توليد فوم فلزي Fe-10%Al با استفاده ازNaCl به عنوان فضاساز

محمد حسين گلابگير1*، احمد ساعتچي2، رضا ابراهيمي3، محمد يعقوبي1 1- كارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آباد، اصفهان، ايران
استاد، دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشكده مهندسي مواد، اصفهان، ايران
استاديار، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آباد، اصفهان، ايران
*[email protected]
(تاريخ دريافت: 28/10/1389، تاريخ پذيرش: 07/02/1390)

چكيده
فوم فلزي به دليل خواص منحصر به فردي مانند استحكام به وزن بالا و جذب انرژي عالي در سال هاي اخير مورد توجـه فـراوان قـرارگرفته است. در اين تحقيق فوم فلزي محلول جامد جانشيني آلومينيوم در آهن با استفاده از تكنيك كاربرد فضاساز موقت توليد شـد.
در فرآيند آلياژسازي، مخلوط پودري شامل آهن و آلومينيوم در آسياب گلوله اي سياره اي به مدت 25 ساعت آسياب و سپس توسطپراش اشعه ايكس مورد ارزيابي قرار گرفت. در ادامه براي توليد قطعه فومي از NaCl به عنوان فضاساز و از رزين پلي استر بـه عنـوانبايندر استفاده شد. زمان مورد نياز براي خروج فضاساز از نمونه ها 4 روز به دست آمـد . بـا اسـتفاده از ايـن روش، فـوم محلـول جامـدجانشيني آلومينيوم در آهن تا 80 درصد تخلخل با موفقيت توليد شـد. نمونـه هـاي توليـد شـده بـه ايـن روش داراي ديـوارههـاي بـينتخلخل بدون حفره و ترك بوده و قطر تخلخلهاي به دست آمده نيز بين 100 تا 500 ميكرون است.

واژههايكليدي:
فوم فلزي، محلول جامد جانشيني آلومينيوم در آهن، فضاساز، روش ساخت فوم Fe-10%Al

1- مقدمه
فلزات متخلخل گروه جديـدي از مـواد، بـا خـواص منحـصر بـهفردي از قبيل دانسيته پايين، استحكام بـه وزن بـالا، سـطح ويـژهزياد، رسانندگي حرارتي خوب و جذب انرژي عالي هستند [1].
امروزه اين مواد كاربرد وسيعي در حوزههاي مختلف صـنعتي وتحقيقاتي پيدا كـردهانـد كـه از آن جملـه مـيتـوان بـه مـوارديهمچون ايمپلنت هاي پزشكي، فيلترها و ضربهگيرها اشاره كـرد.
ميتوان گفـت بيـشترين كـاربرد ايـن مـواد در صـنعت بـه دليـلاس تحكام ب ه وزن ب الا و ج ذب ان رژي ع الي آنه ا در ص نايع خودرو سـازي و هواپيمـا سـازي اسـت [2]. در سـالهـاي اخيـرمطالع ات گ ستردهاي ب ر روي س اخت ف وم فل زي 1 از فل زات مختلـــ ف انجـــ ام گرفتـــ ه اســـ ت، بـــ ه عنـــ وان مثـــ ال فومهاي آلومينيومي [3]، مسي [4]، فـولادي [5]، سـوپرآلياژهايتيت انيومي [6] و آلياژه اي حافظ هدار نيك ل- تيت اينيومي [7] از جمله فلزاتي هستند كه بيشتر تحقيقات انجام شده بر روي آنهـامتمركز بوده است. به طور كلـي فـومهـاي فلـزي در سـه حالـتجامد، مذاب و بخار توليد شدهاند [1]. سادهتـرين روش سـاخت
فوم، توليد مستقيم فوم با استفاده از تزريـق حبـابهـاي گـاز درمذاب فلـز اسـت. در ايـن روش مـيتـوان قطعـات بـزرگ را بـاهزينهاي به نسبت پايين توليد نمـود. حفـره هـاي نـامنظم و بعـضاًبسيار بزرگ مشكل اصلي توليد به اين روش ميباشد.
در روش ديگر از يك فوم سلول باز پليمري به عنوان شكل پايهاستفاده مي شود و روند كار همانند توليد قطعـه در ريختـهگـريدقيق مي باشد. اين روش نسبت به روش قبـل گـرانتـر بـوده امـاخواص مكانيكي قطعه توليد شده مطلوبتر مـيباشـد . دو روشذكر شده بر پايه توليد از حالت مذاب ميباشد [1و 8].
روشهاي توليد از حالت جامد بيشتر براي توليد فـوم از فلزاتـيكه دماي ذوب بالا دارند استفاده ميشود. يكي از پركاربردترين اين فرآينده ا، توليد فوم با استفاده از تكنولوژي متالورژي پـودرو كاربرد مواد گاز زا مانند 3TiH2 ،SrCO3 ،MgCO و …. است.
در اين روش فومهاي سلول بسته با پراكندگي و انـدازه حفـراتقابل قبول توليـد مـيشـود . روش ديگـر توليـد از حالـت جامـد،استفاده از مواد فضاساز2 مـي باشـد . در ايـن روش مـواد فـضاسازمانند: NaF ،NaCl و … همراه با پودر فلزمخلوط و پرس شـده وپس از زينتر، فضاساز از سيستم حذف مـيشـود [8]. ايـن روشبيشتر براي فلزات با دماي ذوب پـايين ماننـد آلومينيـوم كـاربرددارد [1]. از مزاياي اين روش ميتوان به كنترل اندازه تخلخل بـااس تفاده از تغيي ر در ان دازه ذرات ف ضاساز، يكن واختي تقريب ي تخلخلها، قابل كنترل بودن اندازه تخلخل هـا و سـهولت انجـامكار اشـاره نمـود [1و2]. بـا توجـه بـه ايـن كـه روش اسـتفاده ازفضاساز فرآينـد سـادهاي دارد، در سـالهـاي اخيـر بـراي توليـدنمونههاي فومي آزمايشگاهي كاربرد زيـادي پيـدا كـرده اسـت. ونج وان و همك ارانش [9] ف وم تيت انيومي را ب ا اس تفاده از اي ن روش وكرباميد به عنوان فضاساز توليد نمودند. بـه طريـق مـشابهلينگهاوو و همكاران [10] نيـز فـوم منيزيمـي را توليـد كردنـد.
چهـارم
ژائو و همكاران [7] نيز فوم آلياژ نيكل- تيتانيوم را بـا اسـتفاده ازنمكNaCl ت وليد نموده و درصد تخلخل قطعات توليد شـده رابه دست آوردند. در آزمايش هاي مـشابه از مـواد ديگـري ماننـدNaF و پليمرهايي مانندPMMA به عنوان فضاساز استفاده شـدهاست [1]. استفاده از فضاساز يكي از سادهترين روش هاي توليـدفوم فلزي است و همانگونه كه گفته شد بيشتر در مورد فلـزاتبا دماي ذوب پايين استفاده شده است. در اين تحقيق توليد فـومفلزي محلول جامد جانشيني آلومينيم در آهن با استفاده از روشاستفاده از فضاساز موقت و با اسـتفاده از كلريـد سـديم بررسـيميشود.

مواد و روش تحقيق
مخلوط پودري شامل آهن بـا خلـوص 99 درصـد همـراه بـا 10 درصد وزني آلومينيوم با خلوص 97 درصد (جزييات مواد اوليـهدر جدول شماره (1) آمده اسـت) تهيـه و در آسـياب گلولـهاي سيارهاي بـا نـسبت وزنـي گلولـه بـه پـودر 1:20 بـا 5 گلولـه 20 ميليمتري در محفظـهاي از جـنس فـولاد سـخت كـرم دار و بـاسرعتrpm 600 تحت اتمسفر آرگون با خلوص 99 درصد بـه
مــدت 25ســاعت آلياژســازي مكــانيكي گرديــد. ريزســاختار نمونههاي توليد شده با اسـتفاده از دسـتگاه پـراش اشـعه ايكـسPhilips م دل X’pert ب ا لام پ كات دي م سي ب ا ط ول م وج
54059/1 آنگستروم و مجهز به تكفـام سـاز مـورد بررسـي قـرارگرفت. بـراي توليـد قطعـه فـومي، پـودر حاصـل از آلياژسـازيمكانيكي به 6نمونه 2 گرمي تقسيم و سپس بـا 30، 40، 50، 60، 70 و 80 درصــد نمــك كلريــد ســديم، بــا ســايز 500 -200 ميكرون، مخلوط شدند. در ادامه رزين پلي استر به عنوان باينـدربه مخلوط اضافه شد. پس از مخلوط سازي كامل پـودر آسـيابشده، نمك و رزين پلـي اسـتر بـه صـورت دسـتي، قـرصهـايي
اســتوانهاي بــا قطــر 14 و ارتفــاع 15 ميلــيمتــر بــا فــشار 100 مگاپاسكال تهيه گرديد. براي مشخص كـردن زمـان مـورد نيـازقرارگيري نمونه ها در آب و خـروج نمـك، چهـار نمونـه از هـرقرص با درصدهاي متفاوت نمك آماده و به ترتيب براي مـدت2، 3، 4، 5 روز در آب حــاوي ممانعــت كننــده از خــوردگي
(سولفات سديم ) قرار گرفت ، سپس نمونهها از آب خـارج و دركوره در دماي750 درجه سلسيوس به مدت 3 ساعت قـرار دادهشد.

در ادامه نمونهها از وسط بريـده و ميـزان خـروج نمـك از آنهـامورد بررسي قرار گرفت. در پايان پس از به دسـت آوردن زمـانمورد نياز براي خروج نمك از آب، نمونههاي نهايي تهيـه و طـيدو سيكل حرارتي در كوره لولهاي به فوم فلزي تبديل شـدند. در سيكل حرارتي اول قرصهـا در دمـاي 450 درجـه سلـسيوس بـهمدت 40 دقيقه حرارت داده شد تا رزين پلي اسـتر خـارج شـود، در سيكل حرارتي دوم قرصها در دماي 1150 درجـه سلـسيوسبه مدت 75 دقيقه در اتمسفر آرگون با خلـوص 99 درصـد قـرارگرفتند تا زينتر گردند.
درصد تخلخل فومها بوسيله قـانون ارشـميدس و طبـق اسـتانداردASTM C373-88 اندازه گيري شد. شـكل و انـدازه تخلخـلهـابوسـ يله ميكروسـ كوپ نـ وري و الكترونـ ي روبـ شي serontechnology مدل AISI2000 مورد ارزيابي قرار گرفت.

نتايج و بحث
3-1- آلياژسازي
شكل (1) الگوي پراش اشعه ايكس براي نمونـه مخلـوط شـده وهمچنين نمونه 25 ساعت آسيابكاري شده را نشان ميدهـد . در شكل (1- الف) پيك هاي آهن و آلومينيوم قبل از آسيابكـاريبصورت مجزا قابل مشاهده هستند امـا در شـكل (1- ب ) پـس از25 س اعت آس يابك اري پي كه اي آلوميني وم ح ذف ش ده و پيكهاي آهن به سمت چپ حركت كردهانـد . تـشكيل محلـولجامد را ميتوان با استفاده از تغييرات پارامتر شـبكه آهـن اثبـاتنمود. آهن داراي شبكه كريستالي مكعبي اسـت و پـارامتر شـبكهآن توسط قانون براگ3 بدست ميآيد:

جدول (1): مشخصات مواد اوليه استفاده شده
توليد كننده دانه بندي (ميكرون) خلوص مواد اوليه
مرك آلمان 10 %99 آهن
ايران- صنعتي 40 > %97 آلومينيوم
مرك آلمان 200-500 %99/9 NaCl نمك

λ= 2d sinθ (1)
26441575333

d = h2 +ak2 + l2 (2)

پارامتر شبكه آهن قبـل از انجـام آسـيابكـاري 85 /2 آنگـستروم
بدس ت آم د و پ س از انج ام 25 س اعت آس يابك اري 88/2 آنگستروم شد.
ايلمــان4 و همكــارانش [11] توانــستند محلــول جامــد جانــشيني آلومينيوم در آهن را پس از 36 سـاعت آسـيابكـاري بـا نـسبتگلوله به پودر 1:4 بدست آورند.

اي ن محقق ين پ ارامتر ش بكه نمون ه آه ن هم راه ب ا 10 درص د آلومينيوم را 88/2 آنگستروم و حركت پيك را به ميزان 03/0 بـهسمت چپ گـزارش كردنـد كـه بـا نتـايج بدسـت آمـده در ايـنتحقيق همخو اني دارد. تغيير پارامتر شبكه را ميتوان به حل شدنآلومينيوم در آهن يا كرنش شبكه حاصل از آسيابكاري نـسبتداد.

در اين تحقيق با توجه به حذف شدن پيك آلومينيـوم پـس از 25 ساعت آسياب كاري و همچنين مقايسه پارامتر شـبكه بـا كارهـايانجام شده قبلي و در نظر گرفتن اين موضوع كه نمونـه در دمـايب الاتر از دم اي ذوب آلوميني وم ق رار داده و در عم ل هيچگون ه مذابي مشاهده نشد ميتوان نتيجـه گرفـت آلومينيـوم موجـود درآهن حل شده و محلول جامد جانشيني آلومينيوم در آهن بدستآمده است.

244602254172

شكل (1) الگوي پراش اشعه ايكس مخلوط: الف) قبل از آسيابكاري و ب) بعد از آسيابكاري

شكل (2): الفپودر محلول جامد آلومينيوم در آهن و ب) نمك
NaCl (

3-2- توليد فوم
شكل (2) تصاوير ميكروسـكوپ الكترونـي از پـودر آلياژسـازيشده و نمك NaCl را نشان مـيدهـد . همـان گونـه كـه در شـكلمشخص است اكثر ذرات پودر توليد شده داراي انـدازه كمتـر از5 ميكرومتر هستند. با توجه به اخـتلاف سـايز بـين نمونـه پـودريتوليد شده و نمك NaCl و همچنين اختلاف دانسيته آنها، برايمخلوط سازي نياز به يك ماده تر بود، همچنين با در نظر گـرفتندماي زينتر بـالاي نمونـه آهنـي كـه بـالاتر از دمـاي ذوب نمـك(801 درجه سلسيوس) ميباشد، بايد نمك قبل از عمليـات زينتـراز نمونه خارج شود، به همين دليل بايد از چسبي استفاده شود كهدر آب حل نگردد و پـس از حـرارت دادن نيـز از نمونـه خـارجشود، رزين پلي استر خواص مورد نظر را داشت. رزين پلي استر، پليمري است كه از دماي 220 درجه سلسيوس شروع به سـوختنو خارج شدن از داخل قطعه ميكنـد . بـا اسـتفاده از آنـاليزTGA مشخص شد در صورت افزايش مداوم دما خروج باينـدر تـا 580 درجه سلسيوس ادامـه مـييابـد، كـه افـزايش دمـا تـا ايـن درجـهح رارت ممك ن اس ت باع ث اف زايش مي زان اك سيداسيون در
قطعه شود . به همين دليل قطعه به مـدت 40 د قيقـه در 450 درجـهسل سيوس نگ ه داش ته ش د. اي ن زم ان ب ا اس تفاده از قرارگي ري نمونههاي مختلف در كوره و بررسي ميزان خروج بايندر از آنها به دست آمد. مقدار رزين استفاده شده در هر نمونه متفاوت و بـهمقدار 10 درصد وزني از نمـك موجـود در آن نمونـه اسـت، بـههمين دليل با افزايش مقدار نمك، ميزان رزين پلي استر مـصرفينيز بيشتر ميشود.
آزمايشهاي انجام شده بـراي بررسـي سـرعت خـروج نمـك ازدرون نمونه ها، نشان داد كه نمك موجود در قـرصهـايي كـه تـاسه روز در آب قرار گرفتهانـد، بطـور كامـل خـارج نمـيگـردد .
شكل (3) اين موضوع را به روشني نشان مي دهد. در صورتي كـهنمك در نمونههايي كه به مدت 4 روز در آب قرار گرفت بطـوركامل خارج گرديد.

شكل (3): نمك باقيمانده پس از 3 روز قرار دادن قطعه در آب

3-3- بررسي ميزان تخلخل
تخلخل براي نمونهها با 30، 40، 50، 60 و 70 درصد وزني نمك محاسبه و سپس نمودار درصـد تخلخـل بـر حـسب ميـزان نمـكرسم گرديد . نمونه حاوي 80 درصد نمك شكل اوليه خـود را ازدست داد، بـه همـين دليـل در محاسـبات درصـد تخلخـل آوردهنشده است . ميزان تخلخل براي نمونههاي ياد شـده در دو مرحلـهمحاسبه گرديد ، مرحلـه اول پـس از خـروج نمـك كـه نمونـههـاخشك وسپس درصد تخلخل آنها بدست آمـد. در مرحلـه بعـدتخلخل نمونه ها پس از انجام عمليـات زينتـر محاسـبه شـد. نتـايجحاصل از هر دو مرحله در شكل (4) آورده شده است.
همانگونه كه مشاهده ميشـود درصـد تخلخـل نمونـههـا قبـل اززينتر با افزايش ميزان نمك بصورت خطـي افـزايش مـييابـد امـاپس از زينتر اين روند دچار تغيير شده و در درصدهاي نمك بالاتخلخل بيشتري ملاحظه مـيشـود . دليـل ايـن اتفـاق را مـيتـوان اينگونه توضيح داد كـه درصـد تخلخـل پـس از زينتـر ناشـي ازجـاي خـالي نمـك و همچنـين خـروج باينـدر در حـين عمليـاتزينترشدن است و با توجه به اين كه ميزان بايندر مورد استفاده بـه مقــدار 10 درصــد وزنــي نمــك مــصرفي اســت، بنــابراين در درصدهاي نمك بالاتر، باينـدر بيـشتري اضـافه شـده و در نتيجـهتخلخل بيشتري مشاهده ميشود.

شكل (4): ميزان تخلخل نمونهها با مقدار نمك متفاوت

3-4- بررسي ساختار
نماي ظاهري فوم توليد شده بـا 60 و 70 درصـد وزنـي نمـك درش كل (5) آورده ش ده اس ت. هم انگون ه ك ه م شخص اس ت
تخلخلها بصورت يكنواخـت در تمـام قطعـه پراكنـده شـدهانـد .
ب راي بررس ي ان دازه تخلخ ل ه ا، قطع ات ف ومي ب ا اس تفاده ازميكروسكوپ نوري مورد بررسي قـرار گرفـت، نتـايج نـشان داداندازه تخلخل ها بين 100 تا 500 ميكرون متغيـر مـيباشـد . شـكل (6) نشان دهنده اندازه تخلخـلهـا در سـطح بيرونـي قطعـه اسـتهمانگونه كه در شكل مشخص است زواياي اكثر تخلخـلهـايبدست آمده قبل و بعد از زينتر تغيير چنداني نكرده است. براي بررسي بيشتر تخلخلها و ديواره بين آنها از ميكروسـكوپالكتروني روبشي استفاده شد. شكل (7) نشان دهنـده ديـواره بـينتخلخلها مي باشد. اندازه ديواره بين تخلخلها در اين نمونـه بـين150 تا 350 ميكرومتر متغير است.

شكل (5): تصوير ميكروسكوپ نوري نمونه: الف) 70 درصد نمك و ب ) 60 درصد نمك

شكل (7- ج) نشان دهنده ديواره بـين تخلخـلهـا بـا بزرگنمـايي10000 برابر است كـه از آن مـيتـوان نتيجـه گرفـت ديـواره بـهخوبي زينتر شده است.
ژائ و5 و همك ارانش [7] ب ا اس تفاده از نم ك NaCl ف وم فل زي نيكل- تيتانيومي توليد كردند. بزرگترين مشكل فـوم توليـد شـدهتوس ط آنه ا وج ود تخلخ له اي ري ز ب ا ان دازه ك وچكتر از 5 ميكرون در ديواره بين تخلخلهاي اصلي است، اين تخلخلهـايناخواسته باعث كاهش استحكام فوم ميشود.
240792-3549731

شكل (6):تصوير ميكروسكوپ نوري از نماي بيروني تخلخلها:
الف) قبل از زينتر و ب) بعد از زينتر

در تحقيقي مشابه ونگ 6 و همكارانش [4] فوم مسي را با اسـتفادهاز نمك كلريد سديم توليد نمودند. فوم توليد شده توسـط آنهـانيز داراي حفرههاي ريز در ديواره بـين تخلخـلهـا و نزديـك بـهتخلخلهاي اصلي است. در دو تحقيق ذكـر شـده فـشار اسـتفادهشده براي پرس بين 300 تا 600 مگا پاسـكال گـزارش شـده كـهاين فشار باعث شكسته شدن ذرات نمك و به وجود آمدن امكان ورود اين قـسمتهـاي شكـسته شـده بـه ديـواره بـين تخلخـلهـا ميشود. در اين تحقيق بدليل استفاده از رزين پلـي اسـتر از فـشاركمتري استفاده شد و همانگونـه كـه در شـكل (7- ج ) مـشاهدهم يش ود هيچگون ه حف رهاي در دي واره ب ين تخلخ له ا دي ده نم يش ود. يك ي از مهمت رين پارامتره اي ت أثير گ ذار ب ر روياستحكام فوم اندازه و يكنـواختي ديـواره بـين تخلخـلهـا اسـت.
اندازه ديواره بين تخلخلها با تغيير در درصد نمـك دچـار تغييـرميشود. در درصد هاي نمك بسيار بالا ديواره شكل طبيعي خـودرا از دست داده و استحكام فوم بسيار كاهش مييابد.
78487-6241330

شكل (7): تصوير ميكروسكوپ الكتروني روبشي از ديواره بين تخلخلها

شكل (8) نمايي از فوم با 80 درصد وزني نمك را نشان ميدهد.
همانگونه كه مشخص است فوم توليد شده بـا 80 درصـد وزنـينمك شكل يكنواخت خود را از دسـت داده و عمـلاً هـيچگونـهاستحكامي ندارد.

شكل (8): نماي ظاهري نمونه توليد شده با 80 درصد نمك

شكل (9): شكست در ديواره بين تخلخلها بدليل نزديك به هم بودن
دو دانه نمك

يكي از مشكلات اصلي در تحقيقات انجام شده به ايـن روش درگذشته، مربوط به ديوارههاي شكـسته در برخـي نقـاط فـومهـايتوليد شده است. دليل اين شكستگيها نزديك به هم قرار گرفتندو دان ه نم ك و ن ازك ش دن ب يش از ح د دي واره م ي باش د.
بانــسيدهي7 و همكــارانش [12] در تحقيقــي فــوم فلــزي آليــاژ نيك ل- تيت انيوم را ب ا اس تفاده از نم ك NaCl تولي د و خ واص مكانيكي آن را بررسي نمودند.
مهمترين دليل كاهش خواص مكانيكي در كار آنها توزيع غيـريكنواخت نمك در كل قطعه و نزديك به هم قرار گـرفتن ذراتنم ك در ق سمته ايي از نمون ه گ زارش ش ده اس ت، ك ه اي ن موض وع در نهاي ت منج ر بـه شكـسته شـدن دي وارهه اي بـين تخلخلها و كاهش شديد استحكام و جذب انرژي فوم ميشـود .
در اين تحقيق بدليل استفاده از ماده تر، پراكنـدگي ذرات نمـكبسيار مناسب است و شكست در ديوارههـا بـه حـداقل رسـيد. در شكل (9) يك مورد از اين شكستگيها به وضوح ديده ميشود.

4- نتيجهگيري
فوم فلزي محلول جامد آلومينيوم در آهن بـا اسـتفاده از فـضاساز NaCl با موفقيت توليد گرديد.
با توجه به دماي زينتر آلياژ آهن- آلومينيوم كه بالاتر از دماي ذوب نمك بود، ميتوان از اين روش بـراي توليـد فـوم از ديگـرفلزات با دماي زينتر بالا نيز استفاده نمود.
درصد نمك مطلوب براي توليد فوم از ايـن روش بـين 30 تـا
70 درصد بدست آمد.
در مقايسه با كارهاي مشابه ميتوان گفت رزين استفاده شـدهدر اين تحقيق باعث پراكندگي بهتر ذرات نمـك در كـل نمونـهشد.

تشكر و قدرداني
بدينوسيله از مـسئول آزمايـشگاه آنـاليز دانـشكده مهندسـي مـواددانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آبـاد آقـاي مهنـدس چمـي بـهدليل همكاري صادقانه تشكر و قدرداني ميگردد.

مراجع
M. FAshby, “Metal Foams: A Design Guide”, Butterworth-Heinemann, 2000.

م. ديواندري، “فومهاي فلزي”، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، ١٣٨٥.

R. Surace, “Morphological Investigation of Foamed Aluminum Parts Produced byMelt Gas Injection” ,Materials Science and Engineering, Vol 9, Article ID 506024, 2009.

Q. Wang, “Open-Celled Porous Cu Prepared by Replication of NaCl Space Holders”, Materials Science and Engineering (A), Vol 527, pp. 1275-1278, 2009.

C. Y. Zhao, “The Temperature Dependence of Effective Thermal Conductivity of Open-Celled Steel Alloy Foams”, Materials Science and Engineering (A), Vol 367, pp. 123131, 2004.

S. Ahmad, “Producing of Titanium Foam Using Titanium Alloy (Al3Ti) by Slurry Method”, Journal Biomaterials, Vol 24, pp. 3293-3302, 2004.

X. Zhao, “Pore Structures of High-Porosity NiTi Alloys Made from Elemental Powders with NaCl Temporary Space-Holders”, Materials Letters, Vol 63, pp. 2402-2404, 2009.

N. Babcsan, “Metal Foams- Manufacture and Physics of Foaming”, Materials Science and Engineering (A), Vol 367, pp. 86-97, 2000.

M. Wenjuan, “Preparation and Characterization of Porous Titanium using Space-Holder Technique”, Rare Metals, Vol. 28, No. 4, pp. 338-343, 2009.

L. Hao, “Processing and Mechanical Properties of Magnesium Foams”, Journal of Porous Material, Vol. 16, pp. 251–256, 2009.

D. Eelman, “An Investigation of Mechanically Alloyed FeAl “,Alloys and Compounds, Vol. 266, pp. 234-240, 1998.

A. Bansiddhi, D. C. Dunand, “Shape-Memory NiTi Foams Produced by Solid-State Replication with NaF”,
Intermetallics, Vol. 15, pp. 1612-1622, 2007.
پي نوشت
Metal foam
Space holder
Bragg
Eelman
Zhao
Wang
Bansidhiقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید