پژوهنده )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي( تاریخ دریافت مقاله: 22/7/1395 سال بيست و یکم، بهمنشماره و6 ، پي اسفنددر 5پي9 11134 ، صفحات 346 تا 355
مروری بر مطالعه کوهورت سلامت کارکنان دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
دکتر حميد سوری1*، دکتر عباس عليپور، دکتر محمد اسماعيل اکبری، دکتر حسن ارگاني، دکتر محمد اسدپور پيرانفر، دکتر حميد اسدزاده عقدایي، دکتر کورش اعتماد، دکتر حميدرضا جماعتي، دکتر فرزاد حدائق، دکتر سهيلا خداکریم، دکتر داوود خليلي، مهندس مجتبي ذنوبي، دکتر سوسن صالح پور، دکتر آرزو
صياد، دکتر فرانک کازراني، دکتر سيد سعيد هاشمي نظری، دکتر تقي یاسمي، دکتر سيد محمد سيدمهدی، دکتر علي خردمند، دکتر تيرنگ نيستاني، دکتر مریم اميني، دکتر داوود حميدپور، دکتر مریم توحيدی، دکتر تکتم عليرضایي

-10921208119

1. مرکز تحقيقات ارتقای ایمني و پيشگيری از مصدوميت ها، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ایران چکيده
سابقه و هدف: مستندات مبتني بر مطالعات کوهورت قادرند نيم رخ بيماری و مشکل را در شرایط کاملاً طبيعي در زمان انجاام مطالعاهنشان داده و بهعلاوه شواهد معتبری در خصوص عوامل عليتي مرتبط با پيامد تحت بررسي ارایه نمایند. سلامت کارکناان هار ساازمانموضوعي با اهميت برای افزایش کارآیي آنان محسوب مي شود. تا کنون مطالعهای با ایا ن سااختار در کارکناان دانشاگاه علاوم پزشاکي شهيد بهشتي انجام نشده است. برآورد ميزان بروز بيماری های مهم غير واگير و تعيين عوامل خطر فردی، شغلي و محيطا ي مارتبط باابيماری های مهم غير واگير در جمعيت موردمطالعه مي باشد. بيماری های مورد بررسي در این مطالعه شاامل اخاتلاتت و بيماار ی هاا ی قلبي عروقي، سرطان های پستان، معده، کولورکتال، پروستات و کبد، بيماری های مزمن تنفسي و دیابت است.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت کوهورت آینده نگر مي باشد. ده هزار نفر از کارکنان 18 تا 65 ساله دانشگاه علاوم پزشاکي شاه يد بهشتي به طور تصادفي انتخاب و موردبررسي قرار مي گيرند. برآورد مي شود کاه در مادت 3 ساال راناد اول مطالعاه باه طاول انجاماد.
داده های موردنياز برای این مطالعه از سه طریق خود اظهاری، مصاحبه، معاینه و همين طور آزمایشات مختلا جما آوری ما يگاردد.داده های اوليه پس از بررسي کيفيت و پيگيری برای تکميل داده های ناقص و همچنين لينک شدن با داده های خاارج ي ماورد اساتفادهقرار مي گيرد. آناليز توصيفي برحسب خصوصيات فردی، مکاني و زماني انجام خواهد شد. برآورد خطر نسبي و تفاوت خطر برای عوامالخطر مختل با روش های مناسب و متناسب با نوع داده ها، انجام خواهد شد. جهت برآورد اندازه رابطاه باين عوامال خطار و پيامادها ی مورد بررسي، از مدل های مختل آماری رگرسيوني، آناليز بقا و مدل های توأم استفاده خواهد شد.
یافته ها: به کارکنان جذب شده آموزشهای تزم داده شده است. ابزارهای مورد نياز، آماده و روانسنجي شدهاناد. بارای کليا ه فرآینادها دستنامه تهيه شده است. وسایل و تجهيزات مورد نياز طبق پروتکل و با نظر کارشناسي کميته علمي فراهم شدهاند. مرحله پره- پایلوت اتمام یافته و مرحله پایلوت بهمدت دو ماه در حال انجام است.
نتيجه گيری: با انجام مطالعه کوهورت به صورت آینده نگر مي توان سهم بزرگي از مرگ های زودرس را جامعه مورد مطالعه را کاهش داد .موفقيت طرح تا حد بسيار زیادی بستگي به حمایت دانشگاه در اجرای فرآیندهای مربوطه، تأکيد بر انجام کار بار اسااس پروتکال هاا ی تعری شده و کنترل و تضمين کيفي فرآیندها دارد. در این مطالعات مي بایست مراقب از دست دادن نمونه ها در طول زمان بود و تاأ ثير کساني که دیگر مایل به ادامه همکاری با تحقيق نيستند را در نظر داشت ضمن آن که خطاهایي اندازه گيری را مشخص و کنترل کرد.

-17982227332

واژگان کليدی: کوهورت، هم گروهي، سلامت کارکنان لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایيد:
Soori H, Alipour A, Akbari ME, Argani H, Asadpour Piranfar M, Asadzadeh Aghdaei HR, et al. A review on Health
Cohort Study of Employees in Shahid Beheshti University of Medical Sciences (SBMU Cohort). Pejouhandeh 2017;21(6):346-355.
195745497

مقدمه1
جهان در نيمه دوم قرن بيستم به دنبال توساعه اقتصاادی-اجتماعاي و افزایش امياد زندگي دچاار یک پدیده دگرگوناي

*نویسناده مسؤول مکاتبات: دکتر حميد سوری؛ مرکز تحقيقات ارتقاای ایمنا ي و پيشگيری از مصدومي تها، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ایران، تلفان:22439980 )021(؛ پست الکترونيک: [email protected]
و تغيير سيمای سلامت گردید )1(. مهم تار ین تغييا ر ناشا ي از این دگرگوني کاهش بار بيماری های واگير و افزایش بار ناشا ي از بيماری های غير واگير بوده و سهم منطقاه مد یتراناه شارق ي نيز از این دگرگوني، عليرغم داشتن تقریبااً 8 درصاد جمع يا ت جهان ،25 درصد است )2(. از بين بيماری های متعدد و متنوع غير واگير، بيماری های قلبي و عروقي، سارطان، بيماار ی هاا ی مزمن تنفسي و دیابت، سهم بيشتری داشته و عوارض و مارگمير باتیي را) 60 درصد یا 350 ميليون مورد مرگ( به هماراهدارند. عليرغم سهم باتی این دسته از بيماری ها بار سالامتي، خوشبختانه در صورت شاناخت دق يا ق و حاذف عوامال خطارآن ها، قابل پيشگيری هستند )80 درصد بيماار ی هاا ی قلباي وعروقي و یک سوم سرطان ها( )2،3(.
کمبود مناب اعم از مالي، انساني و البتاه محادودیت زماانباعث شده تا اولویت بندی مداخلات بهداشتي و مسایل مارتبطبا حيطه سلامت بشر ازجمله مسایل مهم و روز جوام انساان ي بهشمار آید که به خصوص در نظام های سلامت و سيستم هاا ی بهداشتي- درماني از اهميا ت زیا ادی برخاوردار اسات. اماروزهسياست گذاران و صاحب منصبان هر نظاام سالامت باه دنباالراهکارهایي جهت افزایش ارتقای سطح سلامت افراد با کمترین هزیناه ممک ن هساتند . ای ن ام ر باه خص وص در کش ورها ی درحال توسعه و فقير که کمبود مناب از عمده مشاکلات آن هاااست، پررنگ تر جلوه م يکند. تردیا دی نيسات کاه باه منظاوردستيابي به این مهم یعني اولویت بندی و تخصا يص منااب درجهت حل مشکلات مرتبط با حيطه سلامتي که بيش ترین بااررا بر جامعه تحميل م يکنند، مي بایست سياست گاذا ران نظاامسلامت اطلاعات مبتني بر شواهد در مورد مشکلات بهداشات ي و سلامت افراد جامعه و نيم رخ آن ها در جوام ، نه تنها در حاالحاضر و در شرایط کنوني بلکه در زمينه روند ایا ن مشاکلات وباری که آن ها طي سال های آتي بر جامعه تحميا ل ما يکنناد ، داشته باشاند تاا بار اسااس آن هاا اولو یا ت بناد ی ماداخلات وتخصيص مناب صورت پذیرد )6-4(.
مي توان گفت جهت اتخاذ بهترین و مؤثرترین مداخله جهت حل مشکلات سلامت تزم است به چند نکته توجاه شاود: 1- شناسایي اصل يتاری ن مشاکلات و بيماار ی هاا در جمعيا ت، 2- مي زان قابلي ت پيش گيری از آن ه ا و 3- هزین هی اثربخش ي مداخلات )7(. این بدان معني است که برای تحليل یک مسأله مرتبط با سلامتي، مطلوب است اجزای به وجاود آورنادهی آن به درستي بررسي و ارزیابي شده و بر اساس یافتههای حاصل از این بررسي و ارزیابي همه جانبه مداخلات ممکن اولویا ت بناد ی شده و بهترین برنامههای مداخلهای انتخاب و اجرا شوند.
مستندات مبتني بر مطالعات کوهورت قادرند نيم رخ بيماری و مشکل را در شرایط کااملاً طب يعا ي در زماان انجاام مطالعاهنشان داده و بهعلاوه شواهد معتبری در خصوص عوامل عليتا ي مرتبط با پيامد تحت بررسي ارایه نمایناد . درصاورت ي کاه ایا ن مطالعه به طور صحيح انجام گيرد، ما ي تواناد شاواه دی قاو ی وقابل مقایسه با مطالعه مداخله ای تصادفي شده را توليا د نمایا د
)2(. با انجام این مطالعات مي توان بروز بيماری هاا ی مشاخص،عوامل خطر مرتبط با این بيماری ها و عليتي بودن ایا ن رواباطرا در شرایط واقعي و طبيعي در زیرگروه های خاص و یا در کل جمعيت موردمطالعه قرار داد )1،2(. با انجاام ایا ن مطالعاه ماامي توانيم، ارتباط مواجهات نادر باا پيامادها ، ارتبااط همزماانچندین مواجه با پيامدها، اثرات مواجهات تغييرپذیر با گذشاتزمان را بر پيامدهای تغييرپذیر با گذشت زمان، ماورد مطالعاهقرار دهيم )8(.
مطالعات کوهورت، عليا رغم داشاتن نقااط قاوت ذکرشاده،دارای نقاط ضعفي که عمدتاً مربوط باه نحاوه اجارای مطالعاهاست را نيز دارا مي باشد. از مهم ترین این نقاط ضع ما ي تاوان به نياز به حجم نمونه بات، مدت زمان پيگيری طاوتن ي، امکاانری زش اف راد در ط ول مطالعاه و خط ر س وگيری انتخ اب، هزین هه ای ب ات و مش کل در جم آوری داده ه ا و داده ه ای مربوط به عوامل مخدوش کننده ها و سوگيری اطلاعاات، اشاارهکرد. از استراتژی هاا ی مهام بارای کام کاردن ایا ن مشاکلاتمي تاوان باه اساتفاده از طراحاي هاا ی کوهاورت گذشاته نگار،کوهورتهای هيبریدی )مانند کوهورت تناه گز یا ده( و انجاامکوهورت در زیرگروه های جمعيتي خاص اشااره کارد. چنانچاهزیرگروه جمعيتي خااص از جامعاه بيا انگر خاوب ي از جمعيا ت عمومي باشد، در صورت داشتن روایي داخلي، مي توان به خوبي نتایج مطالعه را به جامعه تعميم داد )روایي خارجي(. به همين دليل در دنيا به مطالعات کوهورت در زیرگاروه هاا ی جمعيتا ي خاص، توجه ویژه ای شده اسات. از باين زیرگاروه هاا ی خااصجمعيتي، کارکنان سيستم هاا ی سالامت ي نيا ز بسا يار مناسابهستند چرا که به دليل آشنایي آن ها با مواجهات و پيامادها ی مربوط به سلامتي و دسترسي مناسب تر به مناب مختلا ایا ن داده ها، معموتً داده های با روایي و پایایي باتیي حاصال شاده وبه همين دليل مطالعات باکيفيت مطلوب در خصوص نيازهاا ی انساني، ارتقای سلامتي، مدیریت بيماری ها و سایر موضاوعات ي که در زیرگروه های جمعيتي دیگر مشاکل اسات، قابال انجااماستط )9(. از مهم ترین مطالعات انجام شده ازاین دست در دنيا ا م ي ت وان ب ه مطالع ات Whitehall I و Whitehall II در انگلساتان ) 10(، Helsinki Health Study در فنلاناد ) 11(، BELSTRESS در بلژیا ک )12(، lidA Cohort Study در آلمان) 13(، Manitoba Follow-up Study در کاناادا ) 14(
و GAZEL Cohort Study در فرانسه) 15( اشاره نمود. مطالعه کوهورت کارکنان از چند منظر حایز اهميت باوده ومي تواند تحولي زیربنایي در دانشگاه فاراهم آورد. اول ایا ن کاه مطالعات کوهاورت ماه يتااً ساطح بسايار باات یي از مساتنداتعلمي را واجاد ماي باشاد کاه ماي تواناد در آزماون فرضايات،بررسي های عليتي و ارایه مساتندات ارزشامند باه محققاان وتصميم گيرندگان حوزه سلامت بسيار مفيد باشد. این مطالعات نقطه عط بررسيهای تحليلي بوده، مناسب برای تعيين روابط عليتي هستند و محاسابه م يا زان باروز، خطار نسابي و خطارمنتسب در آن ها ممکن اسات. ارتبااط واضاحي باين مواجهاهیااافتگي بااا یااک عاماال و بيماااری ارایااه مااي شااود و باارای بيماری هایي که طول دوره طوتني دارند قابل استفاده است. در مورد بيماری هایي که عوارض مختلفي در مواجهه با یک عامالدارند کاربرد دارد و به خصوص در مطالعات آیناده نگار خطاا ی مطالعه مي تواند به حداقل برسد. چون جمعيت تا زمان رخادادبيماری پيگيری مي شود دقت اندازه گيری را مي توان باات بارد.اثر زمان در رخداد و حاتت بيمااری در ایان مطالعاات لحاا مي شود و اثر مداخله های مختل در طي زمان کنترل مي شود. با این حال در این مطالعات ما ي بایسات مراقاب از دسات دادن نمونه ها در طول زمان بود و تأثير کسااني کاه دیگار مایال باهادامه همکاری با تحقيق نيستند را در نظر داشت ضمن آن کاهخطاهایي اندازه گيری )مانند تعری نادرست یا متفااوت ماواردبيماری یا اندازه های مواجهاه یا ا عوامال خطار( را مشاخص وکنترل کرد. به هرحال ازجمله ویژگي های این مطالعات افزایش بالقوه توليد علام و انتشاار مقااتت علماي و توليا د مساتنداتپژوهشي در مجالات معتبار جهااني اسات. همچناين ارتبااطمواجهات نادر با پيامدها، ارتباط همزماان چنادین مواجهاه بااپيامدها، اثرات مواجهات تغييرپذیر با گذشت زمان بر پيامدهای تغييرپذیر با گذشت زمان ميتواند ماورد مطالعاه قارار گيا رد. ویژگي دیگر این مطالعه، پاا یش سالامت کارکناان، تشاخيص زودرس بيماری هاا ی ماوردنظر و درنت يجاه ارتقاا ی سالامت وافزایش کارایي و راندمان کارکنان است. نيروی انساان ي شااغلدر حوزه سلامت گرچه خود خادمات بهداشاتي و درماان ي باهآحاد جامعه ارایه مي دهد ولي متأسفانه سلامت خاود او ماوردغفلت قرار مي گيرد و این مطالعه مي تواند این نقص را تاا حادزیادی مرتف سازد، ضمن آن که باه مادیریت ساازمان کماکمي کند تا کار با کارکنان سالم تری را تجربه کرده ضمن کاهش غيبت های شغلي بتواند با اعمال مداخلات مناساب برگرفتاه ازاین مطالعه )مانند تغيير عادات غذایي، ارتقاا ی فعاليا ت بادن ي، کنترل عوامل مخاطره آميز محيطي و مانند این هاا ( از بسا ياری بيماری ها در کارکنان خود پيشگيری کند.
هدف از مطالعه کوهورت سلامت کارکناان دانشاگاه بارآوردميزان بروز بيماری های مهم غير واگير و تعياي ن عوامال خطارفردی، شغلي و محيطي مرتبط با بيماری های مهم غيا ر واگيا ردر جمعيت مورد مطالعه مي باشد. بيماری های مورد بررسي در این مطالعه اختلاتت و بيماری های قلبي عروقي، سرطان هاا ی پستان، معده، کولورکتال، پروستات و کبد، بيماری های مازمنتنفسي و دیابت مي باشد.

مواد و روش ها
این مطالعه به صورت کوهورت آینده نگر مي باشد. از مجموع بيش از 16000 کارمند شاغل در دانشگاه علوم پزشکي شاه يد بهشتي، ده هزار نفر از کارکنان 18 تا 65 سااله ماورد بررسا ي ق رار م ي گيرن د. ابت دا کارکن ان ب ه 8 رس ته اداری- م الي، اجتماعي، آموزشي فرهنگي، بهداشتي درماان ي، خادمات ي، IT، فني و هيئت علمي تقسيم شدند. ساپس از ادغاام رساته هاا ی اداری مااالي، اجتماااعي و آموزشااي فرهنگااي )طبقااه اول( ،رسته های خدمات ،IT و فني )طبقاه دوم(، بهداشاتي درماان ي )طبق ه س وم( و هيئ ت علم ي )طبق ه چه ارم(، چه ار طبق ه تشکيل شده و نمونه گيری طبقه ای تناساب ي )proportionate stratified sampling( انجام گردید. طبقه اول ،15 درصد، از طبقه دوم ،20 درصاد، از طبقاه ساوم، 56 درصاد و از طبقاهچهارم ،9 درصد از نمونه نهایي انتخاب شده را شامل شدند.
از نظر اجرایي، بارا ی هار یا ک از واحادها ی تحات پوشاشدانشگاه ،یک نفر به عناوان “راباط مطالعاه” در آن واحاد )بااهماهنگي مدیریت واحد تحات پوشاش( مشاخص ما يگاردد.ضمن اعلام ليست افراد انتخاب شده هر واحاد تحات پوشاشدانشگاه به رابط مطالعه در آن واحد، از ایشان خواسته مي شود تا به صورت حضوری و جداگانه با هر فرد انتخاب شده، صحبت نماید. در این مذاکره که در فضای صميمي برگزار مي شاود ، در خصوص این مطالعه و جنباه هاا ی اهميا ت، منااف ، اطم يناان بخش ي و محرمان ه ب ودن اطلاع ات جم آوری ش ده تأکي د م يگردد. پمفلتي که به هما ين منظاور ته يا ه شاده باه ایشاان تقدیم مي شود. در ادامه و پس از اخاذ رضاایت شافاه ي، فارمرضایت آگاهانه کتبي به ایشان داده شاده و در هماان جلساه وپس از امضا تحویل گرفته ما ي شاود . ساپس راباط مطالعاه درواحد، نتيجه این مذاکرات را در قالب یک جدول، به مدیر فني مطالعه اعلام مي نماید. در این جدول نام و نام خانوادگي افاراد،نتيجه مذاکره )قبول، رد و نياز به زمان بارا ی تصام يم گيا ری(، دليل رد احتمالي، توفيق در اخذ رضایت ناماه کتبا ي و شامارهتلفن ثابت )محل کار( و تلفن همراه فرد شرکت کننده مشخص مي شود. سپس جادول تکم يا ل شاده ماذکور باه هماراه اصالرضایت نامه ها به مدیر فني پروژه ارایاه ما يگاردد. چنانچاه درواحد تحت پوشش دانشگاه، افرادی حاضر به شرکت در مطالعه نباشند، مجدداً بر اساس پروتکل نمونه گيا ری، افاراد جاایگزینمشخص شده و به رابط مطالعه در واحد اعلام و مجدداً مراحالفوق الذکر، اجرا م يگردد.
ماادیر فنااي مطالعااه، نسااخه ای از جاادول فااوق و اصاالرضایت نامه های اخذشده را به مسئول پذیرش مطالعه، تحویا ل مي نمایند. سپس مسئول پذیرش مطالعه ضامن همااهنگي باارابط مطالعه در واحد، طوری برنامه ریزی مي نمایند کاه روزاناه15 تا 20 نفر در هار روز )از شانبه تاا چهارشانبه( فراخاواني شوند. ایا ن همااهنگ ي ما ي بایسات طاور ی باشاد کاه در روالخدمت رساني واحد مربوطه به مشتریان )داخلي و خارجي( آن واحد، خللي ایجاد نشود. پس از هماهنگي با راباط مطالعاه درواحد و بر اساس مجوز اداری صادره، برای افراد شارکت کننادهمأموریت اداری بدون پرداخت حق مأموریت صاادر ما يگار دد. بدیهي است تأیيا د نهاا یي مأموریا ت ماذکور، مناوط باه ارایاه گواهي شرکت در مطالعه به رابط مطالعه در واحد خواهد باود.
این گواهي توسط مدیر فني پروژه صادر و به فرد شرکت کننده تحویل م يگردد. نحوه فراخواني به این صورت خواهد باود کاهبرای هر فرد ،یک هفتاه قبال از شارکت در مطالعاه ، از طارقاتوماسيون اداری )نامه اداری به مسئول واحاد و رونوشات باهفرد شرکت کننده( و تماس تلفنا ي اطالاع رساان ي خواهاد شاد.
سپس در فواصل 3 و یک روز مانده به روز در نظر گرفته شده ،از طریق پيامک و همچنا ين راباط مطالعاه در واحاد، باه فاردشرکت کننده یادآوری انجام خواهد شد. در صورت ایجاد ماان برای فرد شرکت کننده در زمان مقرر، مسئول پاذ یرش و راباطمطالعه در واحد، ضمن هماهنگي با یکدیگر، مي توانناد نسابتبه جایگزیني از همان واحد اقدام نمایند. به همراه ناماه ادار ی، فرم “شرایط آمادگي برای شرکت در مطالعه، برایشاان ارساالم يگردد. ضمناً نسخه کاغذی از فرم مذکور، در سه روز قبل از زمااان مقاارر، از طر یااق رابااط مطالعااه در واحااد، بااه فااردشرکت کننده تقاد یم شاده و توضايحات تزم باه ایشاان ارایاه م يگردد. جهت حضور پزشکان و اعضای محترم هيئات علما ي انتخاب شده در محل مطالعه، روزهاا ی پنجشانبه اول هار مااهبرنامه ریزی م يگاردد . تعاد اد افاراد فراخاوان شاده در هار روز پنجشنبه، 10 تا 15 نفر خواهد بود.
تعداد افراد برای فراخواني روزانه بر اساس زمان سنجي هاا ی انجام شده جهت تکميل فرآیناد جما آوری داده هاا ماي باشاد .
برآورد مي شود که در مدت 3 سال راند اول مطالعاه باه طاولانجامد.
به طورکلي داده های موردنياز برای این مطالعه از سه طریا قخود اظهاری، مصاحبه و معاینه جم آوری م يگردد. یک هفتهقبل از حضور افراد بارا ی شارکت در مطالعاه، از طریا ق راباطمطالعه ،یک نام کاربری و یک کلمه عباور منحصاربه فارد، باهایشان اعلام م يگردد. سپس مقداری از داده ها به صورت تحت وب از ایشان جم آوری م يگردد. این داده ها شامل مشخصااتکلي، وضعيت ساکونت و محال زنادگي، وضاع يت طابخ غاذا،وضعيت تماس با حيوانات، وضعيت اقتصادی و شيوه قرارگيری در معرض دود دخانيات مي باشد. پس از حضور افراد در محالفيلد مطالعه )بيمارستان طالقا اني(، ابتادا ماورد پاذ یرش قارارمي گيرند. در مرحله پذیرش داده های خود اظهاری افراد ماوردبازبيني و تأیيد قارار ماي گيا رد. همچنا ين در ایا ن مرحلاه باهافرادی که به هر دليلي موفق به تکميل داده های خود اظهاری نشده اند، کمک شده تا این مرحله انجام گردد. به همين منظور تعدادی تبلت با قابليت اتصال به وب، تهيه شده تا ایا ن امار باهصورت تسهي ل شدهتری به انجام برسد. بارا ی هار فارد باا نظارخودشان ،یک معرف در محل کار و یک معرف در محل زندگي )خانواده( مشخص م يگردد. سپس کليه افراد به تدریج جهاتنمونه گيری به اتاق نموناه گ ياری هادا یت شاده و از آن هاا 15 سي سي خون وریدی و همچنين چند قطره خون باا تنسات وفيلتر پيپر )Filter paper( تهيه شده و ضمن دادن آموزش، دو ظرف جهت اخذ نمونه های ادرار و مدفوع داده مي شود. ليسات آزمایش های مورد بررسي شامل موارد ذیا ل ما ي باشاد : CBC، AFB ،VLDL ،LDL ،HDL ،TG ،TC ،HbA1C ،FBS،
،Ag ،HBs ،VD ،Ca ،Uric Acid ،Cr ،BUN ،AFU
PK ،PSA ،FIT ،U/A ،HCV-Ab ،HBC-Ab ،HBs-Ab، TSH ،T4. همچن ين 5 س يس ي از خ ون در بيوبان ک و در دمای منفي 90 درجه سلسيوس ذخيره ما ي شاود )بار اسااسپروتکل بيوبانک(.
افراد نمونه گيری شده به تدریج به واحد تن سنجي هدایت و پس از آن با یک بسته تغذیه مورد پذیرایي قرار مي گيرند. در واحد تن سنجي، قد، وزن، دور بازو، دور مچ دست، دور گردن ،دور باسن، دور کمر و سطح چربي زیا ر پوسات و همچناين باااس تفاده از دس تگاه ب ادی آن اليزور، م ورد ان دازه گي ری ق رار مي گيرد. سپس افراد به تنااوب باه پانج واحاد دیگار هادا یت مي شوند. این افراد به گروه های پنج نفره تقسيم شاده و توساطمسئول پذیرش طوری هدایت ما ي شاوند کاه پاس از تکميا ل اطلاع ات در ه ر واح د بلافاص له ب ه واح د بع دی در نظ ر گرفته شده راهنمایي مي گردند. زماان مانادگاری در هار واحادیکسان و حدود 20 دقيقه خواهد باود . اساام ي ایا ن واحادها واطلاعاتي که در هر واحد جم آوری ما ي شاود باه شارح ذیا ل است:
واحد تغذیه و تن سنجي: پرسشنامه اختصاصي تغذیه FFQو بر اساس غذاهای استفاده شده) Dish based( مي باشد. اینپرسشانامه توساط یا ک نفار کارشاناس تغذیا ه آماوزش دیا ده جم آوری مي شود. پرسشنامه ماذکور توساط انساتيتو تغذیا ه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي تهيه شده و روایي و پایا ایي آن مورد تأیيد قرارگرفته است. پرسشنامه )فرم کوتاه( فعاليا ت فيزیکي نوردیک، فعاليت فيزیکي )IPAQ(.
واحد روانشناسي: وضعيت خواب )پترزبورگ(، سالامت روانعمااومي )GHQ28(، افسااردگي )بااک(، اضااطراب )بااک(،پرخاش گری )AGQ(، فرس ودگي ش غلي )ماس لا،(، س لامت معنوی )12-SHEL(.
واح د س وانح و ح واد: اس تفاده از تلف ن هم راه) COS چنااارو(، رفتااار موتورسااواران، رفتااار رانناادگي )منچسااتر( ،رفتارهای پرخطر کارکنان.
واحد پرستاری: تماس با سر سوزن، نوار قلب و اسپيرومتری.
واحد پزشکي: سابقه بيماری های قبلي با تشاخ يص پزشاک،س ابقه اب تلای خااانوادگي بيم اری هااا، س ابقه مصاارف دارو ،بيماری های انسدادی ریوی، بيماری های قلبي عروقي.

پيگيری افراد مورد مطالعه
سپس پيگيری افراد مورد مطالعه به دو صورت فعال) Active( و غيرفعال )Passive( انجام خواهد شد. پيگيری هاا توساط دوتيم پيگيری و تيم تشاخ يص نهاا یي انجاام خواهاد شاد . تا يم پيگيری، شامل یک پزشک )مسئول تا يم( و دو پرساتار و یا ک راننده بوده و به صاورت مساتقر و دائماي در محال کوهاورت مستقر مي باشند. تيم تشخيص نهایي نيا ز شاا مل معااون فناي پروژه )مسئول تيم(، پزشک مسئول تيم پيگيری )دبيا ر تا يم(، دو نفر پزشک متخصص داخلي، یک نفر از متخصصين مدارک پزشکي مي باشند. این تيم باه صاورت ماهاناه یا ک جلساه درمحل کوهورت خواهند داشت. در پيگيری فعال، تا يم پيگيا ری از وضعيت شرکت کنندگان اطلاعات تزم را کسب خواهد کرد .در پيگيری غيرفعال، اطلاعات از فرد شرکت کننده، معرف هاا ی وی )مع رف مح ل ک ار و ی ا مع رف مح ل زن دگي(، مراکاز تشخيصي- درماني مرتبط و یا از طریق فراخاوان ي اطلاعاات ازسایر منااب اطلاعااتي کساب ما يگاردد . کليا ه پيگيا ری هاا ی غيرفعال، در ادامه از طریق پيگيری فعال دنبال خواهند گشت .در پيگيری فعال، کليه افراد شرکت کننده در مطالعه به صورت ساتنه مورد پيگيری قرار خواهند گرفت. فراخواني اطلاعاات ازسایر مناب اطلاعاتي نيز سااتنه و بار اسااس تفااهم ناماه هاا یفي مابين، انجام خواهد شاد. بارای ساا یر ماوا رد پيگيا ری هاا یغيرفعال، حسب مورد مي تواند در هرزماني صورت گيرد. ماد یر فني پاروژه در انتهاای هار هفتاه کااری، ليسات افاراد ی کاهمي بایست در هفته بعد مورد پيگيری فعاال قارار گيرناد را در قالب یک فرم آماده نموده و به مسائول تايم پيگيا ری تحویا ل مي نماید. این ليست شامل 20 نفر از افاراد باار اول پيگيا ری و 10 تا 15 نفر افرادی که به هر دليلي در طي هفته های گذشته پاسخ نداده اند، مي باشد. برای هر فرد شرکت کننده ما ي بایسات 4 نوبت )هر هفته دو نوبت( تماس تلفنا ي )باا خاود فارد و یا ا معرف های محل کار و یا منزل( صورت گيرد. در صورت پاساخندادن ،بعد از 4 نوبت ،یک پرستار و راننده به محل کار وی، 2 نوبت )در طي دو هفته جداگانه( مراجعه مي نمایا د. در صاورتعدم توفيق در رویت و مصاحبه ،یک پرستار و راننده در طي 2 نوبت به محل زندگي وی مراجعه مي نمایناد )جمعااً 6 نوبات.(در صورت عدم دریافت پاسخ، فرد شرکت کننده به عناوان فارداز دست رفته) loss to follow-up( تلقي م يگردد. در پایا ان هر هفته کاری مسئول تيم پيگيری نتيجه کلي پيگيا ری هاا را به مدیر فني پروژه طي یک فرم گزارش مي دهاد . افاراد پاساخنداده، بر حسب نظر ماد یر فنا ي پاروژه، ماي توانناد در ليسات پيگيری فعال هفته آتي قارار گ يرناد . پزشاک )ترج يحااً ( و یا ا پرستار تيم پيگيری، بر اساس ليست افراد در فرم شماره یا ک، با آن ها تماس تلفني برقرار مي کند. ابتدا هویت آن افراد ماورد بررسي و تأیيد قرار مي گيرد. این کار طي 5 سؤال )نام پدر، کد ملي، شماره شناسنامه، تاریخ تولد )روز، مااه و ساال( و آدرس
مح ل س کونت )در ص ورت جابج ایي آدرس قبل ي(( ص ورت مي پذیرد. در صورتي که فرد بر اساس به 4 سؤال پاسخ صحيح بدهد، هویت وی تأیيد مي گردند. در صاورت شاک باه صاحتهویت و یا عدم هویت، پرسشگر تيم پيگيری موظ اسات، باانماینده پروژه در واحد و یا معارف فارد در محال کاار تمااسبرقرار کرده تا برای وی اطمينان حاصال شاده و ساپس اقادامنماید. در صورتي که فرد پاسخ ندهد نيز پرسشگر تيم پيگيری با نماینده پروژه در واحد و یا معرف فرد در محال کاار تمااسبرقاارار کاارده تااا باارای وی اطمينااان از زنااده بااودن فااردشرکت کننده حاصل شاود . در صاورت ي کاه اعالام شاود، فاردشرکت کننده فوت نموده است، تکميل فارم اتوپساي شافاه ي، جم آوری شواهد و مدارک و تکميل فرم های تشخيص بيماری و علت مرگ انجام خواهد شد. پس از تأیيد زنده بودن و هویت فارد ش رکت کنن ده، اطلاع ات ذی ل جم آوری و ی ا تکمي ل م يگردد:
تأیيد مجدد اطلاعات هویتي فرد. این اطلاعات شامل نام و ن ام خ انوادگي، ک د شناس ایي، وض عيت تأه ل، آدرس مح لسااکونت، آدرس محاال کااار، اسااامي، آدرس و مشخصاااتمعرف های محل کار و زندگي مي باشد.
تکميل و اصلاح اطلاعات قبلي )شامل اطلاعات فااز پا یا ه مطالعه و همچنين اطلاعات تکميل شده خود اظهاری(. بين 7 تا 14 روز قبل از پيگيا ری، افاراد ماي بایسات اطلاعاات خاوداظهاری ساليانه خود را باه صاورت تحات وب تکميا ل نماودهباشند. این کار از طریق در اختيار گذاردن نام کاربری و پسورد به آن ها )توسط رابط مطالعه در واحد( انجام خواهد شد.
تکميل اطلاعات مربوط به علایم و نشانه ها. این سؤاتت به صورت تلفني از وی پرسيده مي شود. این علایم و نشاانه هاا درصورتي که جدید )نسبت به سال قبل( و یا چنانچاه قابلاً )باراساس ارزیابي سال قبل( وجود داشته، آیا تشدید شاده باشاد،نيز مشخص مي شود.
جم آوری اطلاعات مربوط به وضعيت مراجعه به پزشک.
ابتدا در خصوص مراجعه به پزشک در یک ساال اخ يا ر ساؤالمي شود. در صورت مراجعه به پزشاک، ابتادا از بساتری شادناحتمالي وی پرسش مي شود. منظور از بستری اقامات در یا ک بيمارستان به مدت بيش از 24 ساعت مي باشد. بر ایا ن اسااسدو حالت متصور اسات. اگار بساتری شاده باشاد، اطلاعاات درخصوص تاریخ بستری )روز، ماه و سال(، مشکل اصال ي، مادتزمان طول کشيدن مشکل، علت بساتر ی، ناام پزشاک معاالج،تخصص پزشک معاالج، مکاان بساتری )شاهر و بيمارساتان (، ت اریخ ت رخيص )روز، م اه و س ال(، ح ال عم وم ي در زم ان ترخيص )بهباو دی کامال، نسابي، عادم بهباودی( جما آوری م يگردد. علاوه بر آن فرم اطلاعاات مرباوط باه مصارف دارو واقدامات تشخيصي نيز جم آوری م يگردد. در پایان نيا ز از وی خواسته مي شاود تاا اطلاعاات خلاصاه پروناده، گازارش هاا ی جداگانه مربوط به اقدامات تشخيصي و درماني، شارح عمال ومانند این ها را اسکن نموده و ارسال نماید )باا کماک نمایناده مطالعه در واحد(. در صورت عدم توفيا ق در دریافات مادارک،یک پرستار و راننده به محل کار و یا منزل فرد شارکت کننادهاعزام و اطلاعات را جم آوری مي نماید. اگر بستری نشده باشد )درم ان س رپایي(، در آن ص ورت ت اریخ مراجع ه )روز، م اه و سال(، مشکل اصلي، مدت زماان طاول کشايدن مشاکل، نااممرکز درماني ارایه دهنده خدمت، نام پزشک معالج جما آوری م يگردد. علاوه بر آن فرم اطلاعاات مرباوط باه مصارف دارو واقدامات تشخيصي نيز جم آوری و مانند حالت بساتر ی اقادامم يگردد.
جم آوری اطلاعات مربوط به داروهاا ی مصارف ي. در ایا نبخش در صورتي که فرد در یک سال اخير دارو مصرف نماودهباشد، اطلاعات شامل ناام دارو، دوزاژ و دفعاات مصارف، مادتمص رف و مص رف ی ا قط خودس رانه دارو از وی جم آوری م يگردد.
جم آوری اطلاعات مربوط به اقدامات تشخيصي و درماني غير دارویي. در این بخش در صورتي که برای فرد در یک سال اخير اقدامات تشخيصي و درماني غير دارویي )تصویربرداری ها، بررسي نمونه های بافتي و آزمایشگاهي، جراحي هاای سارپایي، اق دامات قلب ي-عروق ي، اق دامات گوارش ي، اق دامات ری وی، اقدامات عصابي- عضالاني و ساا یر ماوارد( انجاام شاده باشاد،اطلاعات متناظر جم آوری م يگردد.
جم بندی اطلاعات مربوط به پيامدها. پزشک/پرستار تيم پيگيری، ضمن جم بنادی اطلاعاات مراحال قبال، مجادداً ازوضعيت ابتلای به پيامدهای مورد بررسي مطالعه )بيماری هاا ی قلبي عروقي، دیابت، بيماری های مزمن تنفسا ي، بيماار ی هاا و حااواد شااغلي، حااواد ترافيکااي، کانساار پسااتان، کانساا ر پروستات، کانسر معده، کانسر کولورکتال و کانسر کبد( پرسش مي کند. سپس در صورت ابتلا به هریک از پيامادها ی ماذکور،اطلاعات تکميلي در خصوص مواردی مانند ناام ب يماار ی، کادبين المللي بيماری، تاریخ بروز، تاریخ تشخيص، شکایت اصال ي، علای م و نش انهه ای بيم اری، س ابقه قبل ي بيم اری، س ابقه خانوادگي آن بيماری، نام دارو، دوزاژ و دفعاات مصارف، مادتمصرف، مصرف یا قط خودسرانه دارو جم آوری م يگردد.
تکميل فرم اتوپسي شفاهي. برای کليه افراد فوت شده این فرم تکميل م يگردد. ا یان فارم منحصاراً توساط پزشاک تايم پيگيری و به صورت حضوری تکميل ما ي گاردد. تزم اسات ازقبل باا معارف فارد در خاانواده همااهنگي شاده و ساپس دریک زمان مشخص که ایشان )معرف فرد در خانواده( و شخصي که عموماً کارهای درماني متوفي را پيگيری نماوده و در زماانمرگ در کنار ایشان بوده، حضورداشته باشند. تزم اسات ایا ن فرم به محض مشخص شدن واقعه مارگ صاورت گرفتاه ولاي م يبایست حداقل 10 روز از زمان مرگ متوفي گذشاته باشادتا مصاحبه در شرایط مطلوب تری انجام پذیرد. البته در شرایط خاص مي تواند این فرم به صورت تلفنا ي تکميا ل گاردد. ایا ن شرایط زماني خواهد بود که پزشک تيم پيگيری حداقل 3 باارتماس گرفته و موفق به هماهنگي حضوری نشاده و مراتاب رادر طي فرمي به مدیر فني پروژه اعلام نموده باشد. در صاورتتأیيد ایشان، تکميل این فرم به صورت تلفنا ي بلاماان خواهادبود. در این فرم 6 دسته اطلاعات شاامل مشخصاات فرد/افارادپاسخ دهنده )روش تکميا ل فارم )تلفناي یاا حضاور ی(، زماانتکمي ل ف رم )س ال، م اه، روز، س اعت و دقيق ه(، ن ام و ن امخانوادگي فرد/افراد پاسخ دهنده، سان فرد/افاراد پاساخ دهناده،جاانس فرد/افااراد پاسااخ دهنااده، شااماره تماااس فرد/افاارادپاسخ دهنده، نسبت با فرد متوفي، مکان حضور در ده روز قبالاز فوت متوفي، مکان حضور در زمان فوت فرد متوفي(، شرایط کلي فوت )زمان فوت )سال، ماه، روز و ساعت(، مکان فوت )نام شهر، محل دقيق )بيمارستان، منزل، محال کاار، خياباان ، …(، اگر بيمارستان بود نام بيمارساتان ، اگار بيمارساتان باود حاالعمومي متاوف ي در زماان ورود باه بيمارساتان )خاوب، نسابتاًخوب، بد، بسيار بد، بدون علایم حياتي(، اگر خيابان بود محالدقيق تر )پياده رو، سواره رو، ….(، اگر محل کار بود محل دقيق تر )نام واحد(، محل صدور گواهي فوت )منزل، مطب، بيمارستان، پزشکي قانوني و سایر(، مشخصات پزشک صاادرکننده گاواهي فوت )نام و ناام خاانوادگي، تخصاص، آدرس مطاب یا ا محالخدمت(، مدت بستری در بيمارستان )بار حساب روز(، ساابقهقبلااي بسااتری در ایاان بيمارسااتان )بلااي، خياار((، علایاام و نشانه های فرد متوفي )درد قفسه صدری، مصرف زیر زباان ي در زمان درد قفسه سينه، سرفه و تنگا ي نفاس، ساردرد، تعریا ق، سرگيجه، تپش قلب، فلج یک یا دو دست، فلج یا ک یا ا دو پاا،عدم قدرت تکلم، تب، نشاانه هاا ی مارتبط باا دساتگاه عصابي )ليست مشخص شده( ،مشکلات کليوی )ليست مشخص شاده( ،ادم، نشانه هاا ی مارتبط باا شاکم و دساتگاه گاوارش )ليسات مشخص شاده (، نشاانه هاا ی مفصال ي )ليسات مشاخص شاده(،نشااانه هااای ماارتبط بااا س يسااتم رتيکولواناادوتليال )ليساات مشااخص شااده(، کاااهش سااطح هوشااياری(، سااوابق قبلاا ي بيماری های فرد متوفي )پرفشاری خاون، ساکته قلباي، تنگا ي عاروق قلب ي، نارس ایي قل ب، ساا یر بيم اری ه ای قلب ي )ن ام بيماری(، عمل جراحي قلب باز، عمال آنژ یوپلاسات ي، گذاشاتنباتری قلبي، بستری شدن در سي سي یو یا بخش قلبا ي، ساکتهیا خونریزی مغاز ی، سارطان هاا )ناام سارطان(، دیابات ، سالتنفسي، آسم یا ا برونشا يت مازمن، مصارف اساپری تنفسا ي، بيماااری ماازمن کليااوی، دیاااليز، بيماااری ماازمن کبااد ی، بيماری هاا ی نورولوژیا ک، بيماار ی هاا ی روماتولوژیا ک و خاودایمني، جراحت و سانحه ،سایر بيماری های مزمن )با ذکر ناام(،عوارض بارداری و زایمان(، عادات رفتاری فرد متاوف ي )مصارفسيگار )سيگاری، هرگز سيگار نکشيده، ترک سيگار(، چنانچاهسيگاری بوده مقدار مصرف روزانه، مدت مصرف، مصرف الکال)الکلي، هرگز الکل مصرف نکره، ترک مصارف الکال(، چنانچاهالکل مصرف مي کرده، مقادار مصارف روزاناه و مادت مصارف،مصرف مواد مخدر )با ذکر نام(، چنانچاه ماواد مخادر مصارفمي کرده، مقدار مصرف روزاناه و مادت مصارف، مصارف ماوادروان گردان )باا ذکار ناام(، چنانچاه ماواد روان گاردان مصارفمي کرده، مقدار مصرف روزانه و مدت مصرف و سایر موارد )باهصورت تشریحي(( و کيفيا ت تکميا ل فارم )م يا زان تمایا ل باهپاسخگویي توسط فرد/افراد پاسخ دهناده )بار حساب برداشاتپزشک تيم پيگيری(، ميزان آشنایي فرد/افراد پاساخ دهناده باامسائل درماني فرد متاوف ي )بار حساب برداشات پزشاک تايم پيگي ری(، مي زان قاب ل اعتم اد ب ودن پاس خ ه ای فرد/اف راد پاسخ دهنده )بر حسب برداشت پزشک تيم پيگيا ری(، نيا از باهاقدام بعدی )ندارد/دارد و ناوع اقادام پيشانهاد ی(( جما آوری م يگردد. درنهایت نيز تيم تشخيص نهایي بر اسااس مجموعاهاطلاعات فوق، تشخيص نهایي را مشخص مي نماید.
ثبت و مدیریت داده ها. در قالب یک نرم افزار جریان داده ها انجام خواهد پذیرفت. داده های هر واحد توسط مسائول ين هارواحد وارد نرم افزار م يگردد. برای هر فرد شرکت کنناده، عالاوهبر کد ملي، یک کد شناسایي کننده منحصر به فرد این مطالعه )شامل 15 کاراکتر( مشخص م يگردد. با استفاده از این کادها،مسئول هر واحد وارد پرونده اطلاعاتي فارد شارکت کنناده درمطالعه خواهد شد. داده های مربوط به هر واحد، برای مسائولآن واحد قابل رویت و تغيير و برای تعدادی از واحدهای دیگار صرفاً قابل رویت خواهد باود )بار اسااس پروتکال دسترساي(. بخشي از داده های مربوط به مشخصات کلي نيز بارا ی تماام ي واحدها قابل رویت خواهد بود )بر اسااس پروتکال دسترساي(.
داده های خروجي مربوط به دستگاه ها )آزمایشاگاه ، ناوار قلاب،اس پيرومتری و آن اليزور ب دن( ني ز مس تقيماً وارد ن رم اف زار مي شاود . زباان برناماه نویسا ي پورتاال:C#.Net ، بساتر ماورد استفاده در بخاش پورتاال:Microsoft Asp.Net MVC 5 ، محيط توسعه در بخش پورتال: Microsoft Visual Studio
2015، پایگاه دادهی مورداستفاده جهت ذخيره سازی اطلاعات سيستم: SQL Server 2016، تکنولوژی های ماورد اساتفادهدر رابط کااربر ی بخاش پورتاال:CSS ،JQuery ،HTML5 3.0، Bootstrap و طراحي گرافيکي به صورت Responsive متناس ب ب ا تم امي سيس تم عام ل ه ا م ي باش د. سيس تم گزارش گيری پویا بوده و همچنين خروجي اطلاعات به صاورتXML، صفحه گسترده و text قابل دستيابي خواهد باود )باراساس پروتکل دسترسي(. سرور اصلي و سرور پشات ي بانگيا ری نرم افزار با مشخصات مناسب باا حجام داده هاا در محال اتااقسرور دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي نگهداری شاده و باراساس یک پروتکل پشتي بانگيری از داده ها انجام م يگردد.
روش تجزیه و تحليل اطلاعات. داده های اوليه پس از بررسا ي کيفيت و پيگيری بارا ی تکميا ل داده هاا ی نااقص و همچناينلينااک شاادن بااا داده هااای خااارجي )بااا توضاايحات قبلااي( مورداستفاده قرار مي گيرد. در صورت لزوم با روش های مناسب و همچنااين آناااليز حساساايت، باارای جااایگزیني داده هااای ازدس ت رفت ه اق دام خواه د ش د. جه ت ب رآورد پيام دهای موردبررسي، شيوع و بروز و حدود اطمينان 95% آن ها در سال پایه )فاز 1(، محاسبه مي گردند. آناليزهای توصيفي بار حسابخصوصيات فردی، مکاني و زماني انجام خواهد گردیا د. بارآوردخطار نسابي و تف اوت خطار بارای عوام ل خطار مختلا ب اروش های مناسب و متناسب با نوع داده ها، انجام خواهاد شاد.
جهت برآورد اندازه رابطه بين عوامل خطار و پيامادها ی ماورد بررسي از مدل هاا ی مختلا آمااری رگرسا يوني، آناال يز بقاا و مدل های توأم استفاده خواهيم کرد. در این آناليزها در صاورتلزوم متغير بودن عوامل خطر در طي مدت فالوآپ و همچنا ين خطرات رقيا ب پيامادها ی ماورد بررسا ي و … در نظار گرفتاهخواهند شد.
نحوه رعایت نکات اخلاقاي . در بادو ورود رضاایت ناماه کتبا ي آگاهانه از شرکت کنندگان اخذ ما ي شاود . تماام خادمات ارایاه شده رایگان مي باشد. کليه داده های پرسشگری به طور مستقيم از طریق نرم افزار خاص پروژه وارد بانک اطلاعاات ي ما ي شاود و اطلاعات هویتي رمزگذاری خواهد شد به نحوی که پرسشگران و همکاران علمي تنهاا باه داده هاا ی کدگاذار ی شاده و بادوناطلاعات هویتي )نام و ناام خاانوادگي و کاد ملاي( دسترسا ي خواهند داشت. دسترسي به اطلاعاات هاویتي تنهاا در ماواردضروری امکان پذیر خواهد بود. نتایج آزمایش های انجام شده باهاطلاع شرکت کنندگان خواهد رسا يد. در صاورت باروز مشاکلمرتبط با اقدامات تشخيصي مرتبط باا مطالعاه، شاماره تلفانجهت طرح موضوع و حل مشاکل باه آن هاا اعالام ما يگاردد .
درصورتي که در معاینات و آزمایش هاا ی پزشاک ي مشاکل ي کاهنيازمند پيگيری و درمان باشد ،یافت شود حتماً به اطالاع فاردرساايده و بااه متخصااص مربوطااه ارجاااع داده خواهااد شااد)مسئوليت مستقيم پيگيری های بعدی جهت درمان مشاکلاتیافته شده، بر عهده مجریان این مطالعاه نماي باشاد (. ورود باهمطالعه و تداوم حضور و پيگيری در آن کاملاً داوطلبانه باوده وشرکت کنندگان مختار هستند در هر زمان که تمایل باه اداماهنداشته باشند، مطالعه را ترک کنند.

بحث
مطالعه بررسي عوامل خطر شاغل ي و محيطا ي در کارکنااندانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشات ي فرصاتي اسات تاا بتاوانميزان بروز بيماری های مهم غير واگير در جامعاه و همچناين بيماری های شغلي مرتبط با کارکنان حاوزه سالامت و عوامالخطر مارتبط باا آن هاا را در قالاب یاک مطالعاه هام گروها ي آینده نگر به طور دقيق انادازه گيا ری کارد. مطالعاات کوهاورتمهمي در جهان بر روی کارکنان سازمان هاا انجاام شاده یا ا در حال اجرا هستند .
از آن جمله مطالعه ای هم گروهي است که در سال 1967 بر روی 17530 نفر از کارمنادان دولتاي انگلا يس )شاهر لنادن(انجام شد. هدف این مطالعه بررسي رده اساتخدام ي باا عوامالخطر بيماری های عروق کرونر قلاب و مارگ وميا ر ناشا ي از آن ب ود. م دت پيگي ری در ای ن مطالع ه 5/7 س ال ب ود) 15(. مطالعه ای هم گروهي است که در سال 1985 روی 10308 نفر از کارمندان دولتي انگليس )شهر لندن( انجام شد که تااکنونیازده فاز آن انجام شده و هنوز نيز در جریان اسات ) 16(. یاکنمونه دیگر ،مطالعه ای است که روی 121700 نفر از پرستاران مشغول کار و بازنشساته دانماارکي انجاام شاد. هادف از ایا ن مطالعه، بررسي عوامل خطر مرتبط با سارطان و بيماار ی هاا ی قلبي عروقي به ویژه تاأث ير قارص هاا ی جلاوگ يری از بااردار ی، استفاده از هورمون ها، مصرف دخانيا ات و دیگار عوامال خطارسبک زندگي بوده است) 17(. در یک مطالعه همگروهي دیگارکه روی کارکنان 40 تا 60 سااله شاهرداری شاهر هلساينکي )فنلاند( انجام شد، پرسشنامه ها برای 13344 نفر ارسال شد و درنهایت 8960 نفر از آن ها به پرسشنامه ها پاسخ دادند. هادفاز این مطالعه سلامتي و رفااه کارکناان، وضاعيت اقتصااد ی و اجتماعي کارکنان و تعيين کننده های اجتماعي و کاری مارتبطبا سلامت و رفاه کارکنان بوده اسات . دورهی پيگيا ری در ایا ن مطالعه 5 تا 7 سال باود ) 18(. کوهاورتCONSTANCES یک مطالعهی هم گروهي است که روی 200000 نفار از افاراد 18 تا 69 ساله انجام شد که در یک دوره 5 ساله وارد مطالعاهشدند. هدف این مطالعه بررسي عوامل شغلي و اجتماعي ماؤثرب ر س لامت ب ود) 19(. کوه ورت مل ي م الزی Malaysia national Cohort یک مطالعه کوهورت مبتنا ي بار جمع يا ت است کاه رو ی 106527 نفار افاراد 35 تاا 70 سااله در ساال2000 انجام شد. اهداف اصلي ایا ن مطالعاه شاامل شناساایي عوامل خطر و مطالعه برهمکنش ژن- محيط زیست و به کش نشااانگرهای زیسااتي باارای تشااخيص زودهنگااام ساارطان وبيماری های دیگر بود )20(.
کوهورت سرطان آلبرتا مطالعه ای هم گروهي اسات کاه درسال 1999 در کانادا آغاز به کاار کارد. در ایان مطالعاه، 300 هزار نفر از افراد 35 تا 69 ساال وارد مطالعاه شادند. پيگياریاین مطالعه تا سال 2012 ادامه داشت .)21(.
به هر حال بيماری های غير واگير عمده شامل سرطان هاا ی شای ، بيماری های قلب و عروق، بيماری هاا ی مازمن انسادادی ریوی، دیابت، ناهنجاری های رواني و شغلي همين طور ساوانحاز مهم ترین مشکلات نظام سلامت در جوام بشار ی و مساببمرگ های زودرس هساتند. ایا ن گاروه از بيماار ی هاا در اکثار کشاورها ی دني ا اعام از غن ي و متوس ط و فقيا ر اول ين عل ت مرگ ومير بوده و بار عماده بيماار ی هاا را باه خاود اختصااصدادهاند )22،23(. بدیهي است که مادیریت مطلاوب و ماؤثر ودستيابي به هدف ارتقای وضعيت سلامت حاصل نخواهاد شادمگر با تکرار چرخه، اندازه گيا ری، مداخلاه، پاایش و ارزیاابي وبازبيني برنامه ها و مداخلات انجام شده در این راستا.
با انجام مطالعه کوهورت به صورت آینده نگر مي تاوان ساهمبزرگي از مرگ هاا ی زودرس را جامعاه موردمطالعاه را کااهشداد. موفقيت طرح تا حاد بسايار زیا ادی بساتگ ي باه حما یا ت دانشگاه در اجرای فرآیندهای مربوطه، تأکيد بر انجاام کاار باراساس پروتکال هاا ی تعریا شاده و کنتارل و تضامين کيفا ي فرآیندها دارد. در این مطالعات مي بایست مراقب از دست دادن نمونه ها در طول زمان بود و تأثير کسااني کاه دیگار مایال باهادامه همکاری با تحقيق نيستند را در نظر داشت ضمن آن کاهخطاهایي اندازه گيری )مانند تعری نادرست یا متفااوت ماواردبيماری یا اندازه های مواجهاه یا ا عوامال خطار( را مشاخص وکنترل کرد.

تشکر و قدرداني
این مطالعه بر اساس تفاهم نامه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي و معاونت تحقيقاات و فنااور ی وزارت بهداشات ماوردتص ویب قرارگرفت ه اس ت. در ای ن مطالع ه ش مار بس ياری از مدیران، اساتيد و همکاران دانشاگاه هماين طاور دانشاجویاني شرکت دارند که تزم است از ایشان تشکر و قدرداني شود.

REFERENCES

.1 Hunter DJ, Reddy KS. Noncommunicable diseases. N Engl J Med 2013; :)41(963 1336-.34
2. Kilpi F, Webber L, Musaigner A, Aitsi-Selmi A, Marsh T, Rtveladze K, et al. Alarming predictions for obesity and non-communicable diseases in the Middle East. Public Health Nutr 2014; 17(05): 1078-86.
.3 Organization WH. Cancer (2013). cited 2013-10-30. Available from: URL: http://www.who.int/mediacentre/ factsheets/fs297/en; 2014.
Naghavi M, Shahraz S, Sepanlou SG, BESc PN, Pourmalek F, Lozano R, et al. Health transition in Iran toward chronic diseases based on results of Global Burden of Disease 2010. Arch Iran Med 2014; 17(5): 321.
Kahn K, Tollman S, Thorogood M, Connor M, Garenne M, Collinson M, et al. Older adults and the health transition in Agincourt, rural South Africa: New understanding, growing complexity. Aging in sub-Saharan Africa Recommendation for furthering research. 2006: 166-88.
.6 Sen K, Bonita R. Global health status: two steps forward, one step back. Lancet 2000; :)9229(653 577-.28
.7 Cummings S, Newman T, Hulley S. Designing an observational study: cohort studies. Des Clin Res 2001:95-.421
.8 Hood MN. A review of cohort study design for cardiovascular nursing research. J Cardiovasc Nurs 2009; 24(6): E1E9.
.9 Marmot M, Brunner E. Cohort Profile: the Whitehall II study. Int J Epidemiol 2005; :)2(43 251-.6
Lahelma E, Aittomaki A, Laaksonen M, Lallukka T, Martikainen P, Piha K, et al. Cohort profile: the Helsinki Health Study. Int J Epidemiol 2013; :)3(24 722-.03
Clays E, De Bacquer D, Pelfrene E, Mak R, Moreau M, De Smet P, et al. editors. Perceived job stress and incidence of coronary events: three year follow-up of the Belstress cohort. Abstractbook 4th International Conference on Work Environment and Cardiovascular Diseases; 2005.
Hasselhorn HM, Peter R, Rauch A, Schröder H, Swart E, Bender S, et al. Cohort profile: the lidA Cohort Study—a German Cohort Study on work, age, health and work participation. Int J Epidemiol 2014; :)6(34 1736-.94
Tate RB, Cuddy TE, Mathewson FA. Cohort profile: the Manitoba follow-up study (MFUS). Int J Epidemiol 2015; :)5(44 1528-.63
Goldberg M, Leclerc A, Zins M. Cohort Profile Update: The GAZEL Cohort Study Int J Epidemiol 2015; :)1(44 77g.
Marmot MG, Rose G, Shipley M, Hamilton PJ. Employment grade and coronary heart disease in British civil servants. J Epidemiol Community Health 1978; :)4(23 244-.9
Samson E, Piot I, Zhivin S, Acker A, Laroche P, Laurier D. 0184 Mortality profile of the French cohort of uranium processing workers. Occup Environ Med 2014; 71(Suppl 1): A23-A.
Abrahamsen B, Eiken P, Eastell R. Subtrochanteric and diaphyseal femur fractures in patients treated with alendronate: a register‐based national cohort study. J Bone Miner Res 2009; 24(6): 1095-102.
Lahelma E, Aittomäki A, Laaksonen M, Lallukka T, Martikainen P, Piha K, et al. Cohort profile: the Helsinki health study. Int J Epidemiol 2012; 42(3): 722-30.
Zins M, Bonenfant S, Carton M, Coeuret-Pellicer M, Guéguen A, Gourmelen J, et al. The CONSTANCES cohort: an open epidemiological laboratory. BMC Public Health 2010; 10(1): 1.
Jamal R, Syed Zakaria SZ, Kamaruddin MA, Abd Jalal N, Ismail N, Mohd Kamil N, et al. Cohort Profile: The Malaysian Cohort (TMC) project: a prospective study of non-communicable diseases in a multi-ethnic population. Int J Epidemiol 2015; 44(2): 423-31.
Bryant H. Alberta Cancer Board. Division of Population Health and Information, Canada.
Mathers CD, Loncar D. Projections of global mortality and burden of disease from 2002 to 2030. PLoS Med 2006; :)11(3 e442.
Whiteford HA, Degenhardt L, Rehm J, Baxter AJ, Ferrari AJ, Erskine HE, et al. Global burden of disease attributable to mental and substance use disorders: findings from the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 2013; :)4099(283 1575-.68قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید