تأثير روش ساخت و نحوه افزودن نانوذرات كاربيد سيليسيم به مذاب بر
روي ريزساختار و خواص مكانيكي نانوكامپوزيت ريختگي
A356-1 wt.% SiC

علي دهقان همدان*1، محمد شاهميري2
دانشجوي دكتري، دانشكده مهندسي مواد و متالورژي، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ايران
استاديار، دانشكده مهندسي مواد و متالورژي، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ايران
[email protected] *
(تاريخ دريافت: 05/06/90، تاريخ پذيرش: 02/02/91)

چكيده
در اين تحقيق، به بررسي توانايي روشهاي ريخته گري گردابي، حباب زائـي مـافوق صـوت و اسـتفاده تـوأم دو روش مـذك ور بـرايساخت نانوكامپوزيت A356-1wt.% SiC پرداخته شد. در تمامي اين روشها، تأثير روش افزودن پودر آميژان (مخلـوط نـانوذرات و آلومينيم) به جاي افزودن نانوذرات خام به مذاب نيز بررسي شد. مطالع ات ريزساختاري بـا ميكروسـكوپ نـوري و الكترونـي روبشـي نشان داد كه ساخت نانوكامپوزيت با استفاده دو روش آخر و روش اول در صورت اسـتفاده از پـودر آميـژان (ريختـه گـري گردابـياصلاح شده) عملي است. توزيع بسيار يكنواخت نانوذرات براي نمونه ساخته شده با روش آخـر بـ ه دسـت آمـد. نا نوكامپوزيـتهـا ي مختلف از ساختار ريختگي ريزتري نسبت به آلياژ برخوردارند. آزمون سختي سنجي نشان داد كه سختي نانوكامپوزيتهـا نسـبت بـهآلياژ پايه بيشتر بوده و بيشترين سختي مربوط به نمونه اي است كه با روش ريختهگري گردابي اصلاح شده ساخته شده است.

واژه هايكليدي:
ريخته گري گردابي، حباب زائي مافوق صوت، نانوكامپوزيت ريختگي، توزيع نانوذرات، پودر آميـژان ، نـانوذرات كاربيـد سيليسـيم،
سختي

1- مقدمه
نانوكامپوزيتهاي زمينـه فلـزي پايـه آلـومينيم و منيـزيم بـه دليـلچگاليكم، اسـتحكام ويـژه، داكتيليتـي، چقرمگـي، مقاومـت بـهسايش و مقاومـت بـه خـزش عـالي امـروزه بـه عنـوان جـايگزينمناســب بــراي قطعــات مــورد اســتفاده در صــنايع هــوا فضــا،خودروســازي و نظــامي مــورد توجــه و مطالعــه گســترده قــرار
گرفت ه ان د. چن ين خواص ي موج ب ك اهش مص رف س وخت و بنابراين كاهش آلودگيهاي زيسـت محيطـي و هـمچنـين بهبـودعملكرد و در نتيجـه عمـر اجـزاي سـاخته شـده از نانوكامپوزيـت خواهد شد. با وجود خواص ويژه نانوكامپوزيـت هـاي يـاد شـده،روشهاي ساخت موجـود بـراي توليـد انبـوه قطعـات پيچيـده بـاخواص و ساختارهاي با قابليت توليد مجدد و شكلهاي نزديـكبه شكل نهائي به اندازه كافي مقـرون بـه صـرفه و مطمـئن نيسـتند [1-7]. طبـ ق اظهـ ارات بيـ ان شـ ده در منـ ابع [1-13]، از بـ ين روشهاي موجود [14]، فرآينـدهاي مبتنـي بـر انجمـاد از شـانسبيشتري بـراي توليـد مقـرون بـه صـرفه و انبـوه قطعـات مهندسـيبرخـ وردار هسـ تند [1-13]. از جملـ ه ايـ ن روشهـ ا بـ ه روش حباب سازي مافوق صـوت 1 [1- 8]، روش ريختـه گـري گردابـياصلاح شده2 [9-13] مي توان اشاره كرد.
در روش حباب سازي مافوق صوت، مخلـوط مـذاب- نـانوذرات تحت تأثير امواج مافوق صوت شديد قرار مي گيرد. اين عمـل بـهدو صورت مسـتقيم [2-8] و غيـر مسـتقيم [1] انجـام مـيشـود : از جمله مهمترين اثرات اين امواج كه به اثرات غير خطي معروفند، حباب زائي گذرا3 و جريان صوتي4 است [15-16]. جريان صوتي كه براي همزدن بسيار با ارزش است، حركت مذاب در اثر شيب فشار صوتي است. حباب زائي در بر گيرنده تشكيل، بزرگ شدن و فروپاشـــي يـــا منفجـــر شـــدن حبـــاب اســـت. در ســـاخت نانوكامپوزيتها به كمك امواج مافوق صوت در مرحله نخسـتخوشه هاي نانوذرات موجـود در مـذاب توسـط اثـر حبـاب زائـيامواج از بين مي رود و در مرحله بعد نانوذرات مجزا توسط پديده جري ان ص وتي ب ه ط ور يكنواخ ت در داخ ل م ذاب پراكن ده
مي شوند. از آنجائيكـه هـوا در حفـرات موجـود در خوشـه هـا ي نانوذرات حبس شده است، بنابراين هواي حـبس شـده بـه عنـوانجوانه اي براي تشكيل حباب ايفاي نقش مي كند. در مراحل اوليه افزودن نانوذرات بـه مـذاب تعـداد خوشـه هـا بسـيار زيـاد اسـت،بنابراين تعـداد حبـابهـاي تشـكيل شـده نيـز زيـاد خواهـد بـود. حب ابه اي بوج ود آم ده در ح ين س يكل فش اري منف ي رش د مي كنند و پس از بزرگ شدن تا اندازه مشخص در حـين سـيكلفشاري مثبت به طور ناگهاني از هم پاشيده مي شوند. حبـاب هـا ي ريزي كه در مدت زماني كمتـر از 6-10 ثانيـه منفجـر مـي شـوند،نقاط گرم ميكروني گذرا را ايجاد مي كنند. دما و فشار اين نقـاطبه ترتيب Co 5000 و بالاي atm 1000 است. هـم چنـين سـرعتگرم شدن و سرد شدن اين نقاط در حدود K

S 1010 است [17].
حبابهاي گذرا ضربات انفجار گونه به خوشه هـا و كلوخـه هـاينانوذرات وارد مي كنند و از اين طريـق خوشـه هـاي نـانوذرات رامي شكنند. ضربه شديد به همراه درجه حرارتهـاي بسـيار بـالايگذرا سبب افزايش تر شوندگي ذرات توسط مذاب ميشود.
144781197328

18 فصلنامه علمي پژوهشي فرايندهاي نوين درمهندسي مواد / سال هفتم / شماره اول / بهار 1392
تـــــاكنون نانوكامپوزيـــــت هـــــاي مختلـــــف 3Al/Al2O [1]، A356/B4C ،[8 ،7 ،2] A356/SiC [2]، (نانولولـههـاي كربنـي)
Mg-6Zn/SiC ،[5 ،3] Mg-4Zn/SiC ،[2] A356/CNT [3، 6] و Mg-(2,4)Al-1Si/SiC[4] بـ ا اسـ تفاده از روش فـ وق سـ اخته شده اند. بررسي خواص مكانيكي اين نانوكامپوزيتها نشـان دادهاســـت كـــه ســـختي، اســـتحكام تســـليم و اســـتحكام نهـــائينانوكامپوزي ته ا نس بت ب ه آلي اژ پاي ه ب ه مي زان چشـمگيريبيشتراست [1-8]. انعطاف پذيري نانوكامپوزيتهاي پايه آلومينيم يـ ا آلياژهـ اي آلـ ومينيم برابـ ر [7-8] و يـ ا كـ متـ ر از [1-2] انعط اف پ ذيري آل ومينيم و آلي اژ مربوط ه اس ت . در ح اليك ه
انعطاف پـذيري نانوكامپ وزيـت هـاي پايـه آلياژهـاي منيـزيم برابـر [4 و 6] و يـ ا بيشـ تر از [3 و 5] آليـ اژ مربوطـ ه اسـ ت. بررسـ ي ريزساختار نانوكامپوزيتهاي فوق نشان داده است كه اندازه دانه [3،1-6] و بازوهاي دندريتي [2، 7، 8] فـاز زمينـه نانوكامپوزيـت نسبت به آليـاژ مربوطـه كوچـكتـر اسـت. يكـي از اثـرات مهـمحضور نانوذرات حذف تركيبات بين فلـزي مضـر گـزارش شـدهاست [3]. مطالب ياد شده از مهمترين عوامل بـراي برابـر يـا بهتـربودن انعطاف پذبري نانوكامپوزيت نسبت به آليـاژ پايـه محسـوبمي شوند. توزيع و پراكندگي نـانوذرات در زمينـه نانوكامپوزيـت نسبتاًَ مطلوب است و همواره تعدادي خوشه و كلوخـه نـانوذراتدر نواحي مجاور مرزدانه ها و يا در امتداد مرزدانه ها مشاهده شده است [1-8]. علاوه بر اين، گزارش شده است كه نانوذرات مجزا بيشتر در درون دانه هـا يـا بازوهـاي دنـدريتي فـاز زمينـه پراكنـدهشده اند [2-8]. يكي از ويژگيهاي مهم در خصوص خوشه هـاينانوذرات موجود در نانوكامپوزيتها، وجود زمينه در فضاي بـيننانوذرات درون خوشه ها است [3-6]. بررسي فصل مشترك بـينزمين ه و ن انوذره ب ه كم ك ميكروس كوپ الكترون ي روبش ي ب ا قدرت تفكيك بالا نشان داده است كه بين زمينه و فصل مشترك هيچ فاز ثانويـه اي بوجـود نيامـده و پيونـد بـين اتـمهـاي زمينـه ونانوذرات در حد مطلوب است. همچنين هـيچ گونـه گسـيختگيدر فصل مشترك ديـده نشـده اسـت [3-6]. اگـر چـه ايـن روشقابليت فوق العادهاي در توليد نانوكامپوزيـت هـاي ريختگـي پايـه
آلومينيم و منيزيم دارد. بنابر آنچه بيان شد مشخص مـي شـود كـههنوز خوشه ها و كلوخـه هـاي نـانوذرات در زمينـه حضـور دارنـد [2-8]. اين مشكل در حالتي كه امـواج مـافوق صـوت شـديد بـهصورت غير مستقيم به مخلوط مذاب و نانوذرات اعمال مي شـود،حادتر است [1]. نكته قابل تأمـل ديگـر در ايـن روش اسـتفاده ازامواج مافوق صـوت داراي تـوان حـداقل يـك كيلـو وات بـرايمدت زمـان هـاي طـولاني (حـداقل يـك سـاعت) بـراي مخلـوطمذاب – نانوذرات اسـت . ايـن مسـأله موجـب گشـته تـا مصـرفانرژي در اين روش بالا باشد.
روش ريخت ه گ ري گرداب ي اص لاح ش ده هم ان روش مرس وم ريخته گري گردابي است كه براي توليد كامپوزيتهاي با تقويت كننده هاي ميكروني استفاده مي شود [18] اما به دليل عدم توانايي ايــن روش در شكســتن كلوخــههــا و خوشــه هــاي نــانوذرات [ 19-21]، در اين روش به جاي افزودن نانوذرات بـه مـذابي كـهتوسط يك پـره در حـال همـزدن اسـت و در سـطح آن گـردابايجاد شده اسـ ت، از پـودر آميـژان حـاوي نـانوذرات و آلـومينيم [11- 13] ي ا مني زيم [9- 10] اس تفاده ش ده اس ت. عل ت اص لي استفاده از پودر آميژان حذف كلوخه ها و خوشه هاي نانوذرات از طريق گنجاندن نانوذرات مجزا در داخل يك زمينه فلزي قبـل ازافزودن آنها به مـذاب اسـت. ايـن مسـأله باعـث خواهـد شـد تـانيروي جاذبه بين نانوذرات كاهش يافته و در نتيجه نيروهاي ناشي از همزن مكانيكي مـي توانـد از خوشـه اي شـدن مجـدد آنهـا درمذاب جلوگيري كرده و به پخش نانوذرات و توزيـع يكنواخـتآنهـ ا در مــذاب كمـ ك كنـ د [12- 13]. تـ اكنون ســاخت نانوكامپوزيـــــ تهـــــ اي 3AZ31/Al2O3 ،[10 -9] Mg/Al2O [9- 10]، 3 A356/Al2O[11] و A356/SiC[12-13] بـا اسـتفادهاز اي ن روش گ زارش ش ده اسـت . نس بت ب ه آليـاژ پاي ه، اي ن نانوكامپوزيتهـا از سـختي، اسـتحكام تسـليم و اسـتحكام نهـائيبس يار بيش تر و انعط افپ ذيري نس بتاً كمت ري در دم اي مح يط [9-13] و دماي بالا [9-10] برخوردارند. بررسي ريزسـاختار ايـننانوكامپوزيتها نيـز نشـان داده اسـت كـه انـدازه دانـه [9-10] و بازوهاي دندريتي [11-13] فاز زمينه نانوكامپوزيت نسبت به آلياژ مربوطه كوچكتر است. در جديـدترين تحقيـق صـورت گرفتـهمشخص شده است كه سرعت همـزدن مـذاب، دمـاي همـزدن ون وع آمي ژان از جمل ه مه مت رين پارامتره ائي هس تند ك ه ت أثير شديدي بر روي توزيع و پراكندگي نانوذرات و در نتيجه خواص مكانيكي نانوكامپوزيت دارنـد [12]. هماننـد روش قبـل، در ايـنروش نيز حذف كامل خوشـه هـاي نـانوذرات تـا كنـون مشـاهدهنشده است. بررسي خواص مكانيكي اين نانوكامپوزيـت هـا نشـانداده اســت كــه ســختي، اســتحكام تســليم و اســتحكام نهــائينانوكامپوزيتها نسبت به آلياژ پايه به ميزان چشـمگيري افـزايشيافته است [9-13]. انعطاف پذيري اين نانوكامپوزيتها بـه ميـزانناچيزي كمتر از انعطاف پذيري آلياژهاي مربوطـه اسـت. بررسـيريزساختار نانوكامپوزيتهاي فوق نشان داده است كه اندازه دانه [9-10] و بازوه اي دن دريتي [11-13] ف از زمين ه نانوكامپوزي ت نسبت به آلياژ مربوطه كوچكتر است.
مطال ب ف وق نش ان م ي ده د ك ه رس يدن ب ه توزي ع يكنواخ ت نانوذرات در زمينه هنوز عملي نشده است. بنابراين موضـوع ارائـهراهكارها و روشهاي جديد براي ايجـاد سـاختارهايي بـا توزيـعيكنواخت از نانوذرات همچنان به عنوان موضـوعي ارزشـمند بـهقوت خود باقي است. ارزش اين موضوع بيشتر خواهـد شـد اگـرروش جديد اقتصادي تر از روشهاي فعلي باشد.
در تحقيق حاضر سعي شده اسـت تـا بـا ارائـه روشـي جديـد كـهمبتني است بر استفاده غير مستقيم از امواج مافوق صوت بـر رويمخلوطهاي مذاب- نـانوذرات ته يـه شـده بـه روش ريختـهگـري گرداب ي اص لاح ش ده، بت وان ب ا ص رف ان رژي كمت ر وض عيت مطلوبتـري را بـراي توزيـع نـانوذرات در زمينـه نانوكامپوزيـت ايجاد كرد.

2- مواد و روش تحقيق
در اين تحقيق، از آلياژ A356 با تركيب شـيميائي مشـخص شـدهدر جــدول (1) و نــانوذرات SiC بــراي ســاخت نانوكامپوزيــت A356-1 wt.% SiC استفاده شد. از جمله ويژگيهاي نـانوذراتمي توان به متوسط اندازه بـين 25 تـا 50 نـانومتر و خلـوص بـالاي6/98 درصد وزني اشاره داشت. ساختار بلوري آنها از نوع آلفـااست. در شكل (1) تصوير TEM نانوذرات نشان داده شده است. همانطوركه ديده مي شود، اندازه و شكل نانوذرات متفاوت بوده و حتي ذرات با اندازه بيشتر از 200 نانومتر نيز وجود دارند.

جدول (1): تركيب شيميائي (درصد وزني) آلياژ A356
Si Mg Fe Cu Al
7/02 0/396 0/182 < 0/15
Ballance

ب راي اف زودن ن انوذرات ب ه م ذاب از دو روش اس تفاده ش د. در روش اول نـانوذراتSiC ب دون اينك ه ب ا م اده ديگ ري تركي ب شوند، به مذاب اضافه مي شـوند . در روش دوم ابتـدا مخلـوطي ازن انوذرات SiC و ي ك پ ودر فل زي تهي ه ش ده و س پس مخل وط حاصل به مذاب افزوده مي شـود . در اينجـا از يـك نـوع مخلـوطپودري يا آميژان استفاده شد: آميژان تشكيل شده از آليـاژA356 و 10 درصد وزني كاربيد سيليسيم (A356-10 wt.% SiC). براي ساخت آميژان از دستگاه آسياب پر انرژي غلتشي5 استفاده شد.

شكل(1): تصوير تهيه شده توسط TEM از نانوذرات SiC.

29719197328

20 فصلنامه علمي پژوهشي فرايندهاي نوين درمهندسي مواد / سال هفتم / شماره اول / بهار 1392
براي ساخت نمونه هاي مختلـف ابتـدا مقـدار مناسـب از آليـاژ بـههمراه مقداري پودر فلاكس (005/0 برابـر وزن آليـاژ) در داخـلبوته گرافيتي قرار داده شد. مجموعه مذكور در داخل يك كوره مقاومتي با دماي C◦ 850 قرار داده شد. پس از ذوب كامل آليـاژمقداري فلاكس (005/0 برابر وزن آلياژ) بـر روي سـطح مـذابريخته شد. پس از تشـكيل لايـه پيوسـته فلاكـس بـر روي سـطحمذاب، عمل گـ از زدايـي بـا اسـتفاده از هگزاكلرواتـان در مقـدار02/0 درصد وزني مذاب و طي دو مرحله صورت گرفت. پس از پايان عمل گاززدايي و فلاكس زدايي از سـطح مـذاب، بوتـه بـهكوره مقاومتي مجهز به همزن مكانيكي منتقل گرديد. دماي ايـنكوره در حدي تنظيم شد كه دماي مذاب C◦ 800 باشد. در ايـنكوره پس از فرو بردن همزن در مذاب، عمـل همـزدن و افـزودنپودر آميژان يا نانوذرات به مذاب صورت گرفت. سرعت همـزندر 700 دور بر دقيقـه تنظـيم و مـدت همـزدن 10 دقيقـه در نظـرگرفته شد. پـس از پايـان پـذيرفتن عمـل همـزدن، بوتـه از كـورهخ ارج ش ده و بع د از كن ار زدن لاي ه س رباره، نيم ي از مخل وط مذاب حاصل به داخل قالبي مكعـب مسـتطيل شـكل داراي ابعـاد cm 12×5/2×5/1 كه تا دماي C◦ 350 پيشگرم شده بـود، ريختـهشد (نمونه مرجع). مابقي مذاب به منظـور آلتراسـونيك شـدن درداخل قالب مخروطـي شـكل ريختـه شـده و تـا پايـان انجمـاد در معرض امواج مافوق صوت با شـدت 770 وات قـرار گرفـت. بـهمنظـ ور ايجـ اد امـ واج مـ افوق صـ وت در مـ ذاب از دسـ تگاهآلتراسونيك Wise clean مدل WUC-D10H استفاده شد.
از قسمت بـالاي نمونـه مرجـع و قسـمت پـايين و مركـزي نمونـه آلتراسونيك شده، قطعاتي به ابعاد cm 1×1×1 توسـط اره دسـتيبريده شد. سطح اين نمونه ها ابتدا با كاغذ سـمباده هـاي ضـد آب100، 400، 800 و 1200 تحت عمـل سـمباده زنـي قـرار گرفتـه وسپس با خمير الماسه 1 ميكروني پـوليش شـد . سـطح نمونـه هـايپوليش شده پس از اينكه توسط امواج مافوق صوت تميز شد، در محلول يك درصد حجمي اسيد هيـدروفلوئوريك در آب بـرايمدت 30 ثانيه اچ گرديد. ريزساختار نمونـه هـاي مـذكور ابتـدا بـااســـ تفاده از ميكروســــكوپ نـــ وري (Olympus GX51) در بزرگنمائيهاي مختلف مورد ارزيابي قرار گرفـت . هـدف اصـلياز اين بررسي، پـي بـردن بـه نقـش نـانوذرات بـر انـدازه و شـكلبازوه اي دن دريتي، ف از يوتكتي ك و ديگ ر فازه اي موج ود درريزس اختار آلي اژ م ورد نظ ر اس ت. ب راي بررس ي نح وه توزي ع نانوذرات در زمينه نانوكامپوزيت، ريزساختار نمونه هـاي مختلـف
توس ط ميكروس كوپ الكترون ي روبش ي (VEGA\\TESCAN) مورد بررسي قرار گرفت. بر روي نمونه هـاي پـوليش و اچ شـده، پوششي 10 نانومتري از طلا بـه روش كنـد و پـاش ايجـاد شـد تـانمونه ها تصاوير واضحتري از نانوذرات را ارائه كنند.
بـراي ارزي ابي خـواص مك انيكي از آزمـون ري ز سـختي س نجيويكرز (QUALITEST) استفاده شد. موضع سختي سنجي ناحيه داخل بازوهاي دندريتي در نظر گرفته شد. براي هر نمونه حداقل 5 مرتبه سختي سنجي صورت گرفت. تمامي آزمونها در نيـر وي
98/0 نيوتن و زمان اعمال نيروي 15 ثانيه انجام گرفت.

نتايج و بحث
3-1- توزيع نانوذرات در نانوكامپوزيت ريختگي آنچ ه ك ه مس لم اس ت توزي ع ن انوذرات در زمين ه تح ت ت أثير اتفاقاتي كه در مذاب در حين پراكنده ساختن نانوذرات و قبل از ريخته گري رخ مي دهد و پديـده هـا يي كـه در حـين انجمـاد رخمي دهد، مي باشد.
در خصوص مورد اول مي توان به ته نشين شدن، شـناور شـدن وحتــي كلوخــهاي شــدن اشــاره كــرد. در خصــوص مــورد دوم مهمترين مسأله ميان كنش بين جبهه انجماد و نانوذرات است كه به فاكتورهاي بسياري وابسته است كه از جمله آنها مـي تـوان بـه شكل جبهـه انجمـاد، سـرعت انجمـاد، كسـر حجمـي نـانوذرات،گراديان دمايي و گراديان غلظت عناصر آلياژي در جلوي جبهـهانجماد اشاره داشت [22]. آنچه بديهي است ايـن اسـت كـه اگـرن انوذرات در م ذاب از پراكن دگي مناس بي برخ وردار نباش ند، نمي توان انتظار داشت كه توزيع نانوذرات در نمونه حاصـل شـدهاز انجماد اين مذاب مطلوب باشد.

(الف) تأثير نحوه افزودن نانوذرات به مذاب در شكل (2) تأثير نحوه افزودن نانوذرات به مذاب بر روي توزيع آنها در زمينه كامپوزيتهاي آلتراسونيك نشده نشان داده شـدهاسـت . در تهيـه ايـن تصـاوير از آشكارسـاز الكتـرونهـاي ثانو يـهاستفاده شـده اسـت. همـان طـور كـه مشـاهده مـي شـود، افـزودننانوذرات از طريق پودر آميژان سبب ورود نانوذرات بـه مـذاب ودر نهايت حضور آنهـا در زمينـه نانوكامپوزيـت ريختگـي شـدهاست. همچنين توزيع نانوذرات در زمينـه بـه صـورت يكنواخـتنبوده و علاوه بر نانوذرات مجـزا، خوشـه هـا ي نـانوذرات كـه بـهصورت رشته ها و توده هاي با اندازه در حد يك ميكـرون اسـت،نيز در زمينه حضور دارند.
نكته قابل تأمل عدم وجود مقدار قابل توجـه نـانوذرات در زمينـهنمونه هاي مرجعي است كه از طريق افزودن مستقيم نـانوذرات بـه مذاب بدست آمده اند. اين نتيجه، ناكارآمدي روش ريختـه گـريگردابي را در شكستن و از بين بردن كلوخه هاي نـانوذرات تأئيـدمي كند.
علت اينكه با افزودن نانوذرات به صورت پودر آميژان مي توان به ساخت نانوكامپوزيت دست يافت را اينگونه مي توان بيـان كـردكه در تهيـه پـودر آميـژان از روش آسـياكاري پرانـرژي اسـتفادهشده است، بنابراين در اثر نيروهاي ضربه اي و برشي شديد ناشـياز گلول هه اي آس ياب، خوش ه ه اي ن انوذرات از ب ين رفت ه ونانوذرات به صورت مجزا در زمينه پودر آميـژان توزيـع خواهنـدشد [23]. توزيع يكنواخت نانوذرات در زمينه پودر آميژان سـببافزايش فاصله بين نانوذرات و در نتيجه كاهش نيروي جاذبه بـينآنها خواهد شد [24]. اين موضـوع احتمـال غلبـه نيـروي فـراهمشده توسط همـزن مكـانيكي بـر نيـروي جاذبـه بـين نـانوذرات راافزايش داده و در نتيجه مانع از تشكيل خوشـه هـاي نـانوذرات درهنگام افزودن پودر آميژان به مذاب و پـس از ذوب شـدن ذراتآميژان مي شود. همچنين وجـود عنصـري ماننـد منيـزيم در پـودرآميژان سبب افزايش ترشوندگي نانوذرات توسط مـذاب خواهـد

37340-4275918

)
الف
(

)
الف
(

)
الف
(

)
ب
(

)
ب
(

)
ب
(

)

الف

(

)قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید