سنتز β- سيالون با استفاده از نيتروژندهي آلومينوترميك آندالوزيت

حسين جغتايي1، محسن صادقپور مطلق1، مهدي قاسمي كاكرودي2، حسين آقاجاني2
دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه تبريز، دانشكده مكانيك، گروه مهندسي مواد، تبريز، ايران
استاديار، دانشگاه تبريز، دانشكده مكانيك، گروه مهندسي مواد، تبريز، ايران
[email protected]
(تاريخ دريافت: 15/04/1390، تاريخ پذيرش: 26/09/1390)

چكيده
فازβ – سيالون داراي خواص مفيد و كاربردهاي فراوان در زمينه مهندسي است. اين فاز را ميتوان به وسـيله احيـاي آلومينوترميـك ونيتريداسيون آلومينو سيليكاتها مانند آندالوزيت (2Al2O3.SiO) سنتز كرد، لـذا در ايـن پـژوهش تـاثير دمـاي عمليـات حرارتـي رويميزان فازβ – سيالون سنتز شده، مقدار Z و پارامترهاي شبكه (a,c) و همچنين نوع وميزان ديگر فازها مورد بررسـي قـرار گرفـت. بـراين اساس پنج دماي مختلف 1523، 1623، 1723، 1823 و 1923 كلوين بهكـار گرفتـه شـد. بـراي تـشكيلβ – سـيالون، آلومينيـوم وآندالوزيت با نسبت 35/0 به 1 در اين دماها قرار گرفت. فازهاي تشكيل شده با اسـتفاده از آنـاليز پـراش اشـعهX مـورد مطالعـه قـرار گرفت. نتايج اين بررسيها بيانگر اين موضوع است كه با افزايش دما، ميزان فازβ – سيالون تشكيل شده ومقـدارZ افـزايش مـييابـد .
همچنين يك رابطه خطي خوبي بين پارامترهاي شبكه (a,c) و مقدار Z وجود دارد.

واژه هايكليدي:
β- سيالون، آندالوزيت، دماي سنتز، مقدار Z، پارامترهاي شبكه

1- مقدمه
سيالونها جزء سراميكهاي مهندسي اكسي نيتريدي هـستند كـهداراي خواصي چون استحكام بالا، مقاومـت بـه شـوك حرارتـيعالي، مقاومت به سـايش فـوق العـاده، مقاومـت بـه خـوردگي واكسيداسيون خوب، ضريب انبساط حرارتي پايين، سـبك بـودن،عايق الكتريسيته، هدايت حرارتي بالا و سختي بالا هـستند كـه بـاتوجه به شكلدهي آسان آن نسبت بـه سـراميك هـمخـانواده اش 4Si3N در دهههاي اخير مورد توجه خاصي قرارگرفتهاست [1].
سـ يالون داراي فازهـ اي مختلفـ ي بـ ا خـ واص متنـ وعي ماننـ د β- ســـيالون، α- ســـيالون، O- ســـيالون، J يـــا X- ســـيالون و چندگونههاي1 سيالون است [2]. β- سيالون سـاختاري مـشابه بـا4β-Si3N دارد. جانـ شيني Al-O بـ ا Si-N در 4β-Si3N باعـ ث
تبــــديل 4β-Si3N بــــه β- ســــيالون بــــا فرمــــول عمــــومي 0<Z<4.2) Si6-z Alz Oz N8-z) ميشود [3] كـه در ايـن فرمـول،مقدارZ نشان دهنده جايگزينيSi-N با Al-O اسـت. سـلول واحـدβ- سيالون دو برابر سلول واحد 4β-Si3N اسـت [4]. β- سـيالوننسبت به ديگر سـراميكهـا داراي چقرمگـي بـالاتري اسـت كـه م يتوان د در ب سياري از كاربرده ا ك ه س راميكه ا را ب ه دلي ل چقرمگي پايين كنار ميگذارند مورد استفاده قرار گيرد.
اورتورومبيـــك مـــيباشـــد [6 و7]. J يـــا X- ســـيالون داراي پارامترهاي شبكه ميشود. بهعبارت ديگـر بـا تغييـرات مقـدارZ ، سيـــستمهـــاي كريـــستالي اورتورومبيـــك، مونوكلينيـــك يـــا پ ارامتر ش بكه تغييرم يكن د [2]. س نتز β- س يالون از تركيب ات
تــريكلينيــك اســت و فرمــولهــاي معــروف آن بــهصــورت آلومينوسيليكاتي مانند كائولينيت، دياتوميت، بنتونيت و… توسط
α- سيالون(Me-Si-Al-O-N) داراي ساختار 4α-Si3N و هماننـدβ- سيالون داراي سيستم كريستالي هگزاگونال است كه بهوسـيلهيك عنصر اضافي مانند ليتـيم، منيـزيم، كلـسيم، ايتـريم و فلـزاتمعدني كمياب بهجـز لانتـانيم، سـريم، پـرازديم و يـوپريم پايـدار ميشود [4و5]. O- سيالون فـاز غنـي ازSi اسـت كـه فرمـول آنمطـابق بـا 0<x<0.4) Si2-x AlxO1+x N2-x) بـوده و سـاختار آن ازSi2N2O بـ هدسـ ت آمـ ده اسـ ت و داراي سيـ ستم كريـ ستاليدم ا ي ك پ ارامتر ب سيار تاثيرگ ذار روي تغييـرات مق دار Z در β- سيالون ميباشـد . تغييـرات مقـدارZ باعـث تغييـر در خـواص β- سيالون ميشود. بهعنوان مثال با افزايش مقدار Z مدول يانگ،استحكام، هـدايت حرارتـي، سـختي كـاهش مـييابـد و ضـريباصطكاك افزايش مييابد [12]. همانطور كه در دياگرام فـازيسيستمSi-Al-O-N شكل (1) مشاهده ميشود، β- سيالون ناحيـهوسيعي از نمودار را تـشكيل مـيدهـد كـه دليـل آن بـه اخـتلافاندك طـول پيونـدهايnm) Si-N 173/0) وnm) Al-O 175/0) مرب وط م يش ود، ول ي هم ين اخ تلاف ان دك باع ث تغيي رات
Si4Al4O11N2 ،Si3Al6O12N2 ،Si2Al3O7Nو 8Si12 Al18O39N اسـت [8 و9]. در گوشـه پـايين س مت راس ت ديـاگرام ف ازي SiAlONشكل (1) شش تركيب بـا نـام چندگ ونـههـاي سـيالونوجود دارند كه داراي ساختار ورتزيتي AlN و سيستم كريستالي رومبوهـ درال و هگزاگونـ ـال هـ ـستند و بـ ـا فرمـ ـول شـ يميايي Mmδ Xm+1 (M = Al, Si; X = N, O; m = 4, 5, 6, 7, 9, 11) نـشان داده شـده و ب ا علائـم27R ،21R ،12H ،15R ،8H و2H نامگـذاري مـي شـوند [10]. حـرفH بـه معنـاي هگزاگونـال وحرف R به معناي رومبوهدرال است.

شكل(1): دياگرام فازي Si-Al-O-N در دماي 1700-K1730 [11]
چندين محقق بررسـي شـده اسـت [7 و 11 و 13 – 20]. در ايـنپ ژوهش عم ل احي ا و نيتريداس يون آن دالوزيت (ك اني غن ي از آلومينـــا) بررســـي شـــده اســـت. آنـــدالوزيت يـــك مينـــرالآلومينوسيليكاتي بـا سيـستم كريـستالي اورتورمبيـك مـيباشـد وداراي خواصي همچـون پايـداري حجمـي عـالي در دمـاي بـالا،استحكام مكانيكي، مقاومـت بـه شـوك حرارتـي و مقاومـت بـهخزش ميباشد [21].

2- مواد و روش تحقيق
مينرال مورد اسـتفاده در ايـن پـژوهش آنـدالوزيت بـا انـدازه ذره350-50 ميكرون ميباشد. آناليز شيميايي آن در جدول (1) نشان داده شده است. از آلومينيوم با خلـوص بـالاي 99% و انـدازه ذرهزير 44 ميكرون (مـش 325ASTM) بـه عنـوان مـاده احيـا كننـدهاس تفاده ش ده اس ت. ب راي تولي د β- س يالون از فرآين د احي اي آلومينوترميك آندالوزيت در حضور گاز نيتروژن بـهعنـوا ن گـازنيتريد كننده استفاده شد.

جدول(1): آناليز شيميايي آندالوزيت
تركيبات درصد وزني ( %wt)
Al2O3 61/9
SiO2 36/8
ساير تركيبات 1/3
سـ يالون بــا اسـ تفاده نيتـ روژندهـ يگاز نيتروژن مـورد اسـتفاده داراي خلـوص بـالاي% 9995/99 وميــزان 2CO ،CO2 ، H2 ، H2O ،O و 4CH آن كمتــر از ppm 6/4 بود. پيش از سنتز، آلومينيوم و آندالوزيت به نسبت 35/0 بـه 1 بـهمدت 150 دقيقه در آسـياب سـيارهاي آسـياب مـيشـود . پـس ازآســيابكــاري انــدازه ذرات مــواد اوليــه بــه زيــر 44 ميكــرون (مش 325ASTM) رسـيده اسـت. سـپس تركيـب حاصـله درونبوته قايقكي از جنس آلومينا و در مركز كوره كنتـرل اتمـسفر بـاتيوب آلومينايي افقي و المنت 2MoSi قرار داده ميشود. دماهاي مـورد اس تفاده 1523، 1623، 1723، 1823 و 1923 كل وين ب ود. سرعت گرمايش 1-C.min˚17/5 است و زمان در دماي بيشينه، 2 ساعت و فـشار گـاز نيتـروژن برابـر بـا 101325 پاسـكال در نظـرگرفته شد . براي شناسايي فازهاي مختلف از روش پراش اشعهX (XRD) استفاده شده اسـت. همچنـين بـراي تخمـين ميـزان نيمـهكمي فازها با استفاده از الگوي پراش اشعهX و بر اسـاس درصـدحجمي از رابطه زير استفاده گرديد [10].
A (v%) = [IA/ (IA+IB+IC+ID+…)] × 100% (1)

در ايـ ن رابطــه A, B, C, D نمايــانگر فازهـ اي موجـ ود وI نشاندهنده شدت بيشينه در الگويXRD است . هـم چنـين بـرايبررسـي درصـد تغييـرات وزن نـسبي بـا دقـت 2-10 گـرم (تح ت ش رايط آزم ايش در دماه اي 1523 ت ا 1923 كل وين و اتم سفر نيتريدي) نمونههاي قرصي شكل با قطر 22 و ارتفـاع 7 ميلـيمتـربا استفاده از پرس تك محـوري و فـشار اعمـاليMPa 37 توليـدشد. با اسـتفاده از جـداول ترمودينـاميكيJANAF ، انـرژي آزادگيبس استاندارد تشكيل براي تركيبهاي مختلف محاسبه شـدند
.[22]

نتايج و بحث
3-1- مطالعات فازي
شكل (2) نمودار تغييرات انـرژي آزاد گيـبس اسـتاندارد تـشكيل (˚ΔGf) بر حسب دما را نشان ميدهد. در اين شكل تمام فازهايي كه احتمال تشكيل شدن دارند، آورده شده است. بـر اسـاس ايـن
نم ودار ف از β- س يالون پاي داري ب الايي ن سبت ب ه ديگ ر فازه ا (به جز مولايت) دارد كه يك عامل مـساعد در تـشكيل ايـن فـازاست. در اين نمودار انرژي آزاد تشكيل مقادير مختلـفZ بـرايβ- سيالون در دماهاي مختلف مقايسه شـده اسـت و نـشاندهنـدهاين مطلب اسـت كـهβ – سـيالون بـا مقـدارZ بيـشتر، از پايـداريبالاتري برخوردار است.

شكل(2): نمودار انرژي آزاد گيبس تشكيل استاندارد نسبت به دما [22]
نتايج پراش اشعهX از ماده اوليه مورد استفاده حاكي از آن استكه آندالوزيت مورد استفاده خلوص بالايي دارد و الگويXRD در شكل (3) نـشان دهنـده نزديـك بـودن آنـاليز شـيميايي آن بـهمقدار استوكيومتري 2 Al2O3.SiOاست.
38907207997

XRD:
شكل (3) الگوي آندالوزيت
با توجـه بـه معـادلات (2) تـا (4) كـه نـشاندهنـده واكـنشهـاياستوكيومتري نيتريداسيون آندالوزيت و توليدβ – سيالون هستند،م يت وان درياف ت كـه بـا افـزايش ن سبت وزنـي آلومينيـوم ب هآندالوزيت، به ميزان بيشتري ازβ – سيالون مي تـوان دسـت يافـت
.[23]
3(SiO2.Al2O3)+4Al+2N2→Si3N4+5Al2O3
[Al/( SiO2.Al2O3)=0.22]

Al2O34N2→Si3Al3O3N5+2.5Al+53(SiO2.Al2O3)+
[Al/( SiO2.Al2O3)=0.28]

3(SiO2.Al2O3)+6Al+3N2→1.5Si2Al4O4N4+3Al2O3
[Al/( SiO2.Al2O3)=0.33]

اص لي توليـد ش ده β- س يالون و آلومين ا مـيباش د. در دماه اي
شكل(4) نشاندهنـده الگوهـايXRD فازهـاي تـشكيل شـده دردماهاي مختلف است. همانطـور كـه مـشاهده مـيشـود فازهـاي K1523 توجيه پذير است. همانطور كه در نمودار شكل (5) مشاهده ميشود فقط درصد فازهاي سيالون يعني 15R و β- سيالون با ازدياد دما فزوني يافته است و از مقدار فازهاي سيليكون، آندالوزيت و AlN كاسته ميشود. آلومينا هم تا دماي K1823 افزايش و سپس كاهش مييابد.

پايينترAlN وSi نيز توليد شده است. شروع تشكيلβ – سـيالوندر دماي K1623 ميباشد و در دماي K1923 بـه مقـدار بيـشينهميرسد. علاوه برβ – سيالون، فاز چندگونه سـيالون (15R) نيـز دردماي بالا بهطور جزيي تشكيل ميشود. نكته قابل تـوجهي كـه ازشكل (4) ميتوان دريافت ، اين اسـت كـه اثـري از فـاز مولايـتوجود ندارد . وجود مقدار زياد آلومينيوم نسبت به آنـدالوزيت درتركيــب باعـ ث احيــاي آنـ دالوزيت شــده و از تجزيـ ه شـ دنآندالوزيت به مولايت جلوگيري ميكند.
3-2- تاثير دما روي نوع و ميزان فازهاي تشكيل شده واكنشهايي كه در طـي گرمـايش تـا دمـايK 1523 در سيـستمآندالوزيت- آلومينيوم – نيتروژن اتفاق مـيافتـد ، بـهصـورت زيـراست[23]:

Al(s)→Al(l) (Tm=823K)
2Al(l)+N2(g)→2AlN(s)
3(SiO2.Al2O3)+4Al→3Si+5Al2O3

بر اساس اين معادلات وجود فازهاي Al2O3 ،AlN و Si در دماي

شكل(4): الگوي XRD فازهاي مختلف در دماهاي: الف) K1523،
.1923 K (و ث 1823 K (ت ،1723K (پ ،1623 K (ب

با ازدياد دمـا تـا K 1623 مقـ دار جزيـي فـازβ – سـيالون تـشكيل ميشود كه آن را مي توان به وسـيله معـادلات (8) تـا (10) توجيـهكرد.
سـ يالون بـ ا اسـ تفادهنيتـ روژندهـ ي
(6-Z)Si+(Z/3)AlN+(Z/3)Al2O3+(4-
4/6Z)N2→Si6-ZAlZOZN8-Z
[20] (8)
(3-Z)Si+3(SiO2.Al2O3)+(Z+12/3)AlN+(2-
4/6Z)N2→Si6-ZAlZOZN8-Z+(5-Z/3)Al2O3

[20] (9)
(6-Z)SiO2.Al2O3+(8-Z)AlN+(2Z-
10)Al2O3→Si6-ZAlZOZN8-Z [23] (10)

از آنج ايي ك ه بـا م صرف آنـدالوزيت، AlN و Si، مي زان فـاز 3Al2O وβ – سيالون زياد مـيشـود ، مـي تـوان نتيجـه گرفـت كـهمعادله (9)، واكنشي موجهتر نسبت به معادلات (8) و (10) بـرايتوليدβ – سيالون است . همچنين كاهش و افزايش جزيي فازهـاي 3Al2O وβ – سيالون، احتمالا بهدليل وجود مقـدار انـدكي از فـازآمورف سيليسي و واكنش آن با 3Al2O در حضور گـاز نيتـروژناست كه منجر به توليد β- سيالون ميشود.

شكل(5): نمودار درصد فاز نسبت به دما

در دماي K1723 علاوه بر فازهاي موجود فاز چندگونه سـيالون (15R) نيز مشاهده مي شود. در اين دما و دماهاي بـالاتر سـيليكونبهصورت مذاب وجـود دارد (Tm=1683 K) و مـي توانـد سـيلانپيدا كند و فازهايي را كه بر سر راه دارد، در خود حل نمايـد، درنهايت فاز چندگونه سيالون (15R) درون اين سيستم اشباع شده ورســوب مــي كنــد [10]. در دماهــاي بــالاتر (K 1923 و 1823) واكنش (11) به تشكيل 15R كمك ميكند:

A(Si6-ZAlZOZN8-Z)+B Al2O3→C SiO(g)+polytypoids

3-3- رابطه بين دما و مقدار Z
بر اساس نتايج حاصل از الگوهـايXRD شـكل (4)، بـا افـزايشدما مقدارZ افزايش مييابـد . شـكل (6) نـشان دهنـده تغييـراتZ نسبت به دما است. همانطور كه در شـكل (6) ديـده مـيشـود ازدماي K1723 به بعد، با افزايش دما مقـدارZ بـه صـورت تقريبـاخطي افزايش مييابد. دليل اين مساله تشكيل گازSiO در سيستم است.

Z:
شكل (6) نمودار تغييرات مقدار نسبت به دما

معادلات (12) و (13) نشان دهنده افزايش مقدارZ به واسطه فـرارگاز SiO از تركيب، حين حرارتدهي است.

A(Si6-ZAlZOZN8-Z)+B Al2O3 → (Z<Z ‘ ) CSiO(g)+ D(Si6-Z ‘AlZ’OZ ‘N8-Z ‘) A(Si6-ZAlZOZN8-Z)+B Al2O3→ C SiO(g) (Z<Z ‘ ) (13)
+D N2(g)+ E(Si6-Z ‘AlZ ‘OZ ‘N8-Z ‘)+F polytypoids

نتايج كاهش وزن نيز حاوي نكات قابل توجهي است. جدول (2) نشاندهنده كاهش وزن نسبي نمونههاي پرس شده قبـل و بعـد اززينتر در دماهاي مختلف است.
جدول (2): درصد تغييرات وزني نسبي به دما
دما (K) (%) درصد تغييرات وزن نسبي
1523 0/8
1623 -4/8
1723 -5
1823 -11
1923 -16

همانطور كه در جـدول (2) مـشاهده مـيشـ ود بـا افـزايش دمـا،درصد نسبي كاهش وزن، افزايش مييابد. بهنظـر مـيرسـد دليـلاصلي اين كاهش وزن فرار گاز SiO است كه در قسمت قبل بـهآن اشاره شد. نكته حائز اهميت ديگر آن است كه در شـكل (6) مقدار Z به يكباره از دمـاي K 1723 تـا دمـاي K 1823 افـزايشپيدا مي كند كه دليل اين موضوع به افزايش يكباره درصـد نـسبيكاهش وزن ، در اين فاصله دمايي برميگردد. لازم به ذكـر اسـتكه اگر فرار گاز SiO اتفاق نميافتاد، بهدليل نيتـروژن دهـي بايـدافزايش وزن مشاهده ميشد.
3-4- رابطه مقدار Z با پارامترهاي شبكه در سنتزβ – سيالون با استفاده از آندالوزيت، در دماهـاي مختلـفمقدارZ تغيير مـيكنـد كـه تـوام بـا تغييـرات پارامترهـاي شـبكهسـاختار اسـت. β- سـيالون داراي شـبكه كريـستالي هگزاگونـالاست و در ايـن سيـستم رابطـه بـين پارامترهـاي شـبكه، صـفحاتپراش و فاصله بين صفحات پراش بهصورت زير است:

1/d2=4/3[(h2+hk+l2)/a2]+[l2/c2 ]

كه در اين رابطـهa وc پارامترهـاي شـبكه هـستند،d فاصـله بـينصفحات اتمي پراش و (h k l) انـديس صـفحات پـراش هـستند. همانطور كه در شكل (7) مشاهده ميشود، با افزايش مقـدارZ ، مقدار پارامترهاي شبكه افزايش مييابد و رابطه خطي خوبي بـينمقدارZ و پارامترهاي شبكه برقرار است.

شكل(7): نمودار پارامترهاي شبكه نسبت به مقدارZ
معادلات (15) و (16) اين مطلب را بهخوبي نشان ميدهند:
a=0.020 Z+7.612 (R=0.9904) c=0.017 Z+2.917 (R=0.9959) (16)

افزايش مقدارZ سـبب افـزايش پيونـدهايnm) Al-O 175/0) و كــاهش پيونــدهايnm) Si-N 173/0) در ســاختار β- ســيالون ميشود. در نتيجه بـه دليـل بزرگتـر بـودن طـول پيونـد در Al-O نسبت بـهSi-N، مقـدار پارامترهـاي شـبكه و حجـم سـلول واحـدافزايش مييابد.

نتيجهگيري ب ر اس اس مطالع ات ترمودين اميكي، ف از β- س يالون از پاي داري بالايي در دماهاي مختلف برخوردار است كه اين موضـوع يـكعامل مساعد در توليد اين فـاز اسـت. بـا افـزايش دمـا ميـزان فـاز β- سيالون، همچنين مقاديرZ اين فاز بـهدليـل فـرار گـازSiO ازساختارβ – سيالون افزايش مييابد. در دماهاي بالا تركيب شـاملفازهاي β- سيالون و آلومينا به همراه فاز جزيي چندگونه سيالون
(15R) ميباشد. افزايش مقدار Z توام با افزايش پارامترهاي شبكه ساختار است و رابطه تقريبا خطي بين آنها برقرار است.

مراجع
D. Bloor, R. J. Brook, M. C. Flemings, S. Mahajan, “The Encyclopedia of Advanced Materials”, Pergamon Press, 1994
V. Zabolotskii, N. V. Dolgushev, S. A. Suvorov,
“Thermodynamic Properties of Materials, Vol. 38, No. 3, pp. 224–226, 2002.β-Sialon”, Inorganic
R. B. Heimann, “Classic and Advanced Ceramics”, WILEY-VCH Verlag GmbH and Co.KGaA, 2010.

V. A. Izhevskiy, L. A. Genova, J. C. Bressiani,
F. Aldinger, “Progress in SiAlON Ceramics”, Journal of the European Ceramic Society, Vol. 20, pp. 2275-2295, .0002
Chemistry of Materials, Vol. 3, No. 2, pp. 242-252, 1991.G. Z. Cao, R. Metselaar, “α-Sialon Ceramics: A Review”,

H. Wada, M. J. Wang, “Phase Relationship Between β-and
O-Sialon at 1623 K”, Journal of Materials Sience, Vol. 28, pp. 669-676, 1993.
ســيالون بــا اســتفادهنيتــروژندهــي
A. D. Mazzoni, E. F. Aglietti, “Mechanism of The
Carbonitriding Reactions of SiO–AlO Minerals In The Si–Al–O–N System”, Applied Clay Science, Vol. 12, pp.
447–46, .8991

M. Schmucker, H. Schneider, “Transformation of X-Phase SiAlON to Mullite”, Journal of the American Ceramic Society, Vol. 82, No. 7, pp. 1934–36, 1999.

Y. Zhou, et al., “Preparation And Properties of X-sialon”, Journal of Materials Science, Vol. 30, pp. 4584-4590, 1995.

Y. W. Li, G. H. Zhou, S. L. Jin, N. Li, “Formation Mechanism of 21R AlN-Polytypoids in Aluminothermic Reduction and Nitridation Process”, Journal of Materials Science, Vol. 41, pp. 4795–4798, 2006.

J. Zheng, B.Forslund, “Carbothermal Preparation of β_SiAlON Powder at Elevated Nitrogen Pressures”, Journal of the European Ceramic Society, Vol. 19, pp.
.9991 ,581-571

L. Benco, J.Hafner, “Electronic Structure and Bulk Properties of β-SiAlONs”, Journal of the American Ceramic Society, Vol. 86, No. 7, pp. 1162–67, 2003.

O. N. Grigor’ev, et al., “Refractory and Ceramics Materials- Synthesis of Sialon From kaolin and Its Phase Formation”, Powder Metallurgy and Metal Ceramics, Vol.
42, No. 7-8, 2003.

H. Yoshimatsu, H .Kawasaki, “Carbon- Thermal Reduction And Nitriding of Mixtures of SiO2 and Al2O3.2H2O”, Journal Of Materials Science, Vol. 24, pp.
.9891 ,4823-0823

Q. Qiu, et al., “Carbonitridation of Fly Ash. I. Synthesis of SiAlON-Based Materials”, Industrial and Engineering Chemistry Research, Vol. 44, pp. 2469-2476, 2005.

A. D. Mazzoni, E. F. Aglietti,” Study of Carbonitriding Reactions of Bentonites”, Applied Clay Science, Vol. 11, pp. 143-154, 1996.
A.D.Mazzoni, E.F.Aglietti, “Study of Carbonitriding From Diatomaceous Earth”, Materials Chemistry and Physics, Vol. 37, pp. 344-348, 1994.

A. D. Mazzoni, E. F. Aglietti, “Aluminothermic Reduction And Nitriding of High Silica Materials _Diatomite and Bentonite/ Minerals”, Applied Clay Science, Vol. 17, pp.
127–140, .0002

D. Mazzoni, E. F. Aglietti, E.Pereira,” Carbonitriding Reaction of Clay. Involved Phases and Mechanism”, Materials Chemistry and Physics, Vol. 31, pp. 325-331, 1992.

A. D. Mazzoni, E. F. Aglietti, “Aluminium Reduction and Nitriding of Aluminosilicates”, Thermochimica Acta, Vol. 327, pp. 117-123, 1999.

M. GhassemiKakroudi, et al., “Anisotropic Behaviour of Andalusite Particles Used As Aggregates on Refractory Castables”, Journal of the European Ceramic Society 29, pp. 571–579, 2009.

JANAF, Thermochemical Tables, 2nd edn., 1970

A. D. Mazzoni, E. F. Aglietti, “Phase Evolution of Andalusite (Al2O3-Si02)-Al System in Nitrogen Atmosphere”, Materials Chemistry and Physics, Vol. 48, pp. 41-47, 1997.

6- پي نوشت
1- Polytypesقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید