4874425-50799

مقـاله پژوهشـی
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 4، شماره 2، زمستان 1392
5292020-106222

ارزيابی پیشآگهی بیماران بستری در بخش مراقبتهاي ويژه بر اساس سیستم نمرهدهی آپاچی П
مسعود یاسمی1، کریم همتی2*، عیسی خدادادی3، محمدرسول یاسمی1، هادی پیمان4
کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام
استادیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام
کارشناس پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایلام
مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیبهای روانی اجتماعی و کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام
1918005

تاریخ دریافت: 82/90/29 تاریخ بازبینی: 1392/10/5 تاریخ پذیرش:1392/10/15چکیده
زمینه و هدف: سیستمهای تخمین مرگ بیمارستانی که بر پایه شدت بیماری استوار میباشند، در 20 سال اخیر بهطور روزافزونی بهویژه در زمینه مراقبتهای پزشکی رایج شدهاند. هدف از این تحقیق ارزیابی پیش آگهی بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانهای آموزشی درمانی شهر ایلام در سال 1391 بر اساس سیستم نمرهدهی آپاچیП میباشد.
مواد و روشها: بهمنظور انجام این مطالعه تحلیلی آیندهنگر ،150 بیمار بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانهای امام خمینی)ره( و شهید مصطفی خمینی شهرستان ایلام در سال 1391 مورد بررسی قرار گرفتند. پرسشنامهای که شامل اطلاعات دموگرافیک و همچنین معیارهای مربوط به آپاچی II بود، تکمیل گردید و در نهایت کل اطلاعات بهدست آمده با استفاده از روشهای آماری )آزمون فیشر ،SPSS ، ایکس2( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها: میانگین سنی بیماران در مجموع2±6/47 سال بود .103 مورد از بیماران) 7/68%( مرد بودند. میانگین نمره آپاچیΠ بیماران در مجموع 45/31 بود. میانگین نمره آپاچی Π در زنان بیشتر بود) 61/16در مقابل1/12(. در مجموع 4/27% بیماران فوت کردند که این میزان بالاتر از درصد مرگ پیشبینی شده در این مطالعه) 7/12%( بود. سطح زیر منحنی )AUC)ROCمدل آپاچی Π در این مطالعه 70% برآورد شد.
نتیجه گیـری: در مجمـوع میتـوان گفـت کـه سیسـتم آپاچیΠ توانایـی افتراقدهـی مطلوبـی دارد اما در مقابـل، واسـنجی )کالیبراسـیون( این مدل جهـت پیشبینـی مـرگ و میر نیـاز به انجـام مطالعات بیشـتر دارد.
واژههای کلیدی: آپاچیΠ، بخش مراقبتهای ویژه، مرگ و میر
مقدمه

نویسنده مسئول: کریم همتي، استادیار بیهوشي علوم پزشکی ایلام، دستیار فلوشیپ درد دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان رسول اکرم، بخش دردایمیل: [email protected]
روشهـای بهداشـتی درمانـی کـه بـرای حفـظ سـلامت بیمـاران بـهکار گرفته میشـوند پیشـرفتهای غیر قابـل انکاری داشـتهاند امـا ارزیابـی میـزان بهبود و سـلامت مـورد انتظـار از ایـن روشها هنـوز توسـط ملاکهـای ابتدایی ماننـد تخمین ذهنـی و تقریبی پزشـکان صـورت میپذیـرد. ارزیابـی تجربـی خطـر بـرای حوادث مهـم بالینـی در سـنجش تاثیـر درمانهای جدید، کنتـرل مصرف منابـع و میـزان بهبـود و کنتـرل بخشهـای مراقبت ویژه بسـیار ارزشـمند اسـت. محاسـبه عینـی خطـر، بویـژه در محیطهـای پر هزینـه و نیازمنـد فناوری مثـل بخش مراقبتهای ویـژه از اهمیت بیشـتری برخـوردار اسـت. محاسـبه خطـر مـرگ و میـر بیمـاران عـلاوه بـر اطلاع رسـانی بـه اطرافیـان بیمـار میتواند ابـزاری برای ارزیابـی کیفیـت خدمـات بخـش مراقبتهـای ویژه و نیز بررسـی میـزان موفقیـت درمانهـای انجـام شـده باشـد. بهایـن منظـور روشهـای امتیازدهـی مختلفـی طراحـی شـدهاند، ایـن روشهـا ، راههایـی هسـتند بـرای کمی کـردن و کاهـش تعـداد ویژگیهای جـدا از هـم و تبدیـل آنهـا به یک کمیـت واحد طراحی شـدهاند ، بهطـوری کـه ایـن کمیت واحد با شـدت بیمـاری و شـرایط بیمار در ارتباط اسـت.
روشهـای پیشبینـی میـزان مرگ بیمارسـتانی که برپایه شـدت بیمـاری اسـتوارند، در 20 سـال اخیـر بهطـور روزافـزون بهویژه در زمینـه مراقبتهـای پزشـکی رایـج شـدهاند. اطلاعـات پیشآگهی بـرای ارائهدهنـدگان خدمات پزشـکی، بیماران و خانـواده آنها مهم اسـت. در ابتدا سیسـتم آپاچی در سـال 1981 و نمـره فیزیولوژی حـاد سـاده شـده )سـاپس( در سـال 1988 بهوجـود آمدنـد ،تحقیقـات بعـدی منجربـه ویرایشهـای بهتـر آپاچی П در سـال 1985 و نمـره فیزیولـوژی حاد سـاده شـده )سـاپس( П در سـال
1993 شـد. ویرایـش بعـدی یعنـی آپاچـی П هـم اکنـون بهطور عمومی مورد اسـتفاده قـرار میگیـرد)1-31(.
در مـدل آپاچـی П از بالاتریـن یـا پایین ترین مقادیر فشـار خون ،ضربـان قلـب، درجـه حـرارت، تعـداد تنفس، فشـارخون متوسـط شـریانی، فشـار سهمی اکسـیژن، اسـیدیته خون شـریانی، سدیم ،پتاسـیم و کراتینیـن سـرم، هماتوکریت خـون، تعـداد گلبولهای سـفید خـون، مقیـاس گلاسـکو کومـا در 24 سـاعت اول بعـد از پذیـرش در بخـش مراقبتهـای ویژه، برای محاسـبه نمـره آپاچیП و پیشبینـی میـزان مـرگ و میـر اسـتفاده میشـود1), 2( نمره آپاچـی بین 1 تـا 71 متغیر اسـت.
برخـی از مزایای سیسـتم نمرهدهـی آپاچـی П 1), 7, 01( عبارتند از: اندازهگیـری شـدت بیمـاری و تعییـن خطر مـرگ و میـر بیماران ،معیـاری بـرای مقایسـه خطـر مـرگ بیمـاران در روزهـای پس از بسـتری شـدن در بخش مراقبتهای ویژه، معیـاری جهت ارزیابی درمانهـای بـهکار رفتـه بـرای بیمـاران، توجیـه نمـودن اختـلاف میـزان مـرگ بیمارسـتانی در مراکز مختلـف درمانـی، اندازهگیری تفـاوت بین میـزان مرگ پیشبینی شـده با میزان مرگ مشـاهده شـده )واقعـی(، معیاری جهـت تعیین کیفیت مراقبتهـای ویژه و سـهولت اسـتفاده از ایـن روش در بخشهای مراقبـت ویژه بهدلیل ویژگیهـای در دسـترس آن.
بـا توجـه بـه مزایـای فـراوان سیسـتمهای امتیازدهـی عمومـی از جملـه آپاچـی П تحقیقات گسـتردهای در این خصـوص در میان اکثـر کشـورهای جهـان )3, 01, 11, 41-81( صـورت گرفته اسـت. با این حـال در ایـران تحقیقـات اندکـی در ایـن زمینـه دسـترس اسـت .هـدف از ایـن تحقیـق ارزیابـی پیشآگهـی بیمـاران بسـتری در بخشهـای مراقبتهـای ویـژه بیمارسـتانهای آموزشـی درمانـی شـهر ایلام در سـال 1391 بر اسـاس سیسـتم نمرهدهی آپاچی П میباشـد. بنابرایـن نتایـج این پژوهـش و مطالعات بعدی در سـایر نقـاط کشـور میتوانـد در ارتقای هر چه بیشـتر خدمـات حمایتی درمانـی به بیماران بسـتری در بخـش مراقبتهای ویژه در کشـور مؤثـر واقع شـود.
مواد و روشها
بهمنظـور انجـام ایـن مطالعـه تحلیلـی آیندهنگـر، بیمارانـی که از فروردین ماه سـال 1391 تا پایان سـال در بخشهای مراقبتهای ویـژه بیمارسـتانهای امـام خمینی)ره( و شـهید مصطفی خمینی شهرسـتان ایـلام بسـتری شـدند، مـورد ارزیابـی قـرار گرفتنـد .معیارهـای ورود و خـروج از ایـن تحقیـق براسـاس مطالعـه نـوس و همـکاران، )مبـدع سیسـتم آپاچـی II( درنظر گرفته شـد. روش نمونهگیـری بهصـورت سرشـماری و نمونهگیـری مـداوم بـود.
حج م نمون ه نی ز ب ا در نظ ر گرفت ن احتمال خط ای ن وع 1، 5% و ت وان آزم ون 90% از فرم ول

ب ه تع داد 051 نف ر ب رآورد ش د. جم عآوری دادهه ا نی ز ب ا اس تفاده از یک چک لیس ت و پرسش نامه اس تاندارد ص ورت پذیرف ت. این پرسش نامه ک ه ش امل اطلاع ات جمعیت-شناس ی و همچنی ن معیاره ای مرب وط ب ه آپاچ ی II ب ود، ب رای ه ر بیم ار در 24 س اعت اول پذیــرش در بخــش مراقبتهــای ویــژه تکمیــل گردیــده و تــا زم ان ترخی ص ی ا ف وت بیم ار در پرون ده بیم ار ضمیم ه ش د .س پس امتی از آپاچ ی II ب رای ه ر بیم ار محاس به گردی د و ب ا اس تفاده از ن رم اف زار اس تاندارد و ب هروز ش ده آپاچ ی II )قاب ل دس ترس در پای گاه اینترنت ی www.apacheweb.com( درص د م رگ پیشبین ی ش ده ب رای بیم ار تعیی ن گردی د.
وجود سـندرم پاسـخ التهابی سیستمیک )بر اسـاس معیارهای زیر مورد برسـی قرار گرفت.
1( گلبـول سـفید بالاتـر یـا مسـاوي 301×21 یا کمتر یا مسـاوي
301×4 یـا باندمـي بیشـتر از 10 درصد
2( ضربان قلب بالاتر یا مساوي 90 در دقیقه
3( درجـه حـرارت بالاتـر یـا مسـاوي 83 یـا کمتـر یا مسـاوي 63 درجـه سـانتيگراد
4( تعداد تنفس بالاتر یا مساوي 24 در دقیقه
لازم به ذکر اسـت که در این مطالعه اسـامی بیماران و خصوصیات جمعیتشناسـی و بالینـی آنهـا صرفـاً توسـط محققیـن مربوطـه جمـعآوری و مـورد مطالعـه قـرار گرفـت. همـه درمانهـا طبـق آخریـن خطوط راهنماي موجود انجام شـده اسـت و دسـتگاههای مـورد اسـتفاده کالیبـره و دارای مـارک معتبـر بودنـد. در تجزیه و تحلیـل نتایـج حاصـل از ایـن مطالعـه نیز اصـول اخلاقـی مربوط بـه ارائـه مقـالات در مجامع علمـی از جملـه حفظ اسـرار بیماران لحـاظ گردیـد. در نهایـت، کل اطلاعات بهدسـت آمده با اسـتفاده از روشهـای آماری )آزمون فیشـر ،SPSS، ایکـس2( مورد تجزیه و تحلیـل قـرار گرفت.
یافتهها
در مجموع در این مطالعه 150 بیمار بستری در بخش مراقبتهای ویـژه مورد بررسـی قرار گرفتند ،103 نفر از بیمـاران) 7/68%( مرد بودنـد و میانگین سـنی بیمـاران در مجمـوع 09/2±56/47 سـال بـود. بیشـترین و کمترین سـن بیمـاران بهترتیب 119 سـال و 2 سـال سـن بود. تعداد بیماران بسـتری در بخـش مراقبتهای ویژه بیمارسـتان امـام خمینی)ره( و بیمارسـتان مصطفـی خمینی)ره( بهترتیـب 80 و 70 نفـر بـود. میانگین نمـره آپاچیΠ بیمـاران در مجمـوع 54/13و در بیمارسـتانهای امـام خمینـی)ره( و شـهید مصطفـی خمینـی)ره( بهترتیـب 71/9 و 91/17 بـود. میانگیـن نمـره آپاچـیΠ در زنـان) 6/16( بیشـتر از مـردان) 1/12( بـود .بیشـترین و کمتریـن نمـره آپاچـی بهترتیـب متعلق بـه گروههای سـنی «بیشـتر از 75 سـال» و « کمتـر از 45 سـال» بـود. میـزان مـرگ و میـر در زنـان) 54%( بیشـتر از مـردان) 46%( بـود. بیـن جنـس و میزان مـرگ رابطه معناداری مشـاهده شـد) 05/0P>(.
در جـدول شـماره 1 فراوانـی برخی مشـخصات جمعیتشناسـی ،میانگیـن نمـره آپاچـی و همچنیـن مـرگ و میر پیشبینی شـده توسـط سیسـتم آپاچی بر اساس بیمارسـتان و برخی از مشخصات جمعیتشناسـی بیمـاران آمده اسـت.
در جـدول شـماره 2 شـش علـت شـایع بسـتری در بخـش
جدول 1: میانگین نمره آپاچی و مرگ و میر پیشبینی شده توسط سیستم آپاچی بر اساس جنس، گروههای سنی و بیمارستان
مرگ و میر )%( نمره آپاچی 2 فراوانی )%( 19/9±19/6 12/1±8/3 )68/7( 103 مرد جنسیت
29/6±21/7 16/6±7/9 )31/3( 47 زن 15/9±16/9 9/9±7/7 )46( 69 کمتر از 54 گروه سنی )سال(
25/2±18/4 15/2±7/0 )14( 21 45-54 12/6 ± 7/0 12/6±7/0 )13/3( 20 55-64 34/8±24/0 18/8±8/4 )15/3( 23 65-74 36/8±22/9 19/7±7/5 )11/3( 17 بالاتر از 75 13/9±11/84 9/7±6/1 )11/3( 80 امام خمینی)ره( بیمارستان
33/3±23/7 17/9±8/7 )11/3( 70 مصطفی خمینی جدول 2: میانگین نمره آپاچی و مرگ و میر پیشبینی شده بر اساس علل بستری در بخش مراقبت هاي ویژه
مرگ و میر )%( نمره آپاچی 2 فراوانی )%( 12/2±12/2 8/3±6/4 )23/3( 35 ترومای متعدد
22/7±22/4 13/4±8/6 )8(12 خودکشی
27/3±22/3 15/5±8/6 )6/7( 10 خونریزی داخل مغزی
27/3±16/62 15/8±7/8 )3/3( 5 سندرم زجر تنفسی بزرگسالان
30/4±18/9 17/0±7/0 )10( 15 سکتههای مغزی
52/9±25/2 24/6±8/6 )5/3( 8 سپسیس
مراقبتهـای ویـژه آمـده اسـت. بر اسـاس ایـن جـدول کمترین و بیشـترین نمـره آپاچـیII و بهطبـع آن مـرگ و میـر پیشبینـی شـده توسـط سیسـتم آپاچـیΠ بهترتیـب مربـوط بـه بیمـاران دچـار ترومـای متعـدد و سپسـیس بـود )جـدول شـماره2(. در ایـن مطالعـه 20% از افـراد مـورد بررسـی مبتلا به بیمـاری مزمن بودنـد و در نهایـت 10% ایـن بیمـاران فـوت کردنـد. میـزان مرگ پیشبینـی شـده در این بیمـاران) 12 نفـر( کمتر از میـزان واقعی 15) نفـر( بـرآورد شـد. میانگین نمـره آپاچی Π در افـراد مبتلا به بیماریهـای مزمـن بهطـور معنـاداری بالاتـر بـود 0/05)P>(.
در مجمـوع 4/27% بیمـاران فـوت کردنـد کـه ایـن میـزان بالاتـر از درصـد مـرگ پیشبینـی شـده در ایـن مطالعـه) 7/12%( بـود .میانگیـن طـول مـدت بسـتری بیمـاران در بخـش مراقبتهـای ویـژه در مجمـوع 94/10 و در بیمارسـتانهای امـام خمینی)ره( و مصطفـی خمینی)ره( نیـز بهترتیـب 21/12 و 21/9 بود. همچنین بـا افزایـش نمره آپاچیΠ میـزان مرگ و میـر )مورتالیتی( افزایش یافـت. در جـدول شـماره 3 مهمتریـن ویژگیهای “بیمـاران فوت شـده واقعـی” بـا “بیمارانـی کـه پیشبینی میشـد فـوت کنند” مقایسـه گردیده اسـت.
در ایـن مطالعـه بررسـی از نظـر وجـود سـندرم پاسـخ التهابـی سیسـتمیک )سـیرس( در همه بیماران صورت گرفـت. در مجموع سـیرس در 3/67% بیمـاران مثبـت بود. بیشـترین درصد سـیرس مثبـت مربـوط بـه بیمارسـتان شـهید مصطفـی خمینـی)ره( بود .فراوانـی نسـبی سـیرس مثبت در مردان بیشـتر از زنـان بود) 63% در مقابـل 38%(. بیشـترین فراوانـی و کمتریـن فراوانـی سـیرس مثبـت بهترتیـب مربوط بـه گروه سـنی “گروه کمتر از 45 سـال” و “بیشـتر از 75 سـال” بـود. در افـراد مبتلا بـه بیماریهای مزمن تعداد موارد سـیرس مثبت بهطور معنـاداری بالاتر بود 0/05)P>(.
نمـودار شـماره 1 ارتبـاط سـیرس مثبـت و مـرگ واقعی را نشـان میدهـد و در جـدول شـماره 4 ارتباط بین سـیرس و نمره آپاچیΠ نشـان داده شـده است.
در جـدول شـماره 5 فراوانـی مـوارد مشـاهده شـده و پیشبینـی شـده )در مقطـع 50%( بیمـاران ترخیـص و فـوت شـده آورده شـده اسـت. بـا توجـه بهنتایـج بهدسـت آمـده درصـد طبقهبندی صحیـح 88% بـود، بدین معنا کـه در این 88% بیماران بهدرسـتی تشـخیص داده شـده و طبقهبنـدی شـدهاند .
نسـبت مـرگ و میـر اسـتاندارد نیـز که حاصـل مـرگ پیشبینی شـده به مرگ واقعی اسـت 15/2 بـرآورد گردیـد. همچنین میزان حساسـیت، اختصاصیـت، ارزش اخبـاری مثبت و منفـی بهترتیب 51، 0011، 100 و 86 درصـد بـه دسـت آمـد. سـطح زیر منحنیROC) AUC( مـدل آپاچـیΠ در این مطالعه 70% برآوردشـد

مرگ واقعی مرگ پیشبینی شده تا 74 سال کمتر از 45 سال بیشترین گروه سنی درگیر
تا 54 سال
تا 64 سال تا 54 سال کمترین گروه سنی درگیر
بیمارستان امام خمینی)ره:(7,59
بیمارستان مصطفی خمینی)ره:(7,57مجموع:57 بیمارستان امام خمینی)ره:(58
بیمارستان مصطفی خمینی)ره:(56مجموع:57 شیوع بیمارستانی
بیمارستان امام خمینی)ره:(13بیمارستان مصطفی خمینی)ره:(24 بیمارستان امام خمینی)ره:(بیمارستان مصطفی خمینی)ره:( 17 میانگین سنی
جراحی: ICHغیر جراحی: CVA جراحی: ICHغیر جراحی: CVA شایعترین تشخیص
مرد: 17 نفر
زن: 20 نفر مرد: 10 نفر
زن: 9 نفر جنسیت
31مورد 17مورد ارتباط با سیرس
22/7 29/47 میانگین نمره آپاچی
15مورد 12مورد سابقه بیماری مزمن
نمودار 1 : فراوانی مرگ واقعی و ترخیص از بخش مراقبتهاي ویژه بر اساس سیرسجدول 3: مقایسه مهمترین ویژگیهای “بیماران فوت شده واقعی” با “بیمارانی که پیشبینی میشد فوت کنند”
جدول 4: میانگین نمره آپاچی بر اساس سیرس مثبت و منفی
میانگین نمره آپاچی 2 فراوانی انحراف معیار سیرس
9/46 49 6/4 منفی
15/51 101 8/6 مثبت
13/54 150 8/4 جمع کل
جدول 5: فراوانی موارد مشاهده شده و پیش بینی شده )در مقطع 50%( بیماران ترخیص و فوت شده
جمع فوت شده ترخیص شده پیشبینی شدهمشاهده شده
113 0 113 ترخیص شده
37 19 18 فوت شده
150 19 131 جمع
)نمودار شـماره 2(.
بحث
در مطالعـه حاضـر 150 بیمار بسـتری در بخـش مراقبتهای ویژه بیمارسـتانهای آموزشی درمانی شهرستان ایلام بر اساس سیستم نمرهدهـی آپاچـی Π در سـال 1391 مـورد بررسـی قـرار گرفـت.
آپاچی Π یک نسـخه سـاده شـده آپاچی اسـت که در سال 5891 توسـط نـوس و همـکاران معرفـی گردیـد. اگـر چـه این سیسـتم نمرهدهـی در سـال 1991 توسـط آپاچـی III جایگزیـن شـد امـا همچنـان بهصـورت سیسـتمی بـا وسـیعترین مطالعـات انجـام گرفتـه و گسـتردهترین کاربـرد باقـی مانده اسـت3),1(.
در ایـن مطالعه میانگین سـنی بیمـاران بهطور قابـل توجهی بالاتر از مطالعـه امینـی و همـکاران در ایـران در سـال 1388 میباشـد .همانند اکثر مطالعات صورت گرفته بیشـترین بیماران بسـتری در بخـش مراقبتهـای ویژه را مردان تشـکیل میدادنـد1), 3, 5(. مقایسـه میانگین نمـره آپاچی Π در این مطالعه با سـایر مطالعات مشـابه در جـدول شـماره 6 آمـده اسـت. میانگین نمـره آپاچی Π در ایـن تحقیـق در مقایسـه با مطالعـه امینی و همکاران در سـال 1388 پایینتـر بـود) 13 در مقابـل 78/44( کـه میتوانـد حاکـی از آن باشـد کـه بیمـاران مـورد مطالعـه امینـی حـال وخیـمداری داشـتهاند. البتـه تفـاوت در حجم نمونـه دو مطالعه را نیـز باید مد نظـر داشـت) 150 بیمار در مطالعـه حاضر در مقابـل 56 بیمار در مطالعـه امینی( .
در پژوهـش حاضر رابطه مسـتقیمی بیـن افزایش نمـره آپاچی Π بـا میـزان مرگ مشـاهده شـده بهدسـت آمـد، بـا این حـال رابطه معنـیداری بیـن جنسـیت و میـزان مرگ مشـاهده نشـد. نسـبت مورتالیتـی اسـتاندارد کـه نسـبت مـرگ مشـاهده شـده بـه مرگ پیشبینـی شـده اسـت ،15/2 محاسـبه شـد کـه در مقایسـه بـا مطالعـات مشـابه بالاتـر اسـت و نشـاندهنده عـدم تناسـب مرگمشـاهده شـده و مـرگ پیشبینی شـده اسـت. لـذا کالیبراسـیون مـدل آپاچـیΠ در ایـن مطالعه پایین بـرآورد شـد. در این مطالعه حساسـیت آپاچـی Π در پیشبینی مرگ و میر پاییـن بود) 51%( کـه البتـه در مطالعات مشـابه نیـز این نکته مشـهود اسـت. با این حـال ویژگـی سیسـتم نمرهدهی آپاچـی Π در پیشبینـی مرگ و میر 100% محاسـبه شـد. لـذا این سیسـتم ارزش اخبـاری مثبت بالایـی نیـز دارد. نتایـج سـایر تحقیقـات مشـابه صـورت گرفتـه بهصـورت مقایسـهای بـا پژوهش حاضـر در جدول شـماره 6 آورده شـده اسـت. از شـاخصهای مورد بررسـی در این مقایسه میتوان بـه موارد زیر اشـاره نمـود: میانگین سـنی بیماران بسـتری، تعداد مـردان و زنـان، میانگیـن نمره آپاچـیΠ، میزان مـرگ پیشبینی شـده، میـزان مـرگ مشـاهده شـده، شـایعترین تشـخیص در بیمـاران بسـتری در بخـش مراقبتهای ویژه و سـطح زیر منحنی
.)AUC)ROC

نمودار 2: سطح زیر منحنی AUC(ROC( برای مدل آپاچی Π
سـطح زیـر منحنـی AUC)ROC( در ایـن مطالعـه 70% برآورد شـد، کـه نشـاندهنده توانایـی سیسـتم آپاچـیΠ در جهـت پیشبینـی زنـده مانـدن بهصـورت صحیـح اسـت و همچنیـن مقایسـهای از توانایـی افتراقدهی میباشـد که البته در مقایسـه با تحقیـق مشـابه توسـط امینـی و همـکاران میـزان AUC پایینتر اسـت) 70% در مقایسـه بـا80%(. ایـن تفاوت در نتایـج دو مطالعه میتوانـد بهدلایـل مختلفـی باشـد کـه میتـوان بـه اختـلاف در حجـم نمونه و سـطح امکانات و تجهیزات بخـش مراقبتهای ویژه در دو مـکان پژوهـش اشـاره نمود.
بـر اسـاس نتایـج حاصـل از ایـن مطالعـه در صـورت ابتـلا به یک بیمـاری مزمـن )لیسـت شـده در پرسشـنامه آپاچـیΠ ضمیمـه شـده( میانگیـن نمـره آپاچـی Π و در نتیجه خطر مـرگ و میر در طـول مـدت بسـتری بیمـاران در بخـش مراقبتهای ویـژه بهطور معنـاداری افزایـش مییابـد. بـا این حـال در این تحقیق سیسـتم نمرهدهـی آپاچـی Π نتوانسـت پیشبینـی مناسـبی از بیشـترین گـروه سـنی درگیـر در مرگ و میر را داشـته باشـد.
بر اساس نتایج این تحقیق در صورت وجود سیرس مثبت، میانگین نمـره آپاچـیΠ، میزان مـرگ واقعی و میزان مرگ پیشبینی شـدهافزایـش مییابـد، که در گروه سـنی پایین )کمتر از 45 سـال( و بالا 65) سـال تـا 74 سـال( ایـن افزایـش مشـهودتر اسـت. لذا بررسـی بیمـاران از نظـر وجـود بیمـاری مزمن و سـیرس مثبـت بهخصوص در گروههـای سـنی پایین و بـالا میتواند در جهـت گزینش هر چه بهتـر بیماران جهت بسـتری در بخـش مراقبتهای ویـژه و دریافت مراقبتهای بیشـتر بسـیار کمک کننده باشد .
از جملـه محدودیتهـای مطالعـه حاضـر حجم کم نمونه میباشـد که پیشـنهاد میگردد سیسـتم نمرهدهی آپاچـی در یک مطالعهی ملی در کلیه بیمارسـتانهای کشـور مورد بررسـی قـرار گیرد.
نتیجهگیری
با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه و مقایسه آن با مطالعات مشابه میتوان گفت که سیستم آپاچی Π توانایی افتراقدهی مطلوبی دارد .

جدول 6: مقایسهی برخی از شاخص های مطالعه حاضر با سایر مطالعات صورت گرفته در ایران و جهان
اما در مقابل، واسنجی این مدل جهت پیشبینی مرگ و میر نامناسب بهنظر میرسد که با توجه به میزان حساسیت پایین در مقابل ویژگی بالای مدل آپاچی Π در این مطالعه، میتوان بر یافته مذکور صحه گذاشت. البته این نتیجهگیری با در نظر گرفتن کلیه شرایط بهصورت مطلوب است )که مطابق با مطالعه حاضر نیست(. بهعنوان مثـال استاندارد بودن بخشهای مــراقبت ویــژه، پرسنـل پرستـاری ماهر ،تجهیزات و امکانـات پیشــرفته بخشهای مـراقبت ویــژه، امکانات آزمایشگاهی، حضور متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه و مانند آن .بنابراین، انجام مطالعات بیشتر با حجم نمونه بالا و همچنین در طی مدت طولانیتری در ایران پیشنهاد میگردد .
استفاده از متغیرهای در دسترس و نسبتا ساده و همچنین قدرت تمایز مطلوب، باعث شده است تا همچنان این سیستم بهطور وسیعی در پیشبینی مرگ و میر بیماران بستری در بخشهای مراقبتهای ویژه استفاده شود.
تشکر و قدردانی
این مقاله حاصل پایاننامه دکترای عمومی دکتر مسعود یاسمی بوده که تحت حمایت دانشگاه علوم پزشکیا یلامب ها جرا درآمدها ست.ن ویسندگان این مطالعه کمال تقدیر و تشکر راا ز کلیهی همکاران در معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، گروه بیهوشی و کلیه پرستاران شاغل در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانهای امامخمینی)ره( و شهید مصطفی خمینی شهر ایلام را دارند.
Comparison between APACHE II and POSSUM 2 scores in neurosurgical patients admitted to an ICU in Fortaleza, Brazil. J Critical Care 2013;17(3):13-4.
Ayazoglu TA. A comparison of APACHE II and APACHE IV scoring systems in predicting outcome in patients admitted with stroke to an intensive care unit. Anaesth Pain & Intensive Care 2011;15(1):7-
12.
Nassar Junior AP, Mocelin AO, Andrade FM, Brauer
L, Giannini FP, Nunes AL. SAPS 3, APACHE IV or GRACE: which score to choose for acute coronary syndrome patients in intensive care units? Sao Paulo Med J. 2013;131(3):173-8.
Paul E, Bailey M, Vanlint A, Pileher V. Performance of APACHI III over time in Australia and New Zealand a retrospective cohort study. Anaesth Intensive Care 2012;40:980-94.
Bahtouee M, Heydari H, Motamed N, Anvaripour A, Farzam H. Efficacy of care in Fatemeh Zahra hospital’s ICU wards according to APACHE II score. ISMJ 2012;15(4):317-26.
Christensen S, Johansen MB, Christiansen CF, Jensen R, Lemeshow S. Comparison of Charlson comorbidity index with SAPS and APACHE scores for prediction of mortality following intensive care. Clin Epidemiol. 2011;3(1):203-11.
Ho KM, Lee KY, Williams T, Finn J, Knuiman M, Webb SA. Comparison of Acute Physiology and Chronic Health Evaluation )APACHE) II score with organ failure scores to predict hospital mortality. Anaesthesia 2007;62(5):466–73.
Khwannimit B, Geater A. A Comparison of APACHE II and SAPS II Scoring Systems in Predicting Hospital Mortality in Thai Adult Intensive Care Units. J Med Assoc Thai 2007;90(4):643-52.
Singh RK, Rao PB, Baronia AK, Poddar B, Azim A, Gurjar M, et al. Intra-abdominal pressure at ICU
References
Knaus WA, Zimmerman JE, Wagner DP, Draper EA, Lawrence DE. APACHE – acute physiology and chronic health evaluation: a physiologically based classification system. Crit Care Med 1981;9:591–7.
Metnitz PG, Moreno RP, Almeida E. SAPS 3 – from evaluation of the patient to evaluation of the intensive care unit. Part 1: Objectives, methods and cohort description. Intens Care Med 2005;31:1336–44.
Wagner DP, Knaus WA, Harrell FE, Zimmerman JE, Watts C. Daily prognostic estimates for critically ill adults in intensive care units: results from a prospective, multicenter, inception cohort analysis. J Crit Care Med 1994;22:1359-72.
Haidri F.R, Rizvi N, Motiani B. Role of apache score in predicting mortality in chest ICU. JPMA 2011;61(6):589-92.
Gupta R, Arora VK. Performance evaluation of APACHE II score for an Indian patient with respiratory problems. Indian J Med Res 2004;119(6):273-82.
Bouch CD, Thompson JP. Severity scoring systems in the critically ill. Contin Educ Anaesth Crit Care Pain 2008;8(5):181-5.
Kamal M, Khan A.N, Gauhar A. A comparison of APACHE II and APACHE IV scoring systems in predicting outcome in patients with acute lung injury)ALI) and the adult respiratory distress syndrome )ARDS) in intensive care unit )ICU). J Rawal Medical. 2008;38(3):234-8.
Flood. S, Bodenham A, Jackson P. Mortality of patients with alcoholic liver disease admitted to critical care:
a systematic review. JICS 2012;13(2):130-35.
Sidiras G, Gerovasili V, Patsaki I, Karatzanos E, Papadopoulos E, Markaki V. Short and long term outcomes of ICU acquired weakness. J Health sciences. 2013;7(2):188-200.
Peixoto AA, Henderson MNR, Feijó CAR, Araújo VN, Teixeira ZC, RE Magalhães RE, et al.
Evaluation II and Simplified Acute Physiology Score II in Predicting Hospital Mortality of Neurosurgical Intensive Care Unit Patients. J Korean Med Sci 2009; 24:420-6.
Arabi Y, Haddad S, Goraj R, Al-Shimemeri A, Al Malik S. Assessment of performance of four mortality prediction systems in a Saudi Arabian intensive care unit. Crit Care 2002,6:166-174.
Gursel G, Demirtas S. Value of APACHE II, SOFA and CPIS Scores in Predicting Prognosis in Patients with Ventilator-Associated Pneumonia. Respiration 2006;73:503–508.
Markgraf R, Deutschinoff G, Pientka L, Scholten T, Lorenz C. Performance of the score systems Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II and III at an interdisciplinary intensive care unit, after customization. Crit Care 2001;5:31–36.
Arabi Y, Al Shirawi N, Memish Z, Venkatesh S, Al-Shimemeri A. Assessment of six mortality prediction models in patients admitted with severe sepsis and septic shock to the intensive care unit: a prospective cohort study. Crit Care. 2003;7(5):116-22.
Chiavone PA, Sens YA. Evaluation of APACHE II system among intensive care patients at a teaching hospital. Sao Paulo Med J 2003;121(2):53-57.
admission: Evaluation as a predictor of severity and mortality in severe acute pancreatitis. S. Afr.
med.j.2012;28(1):20-5.
Amini Sh, Safari Malekabadi M, Roudbari M. Comparison of APACHE II, Adjusted APACHE II and TRISS Scores in Predicting Mortality Rate in Head Trauma Patients Admitted to ICU at Khatam-al-Anbia Hospital of Zahedan. ZJRMS. 2009;11(3):25-31.
Safavi M, Honarmand A. Comparison of Infection Probability Score, APACHE II, and APACHE III Scoring Systems in Predicting Need for Ventilator and Ventilation Duration in Critically Ill Patients. Arch Iran Med 2007;10(3):354–60.
Khwannimit B, Bhurayanontachai R.The performance of customised APACHE II and SAPS II in predicting mortality of mixed critically ill patients in a Thai medical intensive care unit. Anaesth intensive care. 2009;37(5):784-90.
Sakr Y, Krauss C, Amaral AC, Réa-Neto A, Specht M, Reinhart K, et al. Comparison of the performance of SAPS II, SAPS 3, APACHE II, and their customized prognostic models in a surgical intensive care unit. Br j Anesth. 2008;101(6):798–803.
Park SK, Chun HJ, Kim DW, Im TH, Hong HJ, Yi HJ. Acute Physiology and Chronic Health
Prognosis Evaluation in Hospitalized ICU Patients According to APACHE II scoring system
Masood Yasemi1, Karim Hemmati*2, Issa Khodadadi3, Mohammad-Rasoul Yasemi1, Hadi Peyman4
Student research committee, Ilam University of Medical Science, Ilam,
Assistant Professor of Anesthesia, Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Science, Ilam
BSc of Nursing, Ilam University of Medical Science, Ilam
Research center for Prevention of Psychosocial Injuries, and Student Research Committee, Ilam University of Medical Science, Ilam
AbstRACt

Aim and background: The estimation systems of mortality based on severity of disease are increasingly popular in the last 20 years, especially in the field of medical care. The purpose of this study is to evaluate the prognosis of hospitalized ICU patients according to Apache 2 scoring system in educational hospitals in Ilam city during 2013. Methods and Materials: In order to perform this prospective and analytic study, 150 patients admitted to the ICU ward of Imam and Mustafa Khomeini hospitals, were evaluated during 2013. A questionnaire that included demographic information and the Apache 2 criteria was completed for each patient and finally all of the data were analyzed by using statistical methods (SPSS software).
0051
Journal of Anesthesiology and Pain official
Journal of ISRAPM (JAP)
Winter
2014, Vol 4, NO 2

51قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید