استفاده از ديوار انحراف جريان جهت كنترل رسوبگذاري
در بنادر رودخانهاي
داري وش والي زاده1، مرتضي كلاهدوزان2*1

دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشكده عمران و محيط زيست، دانشگاه صنعتي اميركبير
استاديار، دانشكده عمران و محيط زيست، دانشگاه صنعتي اميركبير
چكيده رسوبگذاري يك مشكل هميشگي در بنادررودخانهاي و خورها بوده است. جهت رفع اين مشكل و نيز تأمين امنيت ناوبري، عمليات لايروبي بايستي به طور مداوم صورت گيرد. در حال حاضر روشهاي زيادي جهت جلوگيري از ورود رسوبات به بندرگاه معرفي شده است. هدف از انجام اين تحقيق، آشنايي با يك روش سازه اي جديد و كم هزينه براي جلوگيري از ورود رسوبات به درون حوضچه بنادر رودخانهاي و جزر و مدي ميباشد. اين روش كه مبتني بر تغيير الگوي جريان در ورودي بندر است، استفاده از ديوار انحراف جريان (CDW) مي باشد. در اين تحقيق به بررسي كارايي سازه ديوار انحراف جريان در جلوگيري از ورود رسوبات به درون بندر و همچنين تأثير پارامترهايشكلي ديوار روي عملكـرد هيـدروديناميكي آن پرداختـه شـده اسـت. در ابتـدا هيـدروديناميك جريـان بـا اسـتفاده از دادههـايآزمايشگاهي جريان كاليبره شد. سپس مقدار ورود رسوبات به حوضچه بندر با توجه به پارامترهاي مختلـف از جملـه شـكل ديـوارانحراف، زاويه رأس، طول و محل ديوار مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاكي از اينست كه با انتخاب دقيق پارامترهاي شكلي ديوار،ميتوان رسوبگذاري درون حوضچه را تا حدود 30 درصد كاهش داد. كلمات كليدي: ديوار انحراف جريان، بندر رودخانهاي، هيدروديناميك، رسوبگذاري

REDUCING SEDIMENTATION IN RIVERINE HARBORS USING CURRENT DEFLECTING WALL

D. Valizadeh1, M. Kolahdoozan2

MSc. Candidate, Dep. of Civil Engineering, Amirkabir University of Technology
Assistant Professor, Dep. of Civil Engineering, Amirkabir University of Technology

Abstract
Siltation is a serious problem occurred in riverine harbors and estuaries. To overcome this problem and navigation control, continuous dredging is needed. To date, many approaches have been developed to reducing siltation in harbors.The objective of the current research study is to intoduce an cost effective structural method to control the siltation in riverine and tidal harbors. This method which is based on the flow pattern control at the entance of the harbor, is implementation of a current deflecting wall (CDW) at the harbor entrance.
In the current study, the efficiency of the CDW was investigated for reducing sedimentation in reverine harbours and also the influence of geometrical specification of CDW on the hydrodynamic condition inside the harbor have been investigated. In the first step of the study, the hydrodynamic model was calibrated against experimental measurements cited in the literature. Then the model was applied to various alternatives of CDW shape, apex angle, length

[email protected] نويسنده مسوول مقاله *
and location. Results obtained through numerical modeling experiments showed that around 30 percent reduction in harbor siltation could be achieved.
Keywords: Current Deflecting Wall, siltation, Harbor, Hydrodynamics
1- مقدمه
رسوبگذاري هميشه به عنوان يك مشكل جدي در بنادر رودخانه اي و جزر و مدي مطرح بوده است. هر ساله هزينه هاي بسيار زيادي صرف لايروبي بنادر جهت ايجاد عمق مناسب براي كشتيراني مي شود. هدف از انجام اين تحقيق، بررسي عملكرد يك روش سازه اي جديد و كم هزينه براي جلوگيري از ورود رسوبات به درون حوضچه بنادر رودخانهاي و جزر و مدي ميباشد. اين روش كه مبتني بر تغيير الگوي جريان در ورودي بندر است، استفاده از ديوار انحراف جريان1(CDW) مي باشد. اين سازه شامل يك ديوار عمودي ثابت است كه در صفحه افقي انحنا داشته و در تمام عمق آب توسعه مييابد. محل احداث اين سازه در ورودي بندرگاه است (شكل 1- ب) [1]. شكل 1 نشان دهنده بندرگاه با و بدون وجود ديوار انحراف جريان و تغييرات حاصل شده در مسير سيال در هر دو حالت مي باشد.

جر

خط
ي
جداكننده

ن
ا

جدا

نقطه
ي
ي
جر

ي
ان

ح
نا
ي
سكون

ه

ح
نا
ي
اختلاط

ه

جر
ي
رودخانه

ان

كانال
CDW
جر
ي
رودخانه

ان

جر
ي
ف
اضا

ان
ي

)
الف
(
)
ب
(

بندر

جر

خط

ي

جداكننده

ن

ا

جدا

نقطه

ي

ي

جر

ي

انقیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی دریا و بندر

دیدگاهتان را بنویسید