پژوهنده )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي(
تاريخ دريافت مقاله: 11/2/1191
سال نوزدهم، شماره 5آذر ، و پي دی در 93پي 01030 ، صفحات 222 تا 232 تاريخ پذيرش مقاله: 21/8/1191
تأثير پيشدرماني با صمغ وشا) Dorema ammoniacum( بر روند ايجاد تشنجات القا شده توسط مدل کيندلينگ شيميايي در موش صحرايي
مرضيه ابيزاده0، دکتر نرگس حسين مردی*0، شيما ابراهيمي2، دکتر مهيار جاناحمدی0، دکتر آسيه شجاعي3، دکتر فرشته معتمدی2

مرکز تحقيقات نوروفيزيولوژی و گروه فيزيولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی، تهران، ايران
مرکز تحقيقات علوم اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی، تهران، ايران
-10921207865

1. مؤسسه مطالعات تاريخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی ايران، تهران، ايران چکيده
سابقه و هدف: هدف از اين مطالعه، بررسی اثررات مرمو وشرا )Dorema ammoniacum( برر کتتررت تشرت ات القرا شرده توسر پتتيلنتترازوت )PTZ( در موشهای محرايی نر میباشد.
مواد و روشها: در مدت کيتدليتگ شيميايی، پس از تزريق داخل مفاقی PTZ برا دوزmg/kg 13 هرر 88 سراع،، مرالرل ملتلر تشتج )مرالل 1 تا 5( به تردريج اراهر شرده و شراخ هرای تشرتج شرامل Seizure stage( SS ،)Stage 4 latency( S4L( و SD )Seizure duration( در طوت 23 دقيقه پس از تزريق، ثب، میشد. سپس اثر ت ويز ممو وشا با دوزهرای 53 و 133 ميلریگررم بررکيلوگرم ،نيم ساع، قبل از تزريق PTZ بر شاخ ها، بررسی و با داروی ضد مرع فتوباربيتات) mg/kg 13( مقايسه گرديد.
يافتهها: نتايج نشان داد که ت رويز مرمو وشرا، سربب کراهی معتریدار SS و SD و افرزايی معتریدار S4L مری شرود )31/3P< و
331/3P<(. اثرات ممو وشا در کتترت علايم تشتج در لدود 03-53 درمد اثرات ضد تشت ی فتوباربيتات بود.
نتيجهگيری: نتايج پيشتهاد میکتد که ممو وشا دارای اثرات ضد تشت ی در مدت مرعی کيتدليتگ شيميايی اس،. با توجه به ترثثيرممو وشا در افزايی S4L و کاهی متوس SS و SD میتوان نتي ه گرف، که اين ممو از گسترش فعالي، شبه مررعی در سيسرتمعصبی جلوگيری کرده و سبب خاموش کردن فعالي، بيی از لد نورونها میشود.

-18287234323

واژگان کليدی: صرع، کیندلینگ شیمیايي، پنتیلن تترازول، صمغ وشا لطفاً به اين مقاله به مورت زير استتاد نماييد:
Abizadeh M, Hosseinmardi N, Ebrahimi S, Janahmadi M, Shojaii A, Motamedi F. The effect of Dorema ammoniacum pretreatment on the progression of seizures induced by chemical kindling in rats. Pejouhandeh 2014;19(5):228-234.
5085369

مقدمه0
مرع، که بعد از سکتهی مغزی شايعتررين بيمراری عصربیاس، و لدود يک درمد مردم دنيا به آن مبتلا هستتد، نروعیاختلات ناگهانی در عملکرد سيستم عصبی اس، که بره دنبراتتلليهی ناگهانی، شرديد و یيرر طبيعری نرورونهرای مغرز ر میدهد. اين تلليهی ناگهانی سبب اختلات در لس، از دسر،دادن هوشياری، اختلات شتاختی، لرکات تشت ی يا ترکيبریاز اين علايم میگردد )1(. علیریم تمامی تلاشهايی که برای کش و معرفی داروهای ضد مرع به عمل آمده اس،، تشتجها لداقل در 13% از بيماران مصروع قابرل کتتررت نمریباشرد. از

*نويسنده مسؤول مکاتبات: دکتر نرگس حسين مردی؛ تهران، ولت ک، بلرواردانش و ،خيابان کودکيار، دانشکده پزشرک ی شره يد بهشرت ی، طبقره ههرارم، گرروهفيزيولررروژی؛ تلفرررن و نمرررابر: 22819921 )321(؛ پستتتت الکترونيتتت:
[email protected]
طرفی، مداوای طولانی مدت با داروهای ضد مررع برا عروار جانبی، ناهت اریهای جتيتی و تداخلات دارويی همرراه اسر،)2(. از اين روی، تحقيق در مرورد يرافتن داروهرای مرؤثرتر براعوار جانبی کمتر لايز اهمي ،اس،. امروزه گرايی م ددی به مصرف گياهان دارويی بره دليرل گونراگونی ترکيبرات مرؤثرموجود در گياهان، توسعهی متايع وابسته بره کشر، گياهراندارويی و خصوماً پيشتهاد استفاده از گياهران دارويری توسر
سازمان جهرانی بهداشر ) ،World Health Organization( به وجود آمده اس.،
به متظور شتاخ، سراز و کارهرا و عوامرل دخيرل در اي رادمرع و پايداری آن، ارزيابی داروهای ضد مررع و دسرتيابی برهروشهای مؤثر و متاسب در درمان اين بيمراری، از مردتهرایآزمايشگاهی ملتلفی استفاده میشرود کره از مهرمتررين آنهرام یت وان ب ه م دت کيت دليتگ )kindling( اش اره کررد. در کيتدليتگ شيميايی، مرواد شريميايی تشرتجزا مانترد پتتريلنتترازوت )PTZ( با دوزهايی که در ابتدا قرادر بره اي راد تشرتجکامل نيستتد، به طور متروالی و برا فوامرل زمرانی مرتظم برهليوان تزريق میشوند) 1(.
از جمله گياهانی که در طب ستتی ايران بره عتروان عامرلضد تشتج به کار رفته اس، ممو گياه وشا )D. Don( برا نرامعلمری Dorema ammoniacum مری باشرد کره از خرانوادههتريان )umblliferae( به شمار میآيد .نام لاترين آن gum ammoniacum plant بوده و در فارسی تحر، عتروان وشرا،وشق، کتدت و اشترک شرتاخته مریشرود. وشرا گير اهی اسر،علفی، پايا به طوت 1 تا 2 متر، پوشيده از ترار و دارای ريشرهی راس،، دوکی شکل، ذخيرهای و متتهی به الياف فيبر مانترد در ناليهی يقه اس،. در م ارى ترشرح سراقه و ريشره ی گيراه ، شيرهاى شيرى رنرگ جريران دارد کره فررآوردهی داروير آنمحسوب مر شرود . در ت رارت ، وشرا بره دو مرورت اشرک و تودهاى عرضه م شود. اين گياه که در متاطق خشک و نيمره – خشک آسيای مرکزی شامل پاکستان، هتد، افغانستان و ايررانمیرويد، ط ماههاى خرداد و تير جمع آورى م شرود . مراکرزام لی پ راکتی آن در اي ران ش امل ي زد، ام فهان، کرم ان ،سيستان و بلوهستان، خراسان و سمتان میباشد. از مهمتررينترکيبات موجود در اين گيراه بايرد بره تريپتوئير دها و ليمرونناشاره کرد که دارای اثرات کاهشی بر تحريکپذيری سرلوت هرا میباشتد) 8،5(. بر اين اساس و از آن ا که اثرات ضرد مررعیگياه وشا هتوز به طور علمی بررسی و اثبرات نشرده اسر،، در اين تحقيق اثرات ممو وشا بر روند اي اد تشرت ات القرا شردهتوس PTZ در موشهای محرايی مورد بررسی قرار گرف،.

مواد و روشها
در اين تحقيق، از موشهای مرحرايی نرر نر ادWistar برامحدودهی وزنی 183-153 گررم در شرروع آزمرايی اسرتفادهگرديد. موشها در شراي استاندارد نگهداری شده و آب و یذا به مقدار کافی در دسترس آنها قرار میگرف،. اين ليوانات در قفسهای پلاسرتيکی در دمرای کتتررت شرده) 2±22 درجرهسانتیگراد( و هرخهی تاريکی- روشتايی 12 ساعته نگهرداریمیشردند. همرهی آزمايشرات برين سراعات 13 ترا 11 ان راممیشد.
جه، القای تشتج در ليوانات ،PTZ با دوز mg/kg 13 در روز اوت به مورت داخل مفاقی تزريق گرديد )0(. سرپس هرر88 س اع، ي کب ار، تزري ق PTZ ب ه ط ور افزايش ی تک رار میگرديد به نحوی که هر يک دوز در ميان )هر 8 روز يکبرا ر(
229
mg/kg 2 به دوز آن اضافه میشد. به تدريج، ليوانات مرالرلملتل تشتج )مرللهی مفر ترا 5( را نشران مریدادنرد. ايرنمرالل بر اساس درجه بتدی Racine، عبارتتد از:
مرللهی مفر: بدون پاسخ
مرللهی 1: انقبا عضلات مورت و گوش ها
مرللهی 2: انتشرار مروا انقباضری در طروت بردن ولرک، سر به طرف بالا و پايين
مرللهی 1: پرشهای ميوکلونيک
مرلل هی 8: ايس تادن روی دو پ ا و کلون وس ان دام جلويی
مرللهی 5: لمرلات عمرومی تونيرک-کلونيرک و ازدس، رفتن رفلکس ايستادن) 2( ليوانات معمولاً به طور ميانگين پس از 11 تزريق، مرللهی 5 تشتج را نشان میدادند. ليواناتی که 1 بار متوالی مرللره ی 8 يا 5 تشتج را نشان دهترد،Full kindled ناميرده مریشروند.پس از هر بار تزريق PTZ، ليوانات به مدت 23 دقيقره مروردبررسی قرار گرفته و فاملهی زمانی بين تزريرق دارو ترا زمران ش روع مرلل هی 8 تش تج در لي وان )S4L(، همچت ين ک ل زمانی که ليوان در مرالل 1 تا 5 تشتج به سر میبررد ) SD( با استفاده از زمانستج اندازهگيری و لداکثر مرللره ی تشرتج)SS( نيز ثب، میشد.
ممو وشای تثييد شرده توسر آقرای دکترر امرين )اسرتاددانش کدهی داروس ازی دانش گاه ته ران( از دانش کدهی ط ب اسلامی و مکمل دانشگاه ايران تهيه و پس از پرودر کرردن ، در DMSO )13%( و 80Tween )5%( لرل شرده و برا دوزه ای
53 و 133 ميلیگرم بر کيلروگرم، نريم سراع، قبرل از تزريرقPTZ به مورت داخل مرفاقی بره ليروان تزريرق شرد . تمرامشاخ های ذکر شده در بالا انردازه گيرری و ثبر، گرديرد . در نهاي،، اثرات ضد تشرت ی مرمو وشرا، برا فتوباربيترات برا دوزmg/kg 13 )8( مورد مقايسه قرار گرف.،
قب ل از تزري ق م مو وش ا ب ه ليوان ات و بررس ی اث راتضدتشت ی آن، دوز کشرتده مربروب بره مرمو برا اسرتفاده ازجدوت Lorke )9( تعيين گشته و مقدار عرددی آن در لردودmg/kg 293 بدس، آمد. اين ممو تا دوز mg/kg 233 هري تثثيری بر فعالي، لرکتی ليروان نداشر،. برر ايرن اسراس، ازدوزهای 53 و 133 ميلیگرم برکيلوگرم ممو وشا که فاملهی زي ادی ب ا دوز کش تدهی آن داش،، جه، بررس ی اث راتضدتشت ی گياه استفاده شد.
برای مقايسهی کمي،های ملتل تشرتج در طری روزهرایملتلر در گرررروه کيتررردت شرررده ، از آزمرررون ANOVA )repeated measure( و پررس آزمررونDunnett و برررایمقايس هی مي انگين دو گ روه در روزه ای ملتل از آزم ون پارامتريک ANOVA دو طرفه و پس آزمرونBonferroni و نيز آزمون یيرپارامتريک Kruskal-Wallis و تسر، تعقيبریMann-Whitney استفاده شد. اطلاعات به مورت ميانگين ± انحراف معيار )SEM( ارايه و در هر روش آماری، 35/3P< برهعتوان سطح معتیدار در نظر گرفته شد.

يافتهها
213
ميانگين تعداد تزريقات لازم برای کيتدت کردن ليوانرات درگروهی که PTZ درياف، کردند، 1±2 تزريرق برود) 8n=(. در گروههايی که نيم سراع، قبرل از تزريرقPTZ مرمو وشرا رادريراف، کررده برودند، ليوانات 11 دوز PTZ و ممو وشرا را درياف، کردند.
ت زيه و تحليل آمراری ) On- way ANOVA, repeated measures( نشان داد کره پيشررف، مرالرل لملرهی تشرتج)SS( طی روند القای کيتدليتگ شيميايی، برا افرزايی تعرداددفعات تزريق PTZ، به طور معتری داری افرزايی يافتره اسر،
)331/3Dunnett post hoc test ،P<، نمودار 1(. همچتري ن، مدت زمان سپری شده تا وقوع مرللهی ههارم تشتج) S4L(، در طی زمان، به طور معتیداری کاهی يافته اس ،)35/3P<، 31/3Dunnett post hoc test ،P<3/331 ، P<، نمرودار 2(. علاوه بر اين، نتايج نشان داد که با افزايی تعداد دفعات تزريق PTZ طی روند القای کيتدليتگ شيميايی، افزايی معتیداری نيز در کل مدت زمان تشرتج )SD( ر داده اسر، )31/3P<،
.)1 نمودار ،Dunnett post hoc test

PTZ
4075883-147884

Dorema 50 mg/kg + PTZ
Dorema 100 mg/kg + PTZ
Phenobarbital + PTZ
5

نمودار 0. مقايسهی مرحلهی حملهی تشنجي) SS( بين گروه PTZ و گروههايي که صمغ وشا با دوزهای n=01( 51 mg/kg( و n=7( 011 mg/kg( و فنوباربيتال با دوز n=9( 31 mg/kg( را 31 دقيقه قبل از PTZ دريافت کردند. صمغ وشا و فنوباربيتال سبب کاهش معنيداری در مرحلته ی حملته ی تشتنجي در یتي رونتد القتایکيندلينگ شيميايي شدند. دادهها به صورت Mean±SEM نشان داده شدهاند. 110/1P< ###، مقايسهی بين گروه دريافتکنندهی صمغ وشتا )PTZ + )51 mg/kg و گروه دريافت کنندهی PTZ؛ 110/1P< +++، مقايسهی بين گروه دريافتکنندهی صمغ وشا) PTZ + )011 mg/kg و گروه دريافتت کننتدهی PTZ؛ 110/1P< ***، مقايسهی بين گروه دريافتکنندهی فنوباربيتال + PTZ و گروه دريافت کنندهی Mann-Whitney post hoc test ،Kruskal-wallis( PTZ(.

دريافرر،کتترردهی مررمو وشررا مشرراهده گرديررد) 331/3P<، Mann-Whitney post hoc test ،Kruskal-wallis، نمودار 1(. علاوه بر اين، نتايج نشان داد که ت ويز مرمو وشرا برا دوزmg/kg 53 )نيم ساع، قبل از تزريرقPTZ (، توانسرته اسر،مدت زمان تثخير تا بروز مرلله ههارم تشتج) S4L( را به طور معتیداری افزايی دهد. همچتين ،در گروهی که ممو وشرا را با دوز mg/kg 133 درياف، کرده بودنر د، ترا روز هفرتم، هري يک از ليوانات مرللهی ههارم تشتج را ت ربه نکردند. به متظور بررسی تثثير ممو وشرا برر کمير،هرای تشرت ی،ممو مذکور با دوزهای 53 و 133 ميلیگرم بر کيلروگرم، نريمساع، قبل از هرر تزريرقPTZ ، بره طرور داخرل مرفاق ی بره ليوانات تزريرق گرديرد . تحليرل آمراری ) Kruskal Wallis( نشان داد تزريق ممو وشا قبل از تزريق PTZ، سربب کراهیبرروز مررالل تشتج )SS( در مقايسه با گروه PTZ میگرردد ، ب ه ط روریک ه در روزه ای ابت دايی و ني ز انته ايی ،ک اهی معتیداری در مرللهی لملهی تشرت ی )SS( در گررو ههرای
211

191008-3347210.010Dorema 100 mg/kg + PTZ
phenobarbital + PTZ
نمودار 2. مقايسهی مدت زمان تأخير تا بروز مرحله چهارم تشنج) S4L( بين گروه PTZ و گروههايي که صتمغ وشتا بتا دوزهتایn=01( 51 mg/kg ( و mg/kg 011 )7n=( و فنوباربيتال با دوز n=9( 31 mg/kg( را 31 دقيقه قبل از PTZ دريافت کردند. صمغ وشا و فنوباربيتال سبب کاهش معنتي داری در متوستطS4L شتدند.
دادهها به صورت Mean±SEM نشان داده شدهاند .110/1P< ###، مقايسهی بين گروه دريافتکنندهی صمغ وشا) PTZ + )51 mg/kg و گتروه دريافتت کننتدهی PTZ؛ 10/1P<1/110 ،++ P< +++، مقايسهی بين گروه دريافتکنندهی صمغ وشتا ) PTZ + )011 mg/kg و گتروه دريافتت کننتدهی PTZ؛ 15/1P<1/10 ،* P< **، 110/1P< ***، مقايسهی بين گروه دريافتکنندهی فنوباربيتال + PTZ و گروه دريافت کنندهی Two-way ANOVA ،Bonferroni post hoc test( PTZ(.

نمودار 3. مقايسهی کل مدت زمان تشنج) SD( بين گروه PTZ و گروههايي که صمغ وشا با دوزهای n=01( 51 mg/kg( و n=7( 011 mg/kg( و فنوباربيتتال بتا دوزn=9( 31 mg/kg( را 31 دقيقه قبل از PTZ دريافت کردند .نمودار نشاندهندهی کاهش معنيدار کل مدت زمان تشنج در اثر کاربرد صمغ وشا و فنوباربيتال متي -باشد. دادهها به صورت Mean±SEM نشان داده شدهاند .110/1P< ###، مقايسهی بين گروه دريافتکننتده ی صتمغ وشتا) PTZ + )51 mg/kg و گتروه دريافتتکنندهی PTZ؛ 110/1P< +++، مقايسهی بين گروه دريافتکنندهی صتمغ وشتا) PTZ + )011 mg/kg و گتروه دريافتت کننتدهی PTZ؛ 15/1P<1/110 ،* P< ***، مقايسهی بين گروه دريافتکنندهی فنوباربيتال + PTZ و گروه دريافت کنندهی Two-way ANOVA ،Bonferroni post hoc test( PTZ(.

تحليلهای آمراری )آزمرونTwo-way ANOVA ( افرزايیمعتیداری را در مدت زمان سرپری شرده ترا وقروع مرللرهی هه ارم تش تج نس ب، بره گ روهPTZ نش ان داد )35/3P<، 31/3Bonferroni post hoc test ،P<3/331 ، P<، نمرودار 2(. از آن ا کره برخری ليوانرات، مرللره ی 8 تشرتج را نشراننمیدادند، مدت زمان تثخير تا شروع مرللهی 8 تشتج، برابر با بینهاي، میشد که قابل استفاده در محاسبات آماری نبرود. ازاين روی، از معکوس مدت زمان تر ثخير ترا شرروع مرللرهی 8 تش تج اس تفاده گردي د. هتانچره ليوانرات بره مرلل هی 8 نمیرسيدند، معکوس مدت زمان تثخير تا شروع اين مرللره ی تشتج، برابر با مفر میشد. مقايسهی کرل مردت زمران تشرتج)SD( در گروههای درياف، کتتدهی ممو وشا با دوزهرای 53
212
و 133 ميلیگرم بر کيلوگرم، نشران داد کره مرمو مرذکور درمقايسره برا گرروهPTZ ، کرل مردت زمران تشرتج را بره ط ورمعتر یداری کر اهی داده اسر ،)331/3Two-way ،P<ANOVA، شکل 1(. همچتين تحليلهرای آمراری نشران دادکه ممو وشا در خصوص هر سه کمي، تشرت یS4D ،SS و SD، به مورت وابسته به دوز عمل میکتد، به نحویکه تفاوت معتیداری برين اثرر اعمرات شرده توسر دوزmg/kg 53 در مقايسررر ه بررر ا دوز mg/kg 133 وجررر ود دارد )35/3P<،
.)ANOVA
در اين مطالعه، اثرات ضد تشت ی فتوباربيتات نيز بررسی و با
SSS4LSD
نمودار 2. درصد اثربخشي صمغ وشا در مقايسه با فنوباربيتال به عنوان داروی ضد تشنج ،در کنترل پارامترهای مختلف تشنجي ناشي از کيندلينگ شيميايي
.SD و S4L ،SS شامل

اثربلش ی م مو وش ا ب ا دوز mg/kg 133 مقايس ه گردي د .
همانطور که در نمودار 1 نشان داده شرده اسر،، فتوباربيتراتبروز مرالل لمله تشت ی) SS( را به طور معتیداری کراهیداد) 331/3Mann-Whitney post ،Kruskal-wallis ،P<hoc test(. در مقايسه با فتوباربيتات، اثربلشی مرمو وشرا درکاهی بروز SS، 19% فتوباربيتات بود. همچتين ،اثر ممو وشا در افزايی مدت زمان تثخير تا برروز مرللره ی ههرارم تشرتج)S4L(، برره ميررزان 88% اثررر فتوباربيتررات محاسرربه گرديررد .
اثربلشی ممو بر کل مدت زمان تشتج نيز به ميزان 05% اثررفتوباربيتات تعيين گرديد )نمودار 8(.
160172455036100

بحث
نتايج لامل از اين تحقيق نشان داد کره مرمو وشرا اثرراتضدتشت ی بارزی در مدت مررعی کيتردليتگ شريميايی القراشده با PTZ دارد. تزريق ايرن مرمو قبرل از هرر برار تزريرقPTZ، بروز رفتار تشت ی را تا لد زيادی تح، تثثير قررار داد ، به نحوی که سبب افزايی مدت زمان ترثخير ترا برروز مرالرلتشتج گرديد. همچتين نتايج نشان داد که ت رويز ايرن مرموسبب کراهی مردت زمران کرل تشرتج )SD( و کراهی برروزمتوس مرللهی لملهی تشت ی )SS( گرديد .
امروزه با توجه به عوار جانبی داروهای شيميايی مرتاعی،نياز به يافتن داروهای جديد به وي ه داروهای با متشاء طبيعریبا عوار جانبی کمتر، کاملاً الساس میشود. در ايرن راسرتا، بررسی علمی روی گياهان دارويی که در طب سرتتی بره کرارمیرفتتد در لات توسعه و گسترش اس.، ممو وشرا از جملره گيراهران دارويری اس، کره در طرب سرتتی کراربرد داشرته و يکی از خواص ذکر شده برای اين گيراه ، اثررات آرام بلشری و ضدتشت ی آن اس، )8،5(. اگرر هره در ايرن مطالعره، اثرراتضدتشت ی گياه با دوز mg/kg 53 هتدان قابل توجه نبود، اما با افزايی دوز به ميزان mg/kg 133، اثرات ضد تشت ی ممو وشا به نحو بارزی افزايی ياف.، بترابراين مریتروان گفر، کرهممو گياه وشا دارای ترکيباتی با آثار ضد تشرت ی مری باشرد . البته، يافتن مادهی مؤثره مسئوت ايرن اثررات در مرمو وشرا و تعيين دوز دقيرق آن جهر، کتتررت لمرلات مررع، مسرتلزممطالعات تکميلی در آيترده مری باشرد . آثرار ضرد تشرت ی دوزmg/kg 133 ممو وشرا، دارای قردرتی در لردود 53 ترا 03 درمد فتوباربيتات بود.
در مطالعهی لاضر، از ممو گياه وشا به مورت دس،نلورده و کامل استفاده شد، در لرالی کره برا جداسرازی اجرزا و مروادملتل موجود در ممو میتوان ترکيب مؤثر بر تشتج را يافته و در نتي ه به اثربلشی بيشرتر و مرؤثرتری نسرب، بره مرموکامل دس، ياف،. يکری از کمير،هرای تشرت ی کره در ايرنمطالعه مورد ارزيابی قرار گرفر،، مرللره ی لملره ی تشرت ی )SS( بود .نتايج نشان داد که ت ويز ممو وشا به مورت پيی درمانی، سبب کاهی معتیداری در آخرين مرللره ی لملره ی مشاهده شده در ليوانات گشرته اسر.، بترابراين مرمو گيراهتوانسته اس، از انتشار فعالي، تشت ی به نوالی ملتل مغزی ممانع، بهعمل آورد. التمالاً مواد مر ؤثرهی موجرود در مرمووشا از انتقات موا تشت ی به ناليهی پریفرونتات که مسر ؤوت انتشار و عمومیشدن تشتج میباشد) 13(، جلوگيری نمايد.
همچتين، نتايج اين مطالعه نشران داد کره مرمو وشرا قرادراس ،زمان شروع تشت ات تونيک-کلونيک را به تعويق انردا زد.
اين اثر مرمو در طرولانی کرردن S4L، در لردود 88 درمرداثربلشی فتوباربيتات بود. کمير،S4L نشران دهترده ی زمرانلازم برای عمومی شدن تشتج بوده و طولانی شدن آن لراکیاز تثخير در اي اد تشتج عمومی اس،. اين نتي ه نشان میدهد ممو وشا توانسته اس، با عمومی شدن تشتج مقابله نمروده وآن را به تعويق اندازد. کاهی مدت زمان لملهی تشت ی نيرز نشاندهتدهی کاهی گسترش امواا تشت ی به نوالی لرکتی مغز میباشد. به نظر میرسد که اين ممو با کاهی فعالي، يراسطح تحريکپذيری نورونها، سبب کاهی گسترش امواا برهنوالی لرکتی شده اس.، به عبرارت ديگرر، ايرن مراده لراویترکيباتی اس، که با افزايی تحريرک پرذيری مقابلره نمروده وسعی در برقراری تعادت م دد در سيستم دارد.
از مهمترين ترکيبات تشکيلدهتدهی ممو گيراه وشرا، بايردبه مونوتريپتوئيردها و سرزکويیتريپتوئيردها اشراره کررد. ايرنترکيبات که از گروه فلاونوئيدها محسروب مریشروند، قابلير،اتصات به جايگاههای بتزوديازپيتی را داشته )11( و برا تعرديلسيستم گابارژيک و گلوتاماترژيک، اثرات ضد تشرت ی خرود رااعمات میکتتد) 12(. بسياری از فلاونوئيدها در سيستم عصبی مرکزی، به مورت ليگانردهايی بررای گيرنردههرایGABAA عمل میکتترد. برر همرين اسراس، پيشرتهاد شرده اسر، کرهفلاونوئيدها میتوانتد به عتوان مولکوتهای شبه بتزوديرازپيتیعمل کتتد. ايرن نظريره برا مشراهدهی اثررات فلاونوئيردها درمطالعات رفتاری برا اسرتفاده از مردت هرای ليروانی اضرطراب،افسردگی و تشتج، ثاب، شده اس، )15-11(. بتزوديرازپين هرابه عتوان داروهای تعديلکتترده ی گيرنرده ی GABAA باعر افزايی فرکانس باز شدن کانات کلری مررتب برا ايرن گيرنردهشده و دارای اثرات فارماکولوژيک متعددی نظير ضد اضطراب ،ضدتشتج، خوابآور، آرامبلی و شلکتتدهی عضلات هسرتتد)10(. گزارش شده اس، که فلاونوئيدهای طبيعی و سرتتتيکنيز ممکن اس، جريران هرای کلر ايرد مربروب بره گيرنردههرایGABAA را تع ديل کتت د )15،12(. در تثيي د مطال ب ف و نش ان داده ش ده اس، ک ه فلاونوئي دها، مش ابه ديازپ ام ک ه تشتجها را به طور کامل متوق میسازد، توانايی کتی متقابل
211
با گيرنرده هرایGABAA مرکرزی را دارنرد) 18(. مطالعراتديگ ر، ل اکی از اث رات آنت یاکس يدانی و تض عي کتت دگی فلاونوئيدها بر سيستم اعصاب مرکزی میباشر تد) 19،23(. در رابطه با اثرات آنتیاکسريدان هرا برر تشرتج، گرزارشهرا نشرانمیدهتد که آنتیاکسيدانهايی نظير ملاتونين و ويترامين هرای E و C، در مدت پيلوکارپين، اثر ضدتشت ی دارند )21(.
از ديگر ترکيبات شتاخته شده در ممو گيراه وشرا، ليمروننمیباشد که نقی ضرد دردی آن در مروش سروری بره اثبراترسيده اس،. به نظر میرسد که اين اثرر ضرد دردی، بره مهرارتوليد يا رهايی واسطهگرهرای التهرابی کره باعر اي راد دردمیشوند، مرتب باشد )22(. علاوه بر اين، مشاهده شده اسر،که مهار توليد واسطهگرهای التهابی، موجب به تعويرق افترادنتشتج و کاهی تشتج میشود) 21(. بتابراين ممکن اس، يکی از ساز و کارهای التمالی عملکرد مرمو وشرا برر تشرتجهرای ناشی از PTZ، مربوب به ليمونن موجود در ايرن مرمو باشرد.
نشران داده ش ده اس، ک ه ليمرونن ب ا اتص ات ب ه گيرن دهی GABAA و کاهی فعالي، همزمان و دسته جمعی نورونهای سيستم عصبی مرکزی، اثررات ضرد اضرطرابی خرود را اعمراتمیکتد) 28(. از آنجا که PTZ با ممانع، از عملکررد گابرا بررگيرندههايی باع اي اد تشتج مری شرود )25(، ايرن التمراتوجود دارد که مرواد مرؤثرهی موجرود در مرمو گيراه وشرا برامداخله در اين مکانيسم، از عملکرد PTZ جلروگيری نمروده ودر نتي ه، مت ر به تضرعي لمرلات تشرت ی ناشری ازPTZ میگردد.

نتيجهگيری
در م موع ،اين تحقيق نشان داد که کاربرد ممو گيراه وشرابه مورت پيیدرمانی، مرالل رفتاری تشتج را تا لرد زيرادیتح، تثثير قرار داده و مدت زمان تثخير تا بروز مرالرل تشرتجرا افزايی میدهد. همچتين مشل گرديرد کره ت رويز ايرنممو میتواند سبب کاهی متوس مرللهی لملهی تشرت ی )SS(، مدت زمران کرل تشرتج )SD( و نيرز طروت مردت دواممرالل تشت ی در مقايسه با گروه PTZ گردد. به عبارت ديگر ممو وشا توانسته اس، از گسترش فعالي، تشرت ی از کرانونتشتج به نوالی ملتل و از جمله نروالی لرکتری و ژنراليرزهشدن تشتج جلوگيری نمايد. از طرف ديگر اين ممو توانسرتهاس، پس از شروع اين فعالي، در نورونها، سبب مهار آن و در نتي ه کاهی مدت زمان هر مرللهی تشتج و در نهاير ،، کرلمدت زمان تشتج گردد.

218

REFERENCES
Wolf P. History of epilepsy: nosological concepts and classification. Epileptic Disord 2014; 16(3):261-.9
Trojnar MK, Trojnar MP, Czuczwar SJ. Stiripentol. A novel antiepileptic drug. Pharmacol Rep 2005; 57(2): 154-.06
Loscher W. Critical review of current animal models of seizures and epilepsy used in the discovery and development of new antiepileptic drugs. Seizure 2011; 20: 359-68.
Ghasemi Dehkordi N. Iranian herbal pharmacopoeia. Ministry of Health and Medical Education 2002. (Full Text in Persian)
Samsam Shariat H. Selection of medicinal plants. Isfahan: Mani Press; 2007. (Full Text in Persian)
Malhotra J, Gupta YK. Effect of adenosine receptor modulation on pentylenetetrazol-induced seizures in rats. Br J Pharmacol 1997; 120: 282-8.
McIntyre DC, Poulter MO, Gilby K. Kindling: some old and some new. Epilepsy Res 2002; 50: 79-.29
Vellucci SV, Webster RA. Antagonism of caffeine-induced seizures in mice by Ro 15-1788. Eur J Pharmacol 1984; 97: 289-93.
Lorke D. A new approach to practical acute toxicity testing. Arch Toxicol 1983; 53: 275-.78
Burchfiel JL, Applegate CD, Samoriski GM. Evidence for piriform cortex as a critical substrate for the stepwise progression of kindling. Epilepsia 1990; 31: 632.
Kawashty SA, Mosharrafa SA, EL-Gibali M, Saleh NA. The flavonoids of four pistacia species in Egypt. Biochem Syst Ecol 2000; 28: 915-7.
Sayyah M, Moaied S, Kamalinejad M. Anticonvulsant Activity of Heracleum Persicum seed. J Ethnopharmacol 2005; 8: 209-11.
Silva Brum LF, Emanuelli T, Souza D. Effects of linalool on glutamate release and uptake in mouse cortical synaptosomes. Neurochem Res 2001; 26: 191-4.
Marder M, Estiú G, Bruno Blanch L. Molecular modeling and QSAR analysis of the interaction of flavone derivatives with the benzodiazepine binding site of the GABAA receptor complex. Bioorgan Med Chem 2001; 9(2): 323-35.
Campbell EL, Chebib M, Johnston GA. The dietary flavonoids apigenin and (-)-epigallocatechin gallate enhance the positive modulation by diazepam of the activation by GABA of recombinant GABAA receptors. Biochem Pharmacol 2004; 68(8): 1631-8.
Stafford GI, Jager AK, Staden JV. Activity of traditional South African sedative and potentially CNS-acting plants in the GABA-bezodiazepine reseptor assay. J Ethnopharmacol 2005; 210-5.
Hall BJ, Chebib M, Hanrahan JR, Johnston GA. 6-Methyl flavanone, a more efficacious positive allosteric modulator of gamma-aminobutyric acid (GABA) action at human recombinant α2β2γ2L than at α1β2γ2L and α1β2 GABAA receptors expressed in xenopus oocytes. Eur J Pharmacol 2005; 512(2-3): 97-104.
Fisher A, Walker MC, Bowery NG. Mechanism of action of anti-epileptic drugs. In: Sander JW, Walker MC, Smalls JE, editors. Epilepsy: from synapse to society. A practical guide to epilepsy. Crowborough: Meritus Communications; 2003. p. 249-72.
Leung AY, Foster S. Encyclopedia of common natural ingredients. New York: Willey Interscience Publication; 1996. p. 145-7, 368-71, 382-.3
Esmaeili MA, Sonboli A, Kanani MR. Salvia sahendica prevents tissue damages induced by alcohol in oxidative stress conditions: effect on liver and kidney oxidative parameters. J Med Plants 2009; 34: 276-83. (Full Text in Persian)
Xu K, Stringer JL. Antioxidants and free radical scavengers do not consistently delay seizure onset in animal models of acute seizures. Epilepsy Behav 2008; 13: 77-.28
Amaral JF, Silva MI, Neto MR, Neto PF, Moura BA, de Melo CT, et al. Antinociceptive effect of the monoterpene R-(+)-limonene in mice. Biol Pharm Bull 2007; 30(7): 1217-20.
Vezzani A, Granata T. Brain inflammation in epilepsy: experimental and clinical evidence. Epilepsia 2005; 46(11): 1724-.34
Elisabetsky E, Brum LF, Souza DO. Anticonvulsant properties of linalool in glutamate-related seizure models. Phytomedicine 1999; 6(2): 107-13.
Huang RQ, Bell-Horner CL, Dibas MI, Covey DF, Drewe JA, Dillon GH. Pentylenetetrazole-induced inhibition of recombinant gamma-aminobutyric acid type A (GABAA) receptors: mechanism and site of action. J Pharmacol Exp Ther 2001; :)3(892 986-.59قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید