)92-81( 95 ز اظزٞزٚاظزٞٓ/ قٕ بضقٕبضٜ23 / ثٟبض ٚ تبثؿتبٖ ؾبَ وشرٍیٍ مُىذسی دریــا

شبیهسازی عددی خسه های دریایی چسبیده به بدنه شناورها و بکارگیری روشهای کاربردی و نوین به منظور کاهش نیروی درگ ناشی از آنها

محمد احمدزاده طلاتپه*، سید مجید موسوی

1استادیار دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار؛ [email protected]
2کارشناس ارشد مهندسی دریا هیدرودینامیک، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار؛ [email protected]

تبض٤د زض٤بفت مبٔمبِٝ: 09/10/1394 تبض٤د پص٤طـ مبِٔمبِٝ: 31/05/1395

وٕبت وّ٥س٢:
قجِ٥ٝؾبظ٢ ف ٥ًٙ
آ٘٘ت٣ ففِٛ٥ وبٞفٛ زضٙي
ب قىٗ٘بٚقىٗ ؾغح٣

Numerical Simulation of Foulings on the Marine Vessels Body and
Application of Newly Recommended Techniques to Reduce the Resulting Drag Force

Mohammad Ahmadzadetalatapeh1*, Majid Mousavi2

ABSTRACT

ABSTRACT

-5973-406803

مقالٍ

اطلاعات

چكيذٌ

:
مِٝبِٝ

رچٝ
٤
تبض

٤
ا

زض

مقالٍ

اطلاعات

چكيذٌ

:

مِٝبِٝ

رچٝ

٤قیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی دریا و بندر

دیدگاهتان را بنویسید