تعيين كلاس خورندگي اتمسفري شهر تهران

محمد زينلي1، احسان شفيعي*2، ابوالفضل سليمان آهي3 و عليرضا نصراصفهاني4
1-كارشناس ارشد، دانشكده مهندسي مواد، دانشگاه صنعتي مالك اشتر، اصفهان، ايران
دانشجوي دكتري، دانشكده مهندسي معدن و متالورژي، دانشگاه صنعتي امير كبير، تهران، ايران
كارشناس، دانشكده مهندسي مواد، دانشگاه صنعتي مالك اشتر، اصفهان، ايران
مربي، دانشگاه صنعتي مالك اشتر، دانشكده مهندسي مواد، اصفهان، ايران
* [email protected]
(تاريخ دريافت: 17/08/1390، تاريخ پذيرش: 27/11/1390)

چكيده
در اين تحقيق به تعيين كلاس خورندگي اتمسفري شهر تهران بر پايه اطلاعات محيطي و سرعت خوردگي نمونـه هـاي اسـتاندارد درطي يك سال نمونه گذاري پرداخته شد. بر اين اساس نمونههايي به فرمهاي مسطح و فنري از جنس آلومينيوم، مس و روي تهيه شـدو در بازههاي زماني مشخص، ميزان كاهش وزن آنها ثبت گرديد. همچنين بر اساس استاندارد ايزو 9223 نرخ رسوب آلاينـده هـايكلريدي و سولفوري و مدت زمان خيس بودن طي مدت نمونه گذاري براي پنج نقطه از شهر تهران تعيين شد.

واژههايكليدي:
خوردگي اتمسفري، آلومينيوم، مس، روي، آلايندههاي كلريدي و سولفوري.

1- مقدمه
عبارت »خوردگي اتمسفري« در برگيرنده تخريب سطحي فلزات در معرض هوا ميباشد و به واسطه كاربرد وسـيع فلـزات متـداولدر هواي آزاد، شايعترين نوع خوردگي محسوب ميشود [1-2].
بر همين اساس مطالعات بينالمللي در زمينه هزينههاي خـوردگينشان داده است كه %4-2 توليد ناخالص هر كشور صـرف مقابلـهبا اين نوع خوردگي ميشود [3]. ميـزان مهـاجم بـودن تركيبـاتاتمس فري ب ه 2 روش قاب ل تعي ين اس ت، يك ي ب ا ان دازهگي ري متغيره اي محيط ي و ديگ ري ب ا ان دازه گي ري ن رخ خ وردگي نمونههاي فلزي، نشان داده شـده اسـت كـه روش اول تنهـا جنبـه
تخميني داشته و به دليل عدم ارائه اطلاعات كمـي در بسـياري ازموارد ناكارآمد ميباشد [4]. هر چند نرخ خوردگي اتمسفري بـهفاكتورهاي زيادي وابسته است اما تنها تعداد انـدكي از آن هـا بـرحسب زمان قابل اندازهگيري ميباشند، از جمله آنها ميتوان بـهنرخ رسوب آلايندها، مدت نمونه گـذاري و مـدت زمـان خـيسبودن اشاره كرد [5]. با توجه به اثـر اسـيدي كننـده آلاينـدههـاياتمسفري به خصـوص كلريـدها و دي اكسـيد گـوگرد، افـزايشنرخ رسوب اين مواد منجر به افزايش تخريب ناشي از خـوردگيخواهد شد [6]. البته آلايندهاي اتمسفري ديگري نيز وجود دارند كه مطالعات كمتري بر روي مكانيزم عملشان انجـام شـده اسـت.
كه اين مورد ميتواند يا به دليل خورنـدگي كـم ايـن آلاينـدههـاباشد مانند بسياري از تركيبات آلي، يا عليرغـم قـدرت تخريـببالايشان غلظت پاييني در جو دارند، مانند كلرين [7].
1-1- آلايندههاي محيطي
1-1-1- دي اكسيد گوگرد
دي اكس يد گ وگرد، ب ه عن وان محص ول احت راق س وخته اي فسيلي، نقـش مهمـي را در خـوردگي اتمسـفري در محـيطهـايصنعتي و شهري ايفا ميكند. به واسطه حلاليت بـالا در آب ، ايـنتركي ب تماي ل بس يار زي ادي ب ه تش كيل اس يد س ولفوريك درحض ور لاي هي مرط وب س طحي فل زات دارد. ب ر هم ين اس اس اكسيد شدن دي اكسيد گوگرد بـه يـونهـاي سـولفات در سـطحفلزات طبق واكنش (1) صورت ميگيرد:
SO 2 + O2 + 2e− → SO 42− (1)

الكترونهـاي مـورد نيـاز در واكـنش (1-1) از واكـنش انحلالـيآندي فلز تـأمين مـيشـود . از تشـكيل يـونهـاي سـولفات از دياكسيد گوگرد به عنوان مهمترين عامل سرعت بخشي خـوردگيي اد ش ده اس ت. ب راي آه ن و ف ولاد، حض ور هم ين ي ونه اي سولفات منجر به تشكيل سولفات آهن شده و در نهايت يونهاي سولفات آزاد شده از تشكيل سولفات آهن منجر به ايجـاد حملـهكاتاليتي اتوماتيك بر روي سـطح آهـن مـيشـوند [8]. خاصـيتاس يدي كنن ده دي اكس يد گ وگرد م يتوان د منج ر ب ه اف زايش سرعت خوردگي شود اما ايـن اثـر بـه دليـل محافظـت كننـدگياكسيدها و هيدروكسيدها از مرتبه دوم اهميـت برخـوردار اسـت. در فل زات غي ر آهن ي مانن د روي ني ز ي ونه اي س ولفات نق ش محرك خوردگي را ايفا ميكنند اما فرآيند كاتـاليتي اتوماتيـكبه دليل حضـور اكسـيدها و هيدروكسـيدهاي چسـبنده بـه سـطحبرقرار نخواهد بـود . در مقـادير بيشـتر، سـولفاتهـاي موجـود درلايههاي مرطوب سطحي پيوند قويتري ايجاد كرده و باعث حل شدن فيلم اكسيدي روي سطح خواهند شد كـه ايـن خـود باعـثافزايش سرعت خوردگي خواهد شد [9]. روزن فيلد1 بيـان كـردكه به واسطه حلاليـت بسـيار بـالاي دي اكسـيد گـوگرد (حـدود2600 برابر اكسيژن)، اين تركيب ميتوانـد در منـاطق كاتـدي بـاسرعت بيشـتري نسـبت بـه اكسـيژن كـاهش يابـد و در نتيجـه آنباعث افزايش نرخ حلاليت آندي شود. نقش دي اكسيد گـوگردبه عنوان يك تسريع كننده سرعت خوردگي كاملاً مشهود است.
بر اساس مطالب ذكر شده در استاندارد ايـزو 9225 در ارتبـاط بـااندازهگيري نـرخ رسـوب دي اكسـيدگوگرد بـه روش صـفحاتقليايي، نرخ رسوب دي اكسيد گـوگر د طبـق رابطـه (2) محاسـبهميگردد [10].

m
R(SO2) =

A.t (2)

m : جرم دي اكسيدگوگرد رسوب كرده بر حسب ميليگرم.
A : سطح صفحات قليايي بر حسب مترمربع (منظـور سـطح مـؤثردر تماس با هوا است).
t : مدت نمونه گذاري بر حسب روز.
1-1-2- كلريدها :
شوري اتمسفري در كل منجر به افزايش نرخ خوردگي اتمسفري ميگردد. جداي از نقش نمكهاي رطوبت دوست مانند 2MgCl و NaCl در تشكيل سريعتر فيلم مرطوب سطحي، شركت مستقيم يونهاي كلريد در واكنشهاي الكتروشيميايي نيز بسـيار محتمـلاســـت. از فلـــزات آهنـــي ، عمـــدتاً بيـــان شـــده اســـت كـــه آنيونهاي كلريدي براي تركيب بـا كـاتيونهـاي آهنـي ناشـي ازواكنش آندي، با يونهاي هيدروكسيل در رقابت هسـتند ايـن درحالي است كه تركيبات آهن ـ كلريد عمدتاً ناپايدار بوده و حـلميشوند. امـا در مـورد فلـزات غيرآهنـي ماننـد روي و مـس كـهنمكهـاي كلريدشـان تمايـل كمتـري بـه حلاليـت دارنـد، نـرخخوردگي اتمسفري به ميزان كمتري نسب به آهن و فولاد به نرخ رسوب اين آلاينده وابسته است [11]. بر اساس مطالب گفته شده در استاندارد ايزو 9225 در ارتباط بـا انـدازهگيـري نـرخ رسـوبكلريدها به روش شمع خيس2، نرخ رسوب ذرات كلريـد ي طبـقرابطه (3) محاسبه ميگردد [10].

R(Cl−) =

2(V3 −VV4)AC.A2.t×35.5VT (3)

3V : حجم نيترات جيوه مورد استفاده براي تيتراسيون نمونههـا بـهميليليتر
4 V: حجم نيترات جيوه مورد استفاده براي تيتراسيون نمونـه هـايخام به ميليليتر
VA: حج م محل ـول اس تفاده ش ده ب راي تيتراس ـيون (در اينج ا
10ميليليتر= VA) VT: حجم كل محلول تهيه شده بر حسب ميليليتر
2 C: غلظــــ ت تيتــــ رات بــــ ر حســــ ب مــــ ول در ليتــــ ر
(در اينجا 0075/0 = 2C)
1-2- فلزات مورد آزمايش
1-2-1- مس
مطالعــات بســيار وســيعي بــر روي خــورگي اتمســفري مــس وآلياژهاي آن چه درمحيط بيرون و چـه محـيطهـاي كنتـرل شـدهصورت گرفته است [12]. اين تحقيقات نشان ميدهند كـه رنـگ س طحي تمي ز از م س تح ت ش رايط نمون ه گ ذاري محيط ي از
صورتي روشن به قهوهاي تيـره تغييـر مـيكنـد كـه پتينـا3 ناميـده ميشود. پتينا حاصل از واكـنش شـيميايي مـس بـا مقـادير نـاچيزآلايندههاي اتمسفري به خصوص كلريدها و سولفاتها ميباشـدب ر هم ين اس اس تركي ب پتين ا و ب ه تب ع آن ك اهش وزن نمون ه وابستگي زيادي به شرايط محيطي خواهند داشت [13]. منـدوزا وكوروو4 [14] در اطلاعاتي كه در مورد خوردگي اتمسفري كوبا منتش ر كردن د بي ان نمودن د ك ه خ وردگي اتمس فري م س ب هفاكتورهايي چون مدت زمان خيس بودن و تركيب شيميايي لايه سطحي وابسته است كه اين فاكتورها خود بـه نـوعي بيـان كننـدهمدت اثر لايه سطحي بر روي فلز هستند.

1-2-2- روي
روي به واسطه كاربرد وسيع در صنايع پوشـش دهـي و گـالوانيزهكردن فولادها جهـت جلـوگيري از خـوردگي، اهميـت بسـياريزيادي دارد. خـوردگي اتمسـفري روي بـا تشـكيل سـريع فيلمـينازك از هيدروكسيد روي كه به نظر ميرسد ساختاري متفـاوتدارد، شروع ميشود و به تبع آن فيلمي محـافظ از كربنـات رويپايه 6(Zn5(CO3 )2(OH تشكيل خواهد شد. بر همـين اسـاسدر نمونه گـذاري هـاي طـولاني مـدت روي، تركيبـات متفـاوتي وابس ته ب ه س رعت رس وب آلاين ده ه اي كلري دي و س ولفيدي تشكيل خواهند شد. در محـيط هـاي دريـايي كـه مشخصـه آنهـاميزان بالاي -Cl نسبت به دي اكسـيد گـوگرد مـيباشـد، لايـهاي بــــ ا قــــ درت محافظــــ ت كننــــ دگي كــــ م از كلريــــ د رويZn5Cl2(OH )8.H2O در طــي مــدت نمونــه گــذاريتشكيل ميشود [15].
1-2-3- آلومينيوم
آلومينيوم يكي از فراوان ترين عناصر طبيعـت اسـت و بـه واسـطهخواصي همچون دانسـيته پـايين، مـدول الاسـتيك بـالا، رسـاناييحرارتي و الكتريكي بالا و مقاومت نسـبي بـه خـوردگي كـاربردبسياري در صنايع دارد [16]. در صـورت قرارگيـري آلومينيـوم وآلياژهــايش در معــرض هــواي مرطــوب لكــه هــايي مشــكي وخاكس تري رن گ روي آن ايج اد م يش ود. مي زان اي ن لك هه ا وابستگي چنداني به تركيب فيلم مرطوب سـطحي نداشـته و نـرخلكه دار شدن عمدتاً توسط نرخ نفـوذ اكسـيژن بـه فـيلم مرطـوبس ـطحي كنت رل م ـي ش ـود. البت ه ت ـوافقي جمع ي در م ورد اث ر آلايندههاي محيطي چـون -Cl و 2SO بـر روي آلومينيـوم وجـوددارد. در حضور 2SO بايستي نقش عوامل خورنده ديگر همچـون3O و 2H2O را نيـز در نظـر گرف ت. در مقايسـه ب ا ديگـر فل زات،آلومينيوم سـرعت خـوردگي كمتـري را در هـواي آزاد از خـودنشان ميدهد كه دليل آن را مـي تـوان در تشـكيل لايـه اكسـيديقوي و تقريباً نامحلول آن جستجو كرد. به طوري كـه ذكـر شـدهاست اين لايه اكسـيدي درpH هـا ي 6/8-4 پايـدار خواهـد بـود [9].
1-3- مدت زمان خيس بودن
بر اساس استاندارد ايزو 9223 بيان ميشود كه مدت زمان خـيسبودن عبارت است از تعـداد سـاعاتي از سـال كـه رطوبـت نسـبيبالاي %80 و دما بالايCo0 ميباشد. لازم به ذكر است كه در اين استاندارد تنها اثر متقابل دما و رطوبت نسبي در تعيين مدت زمـ ان خيس بودن در نظر گرفته شـده انـد [4]. ايـن در حـالي اسـت كـهنــايزين زو5 و همكــارانش بــر اســاس مطالعــات آزمايشــگاهيدريافتند كه وجود ذرات نمكي رطوبت دوست و همچنـي ن گـردو غب ار منج ر ب ه تس ريع تش كيل ش بنم ش ده و در نتيج ه آن دررطوبتهاي نسبي كمتر از حد بحراني نيـز احتمـال تشـكيل فـيلممرطوب وجود خواهد داشـت [2]. از ايـن منظـر كـه ايـن پـارامترنقش تعيـين كننـدهاي در فرآينـدهاي خـوردگي الكتروشـيمياييدارد از اهميت بسزايي برخـوردار اسـت [17]. در ايـن تحقيـق بـهتعيين كلاس خورندگي اتمسفري شهر تهران بر پايه اطلاعات محيطـيو سرعت خوردگي نمونههاي استاندارد در طي يك سال نمونه گذاري پرداخته شده است.

2- مواد و روش تحقيق
شهر تهران در 51 درجه و 2 دقيقه تا 51 درجه و 36 دقيقـه طـولش رقي و 35 درج ه و 34 دقيق ه ت ا 35 درج ه و 5 دقيق ه ع رض شمالي قرار گرفته است و ارتفاع آن بين 1800 متـر در شـمال تـا1200 متر در مركز و 1050 متر در جنوب متغير است [18].
نمونه گذاري فلزات آلومينيوم، مس و روي در مركز شهر تهـرانو در منطقه عباس آباد مطابق با استاندارد ايزو 9226 انجام گرديد [19]. همچن ين طب ق اس تاندارد اي زو 9225 نمون ه گ ذاري ب راي ان دازهگي ري دو آلاين ده كل ر و دي اكس يدگوگرد در مرك ز،شمال، جنـوب، شـرق و غـرب تهـران انجـام گرديـد. شـكل (1) موقعيت سايتهاي مزبور را نشان ميدهد. نمونـه هـاي فلـزي بـهصورت مسطح در ابعاد 3×150×100 ميليمتر و تهيه شدند. آناليز شيميايي نمونهها در جدول (1) آمده است. پس از تهيه نمونـه هـادر ابعاد فوق الذكر فرآيند كدگـذاري، آمـاده سـازي سـطحي وشستشوي نمونهها طبق استانداردASTM G1-03 صورت گرفت. شكل (2) نمايي كلي از سايت نمونه گذاري را نشان ميدهد.

شكل (1): موقعيت سايتهاي براي اندازهگيري دو آلاينده كلر و دي اكسيدگوگرد
103632321858

آنگ اه وزن اولي ه آنه ا ب ا اس تفاده از ي ك ت ـرازوي ديجيت ال با دقت 4-10 كيلوگرم اندازهگيري و جهت انتقال به سـايت بسـتهبندي شدند [20]. براي جلـوگيري از تمـاس مسـتقيم نمونـههـاي
فلزي با فلـز سـازنده ميـز و تشـكيل پيـل گـالوانيكي از پايـههـاي تفلوني براي نگه داشتن نمونهها استفاده ميشود. شكل (2): نمايي كلي از سايت نمونه گذاري

جدول (1): آناليز شيميايي نمونهها
Fe% Si% P% %
S Mn% Cu% Al% Zn% Sn% Pb% Mg% Cd% فلز
0/81 0/27 – – 0/074 0/53 94/91 1/82 0/05 0/8 0/46 0/19 آلومينيوم
0/15 0/2 – – 0/03 99/01 0/05 0/015 0/15 0/3 – – مس
– – – – – 0/01 0/39 98/67 – 0/87 – 0/66 روي

نمونههاي مورد استفاده در دورههاي 1، 2، 3، 6، 9 و 12 ماهه بـهتعداد مشخص برداشته شده و پس از شستشو با محلولهـاي ذكـرشده در جدول (2)، ميـزان كـاهش وزن نمونـه هـا ثبـت گرديـد.
اطلاعات سـرعت خـوردگي و كـاهش وزن نمونـههـا بـر اسـاساستاندارد ايزو 9226 در اشكال (3 و 4) نشان داده شدهاند.
همچن ين ب ا اس تفاده از روشه اي گفت ه ش ده در قس مت ه اي (1-1-1) و (1-1-2) نرخ رسـوب كلريـد و دي اكسـيد گـوگرد در 5 نقطه از شهر تهران در زمانهاي مشخص اندازهگيـري شـد. لازم به ذكر است جهت حفظ دقـت و تكرارپـذيري فرآينـد، در تم امي مراح ل س ه نمونـه م ورد آزم ايش ق رار گرفت ه اس ت. اطلاعات مربوط به نرخ رسوب آلايندهها بـه صـورت مقايسـهاي در اش كال (5) و (6)، نش ان داده ش دهان د. ب ا رس م نموداره اي رطوبت نسبي بر حسب ساعت، مدت زمان خيس بـودن در سـالنيز براي شهر تهران تعيين شد.

جدول ( 2-1): محلولهاي شستشو مورد استفاده

دما محلول فلز
800C 200gr CrO3+ 800 gr water آلومينيوم
250C 500gr HCL+500gr Water مس
800C 50ml Phosphoric acid + 20gr CrO3+Water روي

3- نتايج و بحث:
با توجه به اينكه مس در ميان اين سه فلز نجيـب تـر از بقيـه اسـتانتظار ميرود كه كنترل سرعت خوردگي را بـه خـود اختصـاصدهد [5]. اما با توجه به بررسيهاي انجام شـده توسـط مورسـلو وكوروو6 [21]، تشكل سريع لايه محافظ در آلومينيـوم بـه واسـطهواكنش پذيري بالاي آن و همچنين وجود آلايندههاي ديگر از جمله H2S ميتواند منجر به ايجاد اين ناهماهنگي شود.
به اين ترتيب بيشترين سرعت خوردگي در مراحل ابتدايي نمونـهگذاري به ترتيب براي روي، مس و آلومينيوم بـه دسـت آمـد. بـابررســي نمودارهــاي كــاهش وزن و ســرعت خــوردگي كليــه نمونه ها مشاهده ميشود كه با گذشت زمان نمونه گذاري، ميزان كاهش وزن نمونهها افزايش و سرعت خوردگي كاهش مييابـد .
دليل اين امر را ميتـوان بـه تشـكيل بيشـتر لايـههـاي اكسـيدي وهمچنين رسوب بيشتر ذرات آلودگي و گرد و غبار نسبت داد. بـاتشكيل بيشتر لايههاي اكسيدي و با توجه به عدم تمايل زياد ايـنلاي ه در فل زات م ذبور در ج ذب رطوب ت، در نهاي ت س رعتخوردگي به واسطه كم شدن سطح تماس فلـز بـا محـيط كـاهشمييابد. علت افزايش نرخ رسوب دي اكسيد گـوگرد در فصـولس رد س ال را م يت وان در اف زايش اس تفاده عم ومي از وس ايلگرمازاي فسيلي دانسـت . همچنـين نوسـانات نـرخ رسـوب ذرات كلريدي را ميتوان در اثر متقابل شويندگي باران و قدرت انتقال ذرات نمكي توسط باد جستجو كرد [2]. بدين ترتيب علت بيشتر بودن نرخ رسوب دي اكسيدگوگرد در منـاطق جنـوبي تهـران راميتوان فعاليت بيشتر واحد هاي صنعتي در اين منطقه دانسـت . بـاتوجه به محدوده هاي ذكر شده در استاندارد ايـزو 9223 كـلاسنرخ رسوب آلايندهي كلريدي 1S و بـراي آلاينـدهي سـولفوري0P تعيين شد.
همچنين مدت زمان خيس بودن به طور ميانگين براي شهر تهـرانمحيط را براي فلزات مس، روي و آلومينيوم به صـورت تخمينـيدر مح دوده 3τ ب ه دس ت آم د. ج دول (3) ك لاس خورن دگي و قطعي بر اساس ايزو 9223 بيان ميكند.

جدول (3): كلاس خورندگي محيط را براي فلزات مس، روي و آلومينيوم به صورت تخميني و قطعي.
نوع فلز كلاس متغيرهاي محيطي كلاس خورندگي قطعي محيط كلاس خوردندگي تخميني محيط
مس S1,P0,τ3 C2-C3 C3
روي S1,P0,τ3 C2-C3 C3
آلومينيوم S1,P0,τ3 C2-C3 C3

شكل(3): مقايسه كاهش وزن نمونههاي فلزي

شكل(4): مقايسه سرعت خوردگي نمونههاي فلزي
239268215617

شكل (5): نمودار نرخ رسوب كلريد برحسب ماه براي پنج منطقه از شهر تهران
214884236041

شكل (6): نرخ رسوب سولفور برحسب ماه در پنج نقطه از شهر تهران

4- نتيجهگيري:
به ترتيب نرخ خوردگي اتمسفري از روي به مس و آلومينيوم در محيط شهر تهران كاهش مييابد.
نرخ رسوب دي اكسيد سولفور در فصول سرد سال به واسـطهاس تفاده بيش تر س وخته اي فس يلي در وس ايل گرم ازا اف زايش مييابد.
نرخ رسوب دي اكسيدسولفور در مناطق جنـوبي شـهر تهـرانبيشتر از ديگر مناطق به دست آمد.
كلاس نـرخ رسـوب آلاينـدههـاي كلريـدي و سـولفوري بـهترتيب 1S و 0P تعيين شد.
كلاس خورندگي محيط به صورت تخمينـي بـر اسـاس نـرخرسوب آلايندهها و مدت زمان خيس بودن و همچنين به صورت قطعي بر اساس نـرخ خـوردگي اتمسـفري نمونـه هـاي اسـتانداردتعيين شد.
تطابق نسبتاً خـوبي بـين دو روش تخمينـي و قطعـي در تعيـين كلاس خورندگي محيط احساس ميشود.

5- مراجع
Uhligs Corrosion Handbook, 2th Ed. R.Winston Revise,
2000.

N.Xu,L.Zhao,C.Ding, C.Zhang, R.Li, Q.Zhong, Corros.
sci. 44 (2002) 163-170.

M. Natesan, G. Venkatachari, N. Palanis wang, Corros, sci, 48 (2006) 3584-3585.

Corrosion of Metals and Alloys – Corrosivity of
Atmospheres – Classification; ISO 9223; 1992.

J. Morales, F. Diaz, J. Hernandez, S. Gonzales, V. Cano, Corros. Sci, 49 (2007) 526-541.

احسان شفيعي، تعيين خورندگي پالايشگاه آبادان، پايان نامه كارشناسي، دانشكده مهندسي مواد، دانشگاه صنعتي مالك اشتر، 1388.

A.R. Mendoza, A.F. Corvo, Corros Sci. 41 (1999)75.

K. Barton. Protection Against Atmospheric Corrosion, 1976, John Wiley and Sons, London.

S. Syed; Atmospheric Corrosion of Materials; Emirates Journal for Engineering Research, 11 (1), 1-24 (2006).

Corrosion of Metals and Alloys- Corrosivity of Atmospheres- Measurement of Pollution; ISO 9225; 1992
(E).

C. Arroyave, F.A. Lopez, M. Morcillo, Corros. Sci., 37 (1995) 1751.

I.T.E. Fonseca, R. Picciochi, M. H. Mendonca, A.C.
Ramos, Corros. Sci. 46 (2004) 548.

R. Vera, D. Delgado, B. M. Rosales, Corros. Sci. 50 (2008) 1080.

A.R. Mendoza, A.F. Corvo, Corros. Sci. 41 (1999) 75.

D.de la Fuents, J.G. Castano, M. Morcillo, Corros. Sci. 49 (2007) 1420-1421.

E, Aluminum: Prop. And Physical Metallurgy,Metal Park, ASM int., 1984.

C. Corvo, T. Perez, Y. Martin, J. Reyes, L.R. Dzib, J. Gonzalez, A. Castaneda, Corros, Sci, 50 (2008) 206 -207.

محمد زينلي، ابوالفضل سليمان آهي، تعيين خورندگي شهر تهران، پايان نامه كارشناسي، دانشكده مهندسي مواد، دانشگاه صنعتي مالك اشتر، 1389.

Corrosion of Metals and Alloys – Corrosivity of Atmospheres – Determination of Corrosion Rate of Standard Specimens for the Evaluation of Corrosivity; ISO 9226; 1992.

ASTM G01, “Standard Practice for Preparing
Characterization of Atmospheric Test Sites”.

A. Mendoza, F. Corvo, Corros. sci. 42 (2000)
.7411 – 3211

6- پينوشت
Rozenfeld
Wet candle
Patina
Mendoza & Corvo
Naixin Xu 6- Marcillo & Corvoقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید