بررسي تاثير ميزان نقره نفوذي بر روي خاصيت ضد ميكروبي سطح لعاب

فائزه مهدي زاده1*، علي نعمتي2، محمد رضا فاضلي3
كارشناس ارشد، دانشكده مهندسي مواد، دانشگاه آزاداسلامي، واحد علوم و تحقيقات، تهران، ايران
استاد، دانشكده مهندسي و علم مواد، دانشگاه صنعتي شريف، تهران، ايران
استاد، دانشكده داروسازي، دانشگاه تهران، تهران،ايران
* [email protected]
(تاريخ دريافت: 22/01/1390، تاريخ پذيرش: 01/03/1390)

چكيده:
در اين تحقيق تاثير ميزان نقره بر روي فعاليت ضدميكروبي سطح لعاب، به وسيله اعمال پوششي حاوي مقادير مختلفي از نيترات نقره از wt%10 تا wt %50 بر روي سطح لعاب بررسي شده است. نتايج بررسيها نشان دهنده اين مطلب است كه بـا افـزايش ميـزان نيتـرات نقره در پوشش، سطح لعاب حاوي مقادير بيشتري يون نقره ميباشد. با بررسي فعاليت ضد ميكروبي سطح لعاب، مشخص شد كـه سـطحلعاب، با افزايش ميزان نقره در مدت زماني كوتاه (بعد از 2 ساعت) خاصيت ضـد ميكروبـي قـوي را در برابـر بـاكتريهـاي اشرشـياكلي واستافيلوكوك اورئوس نشان ميهد. با استفاده از SEM, XRF حضور نقره و ميزان نقره در سطح لعاب بعد از نفوذ مورد تائيد قرار گرفته
است.

واژه هايكليدي:
ضدميكروبي، نقره، لعاب، نفوذ

1- مقدمه
لعاب به عنوان يـك پوشـش از چنـدين هـزار سـال پـيش بـراي پوشاندن سطح سراميكها استفاده شـده اسـت. ايـن پوشـش بـه صورت يك لايه نازك سطح سراميك را ميپوشاند و علاوه بر اين كه باعث زيبـايي محصـولات سـراميكي مـي شـود پايـداري شيميايي آنها را نيز افزايش ميدهد. با وجود لعاب، سـطح ايـن محصولات جذب آب نداشته و داراي سطح صافي است كه بـه راحتي قابل تميز كردن است. از طرفي بـه خـاطر وجـود لعـاب، سطح محصول كمتر دچار صدمه و يا آسـيب خواهـد شـد . ايـن محصولات در بخشهاي مختلفي مانند مصارف خانگي، هتلها، بيمارستانها و … به طور گستردهاي استفاده ميشوند. بـه همـين جهت نياز است كه متناسب با محيط مورد مصرف، سطح لعاب ويژگي خاصي داشـته باشـد. در همـين راسـتا محققـين سـاخت لعابهاي با خواص فيزيكي و شيميايي مختلفي ماننـد خاصـيت ضد سايش، ضد خوردگي، ضد ميكروبي و … را آغاز كردهانـد [1-2]. براي ساختن لعابهاي آنتي باكتريال از فلزات مختلفي به عنوان عامل ضدميكروبي استفاده شده است. از ميان اين فلزات، ميتوان به نقره، طلا، روي، جيوه اشاره كرد. اما نقره و تركيبات آن بـه عنـوان عامـل ضـد ميكروبـي قـوي قـادر بـه مقابلـه بـا ميكروارگانيسمها و مانعي براي رشـد و تكثيـر آنهـا اسـت، در زمينههاي مختلف مورد استفاده قرارگرفته است [3-4].
چندين نظريه براي تشريح نحوه ممانعت يون نقره در برابر تكثير باكتريها پيشنهاد شده است. در ميان اين نظريات، بيان شده كه بار مثبت نقره يك عامل مهم براي خاصـيت ضـد ميكروبـي آن مـي باشـد . زيـرا يـون هـاي نقـره بـا بـار مثبـت در اثـر جاذبـه الكترواستاتيكي جذب غشاء سلولي باكتري كه داراي بار منفـي است ، خواهند شد [5 -6 ]. از طرف ديگر يونهاي جذب شده به سطح سـلول بـا گـروه هـاي SH آنـزيم هـا و پـروتئين هـا وارد واكنش شده و در نهايت منجر به غير فعـال شـدن پـروتئين هـا و اختلال در عملكرد DNA ميشوند [7].
تمامي اين پديدهها باعـث صـدمات برگشـت ناپـذير و يـا حتـي مرگ ميكرو ارگانيسمها خواهد شد. لعابهـاي آنتـي باكتريـال عمدتاً به وسيله تركيب كردن مواد ضدميكروبي با دوغاب لعاب و اعمال آن بر روي بدنه سراميكي ايجاد شدهاند. امـا از معايـب اين روش اين است كه خاصـيت ضـد ميكروبـي لعـاب متـاثر از فرآيند پخت لعاب ميباشد. بدينصورت كه با توجـه بـه اينكـه دماي ذوب نقره در مقايسه با دماي پخت لعاب، پائينتـر اسـت، در حين فرآيند پخت لعاب، نقره به عنوان ماده ضد ميكروبي در اثر دماي بالا در درون لعاب حل شده و يـا حتـي گـاهي تبخيـر خواهد شد. به علاوه وجود نقره در درون دوغـاب لعـاب باعـث كاهش پايداري لعاب شـده كـه نيـاز اسـت ، لعـاب مـدت زمـان طولانيتري را تحت حرارت قـرار گيـرد كـه ايـن خـود باعـث كاهش بيشتر خاصيت ضد ميكروبي لعاب خواهد شد. بر همـين اساس در اين مقاله از روش پوشش كلوئيدي براي نفوذ نقره بـر روي سطح كاشي لعاب دار و ايجاد خاصيت ضـد ميكروبـي بـر روي سطح آن استفاده شده است.
هدف از استفاده از روش پوشـش كلوئيـدي، عـلاوه بـر برطـرفكردن معايب ذكـر شـده در بـالا، ايجـاد حـداكثر خاصـيت ضـدميكروبي با حداقل ميزان ماده ضد ميكروبي بوده اسـت . زيـرا درصورت تركيب ماده ضد ميكروبي با دوغاب لعـاب و اعمـال آنبر روي بدنـه، حجـم زيـادي از مـاده ضـدميكروبي در لايـههـايزيــرين لعــاب (نزديــك بدنــه ) كــه تــاثيري بــر روي خاصــيت
ض دميكروبي ن دارد، ق رار م يگي رد. در ص ورتيك ه در روش پوششدهي ميتوان اين عيب را نيز مرتفع نمود.
روشهاي متعددي براي پوششدهي بـر روي لعـاب وجـود داردكه از جمله آنها ميتوان به روشهاي سـل – ژل، رسـوب از فـازمايع و.. اشاره كرد. اما روش بكار گرفته شده عـلاوه بـر ايـن كـهروشي سادهتر و عمليتر نسبت به روشهاي ذكـر شـده اسـت ازلحاظ اقتصادي نيز مقرون به صرفهتر ميباشد.

2- مواد و روش تحقيق
2-1- آماده سازي زير لايه
در اين مقاله كاشي لعاب دار به عنـوان زيـر لايـه انتخـاب شـده اسـت. پـس از تهيـه دوغـاب لعـاب معمـولي بـه روش متـداول، دوغاب بر روي بدنه سراميكي اعمال شده است. پس از خشك شدن لعاب در دماي ºc5±100 نمونهها در دماي ºc 5±1030 به
مدت 45 دقيقه پخت ميشـوند . پـس از ايـن، نمونـه هـا بـه ابعـاد mm4 ×50 ×50 برش زده شده و سطح آنها توسـط آب مقطـر كاملا شسته و خشك ميشود.
2-2- نفوذ عنصر نقره
براي نفوذ نقره بـر روي سـطح لعـاب روشهـاي مختلفـي وجـوددارد. اما از آنجائيكه روش پوشش كلوئيـد ي، روشـي سـادهتـر ، كم هزينه و عمليتر براي نفوذ نقـره اسـت. در ايـن مقالـه از ايـنروش براي نفوذ عنصر نقره استفاده شده است.
براي تهيه پوشش، نيترات نقره را بـه همـراه اكسـيد روي،CMC (كربوكسي متيل سلولز)،گليسيرين وآب به مدت 10 دقيقه با هم مخلوط نموده تا يك پوشش كاملا هموژن حاصل شود و سـپس بر روي سطح لعاب كه از قبل تميز شده اعمال ميگـردد . بعـد ازاعمال پوشش، نمونـه هـا در دمـاي ºc5±100 خشـك شـده و درح دود 30 دقيق ه دردم اي ºc600 تح ت عملي ات حرارت ي ق رار ميگيرند. بعد از عمليات حرارتي، سطح نمونهها 3 مرتبـه بـا آبمقطر شستشو شده تـا مـواد زائـد بـاقي مانـده از پوشـش بـر رويسطح لعاب كاملا پاك شود. بعد از خشـك شـدن سـطح لعـاب، مراحل تهيه لعاب آنتي باكتريال به پايان ميرسد.
در اين تحقيق براي بررسي تاثير ميزان نقره بر روي خاصيت آنتي باكتريالي سطح لعاب، 3 گروه نمونه با اعمال مقـادير مختلفـي ازماده ضد ميكروبي (نيترات نقره) در پوشش، تهيه شـده اسـت. بـه
بررسـي تـاثير ميـزان

جهت بررسي تاثير ميزان مـاده ضـد ميكروبـي بـر روي خاصـيتضدميكروبي سطح لعاب، در اين روش تمامي مراحـل تهيـه در 3 گروه نمونه يكسان در نظر گرفته شده است. اسامي 3 گروه نمونه با توجه به ميـزان نيتـرات نقـره در پوشـش كلوئيـدي بـا حـروف (H, M, L) نام گذاري شدهاند (جدول (1)).

جدول (1): دما و زمان عمليات حرارتي و ميزان ماده ضد ميكروبي 3
گروه از نمونهها
ميزان ماده
ضدميكروبي زمان عملياتحرارتي (min) دماي عمليات
حرارتي(ºC ) نمونه
٪50 30 600 ºC H
٪30 30 600 ºC M
٪10 30 600 ºC L

2-3- آزمون ضد ميكروبي
ابت دا نمون هه ا در درون ات وكلاو در دم اي ºC200 ب ه م دت 2 ساعت استريل شـده و كلـونيهـايE.Coli وS.aureus بـر رويمحيط كشت در دماي ºC 37 براي مدت 24 سـاعت كشـت دادهشدند. نمونههاي استريل شـده در درون پليـت هـاي اسـتريل قـرارم يگيرن د. س پس100 ميكروليت ر از محل ول س رم فيزيول وژي و باكتري با غلظت cfu/ml 108 به صـورت قطـرهاي بـرروي سـطحلعاب قرار ميگيرد.
نمونهها در دماي ºC 37 در طي مـدت زمـانهـاي م تفـاوت 1، 2، 3،.. ،6 ساعت در درون انكوباتور قرار مـي گيرنـد . بعـد از سـپريشدن مدت زمانهـاي قيـد شـده ، قطـره حـاوي بـاكتري از رويسطح نمونهها به وسيله 5 ميليليتـر محلـول فسـفات بـافر (PBS ) شسته ميشود و در درون پليت استريل ريخته ميشـوند . سـپس 1 ميليليتر از محلول شسته شـده را در درون محـيط كشـت پخـشنموده و در دماي ºC 37 به مدت 24 سـاعت در درون انكوبـاتورقرار داده ميشود. بعد از گذشت 24 ساعت تعـداد بـاكتريهـايزنده كه در درون محيط كشت رشد كردهاند، شمارش ميشـود .
براي هر گروه از نمونهها و براي هر مدت زمان يك نمونه شـاهد(نمونهاي كه اثر ضد ميكروبي ندارد) به جهت مقايسه روند رشـدباكتري در نظر گرفته شده است.

3- نتايج و بحث
براي يافتن دمـاي بهينـه عمليـات حرارتـي، نمونـه هـارا در دمـاي ºC800 و ºC600 تحت عمليات حرارتـي قـرار داده مـيشـود . بـاانجام تست ضد ميكروبي در شرايط كاملا يكسان و بررسي نتايج حاصل از آن مشخص شده كه علاوه بر اين كه نتايج دسـتخوشتغيير نشده، بلكه كيفيت سطحي لعاب نيز بااعمـال دمـاي ºC800 كاهش يافته است. به همين جهت دماي ºC600 رابه عنوان دماي عمليات حرارتي بهينه انتخاب گرديد. درشكل (1و2) نتايج تست ميكروبي نمونه H را كه در دو دماي مورد نظر عمليـات حر ارتـيشده، به ترتيب در برابر دوبـاكتري S.aureus وE.coli نشـان دادهشده است. همانطور كه در تصاويركاملا واضـح اسـت نمونـهH در برابر هر دو باكتري ودرهردو دماي عمليات حرارتي به خوبي عمــل كــرده ودرمقايســه بــا نمونــه شــاهد ((b 1و(b) 2تمــامي ميكروارگانيسمها رااز بين برده است.

Ha
شكل(1): نتايج تست آنتي باكتريال: ) نمونه در دماي عمليات حرارتي b ،600 ºC) نمونه شاهد و c) نمونه H در دماي عمليات حرارتي ºC 800 در
برابر باكتري استافيلوكوك اورئوس در غلظت cfu/ml 108

شكل(2): نتايج تست آنتي باكتريال: a) نمونهH در دماي عمليات حرارتي b ،600 ºC) نمونه شاهد و c) نمونه H در دماي عمليات حرارتي ºC 800 در
برابر باكتري اشرشياكلي در غلظت cfu/ml 108

با اعمال پوشش بر روي سطح لعاب و عمليـات حرارتـي آن در دماي ºC600، ايـن احتمـال وجـود دارد كـه يـون نقـره حاصـل ازتجزيه نيترات نقره در درجه حرارت حـدود ºC500 -300، بـا يونهاي موجود در لعاب مانند سديم كه با اكسيژنهاي غير پـل زن اتصال ضعيفي دارند، تبادل شود و در سطح لعاب نفوذ كند. با وجود يون روي در كنار يون نقره، اين يون نقره اسـت كـه بـا يون سديم تبادل ميكند زيرا نقره دماي ذوب پائينتري از روي داشته و نفوذ آن به سطح لعاب سريعتـر صـورت مـي گيـرد . در ضـمن انـرژي آزاد بـراي تبـادل بـين سـديم و نقـره در حـدود KJ/equiv 6- است، در حاليكه اين انرژي براي تبادل بين سديم و روي در حدود KJ/equiv 03/2 مـي باشـد، بـه همـين جهـت
تبادل + Na+-Ag با انرژي كمتر و نفوذ سريعتر محتملتر خواهد بود [8].
از حضور نقـره بـر روي سـطح لعـاب مشـاهده شـده شـكل (c)3 در صـ ورتي كـ ه در نمونـ ه شـ اهد، پيـ ك واضـ حي مشـ اهده
آناليز SEM بر روي نمونه H كه براي نفوذ نقره در دماي ºC600 به مدت 30 دقيقه عمليات حرارتي شده و نمونه شاهد انجام شـدهاس ت. در ش كل (3 و4) تص وير EDAXوMAP ب ه ترتي ب از سطح نمونهH ونمونه شاهد نشان داده شده است. همانطـور كـهدر تصاوير مشخص است با توجه به نتايج آناليز EDAX حضـورنقره بر روي سطح نمونه H كاملا واضح است. زيرا پيك حاصـلسه نقطه، در يـك رنـج مـيباشـد . درواقـع نتـايج ايـن آنـاليز هـمصحتي بر توزيع يكنواخت نقره برروي سطح لعاب دارد.

EDAX c MAP (b SEM (a شكل(3): تصوير ، تصوير ، ) تصوير از سطح
نمونه H
464058316953

نميشود شكل (c)4. در تصاوير MAP نقاط قرمز رنگ كه نشان دهنده حضور و توزيع نقره بـر روي سـطح نمونـه اسـت بـه طـورك املاً يكنواخ ت ب ر روي س طح لع اب توزي ع ش ده اس ت . در صورتي كه اين نقاط قرمز رنگ بر روي سـطح نمونـه شـاهد كـهتحت نفـوذ نقـره قـرار نگرفتـه، مشـاهده نشـده اسـت. بـا مقايسـهتصاوير SEM نمونه H و شاهد كاملا واضح است كه سطح لعاب بعد از نفوذ دچار صدمه و يا آسيب نشـده اسـت و كيفيـت خـودراحفظ كرده است. شكل ((a3 و (a)4. بـراي بررسـي بيشـتر ايـنمطلب، از 3 نقطه مختلف بر روي سطح نمونـهH آنـاليزEDAX نيز انجـام شـدكه نتـايج آن درشـكل (5) نشـان داده شـده اسـت.
همانطور كه در تصوير مشخص اسـت عـلاوه بـر اثبـات حضـورنقره بر روي سطح لعاب، كاملا واضح است كه ميزان نقره دراين

شكل(4): (a تصوير(b ،SEM تصوير c ،MAP)تصوير EDAX از سطح نمونه شاهد
بررسـي تـاثير ميـزان

شكل(5) : نتايج آناليز EDAX از 3 نقطه مختلف بر روي سطح نمونه H
براي ارزيابي ميزان نقره نفوذي در سطح لعاب، نمونـه هـا تحـت آناليز XRF قرار گرفتند. نتايج اين آنـاليز در جـدول (2) نشـان داده شده است. همانطور كه انتظار ميرفت بر روي سطح لعابي با پوشش حاوي نيترات نقره بيشـتر ، ميـزان عنصـر نقـره بيشـتري مشاهده شد. در واقع ميزان نقره بـر روي سـطح لعـاب نمونـه H بيشتر از دو نمونه ديگر است. زيرا پوشش اعمـال شـده بـر روي سطح اين نمونه، حاوي نيترات نقره بيشـتري از دو نمونـه ديگـر است.
جدول (2): ميزان نقره شناسايي شده توسط XRF در 3 گروه نمونه
نمونه ميزان نقره شناسائي شده
روي سطح لعاب (g) درصد وزني نيترات نقره در پوشش
H 2/45 ٪50
M 1/5 ٪30
L 0/6 ٪10

3-1- تاثير ميزان نقره بر روي خاصيت آنتي باكتريال فعاليت ضد ميكروبي نمونهها به شدت متاثر از ميزان نقره نفـوذيبر روي سطح لعاب است. فعاليت ضد ميكروبي نمونهها بـه روشDrop test در برابر دو بـاكتريE.coli, S.aureus ارزيـابي شـدهاست. شكل (6) نتايج نمونههـايH, M, L) ) را در برابـر ايـن دوباكتري نشان ميدهد. كاملا واضح است كه نمونههاي ذكر شـدهعلي رغم اين كه حاوي مقـادير مختلفـي از مـاده ضـد ميكروبـيميباشند. پس از سپري شدن 1 سـاعت از تمـاس سـطح لعـاب بـاب اكتريE.coli تع داد ميكروارگانيس ـمه ـا را تقريب ـا ب ه ص ـفر رس اندهان د ش كل ((a 6. در حاليك ه در براب ر ب اكتري S.aureus نمونههاي (H, M) پـس از 1سـاعت تمـاس و نمونـهL پـس از 3 ساعت قادر به از بين بردن تمامي ميكروارگانيسـم هـا شـده اسـت ش كل ((b 6. عل ت اي ن تف اوت در نت ايج، ب ه جه ت تف اوت در ساختار اين دو بـاكتري اسـت. درواقـع بـاكتريS.aureus داراي ساختاري با ديواره سلولي ضخيمتر از بـاكتريE.coli مـي باشـد .
بنابراين باكتري S.aureus نسـبت بـهE.coli در برابـر عامـل ضـدميكروبي مقاومت بيشتري از خود نشان خواهـد داد. علـت ديگـراين تفـاوت بـه ميـزان مـاده ضـدميكروبي مربـوط اسـت. زيـرا بـاافزايش ميزان ماده ضد ميكروبي، ميزان نفوذ نقره به سـطح لعـاببيشتر شـده و در صـورت تمـاس سـطح لعـاب بـا بـاكتري مقـداربيشتري يون نقره نفوذي به ديواره سلولي باكتري حمله مـي كننـدكه با وجود ضخامت بيشتر، اما به جهـت ميـزان بيشـتر مـاده ضـدميكروبي، ديواره سلولي سريعتر متلاشي شـده و منجـر بـه مـرگميكروارگانيسمها خواهد شد [5]. در صورت كاهش ميزان مـادهضد ميكروبي شدت حمله به ديواره سلولي كاهش يافته و مـدتزمان متلاشـي شـدن ديـواره سـلولي و مـرگ بـاكتري بـه تـاخيرخواهد افتاد. در نمونه ((H, M كه ميزان ماده ضدميكروبي بيشـتراست. در برابر هر دو باكتري علـي رغـم متفـاوت بـودن سـاختارآنها، نتايج يكساني مشاهده ميگردد. اما در نمونه L كـه ميـزانماده ضد ميكروبي كمتر بوده عامل متفاوت بودن ساختار باكتري بر ميزان ماده ضد ميكروبي غلبه كرده و نمونه L در برابر باكتري S.aureus پس از سپري شدن مدت زمان بيشتري نتايج مشـابه دونمونه ديگر داشته است.

شكل (6): درصد خاصيت ضد ميكروبي نمونهها در برابر باكتري E.coli (a،
S.aureus (b

4- نتيجه گيري
روش پوشش كلوئيدي، روشي كـم هزينـه، قابـل تكـرار و سـادهبراي ايجاد لعابهاي آنتي باكتريال است. با استفاده از اين روش خاصيت ضد ميكروبي قوي در مقابل هـر دو بـاكتري بـا غلظـت cfu/ml 108 در سطح لعاب ايجاد شده و باعث صـرفه جـويي درمصرف ماده ضدميكروبي و كاهش هزينـه توليـد شـده اسـت. بـااعمال اين روش و نفوذ نقره در دما و زمان مشـخص ، هـيچ گونـهصدمه يا آسيبي به سطح لعاب وارد نخواهد شد.
با توجه به نتايج SEM كاملا واضح است كه نفوذ بر روي سـطحلعاب به خوبي صورت گرفته و ماده ضد ميكروبي به طور كـاملاً يكنواخت بر روي سطح لعاب توزيع شده است.
فعاليت ضد ميكروبي سطح لعاب با مقادير مختلـف نقـره نفـوذي مورد مطالعه قرار گرفت. فعاليت ضد ميكروبي نمونهها به شـدتمتاثر از ميزان نقره نفوذي بر روي سطح لعاب است. فعاليت ضـدميكروبي نمونهها با افـزايش مـدت زمـان تمـاس سـطح لعـاب بـاباكتري و ميزان ماده ضد ميكروبي افزايش خواهد يافت.
براي مثال هنگاميكه ميزان ماده ضد ميكروبي از wt٪10 به wt٪ 50 افزايش مـي يابـد، مـدت زمـان لازم بـراي از بـين بـردن تمـامميكروارگانيسمهاي باكتري S.aureus از 3 سـاعت بـه 1 سـاعتكاهش خواهد يافت. نمونههاي (H, M, L) فعاليت ضد ميكروبي خيلي قوي را در برابر هر دو باكتري نشان دادهاند.
تفاوت فعاليت ضد ميكروبي نمونه L در برابر بـاكتريS.aureus در مقايسه با نمونه (H, M) به جهت متفـاوت بـودن سـاختار ايـنباكتري و ميـزان مـاده ضـد ميكروبـي در سـطح لعـاب مـيباشـد .
فعاليت ضد ميكروبي مطلـوب حتـي بـاكمترين ميـزان مـاده ضـدميكروبي در برابر هر دو باكتري ايجاد شده است.
بررسـي تـاثير ميـزان

5- مراجع
Oku, “Anti-bacterial and Anti-Fungal Glaze Composition for Ceramic Products”, United States Patent, Vol. 5, 807, 641, 1998.

S-Q SUN*, B SUN, WENQIN ZHANG and D WANG” Preparation and Antibacterial Activity of Ag–TiO2 Composite Film by Liquid Phase Deposition (LPD) Method”, Indian Academy of Sciences, Vol. 31, pp. 61–66, 2007.

Elsome AM, Hamilton-Miller JM, Brumfitt W, Noble WC ،”Antimicrobial Activities in Vitro and in Vivo of
Transition Element Complexescontaining Gold (I) and Osmium (VI)” J Antimicrob Chemother, Vol. 37, pp. 9118, 1996.
Lansdown AB, “Silver in Health Care: Antimicrobial Effects and Safety In Use”, Curr Probl Dermatol, Vol. 33, pp. 17-34, 2006.

Q.L.Feng, J.Wu, G.Q.Chen, F.Z.Cui, T.N.Kim and
J.O.Kim, “A Mechanistic Study of the Antibacterial Effect of Silver Ions on Escherichia Coli and Staphylococcus Aureus”, Biomed Mater, Vol. 52, pp. 662-668, 1999.

J.S.Kim and E.Kuk, “Antibacterial Effects of silvernanoparticles”,Nanomedicine:Nanotechnology,Biolo gy, and Medicine, Vol. 3, pp. 95-101, 2007.

Lu Lv, Yiqun Luo, Wun Jern Ng and X.S. Zhao,
“Bactericidal Activity of Silver Nanoparticles Supported on Microporous Titanosilicate ETS-10”, Microporous and Mesoporous Materials, Vol. 120, pp. 304–309, 2009.

Top A and U lku S, “Silver, Zinc, and Copper Exchange in a Naclinoptilolite and Resulting Effect on Antibacterial Activity”, Applied ClaySci, Vol. 27, pp. 13- 19, 2004.

6- پي نوشت
١ – Cfu/ml: ميزان کولنی تشکيل شده در هر ميلی ليترقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید