مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه JITM_Volume 9_Issue 2_Pages 277-300-1

تاریخ دریافت مقاله: 11/08/1395 تاریخ پذیرش نهایی مقاله: 13/02/1396 نویسنده مسئول مقاله: سمیرا خدابندهلو E-mail: [email protected] مقدمه امروزه فناوری اطلاعات بهطور چشمگیری تمام جنبههای کسـب وکـار را تحـت تـأثیر قـرار داده است، بهطوری که سازمانهای Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد JITM_Volume 9_Issue 2_Pages 253-276-1

دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران استادیار گروه علم اطلاعات و دانششناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران دانشیار گروه علم اطلاعات Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق JITM_Volume 9_Issue 2_Pages 217-236-1

تاریخ دریافت مقاله: 17/08/1395 تاریخ پذیرش نهایی مقاله: 13/12/1395 نویسنده مسئول مقاله: محمد ثابت مطلق E-mail: [email protected] مقدمه در بازار رقابتی امروز، سازمان ها برای بقای خود به رقابت شدید با سازمانهای دیگـر نیـاز دارنـد. Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع تحقیق JITM_Volume 9_Issue 2_Pages 167-190-1

تاریخ دریافت مقاله: 26/05/1395 تاریخ پذیرش نهایی مقاله: 13/12/1395 نویسنده مسئول مقاله: محمدجواد ارشادی E-mail: [email protected]مقدمه سامانه های اطلاعاتی از اجزای اصلی و حیاتی مهمی چون فناوری، داده ها و افراد درگیر در ارائـ ه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع تحقیق JITM_Volume 9_Issue 2_Pages 191-216-1

تاریخ دریافت مقاله: 18/03/1395 تاریخ پذیرش نهایی مقاله: 20/01/1396 نویسنده مسئول مقاله: روجیار پیرمحمدیانی E-mail: [email protected] مقدمه در سالهای اخیر با گسترش مفاهیم وب 0/2، زیرساختهایی در فضای اینترنت به وجود آمده تـاکاربران بتوانند محتوای Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان JITM_Volume 9_Issue 1_Pages 143-165-1

استادیار گروه فنی و مهندسی، دانشگاه امام حسین، تهران، ایران دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران تاریخ دریافت مقاله: 18/05/1395 تاریخ پذیرش نهایی مقاله: 19/10/1395 نویسنده مسئول مقاله: محمدحسن کارگر Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 11_Issue 1_Pages 149-160-1

بررسی تاثیر افزودن تقویت کننده 3Cr2O بر خواص مکانیکی و رفتار اکسیداسیون دمای بالای پوشش استلایت 6 تولید شده به روش پاشش پلاسمایی بر روی زیرلایه 738-IN مصطفی طهری1*،محمد گواهیان جهرمی2، محمد جهانبازی گوجانی2، محمد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 11_Issue 1_Pages 139-148-1

سنتز و مشخصهیابی نانومیلههای 19Fe2O3/BaFe12O و بررسی خواص مغناطیسی آنها محمد جزیره پور1*، محمد حسین شمس2 استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، پژوهشکده الکتروسرام، شاهینشهر ،اصفهان ،ایران پژوهشگر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، پژوهشکده الکتروسرام، شاهینشهر، اصفهان، Read more…

By 92, ago