تاثير عمليات حرارتي بر ريزساختار و خواص مكانيكي پوشش فولاد زنگ نزن L316 ايجاد شده به روش پاشش شعلهاي

مصطفي خديوي*1، علي شفيعي2
كارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آباد، باشگاه پژوهشگران جوان، نجف آباد، اصفهان، ايران
دانشيار، دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان، ايران
* [email protected]
(تاريخ دريافت: 03/12/1389، تاريخ پذيرش: 18/02/1390)

چكيده
در اين پژوهش، تاثيرعمليات حرارتي در دماهاي مختلف برروي ريزساختار و خواص مكـانيكي پوشـش فـولاد زنـگنـزنL 316، مورد مطالعه قرار گرفت. نمونههاي پوشش داده شده، در سه دماي800 ، 950 و1150 درجه سانتيگـراد تحـت عمليـات حرارتـي، قرار گرفتند. بررسيهاي ساختاري توسـط ميكروسـكوپ الكترونـي روبشـي (SEM) و آنـاليز پـراش پرتـو ايكـس (XRD) بـر روي نمونههاي پوشش داده شده، قبل و بعد از انجام عمليات حرارتي، انجام گرفت. تاثير فازهاي تشكيل شده در پوشش پاشـش شـعلهاي بر خواص مكانيكي پوشش، قبل و بعد از انجام عمليات حرارتي، توسط آزمون چسبندگي و آزمـون ريزسـختي مـورد ارزيـابي قـرارگرفت. نتايج نشان ميدهد، انجام عمليات حرارتي بر روي پوششهاي ايجاد شده در دماهاي800 و 950 درجه سـانتي گـراد باعـث افزايش مقدار استحكام چسبندگي و ريزسختي پوشش ميگردد. اين مطلب نشان دهنـده بهبـود ريزسـاختار پوشـش بعـد از عمليـات حرارتي در دماهاي800 و 950 درجه سانتيگراد، افزايش درصد فازهاي بـين فلـزي و تشـكيل پيونـدهـاي متـالورژيكي در پوشـش ميباشد. اما با افزايش دماي عمليات حرارتي به بيشتر از 950 درجه سانتيگراد، منجر به افت شـديد خـواص مكـانيكي در پوشـشميگردد. افت شديد خواص مكانيكي در1150درجه سانتيگراد ناشي از رشد دانهها ميباشد.

واژههايكليدي:
پاشش شعلهاي، عمليات حرارتي و ريزساختار.

1- مقدمه
فولادهاي زنگ نـزن آسـتنيتي بـه دليـل مقاومـت عـالي در برابـر خـوردگي و خـواص مكـانيكي مناسـب در دمـاي بـالا كـاربرد گستردهاي در صـنايع هسـته -اي، نفـت، پتروشـيمي و نيروگـاهي دارا ميباشد [1]. لذا فولادهاي زنگ نزن يكي از مهمترين مـوادجهت ماده پوشش بـ هشـمار مـيرونـد . خـواص تشـكيل شـده درپوشش پاشش شعلهاي بستگي شديدي با ريزساختار بوجود آمده در حين فرايند اسپري حرارتـي دارد . فـاز هـاي مختلفـي از جملـهفازهاي اكسيدي، فازهـاي بـين فلـزي و ناخالصـيهـا در سـاختار ميكروســكوپي پوشــش پاشــش شــعلهاي تشــكيل مــي گردنــد.
ريزســاختار شــامل فازهــاي اكســيدي باعــث كــاهش خــواصمكانيكي و ريزساختار شـامل فازهـاي بـين فلـزي باعـث افـزايشخواص مكانيكي پوشش ميشوند [2]. لـذا بـراي بهبـود و بهينـه سازي خواص پوششهاي اسپري حرارتي معمولا عمليات ثانويه پيشنهاد ميگردد. اين عمليات شامل يك يا تركيبي از فرايندهاي اصلاح سطحي توسط ليزر، عمليات حرارتـي، سـنگ زنـي و يـا پوليش كاري سطحي هستند [3 – 4]. بنابراين مطالعه و بررسي اثر عمليات حرارتـي بـر روي پوشـش هـاي پاشـش شـعلهاي، بـراي رسيدن به پوششهايي با تركيبات بين فلزي، امري اجتناب ناپذير است.
در فرآيندهاي پاشش شعلهاي ابتدا ماده مصرفي پوشش به تفنگ پاشش تغذيه ميشود، سپس بـا صـرف انـرژي بـهصـورت ذ رات مذاب يا نيمه مذاب درآمده و سپس با سـرعت در محـدوده بـينm/s 400-30 به زير لايه برخـورد مـي كننـد . ايـن ذرات در اثـر برخورد پهن شده و بـا سـرعتي در حـد كسـري از ثانيـه منجمـد ميشوند. در نتيجه تماس نزديكي بـين ذرات و سـطح زيـر لايـه برقرار ميشود [5]. نوع پيوند ايجاد شده به عوامل متعـددي نظيـردما، انرژي جنبشي ذرات، جنس پوشش، جنس زير لايـه، ميـزانزبــري ســطح و… بســتگي دارد [6 – 7]. پوشــش ايجــاد شــدهويژگيهاي سطح را بهبود ميبخشـد ولـي بـر خـواص و سـاختارقطعه تأثير چنداني نميگذارد.
بهطور كلي تحقيقـات متعـددي بـه مطالعـه و شـناخت سـاختما ن ميكروس كوپي تش كيل ش ده و روشه ايي جه ت جل وگيري از تشكيل فازهاي اكسيدي در پوشش پاشش شعلهاي پرداخته شـدهاست كه نتايج آنها نشان ميدهد با انتخاب صحيح فاصله اسپري و ك اهش ض خامت پوش ش پاش ـش ش علهاي، مق ـدار فازه اياكسيدي در پوشش كاهش يافته و بيشترين مقدار سختي حاصـل م يش ود [8]. در اي ن پ ژوهش، اث ر عملي ات حرارت ي ب رروي تغييرات فازي، ساختاري و خواص مكانيكي پوششهاي پاشـششعلهاي قبل و بعد از انجام عمليات حرارتي، مورد ارزشيابي قرار گرفت. نمونههاي پوشش پاشـش شـعلهاي، در سـه دمـاي 800، 950 و1150 درجـه سـانتيگـراد تحـت عمليـات حرارتـي قـرارگرفتن د. س پس بررس يه اي سـاختاري توس ط ميكروس كوپالكتروني روبشي و آناليز پراش پرتو ايكـس بـر روي نمونـه هـايپوششي، قبل و بعد از انجام عمليـات حرارتـي انجـام گرفـت . در نهايت تاثير فازهاي موجود در پوشش پاشش شعلهاي قبـل و بعـداز انجام عمليات حرارتـي بـر خـواص مكـانيكي پوشـش پاشـششعلهاي، توسط آزمون استحكام چسبندگي و آزمـون ريزسـختيمورد ارزيابي قرار گرفت.

2- مواد و روش تحقيق
در ايـن تحقيـق بـهمنظـور اعمـال پوشـش پاشـش شـعلهاي ابتـدازيرلايههايي از جنس فـولادST37 تهيـه شـد. همچنـين از پـودرفولاد زنگ نزن L 316 جهت ماده پوششـي اسـتفاده گرديـد . در جدول شماره (1) تركيب شيميايي فولاد زنگ نزن L 316 آورده شده است. قبل از اعمال پوششها، آماده سـازي سـطح نمونـههـاانجام گرفت.
به منظور از بين بردن مناطق نوك تيز مانند لبهها و گوشـههـا كـهدر هنگام برش بر روي سطح نمونهها ايجاد شدهاند. همچنـين بـهمنظور كنترل دقيق ابعاد نمونـه هـا، سـطح نمونـههـا ماشـينكـاريگرديدند. از سنباده زنـي بـراي ايجـاد سـطحي يكنواخـت، پـاكسازي اكسيدها و ساير آلودگيهاي ممكن نيـز اسـتفاده گرديـد.
همچنين جهت ايجاد زبري مناسب، سطح زيرلايه، توسـط ذراتآلومينا به ابعاد μm 250 تحت فشار هـوايbar 6 و زاويـه حـدود90 درجه تحت ماسه زني قرار گرفت و سپس سطح آن بـا اسـتنشس ته ش د. در نهاي ت ب ا اس تفاده از فرآين د پاش ش ش علهاي، پوششهايي بر روي زيرلايه از جنس فولاد ST37 تهيه گرديـد .
پارامترهاي پاششي استفاده شده در ايـن پـژوهش در جـدول (2) آورده شدهاست.

بـه منظـور تكميـل واكـنش ايجـاد تركيبـات بـين فلـزي در پوششهـاي پاشـش شـعلهاي، پوشـش هـا در دماهـاي 800 ، 950 و1150 درجه سانتيگراد تحت عمليات حرارتي بـه مـدت يـك ساعت قرار گرفتند. نمونهها در فويل فولادي قرار داده شد، تا از اكسيد شدن پوشش جلوگيري شود.
به منظـور شناسـايي و ارزيـابي فازهـاي تشـكيل شـده در پوشـش پاشش شـعله اي از دسـتگاه پـراش پرتـو ايكـس(XRD) اسـتفادهگرديد. آزمون پراش پرتو ايكس با دسـتگاه پـراش پرتـو ايكـسزيمــنس مــدلD500 تحــت ولتــاژKV 40 و جريــان mA 20 صورت گرفت. در تمـام آزمـايشهـا از اشـعه ايكـسCu kα بـاطـ ول مـ وج A ° 54/1 اسـ ـتفاده شـــد . شناسـ ايي ســـاختمانميكروســكوپي پوشــش پاشــش شــعلهاي بــه توســط دســتگاهميكروسـكوپ الكترونـي روبشـي LEO 435 VP (SEM) انجـامشد. همچنين جهت بررسي خواص مكانيكي پوششها از آزمون ريزسختي استفاده گرديد.

جدول (1): تركيب شيميايي فولاد زنگنزن L316 استفاده شده براي پوشش و اندازه دانه آن.(درصد وزني)

اندازه دانه N Ni Mo Cr P Mn Si C

45-25μm 0/11 12 2/5 17 0/045 2 1 0/030

جدول (2): پارامترهاي پاششي جهت اعمال پوشش فولاد زنگنزن L 316.
فاصله پاشش فشار اكسيژن فشار استيلن اكسيژن/ اسيتلن
10 -15cm 2atm 1atm 1/3
ان دازهگي ر ي ريزس ختي ب ر روي پوش شه ا ب ا اس تفاده از ي ك دستگاه ريزسختي Leco مدل M-400 تحت بار 183 گـرم انجـامش د. نمون هه ا مش ابه نمون هه اي م ورد اس تفاده ب راي ارزي ابيريزساختار آماده سازي گرديد و بر روي هر پوشش ده نقطـه اثـرفرو رونده بصورت اتفاقي ايجاد شد. به منظور كـاهش هـر گونـهتاثير فصل مشترك پوشش و زيرلايه بـر نتـايج ريزسـختي، دقـتشد تا فرو رونده در ميانه سطح مقطع پوشش قـرار گيـرد. جهـتبررسي استحكام چسـبندگي از آزمـون اسـتحكام چسـبندگي بـه شماره اسـتاندارد ASTM C 633-01 [9] اسـتفاده گرديـد. بـرايتعيين استحكام چسبندگي پوشش از چسب اپوكسي تك جزيي استفاده گرديد (مطابق شكل (1))، بـراي اينكـه چسـب اپوكسـي بتواند استحكام لازم را داشتهباشد نمونههاي تهيـه شـده در دمـاي130 درجه سانتي گـراد بـه مـدت يـك سـاعت قـرار داده شـدند.
سپس با استفاده از دستگاه كشش بـا سـرعتmm/min 1 تحـت نيروي كششي قرار گرفتند.

شكل (1): نحوه اتصال دو قطعه استوانهاي در آزمون چسبندگي طبق
استاندارد 01- ASTM C633 [9].
نتايج و بحث
3-1- شناسايي فازها و ساختمان ميكروسكوپي قبل از انجام عمليات حرارتي
ش كل (2) نت ايج حاص ل از آزم ايش آن اليز پ راش پرت و ايكس(XRD) لايه پوششي را براي پوششهاي پاشـش شـعله اي قبــ ل از انجــ ام عمليــ ات حرارتــ ـي را نشــ ـان مــ يدهــ د.
197358-967

همانطور كه مشخص است در الگوي پراش اشعه ايكس، علاوه ب ـر تشــكيل فــاز ب ين فلــزيFe-Cr و Fe تش ـكيل فــاز هــاي اكسـيدي 3Fe2O و 4Fe3O را نيـز نشـان مـي دهـد . علـت تشـكيلفازه اي اكس يدي م يتوان د ناش ي از گرم اي حاص ل از پاش ش شعلهاي كه توسط سوختن اكسـيژن و اسـتيلن ايجـاد مـي گـردد،ميباشد.
پ ودر ب ه هم راه اكس يژن و اس تلين ب ه داخ ل ش عله تغذي ه SEM شكل(3): تصوير ميكروسكوپي از فصل مشترك ميشود. از ايـنرو شـرايط مسـاعدي جهـت اكسـيد شـدن ذرات پوشش- زير لايه قبل از عمليات حرارتي.
پ ودر در ح ين فرآين د پاش ش ش عله اي ف ـراهم م يگ ردد.
3-2- تــاثير عمليــات حرارتــي بــر ريزســاختار و خــواصاكسيداسيون حين پاشش توسط محققين ديگر هم گزارش شـده مكانيكي پوشش
است [10]. شكل (4 – الف، ب و پ) نتايج حاصل از آزمايش آناليز پراش پرتو ايكس لايه پوششي را براي پوششهاي پاشش شعلهاي بعـد
3265170-86442

64770507917

از انج ام عملي ات حرارت ي در دماه اي800 ،950 و1150 درج ه سانتيگراد را نشان ميدهد.

شكل (2): الگوي پراش اشعه ايكس پوشش فولاد زنگنزن 316 حاصل از
پاشش شعلهاي قبل از عمليات حرارتي.

شكل (3) ساختار ميكروسكوپي پوشش پاشـش شـعلهاي قبـل ازانج ام عملي ات حرارت ي را نش ان م ي ده د. مش اهده ريزس اختار پوشش توسـط ميكروسـكوپ الكترونـي روبشـي (SEM) نشـان
دهنده تشكيل يك ساختار لايهاي در پوشش است. همچنـين بـا
مشاهده ساختار نمونههاي پوششـي مـي تـوان مشـاهده نمـود كـه فصل مشترك پوشش داراي عيوب و تخلخل مـي باشـند . وجـودتخلخل در پوشـش مـيتوانـد ناشـي از ذوب نشـدن كامـل پـودرپاششي در حين رسيدن به زير لايه كه باعث عـدم ات صـال كامـل
ذرات پوشـش بـه يكـديگر شـده و در نتيجـه در فصـل مشـترك
تخلخل ايجاد ميگردد. الف) شكل (4حاصل ): از الگوي پاشش پراش شعلهاي اشعه بعد از ايكس عمليات پوشش فولاد حرارتي در زنگنزندماي C ْ 316، 800، اين مطلب در مورد طبيعت پوشـش هـاي اسـپري حرارتـي ايجـاد ب) حاصل از پاشش شعلهاي بعد از عمليات حرارتي در دمايC ْ 950، شده با تحقيقات ديگران نيز مطابقت كامل دارد [11]. پ) حاصل از پاشش شعلهاي بعد از عمليات حرارتي در دمايC ْ 1150
همـان طـور كـه در الگـوي پـراش اشـعه ايكـس پوشـش پاشـش شعلهاي مشخص است، كاهش در ايجاد فازهاي اكسيدي 3Fe2O
و 4Fe3O در دماهــاي800 و950 درجــه ســانتي گــراد و افــزايش فــازهــاي اكســيدي 3Fe2O و 4Fe3O را در دمــاي1150 درجــه سانتيگراد را نشان ميدهد. اين مطلب نشان ميدهد كه اسـتحالهفازي در پوشش، در حين عمليات حرارتـي در دمـاي 800 و950 درجه سانتيگراد رخ داده و منجر به تبديل فازهـاي اكسـيدي بـهفازهاي بين فلزي و بهبود ساختمان ميكروسكوپي پوشش پاشـششعلهاي گرديده است.
الگوي پراش پرتو ايكس لايه پوششي براي پوشـش هـاي پاشـششعلهاي بعد از انجـام عمليـات حرارتـي نشـان دهنـده ايجـاد بانـدنفوذي در فصل مشترك پوشش – زيرلايه، ميباشـد . بنـابراين بـااعمال عمليـات حرارتـي اتصـال پوشـش ايجـاد شـده از مكـانيزممكانيكي به مكانيزم متالورژيكي تغيير مييابد [11].
شكل (5 – الف و ب) ريزساختار پوشش پاشش شـعله اي بعـد ازانجام عمليات حرارتي در دماهاي800 و950 درجه سانتيگراد را نشان مي دهد. مشاهده ريزساختار پوشـش توسـط ميكروسـكوپالكتروني روبشي SEM)) نشاندهنده كاهش عيوب و تخلخل در پوشش است.
شكل (5- پ)، ساختار ميكروسكوپي پوشش پاشش شعلهاي بعد از انجام عمليات حرارتي در دماي1150درجه سانتيگراد را نشان مي دهد. ايـن تصـوير نشـاندهنـده افـزايش عيـوب و تخلخـل در پوشش است. اين موضوع توسط محققين ديگر نيز گزارش شـده است [12]. در شكل (6) نتايج آزمايش هاي ريزسختي ويكرز بـرروي مقاطع پوششهاي پاشش شعلهاي تحت بـارgr 183 قبـل وبعد از انجام عمليات حرارتي ارائه شـ ده اسـت . نتـايج بيـانگر آن است كه ميانگين سختي پوششهاي پاشش شعلهاي قبل از انجـامعملي ات حرارت ي براب ر ب ا 307 ويك رز، بع د از انج ام عملي ات حرارتي در دماهـاي 800 و950 درجـه سـانتيگـراد برابـر بـا 395 ويكرز و بعد از انجام عمليـات حرارتـي در دماهـاي1150 درجـهسانتيگراد برابر با 264 ويكرز است. اين مطلب نشان دهنـده ايـناست كه دماي بهينه جهت انجـام عمليـات حرارتـي در محـدودهدمايي 800 تا950 درجه سانتيگراد مـي باشـد . و بـا افـزايش دمـابيش از اين محـدوده دمـايي باعـث افـزايش فازهـاي اكسـيدي ورشد دانههـا در پوشـش، در نتيجـه كـاهش ميـزان ريزسـختي در پوشش پاشش شعلهاي، ميگردد.

شكل(5): تصوير ميكروسكوپي SEM از فصل مشترك پوشش- زيرلايه:
الف) بعد از عمليات حرارتي در دمايC ْ800، ب) بعد از عمليات حرارتي در دمايC ْ950،
پ) بعد از عمليات حرارتي در دمايC ْ1150

شكل(6): مقايسه ميانگين سختي پوششهاي پاشش شعلهاي قبل و بعد از عمليات حرارتي.

مختلف موجود در پوشش، مانند ايجاد فازهـاي اكسـيدي 3Fe2O و 4Fe3O و تشـ كيل تركيـ ب بـ ين فلـ زي Fe-Ni-Cr و وجـ ود
از طرف ي ديگ ر، هم انط ور ك ه از ش كل (6) مش خص اس ت، پراكن دگي ش ديدي در مق ادير س ختي ان دازه گي ري ش ده درپوشش پاشش شعلهاي بعد از انجام عمليات حرارتـي در دماهـاي 1150 درجه سانتيگـراد ، مشـاهده مـيشـود . بطـوري كـه مقـاديرسختي اندازهگيري شده، از مقادير سختي كـم تـا مقـادير سـختيزياد نوسان دارد. كه علت ايـن پراكنـدگي در مقـادير سـختي درپوشش پاشش شعلهاي، ميتواند ناشي از سختي متفاوت فازهـايپاش ش ش علهاي بع د از عملي ات حرارت ي در دم اي C ْ950 در محدوده MPa 23 تا 26 ميباشد.
بطوركلي گسـيختگي در فصـل مشـترك پوشـش- زيـر لايـه درآزمون چسبندگي براي تمامي پوششهاي پاشش شعلهاي قبـل وبعد از انجام عمليات حرارتي، صـورت گرفـت، كـه تخريـب دراين پوششها ناشي از ضعيف بودن باند اتصـال، وجـود فـازهـاياكسيدي و تخلخل در پوشش ميباشد.
همچنين در شكل (7) ميـزان اسـتحكام چسـبندگي پوشـش هـاي پاشـ ش شـ علهاي بعـ د از عمليـ ات حرارتـ ي در دمـ اي 1150 سـانتي گـراد را نيـز نشـان مـيدهـد . ميـزان اسـتحكام چسـبندگيپوشش پاشش شعلهاي بعـد از عمليـات حرارتـي در دمـاي1150 سانتيگراد در محدوده MPa 12 تا 15 بدست آمـد . همـان گونـهمشاهده ميگردد استحكام چسبندگي پوشش ايجاد شده در ايـندما به شدت كاهش مييابد. علت ايـن كـاهش شـديد در ميـزاناس تحكام چس بندگي پوش ش پاش ش ش علهاي، ناش ي از ايج اد فازهاي اكسيدي و رشد دانههـا در دمـاي بـالا در حـين عمليـاتحرارتي، در پوشش پاشش شعلهاي است [13 – 14].
تخلخلهاي پراكنده در داخل پوشش مـي باشـد . در نهايـت ايـن عوامل منجر به افت ريـز سـختي پوشـش پاشـش شـعلهاي بعـد ازانج ام عملي ات حرارت ي در دماه اي 1150 درج ه س انتيگ راد، گرديده است. پراكندگي در مقادير ريزسختي در فراينـد پاشـششعلهاي توسط محقيين ديگر نيز، گزارش شده است [5].
شكل (7) ميزان استحكام چسبندگي پوشش هاي پاشش شعلهاي قبل و بعد از عمليات حرارتي را نشان مـي دهـد . همـانگونـه كـهنتايج بدست آمده نشـان مـيدهـد اسـتحكام چسـبندگي پوشـش ايجاد شده بعد از عمليات حرارتي در دمايC 950 بسيار بالاتر از استحكام چسبندگي پوششهاي پاشش شـع لهايْ قبـل از عمليـاتحرارتـي اسـت. ميـزان اسـتحكام چسـبندگي حاصـل از آزمـونچس بندگي ب راي پاش ش ش علهاي قب ل از عملي ات حرارت ي در محدوده MPa 16 تـا 18 و ميـزان اسـتحكام چسـبندگي پوشـش

شكل (7): نتايج بدست آمده از آزمون استحكام چسبندگي.
4- نتيجهگيري
آناليز پراش پرتو ايكس ايكس (XRD) براي پوشـش پاشـششعلهاي قبل از انجـام عمليـات حرارتـي، تشـكيل فـاز بـين فلـزي Fe-Cr و تشــكيل فازهــاي اكســيدي 3Fe2O و 4Fe3O را نشــان ميدهد.
آناليز پراش اشعه ايكـس (XRD) نشـان مـيدهـد كـه انجـام عمليات حرارتي در دماهاي800 و950 درجه سـانتي گـراد منجـر
به كاهش فـاز هـاي اكسـيدي 3Fe2O و 4Fe3O و انجـام عمليـات حرارتي در دماي1150 درجه سانتيگراد منجر به افزايش فازهاي اكسيدي 3Fe2O و 4Fe3O ميگردد.
مطالعــه فصــل مشــترك پوشــش پاشــش شــعله اي توســط ميكروسكوپ الكترونـي روبشـي (SEM) قبـل از انجـام عمليـاتحرارتي، نشان ده نـده تشـكيل يـك سـاختار لايـهاي در پوشـشاسـت كـه سـاختار پوشـش ح اوي تخلخـل مـيباشـد . امـا انج ام عمليات حرارتي در دماهاي800 و950 درجه سـانتي گـراد باعـث كاهش عيوب و تخلخل در پوشش ميشود.
انج ام عملي ات حرارت ي در دماه اي مختل ف ب ر روي پوششهاي پاشش شعلهاي باعث تغييرات ريزسختي در پوشـش ميگردد. به طوري كه عمليات حرارتي در دمـايC 950 سـبب افزايش مقدار سختي پوشش وعمليات حرارتـي در دْماهـاي بـالا (C ْ1150) به علت رشد دانههـا در دمـاي بـالا، مقـدار سـختي را كاهش ميدهد.
دماي بهينه جهت انجام عمليات حرارتـي در محـدوده دمـايي
950 درجه سانتيگراد تعيين گرديد و با افزايش دما بـيش از ايـنمحدوده دمايي باعـث افـزايش فازهـاي اكسـيدي در پوشـش درنتيجه كاهش ميزان استحكام چسبندگي در پوشش ميگردد.

6- انجام عمليات حرارتي بر روي پوششهاي پاشـش شـعله اي 5- تشكر و قدرداني
در پاي ان از باش گاه پژوهش گران ج وان، دانش گاه آزاد اس لامي واحد نجفآباد بهخاطر فـراهم كـردن امكانـات آزمايشـگاهي و حمايتهاي مالي در جهت انجام اين پـروژه، تشـكر و قـدرداني ميگردد.

6- مراجع
J. J. Smith and R. A. Farrar, “Influence of Microstructure and Composition on Mechanical Properties of Some AISI 300 Series Weld Metals”, International Materials Reviews, Vol. 38, No. 1, PP. 25–51, 1993.

S. Deshpande, S. Sampath and H. Zhang, ”Mechanisms of Oxidation and its Role of in Microstructural Evolution of Metallic Thermal Spray Coatings”, Surf. Coat. Technol., Vol. 200, pp. 5395-5406, 2006.

M. Rodriguez, J. Klisans, L. Bavaresco, A. Scagni and F. Arenas, Thermal Spray 2001: New Surface for a New Millennium, ASM International, P. 1061, 2001.

D. A. Stewart, P. H. Shipway and D. G. McCartney, “Influence of Heat Treatment on the Abrasive Wear Behavior of HVOF Sprayed WC-Co Coatings”, Surface & Coating Tech., PP. 11-24, 1998.

L. Pawlowski, the Science and Engineering of Thermal Spray Coating, John Wiley & Sons, PP. 12-92, 1995.

R. E. Krepski, ”Thermal Spray Coating Application in Chemical Process Industries”, MAT, St. Louis, USA, 1993.

R. W. Smith and R. Knight, ”Thermal Spraying”, JOM, Vol. 48, PP. 16-19, 1996.

L. Maggy and J. L. Enrique ”Microstructural Evolution and Oxidation Behavior of Nanocrystalline 316-Stainless Steel Coatings Produced Byhigh-Velocity Oxygen Fuel Spraying”, Materials Science and Engineering A272 PP.
222–229, 1999.

ASTM C633-01., ”Standard Test Method for Adhesion or Cohesion Strength of Thermal Spray Coating”, American باعث ايجـاد بانـد نفـوذي در فصـل مشـترك پوشـش – زيرلايـه
2001Society for Testing and Materials Standards, Philadephia, . ميگردد. بـه طـوري كـه مكـانيزم اتصـال پوشـش بـه زيرلايـه از

K. Dobler, H. Kreye and R. Schwetzke, ”Oxidation of .مكانيكي به متالورژيكي تغيير مييابد
Journal of Thermal Spray Technology. PP. 407-413, Stainless Steel in the High Velocity Oxy-Fuel Process”,
September 2000.

M. F. J. Koolloos, ”Behaviour of Low Porosity [13] H. Matsumoto, K. Kishitake, N. Murakami and j. Jpn, Microcracked Thermal Barrier Coatings under Thermal Therm. Spraying Soc. 27, P. 117, 1990. Loading”, Technische Universiteit Eindhoven, 2001.

[14] K. Kishitake, H. Era, F. Otsubo and T. Sonoda, Therm. [12] A. A.Boudi, M. S. J.Hashmi and B. S. Yilbas, HVOF
Spraying Soc. 33, P. 167, 1996. Coating of Inconel 625 onto Stainless and Carbon Steel Surfaces: Corrosion and Bond Testing. Journal of Materials Processing Technology, PP. 2051–2055, 2004.قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید