4874425-50799

معــرفی بیمــار
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 7، شماره 2، زمستان 1395
اداره سـندرم میـن یـا سـندرم مفصـل توراکولومبار)گـزارش مـوردی(
علی نقره کار1*، محمودرضا آل بویه2، سعیدرضا انتظاری3، مریم ظفرقندی1
متخصص بیهوشی، فلوشیپ درد، کلینیک درد شفا
دانشیار بیهوشی، فلوشیپ درد، بیمارستان حضرت رسول اکرم)ص(، دانشگاه علوم پزشکی ایران
استادیار بیهوشی، فلوشیپ درد، بیمارستان حضرت رسول اکرم)ص(، دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده
زمینــه و هــدف: س ندرم می ن ی ا س ندرم مفص ل توراکولومبار)پش تی-کمری( بیم اری نس بتا ش ایع، ب ا تش خیص آس ان براس اس علای م بالین ی و معاین ه میباش د ک ه درمانه ای موج ود ب رای آن بس یار موث ر میباش د. ام ا بدلی ل ع دم وج ود مش خصه تصویرب رداری در بعض ی از ای ن بیم اران و نرم ال ب ودن پاراکلینی ک، تش خیص صحی ح اغل ب از نظ ر پزش ک دور میمان د. گاه ی علای م بیم اری برخ لاف نرم ال ب ودن تصویرب رداری و ن وار عص ب و عضل ه بس یار ش دید اس ت و تش خیص س ریع در کاه ش درد بیم ار از ع وارض بع دی جلوگی ری میکن د .
معرف ی بیم ار: خان م 47 س اله ب ا ش کایت دردکم ر و باس ن و قس مت جانب ی قدام ی ران پ ا از یکس ال قب ل ب ه کلینی ک درد مراجع ه کردن د.
ک ه در نهای ت ب ا تش خیص س ندرم می ن تح ت بل وک ش اخه لت رال دورس ال رام وس ریش ه عصب ی پش تی یازده م و دوازده م ق رار گرف ت و بهب ود یاف ت.
نتیجهگی ری: س ندرم می ن از جمل ه بیماریهای ی اس ت ک ه ع لاوه ب ر درده ای ش دید بیم ار در س ه منطقه)معم ولا پایی ن ت ر از س طح درگی ر( گفت ه ش ده و ب ا الگ وی تقریب ا مش خص وج ود دارد، ممک ن اس ت علای م مش خصه خ اص آزمایش گاهی، تصویرب رداری وی ا ن وار عص ب و عضل ه مش کل عم ده ای یاف ت نش ود، بنابرای ن پزش ک را در تش خیص س ردرگم کن د.
واژههای كلیدی: سندرم مین، سندرم مفصل توراکو لومبار، مفصل فاست، درد سوزشی ناحیه جانبی ران، درد باسن
مقدمه
ســندرم میــن بــا اســامی ســندرم مفصــل توراکــو لومباریــا س ندرم ش اخه خلف ی نی ز ش ناخته میش ود ک ه ب ا درده ای ارجاعـی ک ه منشـا آن از مح ل اتصـال مه ره پش تی-کمری اس ت )یعن ی از مه ره 12 پش تی و مهـره اول و دوم کم ری( ب روز میکن د)1(. ای ن س ندرم را اولی ن ب ار آق ای می ن معرف ی ک رد ک ه شـامل علایـم زیـر میباشد)2(.)ش کل1(
درد ناحیــه پاییــن کمــر اغلــب بهصــورت یکطرفــه و معم ولا ب ر روی تیغ ه س اکروم و ی ا در مح ل اتص ال مفص ل ســاکروایلیاک
درد ناحیه کشاله ران یا بیضه و گاهی زیر شکم
درد ناحیه جانبی ران

نویسنده مسئول: علی نقره کار، متخصص بیهوشی، فلوشیپ درد، کلینیک درد شفاپست الکترونیک: [email protected]

شکل
اص ولا 51-52 % از درده اای ناحی ه پش ت باس ن ک ه ب ر روی تیغــه اســتخوان لگــن احســاس میشــود بدلیــل آســیبهایی چ ون شکس تگی ی ا تغیی رات آرت روزی ب وده ک ه اغل ب ای ن درده ا ب ا درده ای قس مت پایی ن کم ر ک ه از ناحی ه لگ ن منشــا میگیرنــد اشــتباه میشــود.)3(
اغل ب م وارد درد یکطرف ه ب وده و ب ا چرخ ش و ب ه پش ت خ م شــدن درد تشــدید میشــود. درد ممکــن اســت بــه کمــر یــا باس ن هم ان س مت تی ر بکشد)ش کل2(
گاه ی علای م بیم اری برخ لاف نرم ال ب ودن تصوی ر ب رداری و ن وار عص ب و عضل ه بس یار ش دید اس ت و تش خیص س ریع در کاه ش درد بیم ار از ع وارض بع دی جلوگی ری میکن د .
از نظ ر آناتومی ک رام وس خلف ی ریش ههای عصب ی نواح ی پش تی دوازده م و اول کم ری ش اخه ه ای پوس تی میده د کــه در ســه ناحیــه کشــاله ران، باســن، و پوســت جانبــی– خارجــی ران پــا عصبدهــی میکننــد)51(. اصــولا آناتومــی رام وس خلف ی ریش ههای عصب ی نواح ی پش تی ب ه خوب ی شناســایی شــدند. بطــور معمــول رامــوس خلفــی از ریشــه عصبــیای کــه از ســوراخ بیــن مهــرهای خــارج میشــود جــدا شــده و بــه ســمت خلــف و کــودال مــیرود. تقریبــا 5 ت ا 10 میلیمت ر از مب دا خ ود ب ه دوش اخه داخلی)مدی ن( و خارجی)لتــرال( تقســیم میشود)شــکل3(.
هــر دو شــاخه حامــل فیبرهــای حســی و حرکتــی هســتند .ش اخه مدی ال بافته ای خ ط وس ط ت ا خ ط مفاص ل فاس ت را عصبده ی میکنن د و ش اخه خارج ی بافته ای لت رال ب ه

شکل

شکل
خــط مفصــل فاســت را عصبدهــی میکنــد.)71،61(در ایــن بیمــاری )درگیــری رامــوس خلفــی(، ممکــن اســت بیمــار دردهــای نوروپاتیــک در ایــن نواحــی داشــته باشــد و درد بیم ار ب ا تحری ک و لم س مفاص ل فاس ت ای ن نواح ی ) مهرهه ای پش تی دوازده م و اول کم ری( تحری ک میش ود .معم ولا درد بیم ار یکطرف ه ب وده واص ولا ب ه زی ر زان و انتش ار نمی یابــد.
در ایــن بیمــاری نشــانههای تصویربــرداری ماننــد؛ ام آر آی ،س ی ت ی اس کن، میل و گراف ی و غی ره، غی ر اختصاص ی ب وده و ممک ن اس ت نرم ال باش د.
معرفی بیمار
خان م 47 س اله ب ا ش کایت دردکم ر و باس ن و قس مت جانبی قدام ی ران پ ا از یکس ال قب ل ب ه کلینی ک درد مراجع ه کردند .در س ابقه خ ود بیم اری خاص ی را ذک ر نمیکن د، ام ا بیم ار از تغیی رات خلق ی، اس ترس و افس ردگی خفی ف ش کایت داش ته اســت. بیمــار اختــلالات خــواب را ذکــر میکنــد کــه بدلیــل درد ناش ی از پش ت و باس ن ب وده اس ت. بیم ار احس اس ضع ف و خس تگی و ک م اش تهایی نی ز داش ته اس ت. بیم ار س ابقه ای ن درده ا را از یکس ال قب ل ذک ر میکن د ک ه از ح دود س ه م اه قب ل تش دید یافت ه اس ت. مقی اس دی داری درد در بیم ار 10-8 ب وده ک ه بیش ترین درد و س وزش را در ناحی ه باس ن ذکــر میکــرد. نواحــی درد در بیمــار بیشــتر در پشــت باســن راس ت، قس مت خارج ی ران پ ای راس ت ب وده و بیم ار گاه ی س ابقه س وزش و درد در ج دار خارج ی واژن و درده ای کش اله ران داش ته اس ت. بیم ار س ابقه مراجع ات مک رر ب ه متخص ص زن ان ب رای رف ع مش کل س وزش ناحی ه ج دار جانب ی واژن داشــته و بــا احتمــال عفونــت در دورههــای مختلــف تحــت درمــان انــواع آنتــی بیوتیکهــا بــوده اســت. بیمــار ســابقه ضرب ه ب ه س تون فق رات، بیم اری م ادرزادی س تون فق رات در خ ود ی ا خان واده ذک ر نمیکن د. در تس تهای آزمایش گاهی ،اخت لالات روماتولوژی ک و التهاب ی، مش کلات تیرویی دی و غیره مش اهده نش د. در پاراکلینی ک در عک س س اده کم ر و لگ ن نکت ه پاتولوزی ک مش اهده نش د.
در ام آر آی ناحی ه توراس یک و کم ر ب ه ج ز بالجینک)بی رون زدگ ی خفی ف( دیس ک بی ن مه رهای چه ار و پن ج کم ری نکتــهای مشــاهده نشــد. نــوار عصــب و عضلــه نرمــال بــود .در معاینــه فیزیکــی، احســاس هیپرســتزی )افزایــش حــس و حساســیت( و تندرنــس پوســت باســن و قســمت جانبــی ران راس ت مش اهده ش د. لازک منف ی، ام ا در لمس مفاصل فاس ت )اس پیرینجینگ( ناحی ه مه ره دوازده پش تی و اول کم ری در س مت راس ت مثب ت ب ود. بیم ار تندرن س زائدهخ اری مه ره ی ازده و دوازده پش تی داش ت. بیم ار ب رای درم ان درد، بیس ت جلســه فیزیوتراپــی، ســی و پنــج جلســه کایــرو پرکتیــک و آبدرمان ی انج ام داد ک ه تاثی ری نداش ت و در م واردی موج ب افزای ش درد بیم ار ش د.
ب ا توج ه ب ه ش رح ح ال و معاین ه، تش خیص س ندرم می ن یــا ســندرم مفصــل توراکولومبــار داده شــد و بیمــار کاندیــد بلــوک شــاخه لتــرال دورســال رامــوس ریشــههای عصبــی پشــتی یازدهــم و دوازدهــم گردیــد )در ســطح مهــره پشــتی دوازده و اول کمــری( بــا توجــه بــه اینکــه شــاخه جانبــی و داخلــی دورســال رامــوس بــه فاصلــه نزدیکــی از هــم قــرار دارنــد و در تزریــق مــاده بیحســی بــرای بلــوک عصبــی دارو بــه اطــراف پخــش میشــود، تکنیکــی مشــابه بلــوک شــاخه مدی ال دورس ال رام وس ب کار گرفت ه ش د بهطوریک ه بیم ار ابت دا بهص ورت دم ر ب ر روی تخ ت ات اق عم ل دراز کش ید و زیــر ســینه بیمــار بالشــتکی قــرار داده شــد. بــرای بیمــار رگ محیط ی ب ا آنژیوک ت آب ی برق رار گردی د. بیم ار تح ت مانیتورین گ ن وار قلب ی، فش ار خ ون و بررس ی میزان اکس یژن خ ون ش ریانی ق رار گرف ت. سـپس مح ل م ورد نظ ر پ رپ و درپ )ضــد عفونــی( شــد. بعــد از انجــام پــرپ و درپ)ضــد عفون ی( در ش رایط کام لا اس تریل، در نم ای قدام ی- خلف ی فلوروس کوپ مه ره پش تی دوازده م مش خص ش د )آخری ن مهــرهای کــه دنــده از آن خــارج میشــود( وبعــد از ســفال – کــودال کــردن فلوروســکوپ جهــت روی هــم افتــادن ســطح تحتان ی مه ره، فلوروس کوپ را ح دود 25 درج ه مای ل ک رده ت ا س گ اس کاتلندی در ای ن نم ا مش خص ش ود. س پس در محــل تلاقــی زائــده مفصلــی فوقانــی و زائــده عرضــی مهــره مســیر پوســت بــا لیدوکاییــن 1% بیحــس شــد. ســپس بوس یله س وزن اس پاینال 22 ب ا دی د تونل ی ب ه مح ل تلاق ی زائ ده مفصل ی فوقان ی و زائ ده عرض ی مه ره وارد ش دیم ت ا ســوزن بــه اســتخوان محــل تلاقــی تمــاس پیــدا کــرد )ایــن محلــی اســت کــه شــاخه مدیــال دورســال رامــوس از آن میگــذرد و شــاخه جانبــی چنــد میلیمتــر لتــرال تــر قــرار دارد ام ا ب ا تزری ق دارو در ای ن ناحی ه دارو ب ه ش اخه لت رال و حت ی خ ود دورس ال رام وس ه م پخ ش میش ود(، بع د از آن مح ل س وزن ب ا تزری ق 1 س ی س ی م اده حاج ب در نم ای خلفی-قدام ی و جانب ی چ ک ش د، بع د از آسپیراس یون منف ی 4 ســی ســی بوپیواکاییــن 2/0% )مــرک فرانســه( بــه همــراه
15 میلیگ رم تریامس ینولون)هگزال- آلم ان( تزری ق گردی د .
)شــکل4(.
همی ن تکنی ک ب رای بل وک ش اخه لت رال دورس ال رام وس پش تی دوازده، درمح اذات مه ره کم ری اول انج ام ش د. بع د از انج ام بل وک ب ر روی تخ ت ات اق عم ل درده ای بیم ار کام لا تخفیــف یافــت و تســت اســپیرینجینگ مربــوط بــه مفاصــل فاس ت و حس ایت پوس تی در نواح ی ی اد ش ده از بی ن رف ت .ب ا از بی ن رفت ن علای م و درده ای بیم ار ب ر روی تخ ت ات اق عم ل پروس ه ب ه اتم ام رس ید. و بیم ار ب ه ری کاوری منتق ل

شکل
ش د.پس از س ی دقیق ه بیم ار تح ت نظ ر ق رار گرف ت و درد بیم ار توس ط مقی اس دی داری درد مج ددا ارزیاب ی ش د ک ه بــه صفــر رســیده بــود. بیمــار بــا حــال عمومــی خــوب و بــا علایــم حیاتــی کامــلا پایــدار بــه بخــش و بعــد از دو ســاعت ترخی ص گردی د. در پیگی ری دو م اه بع د نم ره دی داری درد 2-1، و پیگی ری ش ش ماه ه نم ره دی داری درد 3-2 میباش د.

بحث
بیمــار خانــم 47 ســاله کــه دردهــای قســمت بــالای باســن راســت، بــه همــراه درد در قســمت جانبــی ران و کشــاله ران و دی واره جانب ی واژن داش ته ک ه تصوی رداری، ن وار عص ب و عضل ه و بررس یهای مختل ف توجی ه کنن ده علای م نبودن د .ای ن درده ا بس یار ش دید ب وده و زندگ ی ف رد را مخت ل ک رده بــود. مقیــاس دیــداری درد در ایــن فــرد 10-8 بــوده اســت .اصــولا دردهــای کمــری میتواننــد علــل مختلفــی داشــته باشــند. از جملــه التهــاب، تغییــرات تخریبــی و بیماریهــای دیس کها، تنگ ی کانـال نخاع ی، هرن ی دیس ک، جابهجای ی مهرهه ا ب ر روی ه م، پوک ی اس تخوان و غی ره، ک ه قب ل از ه ر کاری بای د عل ت اصل ی مش خص، و بیماریه ا و مش کلات ج دی رد ش ود)4(.
بط ور مث ال، در بیم ار ب ا س ابقه ضرب ه ی ا پوک ی اس تخوان ،عکــس ســاده لگــن و ســتون فقــرات میتوانــد در بررســی شکســتگیها و مشــکلات جــدی تــر کمــک کننــده باشــد .همچنیــن ام آر آی و ســی تــی اســکن در بررســی مشــکلات ســتون فقــرات و دیســکهای بیــرون زده یــا تنگــی کانــال نخاعــی مفیــد باشــد)5(.
اصــولا در بررســی علــل مختلــف کمــردرد از جملــه درگیریهــای مفاصــل فاســت، معاینــه فیزیکــی مفیدتــر از اقدامــات پاراکلینیــک اســت .
ب رای معاین ه مفاص ل فاس ت ب ر روی عض لات پاراورتب رال در مح اذات هم ان س طح درگی ر، تندرن س وج ود دارد، گاه ی نی ز درد ب ه س مت پایی ن در مح ل توزی ع ش اخههای مختل ف عصــب تیــر میکشــد)6(. اولیــن بــار آقــای میــن ســندرم توراکولومبــار را بصــورت درد در تیغــه اســتخوان لگن)بــالای باســن( و تندرنس)حساســیت دردنــاک بــا فشــار( بــر روی مفص ل توراکولومب ار )مح ل اتص ال آخری ن مه ره پش تی ب ه اولی ن مه ره کم ری( معرف ی ک رده ک ه در 60% م وارد هم راه ب ا ضایع های در س تون فق رات ب وده اس ت7)،8(.
در اغل ب بیم اران، علای م زمان ی ب روز میکن د ک ه ضایع ه در مح ل اتص ال آخری ن مه ره پش تی ب ه اولی ن مه ره کم ری یــا همــان مفصــل توراکولومبــار باشــد، ولــی گاهــی علایــم میتوانــد در ضایعــات مفاصــل بیــن پشــتی یــازده و دوازده و ی ا کم ری اول و دوم ه م باش د ک ه میتوان د علای م مش ابهی ب روز کن د)2(.
در ای ن بیم ار، گم ان م یرود ک ه عام ل اصل ی ای ن مش کلات دژنراتیــو در ایــن مفاصــل باشــد کــه ممکــن اســت در پاراکلینیــک بطــور اختصاصــی مشــخص نشــود)9(.
از نظــر آناتومیــک شــاخه خلفــی ریشــههای عصبــی ناحیــه توراکولومب ار باف ت زی ر جل دی ب الای باس ن)اعصاب کلونئ ال( و پایی ن کم ر)01( و ش اخه دیگ ر، ناحی ه اینگویین ال و ش اخه س وم، قس مت جانب ی ران )عص ب زی ر جل دی ران ی جانب ی( را عصبدهــی میکنند)11(.)شــکل1(
بنابرای ن بیم اران ممکن اس ت بط ور کاذب از دردهای احش ایی در قس مت پایی ن ش کم، درده ای س یاتیکی، تندرن س ناحی ه پوبی س و علایم ی ش بیه س ندرم روده تحری ک پذی ر ش کایت داش ته باش ند و موجب گمراه شدن پزش ک در تشخیص شود)8(.
گاه ی اوق ات س ندرم می ن ب ه مانیپولاس ین پاس خ میده د)8( و درم ان بیش تری غی ر از آن لازم نیس ت. ام ا ب ه ه ر ح ال بایــد اندیکاســیونها و ممنوعیتهــای کاربــرد مانیپولاســیون در نظ ر گرفت ه ش ود. در ه ر بیم اری مانیپولاس ین مناسـب نبــوده و حتــی ممکــن اســت خطرنــاک باشــد. مخصوصــا در بیم اران ب ا پوک ی اس تخوان، ک ه موج ب شکس تگی مهرهه ا و عــوارض خطرنــاک و جبــران ناپذیــری میشــود)1(. در ایــن م وارد بدلی ل خط رات مانیپولاس یون تزری ق اس ترویید بهط ور مس تقیم ب ه داخ ل مفص ل فاس ت درگی ر مفی د اس ت)21(. درد در ناحیــه عصــب کلونئــال در بــالای باســن اکثــرا بــا بلــوک مفاص ل فاس ت بهب ود مییابن د ام ا در م وارد مق اوم تزری ق مــاده بیحســی و اســترویید بهطــور مســتقیم بــر روی نقطــه دردن اک در لب ه اس تخوان لگ ن میتوان د مفی د باش د)31(.
گاه ی در ایـن بیم اران درد ماهی ت س مپاتیکی پی دا ک رده و فــرد بیمــار ممکــن اســت دردهــای سوزشــی بــه همــراه آلودینــی را تجربــه کنــد بهطوریکــه درد بیمــار بــا تمــاس لب اس ب ه س طح پوس ت، دچ ار درده ای سوزش ی ش ود. در ای ن بیم اران بل وک اعص اب س مپاتیک کم ری نی ز میتوان د کمککننــده باشــد)41(.
دورس ال رام وس و ش اخه مدی ال آن نزدی ک مفاص ل فاس ت ق رار دارن د، ه ر حال ت غی ر طبیع ی ای در این مفاص ل از قبیل مالفورماس یون مهرهه ا گرفتگ ی عض لات، تغیی رات س اختمانی فاس ت از جمل ه لغزندگ ی، تغیی رات تخریبی)دژنراتی و(، رش د اســتخوان زائــد )پرولیفراســیون اســتخوانی(، ضخیــم شــدگی )هیپرتروف ی( لیگامانه ا و کپس ول مفصل ی ی ا شکس ـتگیها میتواننــد موجــب تحریــک دورســال رامــوس و شــاخههای داخل ی و خارج ی آن ش ود)81(.
مطالعــات بیومکانیــک نشــان دادنــد کــه بــه مفاصــل فاســت قس مت بالای ی کم ر، فش ار بیش تری نس بت ب ه فاس تهای پاییــن کمــری وارد میشــود)91(.
جدول1: تفاوت کمردرد به دلیل درگیری شاخه دور سال با کمردرد به دلیل درگیری مفاصل فاست
درد سندرم مفاصل فاست درد شاخه دورسال اختلال در مفصل فاست )آرتروز، شکستگی( اختلال آناتومیک عصب )گیر افتادگی عصب( پاتوژنز
در همان سطح احساس درد دارد و بیشتر در مفاصل سوم تا پنجم کمری شایع است درد بـر طبـق توزیـع آناتومیک عصـب میتواند در دو یا سـه سـگمان پایینتر احسـاس شـود. بیشتر در مهرههـای بالایی کمر اسـت درد
تندرنس )فشار دردناک( در محل مفاصل فاست، تشدید درد با خم شدن به پشت برآمدگـی خـار پشـتی )اسـپاینوس پروسـس( ،افزایـش فاصلـه بیـن خارهـای پشـتی، تندرنـس )فشـار دردنـاک( بـر روی خارهای پشـتی و محل مفاصـل فاسـت در محل فشـار و ارجـاع به مناطق دردنـاک در نواحـی پایینتـر معاینه فیزیکی
یک یا چندین تزریق در مفاصل فاست تنها یک تزریق در محل شاخه دورسال درگیر نوع تزریق تشخیصی
عصبکشی )نوروتومی( یک یا چندین سطح از شاخه مدیال دورسال راموس عصبکشی)نوروتومی( منفرد شاخه دورسال درمان قطعی
درگیــری شــاخه دورســال یــا شــاخه لتــرال آن علایمــی متف اوت ب ا درگی ری مفاص ل فاس ت ی ا ش اخه مدی ال دارد .در درگی ری فاس ت بیم ار در هم ان س طح احس اس درد دارد
و بیش تر در مفاص ل س وم ت ا پنج م کم ری ش ایع اس ت، ام ا در دردهای ی ک ه بواس طه درگی ری ش اخه دورس ال اس ت درد بــر طبــق توزیــع آناتومیــک عصــب میتوانــد در دو یــا ســه ســگمان پاییــن تــر احســاس شــود.)جدول1( )02(.
نتیجهگیری
بررس ی ش رح ح ال دقی ق بیم ار، ب ه هم راه معاین ه فیزیک ی ،در م واردی ک ه یافتهه ای آزمایش گاهی و تصویرب رداری ب ه م ا کم ک نمیکنن د، بس یار مه م هس تند. س ندرم می ن از جمل ه بیماریهایــی اســت کــه عــلاوه بــر ایجــاد دردهــای شــدید در ســه منطقــه آناتومیــک گفتــه شــده و بــا الگــوی تقریبــا مش خص، ممک ن اس ت علای م مش خصه خ اص آزمایش گاهی ،تصویرب رداری وی ا در ن وار عص ب و عضل ه مش کل عم ده ای یاف ت نش ود، بنابرای ن پزش ک را در تش خیص س ردرگم کن د
anatomical study on 37 dissections. Surg. Radiol. Anat. 1986, 8, 251-256.
12- Cho DI, Lee KT, Ahn KH, Kim HS, Yun DH, Huh KY, et al. Lumbar facet joint injection as a initial treatment option in acute low back pain.J Kyung Hee Univ Med Cent. 2007;23:30–35.
13- Hwang YS, Oh KJ, Kim WS, Choe H. Pain around the posterior iliac crest of thoracolumbar origin. J Korean Pain Soc. 2000;13:111–114.
14- Day M. Sympathetic blocks: the evidence. Pain Pract. 2008 Mar-Apr;8(2):98-109.
15- Maigne JY, Lazareth JP, Surville HG, Maigne R. The lateral cutaneous branches of the dorsal rami of the thoraco-lumbar junction. Surg Radiol Anat. 1989 Dec 1;11(4):289-93.
16- Shao ZH. [Posterior spinal rami in localization of low back pain]. Zhonghua wai ke za zhi [Chinese journal of surgery]. 1992 Apr; 30(4):205-6.
17- Steinke H, Saito T, Miyaki T, Oi Y, Itoh M, Spanel-Borowski K. Anatomy of the human thoracolumbar Rami dorsales nervi spinalis. ANN ANAT Journal. 2009 Dec 31;191(4):408-16.
18- Fortin JD. Thoracolumbar Syndrome in Athletes: A Case Report. Pain Physician. 2003 Jul;6(3):373-5.
19- Lorenz M, Patwardhan A, Vanderby R Jr. Loadbearing characteristics of lumbar facets in normal and surgically altered spinal segments. Spine (Phila Pa 1976). 1983 Mar;8(2):122-30.
20- Zhou L, Schneck CD, Shao Z. The anatomy of dorsal ramus nerves and its implications in lower back pain. Neurosci Med. 2012 Jun 1;3(2):192.
References
Soo-Ryu Kim, Min-Ji Lee, Seung-Jun Lee, YoungSung Suh,corresponding author Dae-Hyun Kim, and Ji-Hee Hong. Thoracolumbar Junction Syndrome Causing Pain around Posterior Iliac Crest: A Case
Report. Korean J Fam Med. 2013 Mar; 34(2): 152– 155.
Maigne R. – Sémiologie des dérangements intervertèbraux mineurs. Ann. Med. Phys. 1972. 15, 277-289.
Schwarzer AC, Aprill CN, Derby R, Fortin J, Kine G, Bogduk N. The relative contributions of the disc and zygapophyseal. joint in chronic low back pain. Spine (Phila Pa 1976) 1994;19:801–806
Cox JM. Low back pain: mechanism, diagnosis, and treatment. 5th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1990.
Pelz DM, Haddad RG. Radiologic investigation of low back pain. CMAJ.1989;140:289–295.
6-Patel AT, Ogle AA. Diagnosis and management of acute low back pain. Am Fam Physician. 2000;61:1779–1786. 1789–1790
7-Maigne R. Low back pain of thoracolumbar origin. Arch Phys Med Rehabil.1980;61:389–395.
8- Maigne R. In: Diagnosis and treatment of pain of vertebral origin. Choi H, translator. Seoul: Koonja Publishers; 2000.
9- Liu HX, Shen Y, Shang P, Ma YX, Cheng XJ, Xu HZ. Asymmetric Facet Joint Osteoarthritis and Its Relationships to Facet Orientation, Facet Tropism, and Ligamentum Flavum Thickening. Clin Spine Surg. 2016 Nov;29(9):394-398.
10- Maigne R. Diagnosis and treatment of pain of vertebral origin: a manual medicine approach. Baltimore: Williams & Wilkins; 1996.
11- Maigne J.Y., Lazareth J.P., Guérin-Surville H., Maigne R. – The lateral cutaneous branches of the dorsal rami of the thoraco lumbar junction. An

Management of Maigne’s or Thoracolumbar syndrome: A case report
Ali Noghrekar1*, Mahmoudreza Alebouyeh2, Saeidreza Entezari3, Maryam zafarghandi1
Anesthesiologist, pain fellowship, Shafa pain clinic
Associate professor of Anesthesiology, pain fellowship, Hazrat-e-Rasoul Akram hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran
Assistant professor of Anesthesiology, pain fellowship, Hazrat-e-Rasoul Akram hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran
AbSTRAcT

00Winter 2016, Vol 7, NO 2
86

Winter 2016, Vol 7, NO 2قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید