فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 4، شماره 3، بهـار 1393
529204367241

مقایســه میــزان شــدت درد ناشــی از تزریــق پروپوفــول بــا ســه روش مخلوط پروپوفـول با لیدوكائین، تزریـق پروپوفول بدنبال لیدوكائیــن و تزریــق پروپوفــول یــک درصــد خالــص
وحید علیزاده1، بهزاد كاظمیحكی2*، جواد افتخاری3، پرستو تیزرو4
متخصص بیهوشی مركز جراحی دكتر تیزرو، ارومیه
كارشناس بیهوشی مركز جراحی دكتر تیزرو، ارومیه
متخصص بیهوشی مركز جراحی دكتر تیزرو، ارومیه
پزشك عمومی مركز جراحی دكتر تیزرو، ارومیه
4117915

تاریخدریافت:81/1392/9تاریخبازبینی:92/01/2931تاریخپذیرش:1392/11/5چکیده
زمینـهوهـدف:پروپوفـول یكـی از جدیدترین و شـایعترین داروهایی اسـت كه در بیهوشـی و بخـش مراقبتهای ویـژه جهت ایجاد اثرات آرامبخشـی مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد. یكـی از مشـكلات ایـن دارو درد در هنـگام تزریـق آن میباشـد. هـدف از انجام ایـن مطالعه مقایسـه میزان درد ناشـی از تزریـق پروپوفـول در دو تكنیـك مخلـوط پروپوفـول با لیدوكائیـن و تزریق پروپوفـول بهدنبال لیدوكائین میباشـد.
090000130
پژوهشـی

مقـاله

30

پژوهشـی

مقـاله

مـوادوروشهـا:ایـن مطالعـه یـك كارآزمایی بالینی تصادفی دو سـوكور میباشـد كه در آن تعـداد 172 بیمـار كاندید عمل جراحـی الكتیو با كلاس انجمـن بیهوشـی امریـكا 1و2 وارد مطالعـه شـدند. بیمـاران بـه سـه گـروه، تزریق مخلـوط پروپوفول بـا40 میلیگـرم لیدوكائیـن 2%، تزریـق پروپوفول بهدنبـال تزریـق 40 میلیگـرم لیدوكائیـن 2% و تزریـق پروپوفـول یك درصد خالص تقسـیم شـدند. در تمام بیمـاران از كاتتر وریدی شـماره 20 جهت تزریـق دارو اسـتفاده شـد و شـدت درد در بیمـاران بـا اسـتفاده از معیار نمرهدهی كلامـی درد( )VRS تعیین گردید. دادهها سـرانجام بـا نرمافزار آماری 81. SPSS Vمـورد تجزیـه و تحلیـل قرار گرفت.
یافتههـا: میـزان شـدت درد در گـروه تزریـق پروپوفـول بهدنبـال لیدوكائیـن كمتـر از گـروه مخلـوط پروپوفول بـا لیدوكائین بـود و از نظر آمـاری نیز اختـلاف معنـاداری بیـن گروههـای مـورد مطالعـه مشـاهده شـد)05/0.)P> همچنیـن تغییـرات همودینامیكـی در همه گروهها یكسـان بـود و از نظر آماری تفـاوت معنـاداری بایكدیگر نداشـتند)05/0P<(.
نتیجهگیـری:اسـتفاده از پیـشداروی لیدوكائیـن 2% بهمیـزان 40 میلیگـرم در كاهـش درد ناشـی از تزریـق پروپوفـول موثرتـر از روش مخلـوط پروپوفـول بـا 40 میلیگـرم لیدوكائیـن2% میباشـد .
واژههایکلیدی: پروپوفول، لیدوكائین، شدت درد
مقدمه

نویسندهمسئول:بهزاد كاظمیحكی، كارشناس بیهوشی مركز جراحی دكتر تیزرو، ارومیهایمیل: [email protected]
اســتفاده از پروپوفــول بهعنــوان یــك هوشــبر داخــل وریــدی بهدلی ل مزیتهای ی ك ه نس بت ب ه س ایر هوش برهای وری دی دارد امــروزه رو بــه گســترش اســت)1(. از جملــه مزایــای ایــن دارو میتــوان بــه بیــداری ســریع بعــد از بیهوشــی و اثــرات ضــد تهــوع و اســتفراغی آن اشــاره كــرد)4-2(. ولــی درد ناشــی از تزریــق پروپوفــول همــواره یــك خصوصیــت نامطلــوب ایــن دارو بــه شــمار مــیرود)4( كــه شــیوع آن در بســیاری از مطالع ات بی ن 28 ت ا 90 درص د بص ورت متغیی ر گزارش ش ده اس ت)9-5(. دو عل ت مه م ب رای درد ناش ی از ت زرق پروپوف ول بیــان كردهانــد كــه عبارتنــد از:1- تركیبــات فنولــی موجــود در پرپوف ول ،ك ه س بب تحری ك موضع ی وری د و ایج اد درد آن ی در وری د میش ود .2-آزادس ازی غیرمس تقیم كینین وژن از اندوتلیــوم عــروق كــه ســبب تحریــك درد از پایانههــای اعص اب ج دار رگ میش ود10)و11(. كنت رل و كاه ش درد ناش ی از تزریــق پروپوفــول همــواره یكــی از چالشهــای پیــش روی تیــم بیهوشــی بــوده اســت و از ایــن رو روشهــای بســیاری جه ت كاه ش درد آن در مطالع ات انج ام گرفت ه توصی ه ش ده اســت كــه میتــوان بــه اســتفاده از انــواع مخدرهــا ماننــد مورفی ن، پتیدی ن، فنتانی ل، آلفنتانی ل، ترام ادول)51-21(، تغیی ر در س رعت تزری ق)61(، رقیقس ازی دارو)71(، س رد و گ رم ك ردن دارو)18(، اســتفاده از محلولهــای مختلــف پروپوفــول ماننــد پروپوف ول فرزنی وس و لیپرو)12-91(، اس تفاده از متوكلوپرامی د و اندانسـترون22) و 32( و اس تفاده از بیح س كنندهه ای موضع ی هم راه ب ا بس تن تورنیك ه)42( اش اره ك رد.
لیدوكائی ن ی ك بیح س كنن ده موضع ی اس ت ك ه ب ا بل وك مس یرهای عصبـی محیط ی از طری ق اث ر ب ر روی غش اهای قاب ل تحری ك س بب كاه ش درد میش ود)52(. برخ ی مطالع ات بــه بررســی میــزان شــدت درد تزریــق در انــواع مختلــف امولســیونهای پروپوفــول و همچنیــن مخلــوط لیدوكائیــن بــا ایــن اموســیونها نمودهانــد و بــه نتایــج متفاوتــی دســت یافتنــد24،25) و 62(. بهنظــر میرســد اســتفاده از پیــشداروی لیدوكائیــن قبــل از تزریــق پروپوفــول در كاهــش درد ناشــی از تزریــق پروپوفــول موثرتــر از روش مخلــوط لیدوكائیــن بــا پروپوفــول باشــد .
تاكن ون مطالعهای ك ه ب ه مقایس ه می زان ش دت درد ناش ی از تزری ق پروپوف ول ب ا دو روش مخل وط پروپوف ول ب ا لیدوكائی ن و تزری ق پروپوف ول بهدنب ال لیدوكائی ن بپ ردازد وج ود ن دارد ل ذا نویس ندگان تصمی م ب ه طراح ی و انج ام مطالع ه حاض ر گرفتن د ت ا تاثی ر پیش گیرانه ای ن دو روش را در كاه ش ش دت درد ارزیاب ی نماین د.
موادوروشها
در ایــن مطالعــه كارآزمایــی بالینــی تصادفــی دو ســوكور تعــداد 172 بیمــار كاندیــد اعمــال جراحــی الكتیــو بــا روش نمونهگی ری آس ان و بهص ورت تصادف ی ب ا اس تفاده از ج دول اع داد تصادف ی ایج اد ش ده بهوس یله رایان ه، ب ا كلاس انجم ن بیهوش ی امری كا 1و2 وارد مطالع ه ش دند. روش محاس به حجم نمون ه ب ا اس تفاده از مطالع ات مش ابه انج ام ش ده قبل ی و با ده درص د بیش تر جه ت اطمین ان از تعمی م دادن نتای ج مطالع ه و همچنی ن ب ا حج م نمون ه 10 نف ر بهص ورت پایل وت و ب ا كارب رد فرم ول 2n = Z2. δ2/ d تعیی ن ش د. معیاره ای ورود ب ه مطالع ه ش امل نداش تن حساس یت ب ه پروپوف ول و لیدوكائی ن ،داش تن حداق ل مـدرك تحصیل ی پنج م دبس تان و داش تن هم كاری مناس ب و توانای ی برق راری ارتب اط ب ا تی م پژوه ش ،نداش تن بیم اری زمین ه مث ل دیاب ت، اخت لالات كب دی، قلبی وعروق ی، بیم اران الكل ی و ع دم اعتی اد ب ه م واد مخ در، ع دم وجــود ســندرمهای درد مزمــن و ترمبوفلبیــت، عــدم مصــرف هرگون ه داروی ض د درد و پیشداروی بیهوش ی. و معیاره ای خ روج از مطالع ه عبارتن د از: اف راد بالات ر از 65 س ال، اف رادی كـه راض ی ب ه ش ركت در ای ن پژوه ش نبودن د و اف رادی ك ه معیاره ای ورود ب ه مطالع ه را نداش تند .
بع د از كس ب رضای ت آگاهان ه از بیم اران در ویزی ت بیهوش ی قبــل از عمــل، بیمــاران در خصــوص انجــام پژوهــش حاضــر و نحــوه پاســخدهی بــه شــدت درد ناشــی از تزریــق وریــدی پروپوفــول بــر اســاس معیــار نمرهدهــی كلامــی درد توجیــه شــدند. نحــوه امتیازدهــی بــه توصیفــات كلامــی بیمــاران از شــدت درد بهصــورت زیــر بــود: بــدون درد)صفــر(، احســاس درد ك م)1(، احس اس درد متوس ط)2(، احس اس درد ش دید و ب ا ی ا ب دون حرك ت ان دام و عض لات صورت)3(.
بیمـاران بـه گروههـای A،B و C براسـاس نمونهگیـری اتفاقـی سـاده بـا خصوصیـات زیر تقسـیم شـدند:
گـروهA: تزریـق مخلـوط پروپوفول)پروایـو سـاخت كشـور هند( بـا40 میلیگـرم لیدوكائیـن 2%
گـروهB: تزریـق پروپوفول)پروایـو سـاخت كشـور هنـد( بهدنبال تزریـق 40میلیگـرم لیدوكائیـن 2%
گـروهC: تزریـق پروپوفـول )پروایـو سـاخت كشـور هنـد( یـك درصـد خالـص.
در تمــام بیمــاران بعــد از اتصــال تجهیــزات پایــش علایــم حیات ی و مانیتورین گ بیم ار )الكتروكاردیوگ رام ،كنت رل غی ر تهاجمــی فشــارخون و پالساكســیمتری و ضربــان قلــب( از كاتت ر وری دی ش ماره 20 و از بزرگتری ن وری د پش ت دس ت جه ت تزری ق دارو اس تفاده ش د .
جدول1:مشخصاتجمعیتشناختیبیماراندرسهگروهموردمطالعه
عددP گـــروهها متغییرها
گروهC )تزریقپروپوفولیکدرصدخالص=(25نفر گروهB)تزریقپروپوفولبدنبالتزریق40میلیگرملیدوکائین2%60=(نفر گروهA)مخلوط
پروپوفولبا04میلیگرملیدوکائین2%60=(نفر )P<(50/0 25±1/34 26±1/48 25±2/13 سن)برحسبسال(
)P<(50/0 34 به 18 38 به 22 41 به 19 جنس
)نسبتزنبهمرد(
)P<(50/0 63±2/55 65±2/44 62±3/14 وزن
)برحسبکیلوگرم(
)P<(50/0 40 به 12 42 به 18 45 به 15 نسبتکلاسبیهوشی
)॥به।(
یـك دقیقـه بعـد از تزریـق لیدوكائیـن 2% در گـروه B حـدود 6 میلیلیتـر پروپوفـول یـك درصـد پروایـو سـاخت كشـور هنـد با سـرعت 5/0 میلیلیتـر در ثانیـه تزریـق شـد در بقیـه گروهها نیز سـرعت تزریـق پروپوفـول همانند گـروه B بـود) 5/ میلیلیتر در ثانیـه(. در تمـام بیمـاران هیدراتاسـیون قبـل از القـای بیهوشـی بـه میـزان 5 میلیلیتـر بر كیلوگـرم از سـرم نرمال سـالین انجام گرفـت و در زمـان القای بیهوشـی و تزریق داروها انفوزیون سـرم بطـور موقـت قطـع میگردیـد و از هیـچ پیشدارویـی ازجملـه مسـكن، مخـدر، بیحـس كنندههـای موضعـی، شـلكنندههای عضـلات و یـا آنتیبیوتیـك تـا قبـل از انجـام مطالعـه اسـتفاده نگردیـد. رضایتنامـه آگاهانـه و توصیف انجام مطالعـه در ویزیت بیهوشـی قبـل از عمل از تمـام بیماران مورد مطالعـه اخذ گردید .دادههـا سـرانجام بـا نرمافـزار آمـاری 81.SPSS V مـورد تجزیه تحلیـل قـرار گرفـت همچنیـن بـرای مقایسـه شـدت درد در دو تكنیـك مـورد مطالعـه از آزمـون برابـری میانگینهـا آزمـون تی اسـتفاده گردیـد و مقادیـر آمـاری كمتـر از 05/0 معنـیدار تلقی میشـدند)05/0)P>.
یافتهها
بـا توجـه به جـدول شـماره یك، در هر سـه گـروه مـورد مطالعه تفـاوت آمـاری معنـاداری بیـن یافتههـای جمعیـت شـناختی )سـن، جنـس، كلاس انجمـن بیهوشـی آمریـكا و وزن( مشـاهده نشـد)05/0)P>. از تعـداد كل 172بیمـار مـورد مطالعـه ،77 نفر 44/77)%( مـرد و 95 نفـر) 23/55%( زن بودنـد.
میانگی ن س نی بیم اران در گ روه A )مخل وط پروپوف ول ب ا04 میلیگــرم لیدوكائیــن2%( 31/2 ± 25 ســال و در گــروه B)تزریــق پروپوفــول بهدنبــال تزریق40میلیگــرم لیدوكائیــن2%(
48/1±26 س ال ب ود و از نظ ر آم اری نی ز بی ن گروهه ا اخت لاف معنــاداری مشــاهده نشــد)05/0<)P.
جدول1:مشخصاتجمعیتشناختیبیماراندرسهگروهموردمطالعه
P-value گروهها متغییرها
گروهC)تزریقپروپوفولیکدرصدخالص=(25نفر گروهB)تزریقپروپوفول
بهدنبالتزریق40میلیگرملیدوکائین2%60=(نفر گروهA)مخلوطپروپوفولبا04میلیگرملیدوکائین2%60=(نفر )P>(50/0 16 )77/30 درصد( 42 )82/66 درصد( 26 )33/43درصد( بدوندرد)صفر(
)P>(50/0 7 )64/13 درصد( 25/58)12 درصد( 18 )10/30 درصد( احساسدردکم)1(
)P>(50/0 19 )45/36 درصد( 6 )41/8 درصد( 11 )33/18 درصد( احساسدردمتوسط)2(
)P>(50/0 10 )32/19 درصد( 0 )صفر درصد( 5 )33/8 درصد( احساسدردشدیدوبایابدونحرکتانداموعضلاتصورت)3(
در ج دول ش ماره دو فراوان ی ش دت درد در س ه گ روه A و B و C م ورد مقایس ه ق رار گرفت ه اس ت همانط ور كه در ج دول زیر دی ده میش ود، می زان ش یوع و ش دت درد در گ روه B )تزری ق پروپوفــول بهدنبــال لیدوكائیــن( كمتــر از گــروه A )مخلــوط پر وپوف ول ب ا لیدوكائی ن( ب ود و از نظ ر آم اری نی ز اخت لاف
معنــاداری بیــن گروههــا مشــاهده شــد)05/0)P> بهطوریكــه گــروه C)تزریــق پروپوفــول یــك درصــد خالــص( بیشــترین احس اس درد را داش تند. همچنی ن تغیی رات همودینامیك ی در ه ر س ه گ روه از نظ ر آم اری تف اوت معن اداری بـا یكدیگ ر نداش تند)05/0<)P.
بحث
پروپوفـول باعـث تحریـك مخـاط و جـدار داخلـی وریدهـا میشـود)72( و یكـی از عـوارض مهـم و ثابـت شـده آن درد هنگام تزریـق میباشـد كـه در بسـیاری از مطالعـات شـیوع بـالای آن گزارش شـده اسـت12)، 42، 28 و 92(. برخی از مطالعات نیز به بررسـی و مقایسـه داروهـای مختلـف بـا لیدوكائیـن در كاهش درد ناشـی از تزریـق پر وپوفـول پرداختهانـد در مطالعـه خضـری و همـكاران كـه به مقایسـه اثـر پیش مـداوای افدرین و لیدوكائیـن در كاهش شـدت درد هنـگام تزریـق پروپوفـول پرداختـه اسـت، اثربخشـی بیشـتر لیدوكائیـن نسـبت بـه افدریـن اثبـات گردیـده اسـت بهطوریكـه تغییـرات همودینامیـك و میـزان بـروز شـدت درد در گـروه لیدوكائیـن كمتـر از سـایر گروهها بـود و میانگیـن مقیاس درد چهـره) FPS( در گـروه افدرین نسـبت به گروه نرمال سـالین كمتـر بـوده امـا ایـن اختـلاف از لحـاظ آمـاری معنـیدار نبـوده اسـت)03(. در مطالعـه مـا درد ناشـی از تزریـق پروپوفـول در گروه B )تزریـق پر وپوفـول بهدنبـال لیدوكائیـن( بهطـور معنـاداری بسـیار كمتـر از گـروه A )مخلـوط پر وپوفـول با لیدوكائیـن( و C )تزریـق پروپوفـول یك درصـد خالص( بود.در مطالعـهای دیگر كه بـه اثربخشـی متوكلوپرامیـد و لیدوكائیـن در كاهـش درد حاصل از تزریـق پر وپوفـول پرداختـه بـود، یافتههـای حاصـل از مطالعـه اثربخشـی هـر چـه بیشـتر متوكلوپرامیـد نسـبت بـه لیدوكائیـن را نشـان داد ولـی در كاهـش میـزان بـروز درد بیـن لیدوكائیـن و متوكلوپرامیـد تفـاوت آمـاری معناداری مشـاهده نشـد بهطوریكه هـر دو دارو سـبب كاهـش شـدت درد در بیمـاران میشـدند ولی بهدلیل خواص ضد اسـتفراغی متوكلوپرامید اثربخشـی آن بیشـتر از لیدوكائیـن بـود)13(. همچنیـن عدم وجود تفاوت آمـاری معنادار بیـن مشـخصات دموگرافیـك نشـانگر تصادفـی بـودن گروهها در مطالعـه حاضر اسـت.
لیدوكائی ن ی ك بیح س كنن ده موضع ی اس ت ك ه ب ا اث ر بــر غشــاهای قابــل تحریــك عــروق ســبب بلــوك مســیرهای اعص اب محیط ی ج دار داخل ی ع روق گردی ده و از ای ن طری ق باعــث كاهــش بــروز و شــدت درد هنــگام تزریــق پروپوفــول میگــردد)52(. یكــی از تكنی كهایــی كــه جهــت كاهــش درد ناشــی از تزریــق پروپوفــول بــكار مــیرود، مخلــوط آن بــا لیدوكائی ن 2% میباش د)23( ك ه در مطالع ه م ا اثربخش ی ای ن تكنیــك در مقایســه بــا تكنیــك تزریــق پروپوفــول بهدنبــال تزری ق لیدوكائی ن 2% م ورد تایی د ق رار نگرف ت و تزری ق 04 میلیگــرم لیدوكائیــن 2% قبــل از تزریــق پروپوفــول بهمیــزان چشــمگیری نســبت بــه تكنیــك مخلــوط آن بــا لیدوكائیــن ســبب كاهــش بــروز و شــدت درد حیــن تزریــق پروپوفــول گردی د. در مطالع ه ك اظمن ژاد ك ه ب ه بررس ی اث ر لیدوكائی ن در كاه ش درد تزری ق پروپوف ول پرداخت ه ب ود یافتهه ا نش ان دادن د ك ه اس تفاده از لیدوكائی ن هم راه ب ا پروپوف ول باع ث كاه ش درد هن گام تزری ق میگ ردد)33(. و ش عیبی در مطالع ه خــود كــه بــه بررســی دو داروی ســولفاتمنیزیم و لیدوكائیــن در كاه ش درد ناش ی از تزری ق وری دی پروپوف ول پرداخت ه بود ب ه ای ن نتیج ه رس ید ك ه هی چ تف اوت آم اری معن اداری بی ن پی ش درمان ی ب ا س ولفاتمنیزیم داخ ل وری دی و لیدوكائی ن در كاه ش درد حاص ل از تزری ق پروپوف ول وج ود ن دارد)43(.
پیــكارد در مطالعــه خــود كــه بــه بررســی تاثیــر مخلــوط لیدوكائی ن ب ا پروپوف ول پرداخت ه ب ود ب ه ای ن نتیج ه رس ید ك ه مخل وط لیدوكائی ن ب ا پروپوف ول تاثی ر اندك ی در كاه ش شــدت درد دارد)42(. كــه بــا نتایــج حاصــل از مطالعــه مــا همخوان ی دارد. ول ی برخ ی مطالع ات نی ز اثربخش ی مخل وط لیدوكائی ن ب ا پروپوف ول در كاه ش ش دت درد حی ن تزری ق را بیــان میكننــد19)و26و53(.
انج ام مطالع ات كارب ردی بیش تر ب ا حج م نمون ه زی اد در ای ن زمین ه و همچنی ن در نظ ر گرفت ن تغیی رات ژنتیك ی، قوم ی و آس تانه درد بیم اران در جوام ع و كش ورهای مختل ف س بب افزای ش درص د اطمین ان در تعمی م نتای ج و نتیج ه مطالع ه در خص وص اثب ات اثرپذی ری ه ر ی ك از روشه ای مخل وط لیدوكائی ن ب ا پروپوف ول و تزری ق پروپوف ول بهدنب ال تزری ق لیدوكائی ن خواه د ش د.
نتیجهگیری
ب ا توج ه ب ه یافتهه ای حاص ل از مطالع ه و مقایس ه آنه ا ب ا یكدیگ ر، اس تفاده از پی ش م داوای لیدوكائین 2% ب ه میزان 04 میلیگــرم در كاهــش درد ناشــی از تزریــق پر وپوفــول موثرتــر از روش مخلــوط پروپوفــول بــا 40 میلیگــرم لیدوكائیــن2% میباشــد.لذا توصیــه میگــردد كــه جهــت جلوگیــری و كاهــش شــدت درد ناشــی از تزریــق پروپوفــول، پیشدرمانــی ب ا لیدوكائی ن 2% قب ل از تزری ق انج ام گی رد.
تشکروقدردانی
نویسـندگان مقالـه بـر خـود لازم میدانند كـه از ریاسـت محترم مركـز جراحـی دكتـر تیـزرو به دلیـل حمایـت و پشـتیبانی مالی از انجـام مطالعـه حاضـر و تمام بیمـاران و همكارانی كـه در انجام ایـن پژوهـش مـا را یـاری كردند تشـكر و قدردانـی نمایند.
2005 Nov;22)11):890-2.
Helmers JH, Kraaijenhagen RJ, Van Leuwen L, Zuurmond WW. Reduction of pain on injection caused by propofol. Can J Anaesth 1990 Mar;37)2):267-8.
Rahman Al-Refai A, Al-Mujadi H, PetrovaIvanova M, Marzouk H.M, Batra Y.K, Al-Qattan A.R. Prevention of pain on injection of propofol: a comparison of remifentanil with alfentanil in children. Minerva Anestesiol 2007 Apr;73)4):219-23.
Pang W W, Mok M S, Huang S, Hwang M H. The analgesic effect of fentanyl, morphine, meperidine and lidocaine in the peripheral veins: comparative study. Anesth Analg 1998 Feb:86)2),382-6.
Liljeroth E, Grauers A, Akeson J. Pain on injection of propofol with or without infusion of carrier fluid. Acta Anaesthesiol Scand 2001 Aug;45)7):839-41.
Stokes DN, Robson N, Hutton P. Effect of diluting propofol on the incidence of pain on injection and venous sequelae. Br J Anaesth 1989 Feb;62)2):202-3.
McCrirrick A, Hunter S. Pain on injection ofpropofol: The effect of injectate temperature. Anaesth 1990 Jun;45)6):443-4.
Rau J, Roizen MF, Doenicke AW, O’Connor MF, Strohschneider U. Propofol in an emulsion of long- and mediumchain triglycerides: the effect on pain. Anesth Analg 2001;93)2):382-4.
Doenicke AW, Roizen MF, Rau J, O’Connor M, Kugler J, Klotz U, et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of propofol in a new solvent. Anesth Analg 1997;85)6):1399-403.
Doenicke AW, Roizen MF, Rau J, Kellermann W, Babl J. Reducing pain during propofol injection: the role of the solvent. Anesth Analg 1996 Mar;82)3):472-4.
Dubey PK, Prasad SS. Pain on injection of propofol: the effect of granisetron pretreatment. Clin J Pain .4-121:)2)91;3002
Ganata R, Fee JP. Pain on injection of propofol:
References
Miller RD. Anesthesia.7th ed. Philadelphia:
Churchill-livingstone 2010;720-26.
Miller RD. Anesthesia. 6th ed. Philadelphia: ChurcHill Livingstone 2005;318-326.
Smith I, White PF, Nathanson M, Gouldson R. Propofol: An update on its clinical use.
Anaesthesiology 1994 Oct;81)4):1005-43.
Tan CH, Onsiong MK: Pain on injection of propofol. Anaesthesia 1998 May;53)5):468-76.
Cheong MA, Kim KS, Choi WJ. Ephedrine reduces the pain from propofol injection. Anesth Analg 2002;95)5):1293-6.
Scott RP, Saunders DA, Norman J. Propofol: clinical strategies for preventing the pain of injection. Anaesth 1988 Jun;43)6):492-4.
Wong W H, cheong K F. Role of tramadol in reducing pain on propofol injection. Singapore Med J 2001 42)5): 193-195.
Reves JG, Glass Peter SA. Intravenous Non-opioid Anesthetics. 6th ed. Philadelphia: Elsevier Inc 2005.
Reves JG, Glass Peter SA. Intravenous Non-opioid Anesthetics. 6th ed. Philadelphia: Elsevier Inc 2005 Churchill Livingstone, pp 317–378.
Macario A, Weinger M, Truong P, Lee M. Which clinical anesthesia outcomes are both common and important to avoid? The perspective of a panel of expert anesthesiologists. Anesth Analg 1999 May;88)5):1085-91.
Doenicke AW, Roizen MF, Rau J, Kellermann W, Babi J. Reducing pain during propofol injection: the role of the solvent. Anesth Analg 1996;82)3):472-4.
Scott RP, Saunders DA, Norman J. Propofol: Clinical strategies for preventing the pain of injection. Anesth .4-294:)6)34;8891
Basaronoglu G, Erden V, Delatioglu H, Saitoglu L. Reduction of pain on injection of propofol using meperidine and remifentanil. Eur J Anaesthesiol
of Low Dose Ephedrine and Lidocaine on Pain and Hemodynamic Changes Due to Propofol Injection. JAUMS 2010,8)3):205-209.
Movafegh A, Mir Eskandari M. EgtesadiEragi P. [Comparative Effectiveness of lidocaine metoclopromide and the incidence and severity of pain on injection of propofol -Shariati -1381 )Persian)]. Tehran Univ Med J 1382;61)4):280-274.
Johnson RA, Harper NJN, Chadwick S, Vohra A. Pain on injection of propofol. Methods of alleviation. Anaesth 1990;45:439-42.
Kazemnejad k,Rajai s, Gorchaei A, Tazyky M. [Effectof lidocaineon propofol injectionpainLipuroofapercent)persian)]. J Gorgan Univ Med Sci 1386; 9)4):31-35.
Shoaybi G. Soltanimohammadi. S Rajabi M. [The effect of Magnesium sulfate on reducing Propofol injection pain in elective surgeries )persian)]. Tehran Univ Med J 2007; 64)2):30-34.
Tham CS, Khoo ST. Modulating effects of lignocaine on propofol. Anaesth Intensive Care.
.7-451:)2)32;5991
comparison of lignocaine with metoclopramide. Br J Anesth 1992 Sep, 69)3):316-7.
Picard P, Tramer MR. Prevention of pain on injection with propofol: a quantitative systematic review. Anesth Analg 2000;90)4):963-9.
Lai YY, Chang CL, Yeh FC. The site of action of lidocainein intravenous regional anesthesia. Ma Zui Xue Za Zhi 1993;31)1):31-4.
Rohm KD, Piper SN, Scholl horn TA, Suttner SW, Maleck WH, Boldt J. Injection pain secondary to propofol-MCT/LCT and propofol-LCT–comparison of prophylaxis with lidocaine. Anasthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 2003 Oct; 38)10):643-7.
Ambesh SP, Dubey PK, Sinha PK. Ondansetron pretreatment to alleviate pain on propofol injection: a randomized, controlled, double-blinded study. Anesth Analg 1999;89)1):197-9.
Basaranoglu G. Remifentanil to reduce pain on injection of propofol. Anaesth 2004 Feb; 59)2):189-90.
Miller RD. Anesthesia. 7th ed. Philadelphia: Churchill-livingstone 2010;Vol 1:pp:8.
Khezri MB, Yari. H, Asefzadeh S, Kayalha. H. Effect
Comparison of pain on propofol injection with three methods: mixed lidocaine with Propofol, propofol after lidocaine injection and purified one percent propofol injection
Vahid Alizadeh 1, Behzad Kazemihaki*2, Javad Eftekhari 3, Parasto Tizro4
Anesthesiologist, Tizro medical center, Urmia
Bachelor of anesthesiology, Tizro medical center, Urmia
Anesthesiologist, Tizro medical center, Urmia
General physician, Tizro medical center, Urmia
ABsTRACT

Aims and Background: Propofol is one of the newest and the most common drugs in anesthesia and intensive care unit which is used to produce sedative effects. One of its complications is the pain produced at the time of injection. The aim of this study is to compare the pain of Propofol injection with two techniques: Propofol mixed with lidocaine and Propofol injection after lidocaine.
0037
Spring
2014, Vol 4, NO 3

37قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید