توسعه عملكرد فتوولتائيك سلو ل خورشيدي رنگدانهاي با استفاده از لايه نازك دياكسيد تيتانيوم مزومتخلخل دوپشده با ليتيوم

مهرداد حسينبر1، سيد خطيب الاسلام صدرنژاد*,2، شروين دانشور اصل3
فارغ التحصيل دوره كارشناسي، دانشكده مهندسي و علم مواد، دانشگاه صنعتي شريف، تهران، ايران
استاد، دانشكده مهندسي و علم مواد، دانشگاه صنعتي شريف، تهران، ايران
دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشكده مهندسي و علم مواد، دانشگاه صنعتي شريف، تهران، ايران
*[email protected]
(تاريخ دريافت: 22/03/1392، تاريخ پذيرش: 08/07/1392)

چكيده
لايه نازك دياكسيد تيتانيوم دوپشده با مقادير مختلف ليتيوم روي زيرلايهي اكسيد قلع دوپشده با فلوئور (FTO) با استفاده از فناوري دكتر بليد ايجاد شد. خواص ساختاري، نوري و مورفولوژي اين فيلم توسط پراشسنجي پرتو ايكس (XRD)، ميكروسكوپي الكتروني روبشي (SEM) و تست طيفنگاري بازتاب نفوذي ((DRS و خصوصيات سلول ساختهشده توسط مشخصهيابي ولتاژ – چگالي جريان (V-l) بررسي شد. نتايج پراش پرتو ايكس نشان داد كه تنها فاز تشكيلشده آناتاز است. اندازه ي كريستاليتهاي آناتاز با افزايش غلظ ت ليتيوم، كاهش يافت. تصاوير SEM نشان داد كه لايههاي نازك توليدشده از لحاظ ساختاري يكنواخت بوده و داراي ذرات با اندازهي 20 تا 40 نانومتر است. افزودن ليتيوم باعث بزرگشدن مساحت سطح ويژه و كاهش اندازهي حفرههاي تخلخل در لايه نازك شد. مشخصهيابي V-l نشان داد كه حضور ليتيوم باعث افزايش چگالي جريان ميشود، به طوري كه مقدار ISC نمونهي حاوي 7/0 درصد وزني ليتيوم در مقايسه با نمونهي بدون ليتيوم، از 17/1 به 5/2 ميلي آمپر بر سانتيمتر مربع بهبود مييابد. از آزمايشهاي DRS مشخص شد كه با افزايش غلظت ليتيوم، لبهي جذب فيلم به سمت طول موج هاي كوتاه جا به جا ميشود.

واژههاي كليدي:
سلول خورشيدي، دياكسيد تيتانيوم، مزومتخلخل، دوپكردن با ليتيوم، رنگدانهاي

1- مقدمه
لايه نازك TiO2 با ساختار مزومتخلخل به سبب فرايند ساخت آسان، پايداري شيميايي مطلوب، هزينه توليد كم و خواص الكتريكي و نوري مناسب در ساخت فتوكاتاليست [1-2]، سلول خـورشيـدي رنگدانـهاي [3-4]، سنسـور [5]، بـاتـري ليـتيـومي قـابـل شارژ [6-7] و بـازيـابي و ذخـيرهي انـرژي پـاك [8-9] كاربرد يافته است. استفاده از اين ماده براي ساخت سلول خورشيدي، در عين حال، دو محدوديت دارد:
كوچكبودن بازدهي جذب سلول خورشيدي ساخته شده با TiO2 [10-11] به سبب محدوديت طول موج قابل جذب در حد كمتر از 387 نانومتر يعني پرتو ماوراء بنفش كه فقط حدود 4 درصد نور خورشيد را تشكيل ميدهد.
بالا بودن نرخ تركيب مجدد جفت الكترون- حفره كه باعث كاهش جدايش حاملهاي بار و تنزل امكان بكارگيري مفيد آن-ها مي شود [12].
يك راه حل ساده براي رفع اين محدوديتها استفاده از فلزات انتقالي به عنوان عامل آلاينده ميباشد كه نرخ جفتشدن الكترون- حفره را كاهش داده و امكان خارجسازي الكترون از اكسيد تيتانيوم را بيشتر مي كند [13 -15].
روشهاي ساخت متنوعي مانند تبخير با استفاده از پرتوي الكتروني [16]، نشاندن شيميايي بخار [17]، رسوبدهي توسط ليزر پالسي [18]، كندوپاش مغناطيسي [19]، تجزيه حرارتي لايه پاششي [20]، روش هيدروترمال [21] و فرايند سل-ژل [22] براي توليد فيلمهاي نازك2 TiO بكار گرفته ميشود. در اين پژوهش، از تكنيك دكتر بليد، كه به عنوان يك روش موثر براي ايجاد لايه نازك شناخته ميشود، به منظور توليد فيلم نازك از نانو ذرات 2TiO سنتزشده به روش سل-ژل استفاده ميشود.
اگرچه تاثير آلايش با يون يك فلز انتقالي مانند Co ،Ni،Sn، Cd ،Cr ،Nbو Fe روي فيلم نازك 2TiO تقريبا شناخته شده است [23-27]، اما درباره تاثير يون + Liبر خصوصيات لايه نازك مزومتخلخل 2TiO اطلاعات قابل توجهي وجود ندارد.
به علت تفاوت شعاع يوني +Li با 4+Ti، انتظار ميرود آلايش با +Li باعث تغيير قابل ملاحظهي خواص فيلم 2TiOشود. اين مقاله به تاثير يون+Li بر خصوصيات ساختاري، مورفولوژي و خواص نوري لايه نازك 2TiO و ويژگيهاي فتوولتائيك سلول خورشيدي ساخته شده با اكسيد تيتانيوم دوپشده با ليتيوم مي -پردازد.

2- مواد و روش تحقيق
از روش سل-ژل براي ساخت نانوذرات اكسيد تي تانيم استفاده شد. مواد مصرفي براي توليد سل عبارت بودند از تترا – ايزوپروپوكسيد تيتانيوم (TTlP) با خلوص 97 درصد (Aldtich) به عنوان آغازگر، الكل 2- پروپانول با خلوص
99%≥ (Sigma) به عنوان حلال، اسيد نيتريك Merck)) به عنوان كاتاليزور، ليتيوم هيدروكسيد با خلوص 5/98%≥ Aldric به عنوان عامل آلاينده و آب مقطر. ابتدا 5 ميليليتر TTlP به 15 ميليليتر 2- پروپانول اضافه شد و به مدت 10 دقيقه همزده شد.
اين مخلوط به يك بالون حاوي 250 ميليليتر آب مقطر با دماي تقريبي 65 درجهي سانتيگراد كه pH آن توسط افزودن اسيد نيتريك به عدد 2 رسانده شده بود، در حال همزدن قطره قطره اضافه شد. همزدن سل در اين دما مدت 4 ساعت ادامه يافت.
براي ساخت نمونههاي حاوي ناخالصي ليتيوم، قبل از اضافه -كردن مخلوط 2- پروپانول و TTlP ، مقدار مشخصي LiOH (36/0، 7/0 و 14/1 درصد وزني سل) به محلول آبي اضافه شد و مدت 15 دقيقه همزده شد.
نمونهها داخل آون در دماي 90 درجه سانتيگراد، مدت 30 ساعت نگه داشته شد تا خشك شده و پودر دياكسيد تيتانيوم آمورف به دست آيد. براي تهيهي خمير، پودر حاصل در محلول 10 درصد وزني اتانول همراه با 9 درصد وزني اتيل سلولز به كمك همزن اولتراسونيك پخش شد. سپس ترپينئول به ميزان 71 درصد وزني به صورت قطره قطره به محلول اضافه شد.
محلول در دماي 40 درجهي سانتيگراد توسط همزن مغناطيسي، همزده شد و با تبخير اتانول، خمير مورد نياز براي تهيهي سلول خورشيدي به دست آمد. اين خمير با استفاده از تكنيك دكتر بليد روي زيرلايهي اكسيد قلع آلاييدهشده با فلورين ((FTOپوشش داده شد و براي تهيهي فيلم نازك دياكسيد تيتانيوم دوپشده با ليتيوم، در دماي 500 درجهي سانتيگراد به مدت يك ساعت تكليس شد. فتوالكترود تهيه شده براي جذب مولكولهاي رنگدانه به مدت 24 ساعت در محلول اتانول 5/0 ميليمولار از رنگدانهي N719 غوطهور شد. سلول خورشيدي با استفاده از فتوالكترود حساسشده با رنگ و FTO پوشش -دادهشده با پلاتين (به عنوان الكترود كمكي) به حالت ساندويچي بسته شد. براي تزريق الكتروليت به داخل سلول از سوراخهاي تعبيهشده روي الكترود كمكي بهره گرفته شد. در اين تحقيق از الكتروليت پايهي يد براي بستن سلول استفاده شد.
تركيب فازي و اندازهي كريستاليتهاي پوشش توسط پراش پرتو ايكس ((XRD با تابش Cu-Ka و فيلتر Ni در ولتاژ 40 كيلو ولت و شدت جريان 30 ميليآمپر تعيين شد. براي مطالعهي مورفولوژي و ابعاد نانوساختارهاي تشكيلشده، از ميكروسكوپ الكتروني روبشي (SEM) استفاده شد. خصوصيات فتوالكتروشيميايي سلول خورشيدي به كمك مشخصهيابي ولتاژ – چگالي جريان تحت شرايط نور دهي 100 ميليوات بر سانتيمتر مربع با استفاده از شبيهساز خورشيدي بررسي شد. طيف بازتاب نفوذي در محدودهي طول موج 200 تا 600 نانومتر توسط تست DRS مورد تحقيق قرار گرفت.

3- نتايج و بحث
شكل 1 الگوهاي پراش XRD پودرهاي 2 TIOدوپشده با مقادير مختلف ليتيوم پس از تكليس در دماي 500 درجهي سانتيگراد را نشان ميدهد. مطابق اين شكل دياكسيد تيتانيوم در همهي نمونهها به صورت فاز آناتاز متبلور شده و هيچ پيكي مبني بر وجود فاز روتيل در الگوها نيست. با دو برابر كردن غلظت ليتيوم از 35/0 به 7/0 درصد وزني، شدت پيكهاي آناتاز كاهش و پهناي آنها افزايش يافته است كه اين امر، نشانگر كاهش اندازه ي كريستاليتهاي دياكسيد تيتانيوم است.
ميانگين اندازهي دانههاي فاز آناتاز در فيلم نازك 2Tioدوپ -شده با

توسط رابطهي شرر محاسبه شد:

d =

B cosθ (1)

كه d ميانگين اندازهي دانهها، λ طول موج اشعهي ايكس (Å 5406/1=K ، (λ مقدار ثابت و برابر 90/0، θ زاويهي پراش بر حسب درجه و B عرض كامل در نصف بيشينهي پيك پراش بر حسب راديان است. اندازهي دانهي آناتاز در نمونهي دوپنشده 5/17 نانومتر به دست آمد كه با افزودن ليتيوم، كاهش يافت. اين مقدار براي نمونه داراي 7/0 درصد وزني ليتيوم، 13 نانومتر محاسبه شد.
افزايش غلظت عامل دوپكننده باعث ازدياد يونهاي + Li قرار گرفته در شبكهي 2Tio ميشود و حضور اين يونها از رشد نانوكريستالهاي آناتاز جلوگيري ميكند. اين احتمال وجود دارد كه افزايش بيش از حد يونهاي +Li قرار گرفته در شبكهي 2Tio، استحالهي فازي از فاز آمورف به كريستالي را به تاخير بيندازد. همانطور كه در قسمت (ج) شكل 1 ديده ميشود، نمونهي حاوي 14/1 درصد وزني ليتيوم، علاوه بر فاز آناتاز دربردارندهي دو فاز 2 LITIOو LIOH نيز ميباشد. حضور فاز اول حاكي از ايجاد يك كمپلكس فلزي و وجود مقدار ناچيز از فاز LIOH حاكي از اين است كه با اضافه آمدن مقداري از عامل دوپكنندهي ليتيوم، عمل دوپينگ به طور كامل انجام نشده است كه اين ميتواند باعث افت عملكرد سلول خورشيدي شود.
شكل2 تصوير تهيهشده توسط SEM از فيلم نازك 2Tio دوپشده با 7/0 درصد وزني ليتيوم را نشان ميدهد. از شكل ديده ميشود كه فيلم، ساختار متخلخل نسبتا” همگني دارد. در نتيجه چنين به نظر مي رسد كه نانوكريستالهاي آناتاز با اتصال به يكديگر يك شبكهي مزومتخلخل تشكيل ميدهند. اين تصوير همچنين نشان ميدهد كه لايهي نازك سنتزشده از لحاظ ساختاري يكنواخت و داراي محدودهي اندازهي ذرات 20 تا 40 نانومتر است.
طيف بازتاب نفوذي فيلمهاي نازك 2Tio دوپشده با غلظت -هاي مختلف +Li در محدودهي طول موج 200 تا 600 نانومتر در شكل 3 نشان داده شده است. از نمودار ديده ميشود كه با افزايش غلظت +Li، لبهي جذب فيلمها به سمت طول موجهاي كمتر با انرژ ي بالاتر جابهجا شده است.
براي بررسي عملكرد سلول فتوولتائيك ساختهشده با فيلم نازك 2Tio خالص و دوپشده، منحني هاي ولتاژ – چگالي جريان
((V-l سلولهاي خورشيدي ساختهشده با نمونههاي اين تحقيق با استفاده از شبيهساز خورشيدي اندازه گرفته شد. نتايج به دست آمده در شكل 4 آمده است. نمودارهاي شكل 4 نشان مي دهد
كه فتو الكترود 2Tioدوپشده با 7/0 درصد وزني Li، بيش – (η) را داراست. در حاليكه كمترين مقدار

و η مربوط به ترين چگالي جريان كوتاه (ISC) و بازدهي تبديل فتوولتائيك فتوالكترود خالص ميباشد.
.

ششكل (1): الگوي XRD مربوط به پودرهاي 2Tio دوپشده با: (الف) 36/0، (ب) 7/0 و (ج) 14/1 درصد وزني ليتيوم.

)
شكل 2): تصوير تهيهشده توسط ميكروسكوپ الكتروني از فيلم نازك
اكسيد تيتانيوم دوپشده با 7/0 درصد وزني ليتيوم. به عنوان نمونه، قطر 3 ذره روي تصوير مشخص شده است.

شكل (3): طيف بازتاب نفوذي فيلمهاي نازك 2Tio دوپشده با غلظت-هاي مختلف از +Li.

مقادير ولتاژ مدار باز ((Voc، فاكتور پر كنندگي ((FF، چگالي جريان كوتاه ( ISC ) و بازدهي تبديل فتوولتائيك ( η) براي سه نمونه فتوالكترود ساختهشده در اين تحقيق در جدول(1) ارائه شده است.

شكل (4): منحني l-v سلولهاي خورشيدي بر پايهي فيلم نازك
2Tioخالص و دوپشده با غلظتهاي مختلف از Li.

ملاحظه ميشود كه ولتاژ مدار باز در تمام سلولها تقريبا 7/0 ولت است در حاليكه چگالي جريان با افزايش Li زياد شده و مقدار آن براي فتوالكترود حاوي 7/0 درصد وزني ليتيوم به

5/2 ميرسد. اين امر منجر به افزايش بازدهي سلول خورشيدي به ميزان بيش از 100 درصد نسبت به سلول خورشيدي بر پايهي فيلم نازك 2Tio خالص ميشود. پخش بهتر ذرات در خميري كه اين فتوالكترود از آن تهيه شده، باعث توزيع بهتر ذرات 2Tioو در نتيجه انتقال بهتر الكترون و جذب بيشتر نور در اين سلول ميشود. از طرفي اضافه كردن ناخالصي ميتواند تأثير بسزايي در ميزان يونهاي سطحي دياكسيد تيتانيوم داشته باشد كه اين پديده باعث جذب بيشتر مولكول رنگدانه به بدنهي دياكسيد تيتانيوم و در نهايت توليد بيشتر الكترون ميشود. 4- نتيجهگيري

لايههاي نازك دياكسيد تيتانيوم دوپشده با غلظتهاي مختلف از ليتيوم روي زيرلايهي FTO با استفاده از تكنيك دكتر بليد به طور موفق ايجاد شد. اثر افزايش غلظت

بر خواص ساختاري، نوري و مورفولوژي فيلمها بررسي شد. نتايج پراش پرتو ايكس نشان داد كه تنها فاز تشكيلشده آناتاز ميباشد و اندازهي دانههاي اين فاز با افزايش غلظت ليتيوم كاهش مييابد.
همچنين، افزودن ليتيوم باعث افزايش مساحت سطح ويژه و كاهش اندازهي حفرههاي لايه ميشود. تصاوير SEM نشان داد كه لايههاي نازك توليدشده از لحاظ ساختاري يكنواخت و داراي محدودهي اندازهي ذرات 20 تا 40 نانومتر است.
از آزمايشهاي DRS مشخص شد كه با افزايش غلظت Li، لبه -ي جذب فيلم به سمت طول موجهاي كوتاهتر جابهجا ميشود.
مشخصهيابي V-l نشان داد كه حضور Li باعث افزايش چگالي جريان ميشود، به طوريكه مقدار ISC نمونهي حاوي 7/0 درصد وزني ليتيوم در مقايسه با نمونهي بدون آن، از 17/1 به 5/2 ميليآمپر بر سانتيمتر مربع، بهبود يافته است. اين امر افزايش بازدهي سلول خورشيدي به ميزان بيش از 100 درصد نسبت به سلول خورشيدي بر پايهي فيلم نازك 2Tio خالص را سبب مي -شود.

جدول(1): پارامترهاي جريان برق توليد شده توسط فتوالكترود لايه نازك Tio2 خالص و دوپ شده با مقادير مختلف ليتيوم.

جنس الكترود كاري بازدهي
(%) فاكتور پر كنندگي ولتاژ مدار باز
(V) چگالي جريان كوتاه

0/56 66/14 0/72 1/17

0/68 65/97 0/69 1/5

1/16 66/20 0/7 2/5
تشكر و قدرداني
لازم است از حمايت معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه صنعتي شريف از فعاليت هاي پژوهشي قدرداني شود.

مراجع

N. Venkatachalam, M. Palanichamy & V. Murugesan, “Sol–gel preparation and characterization of nanosize TiO2: Its photocatalytic performance”, Materials Chemistry and Physics, vol. 104, pp. 454-459,
.7002

S. Z. Chu, S. Inoue, K. Wada, D. Li, H.
Haneda & S. Awatsu, “Highly porous (TiO2-
SiO2-TeO2)/Al2O3/TiO2 composite nanostructures on glass with enhanced photocatalysis fabricated by anodization and sol–gel process”, The Journal of Physical Chemistry B, vol. 107, pp. 6586-6589, 2003.

A. C. Arango, L. R. Johnson & V. N.
Bliznyuk, Z. Schlesinger, S. A. Carter and H.
H. Hörhold, “Efficient titanium oxide/conjugated polymer photovoltaics for solar energy conversion”, Advanced Materials, vol. 12, pp. 1689-1692, 2000.

A. Arango, S. Carter & P. Brock, “Charge transfer in photovoltaics consisting of interpenetrating networks of conjugated polymer and TiO2 nanoparticles”, Applied Physics Letters, vol. 74, pp. 1698-1700, 1999.

O.K. Varghese, D. Gong, M. Paulose, K. G.
Ong, E. C. Dickey & C. A. Grimes, “Extreme changes in the electrical resistance of titania nanotubes with hydrogen exposure”, Advanced
Materials, vol. 15, pp. 624-627, 2003.

L. Kavan, J. Rathousky, M. Grätzel, V. Shklover & A. Zukal, “Surfactant–templated TiO2 (anatase): Characteristic features of lithium insertion electrochemistry in organized nanostructures”, The Journal of Physical Chemistry B, vol. 104, pp. 12012-12020, 2000.

O. Wilhelm, S. Pratsinis, E. de Chambrier, M. Crouzet & I. Exnar, “Electrochemical performance of granulated titania nanoparticles”, Journal of Power Sources, vol.
134, pp. 197-201, 2004.

G. K. Mor, O. K. Varghese, M. Paulose, K. Shankar & C. A. Grimes, “A review on highly ordered, vertically oriented TiO2 nanotube arrays: Fabrication, material properties, and solar energy applications”, Solar Energy
Materials and Solar Cells, vol. 90, pp. 2011-
2075, .6002

R. Zhang, L. Gao & Q. Zhang,
“Photodegradation of surfactants on the nanosized TiO2 prepared by hydrolysis of the alkoxide titanium”, Chemosphere, vol. 54, pp.
.4002 ,114-504

X. Hong, Z. Wang, W. Cai, F. Lu, J. Zhang, Y. Yang, N. Ma & Y. Liu, “Visible–light– activated nanoparticle photocatalyst of iodine– doped titanium dioxide”, Chemistry of
Materials, vol. 17, pp. 1548-1552, 2005.

J. C. Yu, J. Yu, W. Ho, Z. Jiang & L. Zhang, “Effects of F–doping on the photocatalytic activity and microstructures of nanocrystalline TiO2 powders”, Chemistry of Materials, vol.
14, pp. 3808-3816, 2002.

T. Tong, J. Zhang, B. Tian, F. Chen & D. He, “Preparation of Fe3+–doped TiO2 catalysts by controlled hydrolysis of titanium alkoxide and study on their photocatalytic activity for methyl orange degradation”, Journal of Hazardous Materials, vol. 155, pp. 572-579,
.8002

J. Soria, J. Conesa, V. Augugliaro, L. Palmisano, M. Schiavello & A. Sclafani, “Dinitrogen photoreduction to ammonia over titanium dioxide powders doped with ferric ions”, The Journal of Physical Chemistry, vol.
95, pp. 274-282, 1991.

A. J Frank, N. Kopidakis & J. v. d. Lagemaat, “Electrons in nanostructured TiO2 solar cells: transport, recombination and photovoltaic properties”, Coordination Chemistry Reviews,
vol. 248, pp. 1165-1179, 2004.

J. Moon, H. Takagi, Y. Fujishiro & M. Awano, “Preparation and characterization of the Sbdoped TiO2 photocatalysts”, Journal of materials science, vol. 36, pp. 949-955, 2001.

D. Bhattacharyya, N. Sahoo, S. Thakur & N. Das, “Spectroscopic ellipsometry of TiO2 layers prepared by ion-assisted electron–beam evaporation”, Thin Solid Films, vol. 360, pp.
.0002 ,201-69

X. Zhang, M. Zhou & L. Lei, “Co-deposition of photocatalytic Fe doped TiO2 coatings by MOCVD”, Catalysis Communications, vol. 7, pp. 427-431, 2006.

E. György, G. Socol, E. Axente, I. Mihailescu, C. Ducu & S. Ciuca, “Anatase phase TiO2 thin films obtained by pulsed laser deposition for gas sensing applications”, Applied Surface
Science, vol. 247, pp. 429-433, 2005.

D. Mardare, V. Nica, C. M. Teodorescu & D. Macovei, “Fe–doped TiO2 thin films”, surface science, vol. 601, pp. 4479-4483, 2007.

I. Oja, A. Mere, M. Krunks, R. Nisumaa, C. H. Solterbeck & M. Es–Souni, “Structural and electrical characterization of TiO2 films grown by spray pyrolysis”, Thin Solid Films, vol.
515, pp. 674-677, 2006.

S. Kambe, K. Murakoshi, T. Kitamura, Y. Wada, S. Yanagida, H. Kominami & Y. Kera, “Mesoporous electrodes having tight agglomeration of single–phase anatase TiO2 nanocrystallites: Application to dye–sensitized solar cells”, Solar Energy Materials and Solar Cells, vol. 61, pp. 427-441, 2000.

U. Cernigoj, U.L. Stangar, P. Trebse, U.O. Krasovec & S. Gross, “Photocatalytically active TiO2 thin films produced by surfactant– assisted sol–gel processing”, Thin Solid Films, vol. 495, pp. 327-332, 2006.

F. Ghodsi, F. Tepehan & G. Tepehan, “Study of time effect on the optical properties of spincoated CeO2–TiO2 thin films”, Solar Energy
Materials and Solar Cells, vol. 68, pp. 355364, 2001.

A. Rampaul, I. P. Parkin, S. A. O’Neill, J. DeSouza, A. Mills & N. Elliott, “Titania and tungsten doped titania thin films on glass; active photocatalysts”, Polyhedron, vol. 22, pp.
35-44, .3002

F. Gracia, J. Holgado, L. Contreras, T. Girardeau & A. Gonzalez–Elipe, “Optical and crystallisation behaviour of TiO2 and V/TiO2 thin films prepared by plasma and ion beam assisted methods”, Thin Solid Films, vol. 429,

pp. 84-90, 2003.

J. Zhu, W. Zheng, B. He, J. Zhang & M. Anpo, “Characterization of Fe–TiO2 photocatalysts synthesized by hydrothermal method and their photocatalytic reactivity for photodegradation of XRG dye diluted in water”, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, vol. 216, pp.
35-43, .4002

M. Zhou, J. Yu, B. Cheng & H. Yu,
“Preparation and photocatalytic activity of Fe– doped mesoporous titanium dioxide nanocrystalline photocatalysts”, Materials Chemistry and Physics, vol. 93, pp. 159-163, 2005.قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید