چندوجهـی و ترکیبی باعث کاهـش درد بعد از عمـل و کاهـش عـوارض بعـد از عمـل میشـود)2(.
پرهگابالی ن ک ه یک آنال وگ گام ا آمینوبوتیریک اس ید) GABA( اســت بهعنــوان داروی ضدتشــنج، ضداضطــراب و ضــددرد ش ناخته میش ود و یک ی از کاربرده ای مه م آن کنت رل دردهای نوروپاتی ک اس ت)5(. مکانیس م اث ر آن اتص ال پرهس یناپتیک ب ه کانالهــای کلســیمی وابســته بــه ولتــاژ میباشــد کــه بهوفــور در مغ ز و نخ اع وج ود دارن د. تاثی ر پرهگابالی ن ب ر کانالهـای کلس یمی باع ث تعدی ل ی ا کاه ش ترش ح نوروترانس میترهای تحریک ی مانن د گلوتام ات، نوراپینفری ن، م اده P و پپتید وابس ته ب ه ژن کلس یتونین میش ود ک ه نتیجه آن مه ار تحری ک بیش از ح د نورونه ا و برگش ت آنه ا بهحال ت نرم ال اس ت8)و7(. عملک رد پرهگابالیــن روی درد حــاد پــس از جراحــی، کاهــش تحریــک نورونه ای ش اخ خلف ی نخ اع ناش ی از صدم ات بافتی اس ت)6-7(.
پرهگابالیـن چندینبـار قویتـر از داروی همگـروه خـود یعنـی گابالیـن اسـت و بـا میـزان فراهمزیسـتی حـدود 90% سـریعاً از راه خوراکـی جـذب شـده و در عـرض 30 دقیقـه تا 2 سـاعت به حداکثـر سـطح پاسـمایی خـود میرسـد)8(. پرهگابالیـن عوارض جانبـی اندکـی دارد. موجـب سـرگیجه و خوابآلودگـی مختصـر میشـود و تاثیـری بـر فشـارخون و ضربـان قلـب نـدارد)9(.
ترکیـب داروهـای ضـددرد غیـر اپیوئیـدی ماننـد پرهگابالیـن بـا اپیوئیدهـا ضمـن مضاعـف کـردن اثـر ضـددردی آنها، بـا کاهش دوز مصرفـی اپیوئید از میـزان عوارض جانبی آنها نیز میکاهد)01(. بـا توجـه بـه ایـن مسـئله در ایـن مطالعـه سـعی نمودیـم تـا بـا اسـتفاده از تـک دوز پرهگابالیـن خوراکـی 150 میلیگرمـی و اپیوئیدهـا )در قالـب پمپ بیحسـی کنترل شـونده توسـط بیمار
Patient controlled analgesia( درد حـاد پـس از عمـل در بیمـاران تحـت جراحیهـای الکتیـو ارتوپـدی بهروش بیحسـی نخاعـی را کنتـرل نمـوده و آن را بـا گـروه دیگـری از بیمـاران کـه دارونمـا و پمـپ پمپ بیحسـی کنترل شـونده توسـط بیمار داشـتند، مقایسـه نماییم.
مواد و روشها
بـا توجـه بـه مطالعـات مشـابه انجـام شـده در زمینه اثـرات ضد درد پرهگابالیـن خوراکـی توسـط فرنادایمانـی و همـکاران و علیمیـان و همـکاران، در ایـن مطالعـه نیـز 60 بیمـار مـرد و زن در محـدوده سـنی 17-65 سـال) 30 نفر در گـروه مطالعه و 03 نفـر در گـروه کنترل(، بـا اندکس توده بدن بالاتـر از 30 و کاس انجمـن بیهوشـی امریـکا 1و2 کـه کاندیـد اعمال جراحـی الکتیو ارتوپـدی قابـل انجـام بـا بیحسـی نخاعـی بودنـد مـورد مطالعه قرارگرفتنـد)7، 11-21(. معیارهـای خروج از مطالعه عبـارت بودند از: عدمرضایـت بیمـار جهـت بیحسـی نخاعـی، اختا لاتانعقـادی ،ناپایـداری همودینامیـک شـدید، سـابقه ضربـه بـه سـر، عفونـت و ضایعـه پوسـتی در ناحیـه لومبوسـاکرال، بیماریهـای کبـدی و کلیـوی و قلبـی، سـابقه حساسـیت دارویـی بهخصـوص بـه بیحـس کنندههـای موضعـی و مخدرهـا.
ایـن مطالعـه بهصـورت کارآزمایـی بالینـی دو سـویه انجامشـد . پیشنویـس مقدماتـی ایـن طرحتحقیقاتـی در جلسـه کمیتـه اخـاق مرکـز تحقیقـات بیهوشـی و مراقبتهـای ویـژه دانشـگاه علـوم پزشـکی گیان مطرح و به تصویب رسـید. بیمـاران کاندید شـرکت در ایـن مطالعـه روز قبـل از عمـل ویزیـت گردیدند و در
64بهرام نادری نبی و همکاران
مـورد روش اجـرای طـرح و داروهای مصرفی و عـوارض احتمالی داروهـا، اطاعـات کافـی بـه آنـان ارائـه شـد. فـرم رضایتنامـه کتبـی توسـط تمامـی بیمـاران تکمیـل گردید .
بـرای تصادفـی کـردن، بیمـاران بـه دو گـروه مطالعـه) P( و گـروه کنتـرل) D( تقسـیم شـدند )تعـداد بیماران هـر گروه 30 نفـر بود( .
30 حـرف P و 30 حـرف D را در یـک کیسـه ریختـه و هـر بیمـار یـک کارت برمیداشـت، بدوناینکـه بدانـد در کـدام گـروه قـرار دارد. بـه بیمـاران گـروه مداخلـه) P( یک سـاعت قبـل از عمل یک عـدد کپسـول پرهگابالیـن 150 میلیگرمی )بـا نام تجـاری لیریکا( سـاخت کارخانـه فایـزر و به بیمـاران گـروه کنترل) D( کپسـول با ظاهـر مشـابه حـاوی پـودر نشاسـته که بـه دسـتور طـراح مطالعه توسـط داروخانه تهیه شـدهبود توسـط دسـتیار سـال اول بیهوشـی کـه اطاعـی از نـوع داروی تجویزی نداشـت داده شـد. بیمـاران در بـدو ورود بـه اتاق عمل، تحت مانیتورینگ اسـتاندارد )ضربان قلب و انـدازه گیری فشـارخون با روش غیرتهاجمی و پالس اکسـیمتری و الکتروکاردیوگرافی( قرارگرفتند. بعد از گرفتن رگ محیطی مناسـب بـا آنژیوکت سـبز )شـماره 18(، برای همـه بیماران )از هـر دو گروه( 500 میلیلیتـر سـرم نرمـال سـالین 9/0% در مـدت 15 دقیقـه انفوزیـون گردید. پس از اطمینـان از پایداری وضعیت همودینامیک و توضیـح روش انجـام بیحسـی نخاعـی، بـا کمـک دسـتیار سـال اول بیهوشـی بیمـاران در پوزیشـن نشسـته قرارگرفتنـد. بیحسـی نخاعـی، توسـط دسـتیار سـال چهارم با اسـتفاده از سـوزن شـماره 25 اسـپاینال و تجویـز 15 میلیگـرم بوپیواکائیـن )بـا نـام تجـاری بیبـراون( صـورت گرفت.
پـس از انجـام بیحسـی نخاعـی بافاصلـه بیمـاران در وضعیـت سـوپاین قرارگرفتنـد. پس از کنترل مجدد فشـارخون و اطمینان از پایـدار بـودن وضعیـت همودینامیـک و کنتـرل ایجـاد سـطح حسـی مناسـب بسـته به نـوع جراحـی، اجازه شـروع عمـل داده شـد. در 15 دقیقـه انتهـای عمـل بـرای تمـام بیمـاران )هـر دو گـروه P و D( یک پمپ وریدی بیحسـی کنترل شـونده توسـط بیمـار 250 میلیلیتـر حـاوی 200 ماکروگرم سـوفنتانیل )حدود 1ماکروگـرم در هـر میلیلیتـر( بـا سـرعت انفوزیـون 5 میلیلیتر در سـاعت تعبیه شـد.
سـپس بیمـاران به ریکاوری منتقل شـدند. در ریـکاوری هر بیمار بعد از 10 دقیقه توسـط دسـتیار سـال سـوم بیهوشـی که نسبت بـه نـوع داروی تجویزی و نیز نسـبت به گـروه بیمـار آگاه نبود، از نظـر شـدت درد و میـزان رضایتمندی مـورد ارزیابی قـرار گرفت .در صـورت درد بـا معیـار دیـداری درد بالاتـر از 4، داروی پتیدین وریـدی بـا دوز 5/0 میلیگـرم بـر کیلوگـرم بـرای بیمـار تزریق و دوز آن در بـرگ پرسشـنامه ثبـت گردیـد. عاوه بـر ارزیابی بیمار در ریـکاوری، بیمـار در سـاعت 6 و 12 بعـد از عمـل در بخش هم توسـط همـان دسـتیار ارزیابی کننـده مجدداً از نظر شـدت درد و میـزان رضایتمنـدی، مورد ارزیابی قرار گرفـت و مجددا در صورت درد بـا معیار دیـداری درد بالاتر از 4، داروی پتیدین وریدی با دوز 5/0 میلیگـرم بـر کیلوگرم بـرای بیمار تزریق شـد و تمامی نتایج در پرسشـنامهای کـه از قبل طراحی شـده بود ثبـت گردید. برای آن دسـته از بیمارانـی که پتیدین دریافت کردند جهت تشـخیص کاهـش سـطح هوشـیاری و دپرسـیون تنفسـی مانیتورینـگ پالساکسـیمتری اعمـال شـد و در صـورت نیـاز تحـت درمـان با اکسـیژن مکمـل از طریـق ماسـک قـرار گرفتند. سـپس دادههای بیمـاران از نظـر شـدت درد، مصـرف یـا عـدم مصـرف پتیدیـن و میانگیـن دوز پتیدیـن دریافتـی در گـروه پرهگابالیـن و دارونمـا مـورد بررسـی قرار گرفت. بهعـاوه میانگیـن دوز پتیدین دریافتی در زیرگروههـای جنسـی نیـز بـه صـورت جداگانـه بررسـی شـد.
یافتهها
در ایـن مطالعـه 60 نفر بیمار 17-65 سـاله بـا کاس 1و2 انجمن بیهوشـی امریـکا کـه تحـت پروسـیجرهای ارتوپـدی قـرار گرفته بودنـد در قالـب دو گروه مداخلـه )دریافت کننـده 150 میلیگرم پرهگابالیـن( و گـروه کنتـرل ) دریافتکننـده دارونمـا( از لحـاظ وضعیـت درد پـس از عمـل در ریـکاوری و سـاعتهای ششـم و دوازدهـم پـس از عمل، مصرف یا عدم مصـرف پتیدین و میانگین دوز پتیدیـن دریافتـی مـورد ارزیابـی و مقایسـه قـرار گرفتنـد .بـا اسـتفاده از آزمون آمـاری کایدو و با اطمینان 95% مشـخص شـد کـه بیـن مشـخصات دموگرافیـک بیمـاران و همچنیـن میانگیـن سـنی بیمـاران در دو گـروه دریافت کننـده پرهگابالین و دارونمـا ارتبـاط آماری معنـیداری دیده نمیشـود) 722/0=P( )جدول شـماره1(.
جدول 1: اطلاعات دموگرافیک بیماران در 2 گروه، پره گابالین، دارونما

جدول 2: مقایسه تغییرات در متغیرها بین2 گروه پرهگابالین و دارونما

ب ا اس تفاده از م دل خط ی عموم ی مشـخص ش د ک ه س یر نــدارد و بهطــور کلــی در هــر دو گــروه از یــک الگــوی نزولــی تغیی رات میانگی ن وضعی ت درد در دو گ روه ب ا یکدیگ ر تف اوت پیــروی میکنــد) 957/0=P(.
66بهرام نادری نبی و همکاران
پـس از بررسـیهای آمـاری و بـا اسـتفاده از آزمون تی مشـخص گردیـد کـه اختـاف آمـاری معنـیداری بیـن میانگیـن وضعیت درد بیمـاران براسـاس معیـار دیـداری درد) VAS(در دو گـروه در مقاطـع زمانـی ریـکاوری و سـاعت 6 و 12 پـس از عمل دیده میشـود) 05/0>P( )جـدول شـماره 2(.
همچنیـن بـا آزمـون کایدو و بـا اطمینـان 95% مشـخص شـد کـه بیـن دریافـت داروی ضددرد کمکـی )پتیدین( پـس از عمل جراحـی در دو گـروه مداخلـه و کنترل ارتباط آمـاری معنیداری دیـده میشـود) 100/0=P( )جـدول شـماره 2(. بهطوریکـه در گـروه پرهگابالیـن 19 بیمـار پتیدین وریـدی دریافـت نکردند در حالیکـه در گروه دارونما این تعداد فقط 6 نفر را شـامل میشـد.
پـس از بررسـیهای آمـاری و بـا اسـتفاده از آزمون تی مشـخص گردیـد کـه بیـن میانگین مقـدار پتیدیـن دریافتـی در طول 21 سـاعت پس از اتمـام جراحی در دو گروه بیمـاران دریافت کننده پرهگابالیـن و دارونمـا اختـاف آمـاری معنـیداری وجـود دارد )100/0=P( )جـدول شـماره 2(.
بحث
پرهگابالیـن که یـک آنالوگ گاما آمینوبوتیریک اسـید) GABA( اسـت که یکـی از کاربردهای مهم آن کنتـرل دردهای نوروپاتیک اسـت)5(. مکانیسـم اثـر آن اتصـال پرهسـیناپتیک بـه کانالهـای کلسـیمی وابسـته بـه ولتاژ موجـود در سیسـتم اعصـاب مرکزی اسـت. پرهگابالیـن بـا اثـر بـر کانالهـای کلسـیمی باعـث مهـار تحریـک بیـش از حد نورونها میشـود8)، 31(. در ایـن مطالعه که با هـدف بررسـی اثر تـک دوز خوراکی پرهگابالیـن 150 میلیگرمی بـر کنترل درد حـاد پس از عمل در بیماران تحت پروسـیجرهای ارتوپـدی بـهروش بیحسـی نخاعـی انجام شـد مشـخص گردید کـه میـزان درد پـس از عمـل )در مـدت 12 سـاعت ارزیابـی( در گـروه مداخلـه ) پرهگابالیـن( بـه مراتـب کمتـر از گـروه دارونمـا میباشـد و بـر همین اسـاس نیاز بـه داروی ضددرد پـس از عمل )پتیدیـن وریـدی( در ایـن گـروه نیـز کمتـر از گروه کنتـرل بود به طوریکـه در گـروه پرهگابالیـن از 30 بیمـار تحـت مطالعه 91 بیمـار پتیدیـن وریـدی دریافـت نکردنـد در حالـی کـه در گـروه دارونمـا ایـن تعـداد فقـط 6 نفـر را شـامل میشـد. عـاوه بر این مقایسـه آن دسـته از بیمـاران هر دو گروه )مطالعـه و کنترل( که پتیدیـن دریافـت کـرده بودنـد نشـان میدهد کـه میانگیـن دوز پتیدیـن تجویـز شـده در گـروه پرهگابالین بسـیار کمتـر از گروه دارونمـا بودهاسـت) 1/12 میلیگـرم در مقابـل 6/28 میلیگـرم( .
در ایـن مطالعـه شـدت درد، مصـرف یـا عـدم مصـرف پتیدین و میـزان پتیدیـن مصرفـی در گـروه پرهگابالین بهطـور معنیداری نسـبت بـه گـروه کنتـرل کمتـر بـود که ایـن نتایـج بـا مطالعات مشـابه همخوانـی دارد. بهعنـوان مثـال در مطالعـهای که توسـط آگاروال و همکارانـش کـه بـا تجویـز تـک دوز خوراکـی 051 میلیگـرم پرهگابالیـن در بیمـاران کاندیـد کلهسیسـتکتومی لاپاراسـکوپیک انجام شـد مشـخص گردید که ضمن کاهش درد پـس از عمـل در گـروه مطالعـه میـزان نیـاز بـه فنتانیـل نیـز به شـکل معنـیداری کمتـر از گـروه کنتـرل میباشـد)01(.
در مطالعـه دیگـری کـه توسـط جـوکا و آهونـن با تجویـز 051 میلیگـرم پرهگابالیـن در بیمـاران تحت لاپاراسـکوپی ژنیکولوژی انجـام گرفـت مشـخص شـد کـه پرهگابالیـن درد پـس از عمل را کاهـش میدهـد امـا تاثیـری بر میـزان نیاز بـه آنالژزیـک پس از عمل نداشـته است)41(.
در مطالعه اسـکات در دانشـگاه ماساچوسـت تجویز ترکیب 051 میلیگـرم پرهگابالیـن و 200 میلیگـرم سلکسـیب یـک سـاعت قبـل از عمـل در بیمـاران تحـت لامینکتومـی لومبـار موجـب کاهـش درد پـس از عمل در مقایسـه با دارونمـا گردید همچنین میـزان تهـوع و اسـتفراغ در گـروه مطالعـه کمتر از گـروه کنترل بوده است)51(.
تعـداد بیمـاران مـورد مطالعه 60 نفر بـود با توجه به این مسـئله نیـاز بـه بررسـیهای بـا تعداد نمونه بیشـتر وجـود دارد تـا اثرات سـوگرایی احتمالـی بـه حداقل برسـد. بهعاوه چون ایـن مطالعه بـا دوز 150 میلیگـرم پرهگابالیـن صـورت پذیرفت نتوانسـت به بررسـی تاثیـر داروی پرهگابالین بـا دوزهای بالاتر بـر کاهش درد بیمـاران و بررسـی عـوارض جانبـی احتمالـی ناشـی از دوزهـای بالاتـر پرهگابالیـن بپـردازد. بـا توجه به ایـن مسـئله در مطالعات آتـی میتـوان دوزهـای 300 و 450 میلیگرمـی پرهگابالیـن را مـورد بررسـی قرار داد تا عـاوه بر اثرات ضددردی، بروز و شـدت عـوارض جانبـی ناشـی از دوزهـای بالاتر نیز مشـخص گردد. نتیجهگیری
در کل براسـاس نتایـج حاصـل از ایـن مطالعـه میتـوان نتیجـه گرفـت کـه تجویـز تـکدوز 150 میلیگـرم پرهگابالیـن خوراکی یـک سـاعت قبـل از اعمـال جراحـی ارتوپـدی تحـت بیحسـی نخاعـی موجـب کاهـش درد پس از عمـل و در نتیجه کاهش نیاز بـه داروی مخـدر میگـردد و بهتبـع آن عوارضـی ماننـد تهـوع و اسـتفراغ نیـز کمتر میشـود. بـا توجه بـه وجود پرسـشهایی در ارتبـاط بـا تاثیر تجویز مقادیـر متفاوت پرهگابالین بـر درد پس از عمـل جراحـی بهنظـر میرسـد هنـوز نیاز بـه مطالعات بیشـتری در ایـن زمینـه وجـود دارد تـا عاوه بـر اثرات ضـددردی دوزهای متفـاوت پرهگابالیـن، عـوارض جانبی ناشـی از دوزهـای بالاتر نیز مشـخص گردد.
postoperative dental pain. Eur J Pain 2001;5(2):11924.
Agarwal A, Gautam S, Gupta D, Agarwal S, Singh PK, Singh U. Evaluation of a single preoperative dose of pregabalin for attenuation of postoperative pain after laparoscopic cholecystectomy. Br J Anaesth 2008 Nov;101(5):700-4.
Alimian M, Imani F, Hassani V, Rahimzadeh P,
SharifianM,SafariS.Effectsofsingle-dosepregabalinon postoperative pain in dacryocystorhinostomy surgery. Anesth Pain Med 2012 Fall;2(2):72-6.
Akhavanakbari G, Entezariasl M, Isazadehfar K, Mirzarahimi T. The effects of oral pregabalin on postoperative pain of lower limb orthopedic surgery: A double-blind, placebo-controlled trial. Perspect Clin Res 2013 Jul;4(3):165-8.
Shneker BF, McAuley JW. Pregabalin: a new neuromodulator with broad therapeutic indications. Ann Pharmacother 2005 Dec;39(12):2029-37.
Jokela R, Ahonen J, Tallgren M, Haanpaa M, Korttila K. A randomized controlled trial of perioperative administration of pregabalin for pain after laparoscopic hysterectomy. Pain 2008 Jan;134(1.21-601:)2
Reuben SS, Buvanendran A, Kroin JS, Raghunathan K.Theanalgesicefficacyofcelecoxib,pregabalin,and their combination for spinal fusion surgery.
Anesth Analg 2006 Nov;103(5):1271-7.
References
Kehlet H, Dahl JB. Anaesthesia, surgery, and challenges in postoperative recovery. Lancet 2003 Dec 6;362(9399):1921-8.
Vadivelu N, Mitra S, Narayan D. Recent advances in postoperative pain management. Yale J Biol Med 2010 Mar;83(1):11-25.
Kehlet H, Jensen TS, Woolf CJ. Persistent postsurgical pain: risk factors and prevention. Lancet 2006 May 13;367(9522):1618-25.
Practice guidelines for chronic pain management. A report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Pain Management, Chronic Pain Section. Anesthesiology 1997 Apr;86(4):995-1004.
Kavoussi R. Pregabalin: From molecule to medicine. Eur Neuropsychopharmacol 2006 Jul;16 Suppl 2:S128-33.
Gajraj NM. Pregabalin: its pharmacology and use in pain management. Anesth Analg 2007 Dec;105(6):1805-15.
AlimianM,ImaniF,FaizSH,PournajafianA,Navadegi SF, Safari S. Effect of oral pregabalin premedication on post-operative pain in laparoscopic gastric bypass surgery. Anesth Pain Med 2012 Summer;2(1):12-6.
Golembiewski JA. Postoperative pain management-is there a role for gabapentin or pregabalin? J Perianesth Nurs 2007 Apr;22(2):136-8.
Hill CM, Balkenohl M, Thomas DW, Walker R, Mathe H, Murray G. Pregabalin in patients with
Evaluating the effect of single dose oral pregabalin on acute pain control after orthopaedic surgery
Bahram Naderi Nabi1, Abbas Sedighinejad2, Mohammad Haghighi*3, Mohammad Sedigh Karami4, Amirhossein Fathi5, Maryam Pourreza6
Assistant Professor of Anesthesiology, Fellowship of Interventional Pain Management, Poursina Hospital, Guilan University of Medical
Sciences
Assistant Professor of Anesthesiology, Fellowship of Cardiac Anesthesia at, Heshmat Heart Center, Guilan University of Medical Sciences
Associate Professor of Anesthesiology, Poursina Hospital, Guilan University of Medical Sciences
Anesthesiologist, Bouali Hospital, Kordestan University of Medical Sciences
Resident of Anesthesiology, Poursina Hospital, Guilan University of Medical Sciences Internist, Consultant Doctor at Bensberg
rehabilitation Clinic, Germany
ABStRAct

Aim and Background: Postoperative acute pain management is necessary to prevent chronic pain. Pregabalin as a GABA analogue has been shown to have analgesic effects on postoperative pain. It has minimal side effects and is absorbed rapidly from the alimentary tract. The aim of this study was to evaluate the analgesic efficacyofsingledoseoralpregabalinonpostoperativepaincontrolafterorthopedicsurgeriesperformedunder spinal anesthesia.
0068
Spring
2014, Vol 4, NO 3

68قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید