پژوهنده )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي( تاریخ دریافت مقاله: 18/2/1395
سال بيست و یکم، شمارهآذر و5 ، دیپي 5در 9پي 313 11، صفحات 282 تا 289 تاریخ پذیرش مقاله: 13/10/1395
ویژگ يهای روانسنجي نسخهی ایراني پرسشنامهی شفقت به خود )فرم کوتاه(
سجاد خانجاني1، دکتر علي اکبر فروغي*2، دکتر خيراله صادقي3، دکتر سيدعبدالمجيد بحرینيان4

دانشجوی دکترای تخصصي روانشناسي باليني، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان )انستيتو روانپزشکي تهران(، دانشگاه علوم پزشکي ایران، تهران، ایران
دکترای تخصصي روانشناسي باليني، استادیار گروه روانشناسي باليني، دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه، ایران
دکترای تخصصي روانشناسي باليني، استادیار گروه روانشاسي باليني، دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه، ایران
-10921207612

دکترای تخصصي روانشناسي باليني، دانشيار گروه روانشناسي باليني، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ایران چکيده
سابقه و هدف: با ظهور موج سوم درمانهاای شاناختي- رفتااری کاه عمادت با مبتناي بار ذهای آگااهي و پاذیرش هساتند، «شافقت » )compassion( و «شفقت به خود» )self compassion( نيز مورد توجه و مطالعاه قارار گرفتاه اسات. ساا ه شافقت باه خاود را نخستيی بار کریستيی نف) 2003( تعریف کرد و ابزارهایي برای آن معرفي کرد. پژوهش حاضر به منظور تعييی ساختار عاملي، روایي و پایایي فرم کوتاه مقياس شفقت به خود انجام شد تا ابزار مناسبي برای کاربرد در کار باليني و تحقيق، به متخصصاان و محققاان حاو هسلامت روان معرفي شود.
مواد و روش ها: به منظور بررسي ویژگيهای روانسنجي و تحليل ساختار عااملي ایای مقيااس، 210 نفار ) 103 پسار و 107 دختار( ا دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران به شيوه نمونهگيری در دسترس انتخاب شد. همچنيی ا آ مودنيها خواسته شادکه مقياسهای شرم بيروني، عاطفهی منفي و کمالگرایي را تکميل کنند. برای تحليل دادهها ا نرم افزار ليازرل و 18-SSPS اساتفادهشد. آلفای کرونباخ، ضریب همبستگي و تحليل عاملي تأیيدی محاسبه شد.
یافته ها: نتایج تحليل عااملي تأیيادی ا سااختار 3 عااملي مقيااس شافقت باه خاود در نموناهی ایراناي حمایات کارد) 89/0CFI=، 84/0RMSEA=0/08 ،NFI=(. مقياس شفقت به خود همبستگي منفي و معناداری با کمالگرایي) 33/0-( و عاطفهی منفاي ) 38/0( و شرم بيروني) 21/0-( داشت. همچنيی ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقياس و عاملهاای «خودمهربااني – خاود قاااوتي»، «تجرباهمشترک بشری- انزوا» و «ذهیآگاهي- همانندسا ی افراطي» به ترتيب 79/0، 68/0، 71/0 و 86/0 بدست آمد.
نتيجه گيری: مقياس شفقت به خود ا ویژگيهای روانسنجي مناسبي در جامعهی دانشجویي دانشگاه علوم پزشاکي بهشاتي برخاورداراست. در مطالعاتي که فقط به نمرهی کل شفقت به خود نيا است ا فرم کوتاه ایای پرسشانامه مايتاوان اساتفاده کارد. همچنايی درتحقيقاتي که لا م است ا نمونههای بالایي استفاده شود، تعداد پرسشنامهها یاد است یا در موقعيتهای درماني کاه نياا باه باا نگریمکرر شفقت به خود است، استفاده ا فرم کوتاه ميتواند مفيد باشد.

-17982225808

واژگان کليدی: اعتبار، پایایي، تحليل عاملي تأیيدی، شفقت به خود لطفاب به ایی مقاله به صورت یر استناد نمایيد:
Khanjani S, Foroughi AA, Sadghi K, Bahrainian SA. Psychometric properties of Iranian version of self-compassion scale (short form). Pejouhandeh 2016;21(5):282-289.
5084480

مقدمه1
شفقت به خود مفهوم نسبتاب جدیدی در مينههاای بااليني،شخصيت و روانشناساي اجتمااعي اسات کاه در حاال حاضارعلاقهی یادی به خود جلب کرده است) 1(. ا سال 2003 که Neff سا ه شفقت به خاود را تعریاف کارد و ابزارهاایي بارایسنجش آن ارایه داد، بيش ا 200 مقاله و پایاان ناماه باه ایای

*نویسناده مسؤول مکاتبات: دکتر علي اکبر فروغي؛ دکترای تخصصي روانشناسي باليني، استادیار گروه روانشناسي باليني، دانشگاه علاوم پزشاکي کرمانشااه، ایا ران؛ پست الکترونيك: [email protected]
موضوع پرداختهاند) 2(. Neff )2003( شفقت به خاود را ایایگونه تعریف ميکند: «گشوده بودن و همراه شدن با رناج هاایخود، تجربهی حس مراقبت و مهرباني نسبت باه خاود، اتخااذنگاارش غياار قااااوتي و همااراه بااا درک و فهاام نساابت بااهبيکفایتيها و شکستهای خود و تشخيص اینکه تجربهی فرد بخشي ا تجربهی بشری است». شفقت به خود در ماان هاایدرد و شکست بهتر مشخص ميشود) 3(.
Neff سه مؤلفه را برای شفقت به خود در نظر گرفته اساتکه ارتباط دروني با هم دارند. در مفهومبندی Neff هر مؤلفاهدو بخش را شامل ميشود و در برابر هر جنبا هی یاك مؤلفاه،جنبهی منفي قرار ميگيرد. ایای ساه مؤلفاه باه صاورت یارهستند: الف( مهربان بودن و درک خود در برابر خاود قاااوتيب( در نظر گرفتی اشتباه به عنوان بخشي ا شارایط و تجرباهگسترده بشری یا منفرد دانستی خود ج( نگریستی باه افکاار واحساسهای دردناک همراه با ذهیآگاهي به جای اجتنااب یااهمانند سا ی مفرط با آنها) 4(. خود مهرباني به ایی اشاره دارد که فرد به جای اینکه به طور شدیدی نسبت به خود انتقادگر و قااوتي باشد، گارایش باه درک و مراقبات ا خاود را داشاتهباشد. حس تجربه مشترک بشری شاامل تشاخيص ایای نکتاهميشود که همهی انسانها کامل نيستند، شکست ميخورناد،اشتباه ميکنند و در رفتارهای ناسالمي درگيار مايشاوند )3، 5(. آخریی جنبه مثبت شفقت باه خاود، ذهایآگااهي اسات.کابات یی ذهیآگاهي را به صورت معطاوف کاردن توجاه باهشيوهای خاص تعریف کرده است. ا نظر او ایای شايوه خااصسه ویژگي دارد: متمرکز بر مان حال، هدفمناد و غيرقاااوتياست) 6(. شواهد رو افزوني نشان ميدهد که شفقت باه خاودبا بهزیستي روانشناختي رابطه دارد و به عنوان عامل محافظتي مهمي در نظر گرفته ميشود کاه تاابآوری هيجااني را ارتقاا ميدهد. یافتههای قوی نشان ميدهد که شفقت به خود بالاتر ،با اضطراب و افسردگي کمتری همراه است) 7(. تحقيقاتي کاهدر مورد شفقت به خود صاورت گرفتاه نشاان داده اسات کاهشفقت به خود به طور مثبتي با رضایت ا نادگي، شاادکامي،خوشبيني، خرد، ابتکار شخصي، خلاقيت و به طاور منفاي بااافسردگي، اضطراب، عاطفه منفي، نشاتخوار ذهناي و سارکوبفکر رابطه دارد) 9،8،3(. ا سوی دیگار، باا ظهاور ماوج ساومدرمانهای شناختي-رفتاری که عمدتاب مبتني بر ذهیآگااهي وپذیرش هستند ،«شفقت» و «شفقت به خود» نيز مورد توجاهو مطالعه قرار گرفته است. در واقع، درماانگران لا م اسات کاهپذیرش و شفقت به خود را به عنوان جنبههای کليدی درماانارتقا دهند) 10(.
برای ار یابي شفقت به خاود معماولاب ا فارم بلناد مقيااسشفقت به خود استفاده ميشود. ایی پرسشنامه 26 سا ؤال دارد و مؤلفههایي را که Neff برای شفقت به خاود در نظار گرفات)خودمهرباني- خود قاااوتي، تجرباه مشاترک بشاری- انازوا،ذهیآگاهي- همانندسا ی افراطاي( را مايسانجد. بارای ایایمقياس ویژگيهای روانسنجي مناسبي گزارش شده اسات ) 3(.
Raes و همکاران )2010( فرم کوتاه مقياس شفقت به خود را ساختند که ا 12 سؤال تشکيل شده است و برای هر جنباه 2 سؤال لحاظ شده است. آنهاا در مطالعاهی خاود ویژگايهاایروانسنجي مناسبي برای فرم کوتااه شافقت باه خاود گازارشکردند. همچنيی در تحليل عاملي که صورت گرفت مؤلفههاایشفقت به خاود در فارم کوتااه نياز تأیياد شاد.Neff توصايهم يکن د م اني ک ه محقق ان بخواهن د در تحقيق ات خ ودمؤ لفههای شفقت به خود را بررسي کنند، ا فرم بلند اساتفادهکنند، اما اگر نمره کل شفقت به خود برای آنها اهميت داشاتهباشد، ا فرم کوتاه ميتوانند استفاده کنند) 11(. همچنيی فرم کوتاه در برخي ا موقعيتهاا کاه بارای اساتفاده ا فارم بلنادمحدودیتهایي وجود دارد ميتواند مفيد باشد. برای مثاال، درتحقيقاتي که ا نمونههاای باالایي اساتفاده مايشاود، تعادادپرسشنامهها یاد است یا در موقعيتهای درماني کاه نياا باهبا نگری مکرر شفقت به خاود اسات، ا فارم کوتااه مايتاواناستفاده کرد) 11(.
در ایران سا هی شفقت باه خاود توجاه یاادی را ا ساویمحققان حو هی روانشناسي باه خاود جلاب کارده اسات، باهطوری که فرم بلند پرسشنامهی شافقت باه خاود در چنادییمطالعه به طور مستقل مورد بررسي قرار گرفته و ویژگاي هاایروانساانجي مناساابي باارای آن ذکاار شااده اساات) 14-12(.
همچنيی بسياری ا تحقيقات دیگری که در ایران باه بررساينق ش ش فقت ب ه خ ود در ارتب اط ب ا آس يبشناس ي روان ي پرداختهاند ا نمرهی کل فرم بلند پرسشنامهی شفقت به خود استفاده کردهاند) 17-15(، در حالي کاه اگار فارم کوتااه ایایپرسشنامه ا ویژگيهای روانسنجي مناسبي برخاوردار باشاد وهدف محقق بررسي تأثير نمرهی کلي شافقت باه خاود باشادميتوان ا فرم کوتاه استفاده کرد. ایی تحقيق در کل به دنبال پاسخگویي به سؤالات یر است: آیا ساختار عااملي فارم کوتااهمقياس شفقت به خود در نمونهی ایراني تأیياد مايشاود آیااایی مقياس ا ویژگيهای روانسنجي مناسبي در نموناه ایرانايبرخوردار است

مواد و روش ها
جامعه و نمونه پژوهش حاضر شامل کليه دانشجویان مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتری دانشگاه علاوم پزشاکيشهيد بهشتي بود. برای تعييی حجم نمونه یاك ساؤال بسايارمهم در تحليل عاملي تعييی حاداقل حجام نموناه لا م بارایگردآوری دادههای مربوط باه مادلیاابي معاادلات سااختاریاست. کلایی) 2010( معتقد است در تحليل عااملي اکتشاافيبرای هر متغير 10 یا 20 نمونه لا م اماا حاداقل حجام نموناه200 قابل دفاع است. اماا در تحليال عااملي تأیيادی حاداقلحجم نمونه براساس عاملها تعييی ميشود نه متغيرهاا ) 18(. اگر ا مدلیابي معادلات سااختاری اساتفاده شاود، حادود 20 نمونه برای هر عامل )متغيار پنهاان( لا م اسات) 19(. حجامنمونه توصيه شده بارای تحل يال عامال تأیيادی حادود 200 نمونه برای ده عامل توصيه شده است) 18،20(. بر ایی اسااسنمونهی پژوهش شامل 210 نفر) 103 پسار و 107 دختار( ا دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشاتي تهاران بودنادکه شيوه نموناه گياری در دساترس انتخااب شادند. ابزارهاایپژوهش و ویژگيهای آنها در یر آمده است:
مقياس شفقت به خود )فرم کوتااه:( ایای مقيااس شاامل 12 گویه است که پاسخهای آن در یك دامنه 5 درجاه ای ليکرتايا 1 )تقریباب هرگز( تا 5 )تقریباب هميشه( قارار مايگيرناد. ایایمقياس شامل پرسشهایي مانند « ساعي ماي کانم نسابت باه جنبههایي ا شخصيتم که دوست ندارم، صبور باشام و آنهاا را درک کنم» است. ایی مقياس ساه مولفاهی دو قطباي را در 6 یاار مقياااس مهرباااني بااا خود/خااود- قااااوتي )معکااوس( ،ذه یآگ اهي/ همانندس ا ی افراط ي )معک وس( و اش تراکاتانساني/ انزوا )معکوس( اندا هگيری ميکند. فرم کوتااه باا فارمبلند همبستگي بالایي) 97/0r=( دارد و پایاایي )reliability( با آ مایي 92/0 گزارش شده اسات ) 11(. مقيااس شافقت باهخ ود پ س ا ترجم ه ب ه ب ان فارس ي، توس ط چن د نف ر ا دانشجویان دکتری روانشناسي باليني مورد با بيني قرار گرفت .سپس ا دو کارشناس بان انگليسي خواسته شد تاا آن را باه بان اصلي ترجمه کنناد. ماتی ترجماه شاده باا ماتی اصاليمقایسه شد و اشاکال هاای آن ماورد بررساي قارار گرفات. درمرحله بعد مقيااس روی نموناهای متشاکل ا 20 نفار اجارا ومشکلات موجود در آن اصلاح شد. پس ا اتمام مراحل مقياس نهایي برای اجرا روی نمونه مذکور آماده شد.
ویژگ يهاینسخهی
مقياس شرم بيروني: ایی مقياس یك ابازار خاود گزارشاي 18 آیتم ي اس ت ک ه توس ط گ روس و همک اران) 1994( ب رای اندا هگيری شرم بيروني ساخته شده و ا مقياس شارم دروناياقتباس شده است. هرگزینه شامل مواردی مانند: «دیگران مارادر سطح خودشان نميبينند»، «فکر ميکنم دیگران ميتواننادعيبهای مرا بفهمند» است که با اساتفاده ا روش ليکارت باانمرههای 0= هرگز ،1= به ندرت ،2= گااهي اوقاات ، 3= اغلاب ، 4= تقریباب هميشه برای هر گزینه نمرهگذاری ميشاود. پایاایيایی ابزار بالا است به گونهای که آلفای کرونباخ 94/0 و پایاایيبا آ مایي 5 هفتهای آن 94/0 گزارش شده است. ایی مقيااسهمبستگي متوسط با ار یابي منفي ا ترس و همبستگي باالاتربا سایر ابزارهای اندا هگيری شارم در جمعياتهاای بااليني ودانشجویان داشته است) 21(. در ایران ویژگيهای روانسانجيایی مقياس توسط فروغي و همکااران ) 1394(، ماورد بررسايقرارد گرفات. نتاایج پاژوهش آنهاا ا سااختار 3 عاا ملي شارمبيرونااي در نموناار ایرانااي حمایاات کاارد )09/0=RMSEA، 94/0=CFI=0/96 ،NFI(. همچن يی ض ریب آلف ای کرونب اخ برای کل مقياس و عاملهاای «احسااس حقاارت»، «احسااسپوچي» و «شرم در ماورد اشاتباه کاردن» باه ترتياب 93/0،
92/0، 71/0 و 75/0 بدست آمد) 22(.
مقياس عاطفه منفي: ا مقيااس عاطفاههاای مثبات و منفايواتسون و همکاران) 1988( که شامل 20 آیاتم اسات گرفتاهشد. خرده مقياس عاطفه منفي شامل ده آیاتم باوده کاه روی یك مقياس پانج درجاهای) 1= بسايارکم تاا 5= بسايار یااد(رتبهبندی ماي شاود. ضاریب آلفاای کرونبااخ 87/0 و پایاایيبا آ مایي با فاصلهی 8 هفتهای، 71/0 است. همبساتگي آن بااپرسشنامهی افساردگي باك 58/0 و باا پرسشانامه اضاطرابآشکار ا پرسشنامهی اضطراب آشکار- پنهاان ، 51/0 گازارششده است) 23(. بخشيپور و دژکاام ) 1384(، در پژوهشاي باااستفاده ا تحليل عاملي تأیيدی و الگویابي معادلات ساختاری، صحت عاملي و روایي سا ه مقياس عاطفه مثبت و منفاي را دریك نمونهی 255 نفری دانشجوی مبتلا به اختلالات افسردگي و اضطرابي بررسي کرده و نشاان داد ناد کاه الگاوی دو عاامليبرا ندهتریی الگو است) 01/0>p(. ا لحاظ روایي نيز با کماكایی ابزار به خوبي ميتوان بيماران ماطرب و افسرده را ا هامجدا کرد) 05/0>p(. اعتبار ایی مقيااس 87/0 اسات ) 24(. در ایی پژوهش ا مقياس فرعي عاطفهی منفي استفاده شد.
مقياس کمالگرایي اهوا : ایی مقياس یك ابزار خود گزارشاي 27 سؤالي است که با اساتفاده ا روش ليکارت باا نماره هاایصفر= هرگز، 1= به ندرت، 2= گاهي، 3= اغلب اوقات بارای هارسؤال نمرهگذاری ميشود. به منظور باه دسات آوردن نمار هی کلي کمالگرایي نمرات تمامي سؤالها با هم جمع ماي شاوند .
نمرههای بالاتر نشاندهندهی سطوح بالای کمالگرایاي اسات. ض ریب آلف ای کرونب اخ آن 89/0 و پای ایي با آ م ایي آن ب ا فاص لهی چه ار هفت های 68/0 گ زارش ش ده اس ت. ض رایب همبستگي پيرسون نشان داد که بيی نمرههای آ مودنيهاا درمقياس کمالگرایاي و پرسشانامه عازتنفاس کاوپر اساميت)39/0r=(، پرسشنامه شاکایت جساماني 90-r=0/41( SCL( همبستگي وجود دارد) 25(.

یافته ها
تعداد 210 دانشجو با دامنه سني 18-32 ساال و ميا انگيی سني 22/10±2/39 در ایی پژوهش شارکت کردناد کاه 131

جدول 1. مقایسه نمرات شفقت به خود در دختران و پسران.
Sig. Df
T انحراف استانداردا ميانگيی انحراف استاندارد ميانگيی تعداد جنس
0/88
208
-0/144
0/72
0/74 7/44
7/55 36/90
36/75 107
103 دختر
پسر نمره کل
0/03
208
-2/16
0/29
0/37 2/99
3/77 12/56
11/54 107
103 دختر
پسر عامل اول
0/65
208
0/45
0/33
0/29 3/42
2/97 12/69
12/89 107
103 دختر
پسر عامل دوم
0/08
208
1/75
0/26
0/28 2/66
2/83 11/56
12/32 107
103 دختر
پسر عامل سوم
نفر) 4/62%( کارشناسي، 53 نفر )2/25%( کارشناسي ارشاد و26 نفر )12/4%( دکترا بودند. در نمره کل و عامل دوم و عامالسوم بيی دختاران و پساران تفااوت معنا يدار مشااهده نشاد
)05/0<p(، اما در عامال اول بايی دختاران و پساران تفااوتمعن يدار مشاهده شد )05/0>p؛ جدول 1(.

برای تعييی کفایت نمونه، آ مون کرویت بارتلات و شااخصکایزر- مير- اوکليی استفاده شد. آ مون کرویت بارتلات نشاانداد که آماره خي دو برابار باا 524 و ساطح معنااداری 001/0 است. شاخص کایزر- مير- اوکلايی مقادار 78/0 را نشاان داد.ایی دو نتيجه بيانگر کفایت نمونه و شاخصهاای خاوبي بارایمناسب بودن به کارگيری تحليل عاملي هستند. پس ا اجرای تحليل عاملي ،3 عامال ا کال مقيااس اساتخراج شاد کاه درمجموع 8/51% ا کل وایانس شفقت به خود را تبييی کردناد.
4 گوی ه در عام ل اول ق رار گرفت هان د ک ه 3/22% ا وای انس مشاهده شده را تبييی ماي کناد. 4 گویاه روی عامال دوم و 4 گوی هی دیگر بر روی عامل سوم قرار گرفتهاند که به ترتيب هر ی ك 3/16% و 4/13% ا واری انس ش فقت ب ه خ ود را تبي يی کردند )جدول 2(. جدول 3 همبستگي ميان عاملها و نماره ی کل پرسشنامه شفقت ا 71/0 تا 79/0 بود )جدول 3(.
به منظور تأیيد عوامل استخراج شده ا مقيااس شافقت باهخود، مدل تحليل عاملي تأیيدی با استفاده ا نرم افازار ليازرل اجرا شد. در روش تحليل عااملي دساتهی بزرگاي ا متغيرهاابرداشته ميشود و به دنبال راهي برای کاهش یا خلاصه کردن آنها با استفاده ا دستهی کوچکتری ا عوامل یا مؤلفهها است .شکل 1 رابطهی شفقت به خود با خرده مقياسها و سؤالها را نشان ميدهد. نتایج مربوط به شااخص هاای بارا ش مادل درجدول 4 آمده است.

گویه آلفای کرونباخ درصد تراکمي درصد واریانس ار ش ویژه عامل
9 ،7 ،3 ،1 0/79 22/3 22/1 2/98 عامل اول
12 ،11 ،6 ،2 0/71 38/4 16/3 1/7 عامل دوم
10 ،8 ،5 ،4 0/68 51/8 13/4 1/5 عامل سوم
جدول 2. تحليل عاملي پرسشنامه شفقت به خود.

4 3 2 1 عامل
– – – 1. عامل اول
– – 0/47** 2. عامل دوم
– 0/55** 0/32** 3. عامل سوم
– 0/74** 0/71** 0/79** 4. نمره کل
جدول 3. ضریب همبستگي عاملها.
**p<0/01

CFI NNFI NFI GFI IFI RMSEA 0.08 χ2/ df df χ2
0.89 0.86 0.84 0.90 0.90 2/60 51 133
.جدول 4. شاخصهای برا ش مدل سه عاملي شفقت به خود

ویژگ يهاینسخهی
مهمتریی آماره برا ش، آماره مجذور خي دو است. ایی آماره صورتي که کمتر ا 3 باشد مناسب قلمداد ميشود. همانگوناهميزان تفاوت ماتریس مشاهده شده و ماتریس بارآورد شاده راکه در جدول مشاهده ميشود ایی مقدار کمتر ا 3 است. سایر نشان ميدهد. ایی آماره به حجم نمونه حساس است و بنابرایی شاخصها نيز مناسب بودن مادل را تأیياد مايکنناد )مقاادیردر نمونههای با حجم بالا، بر درجه آ ادی تقسيم ميشود و در نزدیك به 90/0 مطلوب است.(
498983354967
شکل 1. تحليل عاملي تأیيدی مقياس شفقت به خود. )عامل 1، ذهی آگاهي در مقابل همانند سا ی افراطي؛ عامل 2، مهرباني با خود در مقابل خود- قااوتي و عامل 3، اشتراکات
انساني در مقابل انزوا(

جهت بررسي روایي واگرا )divergent validity( ا مقياس شرم بيروني، کمالگرایي و عاطفه منفي استفاده شاد. باه ایایصورت که ضریب همبستگي پيرسون ميان نمرات ایی ابزارهاا و مقياس شفقت به خود محاسبه شد که نتایج آن در جدول 5 آم ده اس ت. هم انط ور ک ه در ج دول مش اهده م يکني د ،همبستگي بيی نمرات مقياس شفقت به خود و مقيا اس شارمبيروني، کمالگرایي و عاطفه منفي منفي و معناادار اسات کاهحاکي ا روایي واگرای مناسبي است.

32622491689764

3

2

متغير

**
38
/
0

**
33
/
0

**
21
/
0

4

3

2

متغير

**

38

/

0قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید