پژوهنده )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي(
تاريخ دريافت مقاله: 4/6/3192
سال هجدهم، شماره مهر4 ، و پي آبان در 99پي 9411 ، صفحات 176 تا 161 تاريخ پذيرش مقاله: 22/8/3192
بررسي ارتباط چند شکليهای C677T و A1298C ژن MTHFR با سقط مکرر جنين
فاطمه اسکندری*1، دکتر محمدتقي اکبری**9,1، شهره زارع کاريزی4

3. دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی- ژنتیک، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
2. استایار گروه ژنتیک پزشکی ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
1. آزمایشگاه ژنتیک پزشکی تهران- دکتر اکبری، خیابان طالقانی، پلاک 223.
4. استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پیشوا، ورامین.
-107691584

چکيده
سابقه و هدف: پاتوژنز سقط مکرر جنین شامل عوامل متعدد ژنتیکی و محیطی میباشد. تغییر فاکتورهای انعقادی خون در طول بارداری، نقش مهمی در وقوع سقط مکرر جنین ایفا میکند. اخیراً، ترومبوفیلیاهای ارثی به عنوان عاملی برای سقط مکرر جنین شناخته شدهاند. در مطالعهی حاضر، ارتباط چند شکلیهای C677T و A1298C ژن MTHFR با سقط مکرر جنین، مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روشها: در این تحقیق، 302 خانم با 2 یا تعداد بیشتری سقط به عنوان مورد و 98 نفر با حداقل 2 تولد موفق به عنوان شاهد مطالعه شدند .DNA ژنومی هر فرد، از لکوسیتهای خون محیطی استخراج شد. حضور یا عدم حضور چند شکلیهای MTHFR(C677T) و MTHFR (A1298C) پس از تکثیر ناحیهی اختصاصی طبق روش PCR-RFLP به ترتیب با استفاده از آنزیمهای محدود اثر HinfI و MboII بررسی شد.
يافتهها: دادهها با استفاده از آزمون مربع کای ارزیابی شد. نتایج این مطالعه نشان داد نسبت افراد واجد ژنوتیپهای 677TT/677CT در خانمهای دارای سقط مکرر جنین، بیشتر از افراد شاهد میباشد )002/0=p(، همچنین، نتایج مشابهی برای ژنوتیپهای 1298CC/1298AC در مقایسه با جمعیت کنترل بدست آمد) 003/0p=(. علاوه بر این، فرکانس آللی برای هر واریانت، تفاوت مشخصی را میان دو گروه مورد و شاهد نشان داد.
نتيجهگيری: در مطالعهی حاضر، ارتباط معنیداری بین چندشکلیهای A1298C و C677T ژن MTHFR و RPL مشاهده شد.

-18135226786

واژگان کليدی: ترومبوفیلیا، MTHFR (C677T, A1298C)، سقط خودبهخودی جنین، هموسیستئین، چرخهی فولات لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایید:
Eskandari F, Akbari MT, Zare Karizi Sh. Association of C677T and A1298C polymorphisms of the MTHFR gene with recurrent pregnancy loss. Pejouhandeh (81;31024):167-173.
20325751

مقدمه1
سقط مکرر جنین تقریبا در 3 تاا 2 درصاد کال باارداریهاااتفاق میافتد )3(. عوامل متعددی در ارتباط با ساندرم ساقطمکرر شناخته شاده کاه از آن جملاه مایتاوان باه مشاکلات
نويسندگان مسؤول مکاتبات:
*فاطمه اسکندری؛ گروه زیسات شناسا ی، دانشاگاه آزاد اسالامی، واحاد علاوم وتحقیقااااات تهااااران، تلفاااان: 09326360360؛ پستتتتت الکترونيتتتت :
[email protected]
**دکتر محمدتقي اکبری؛ تهران ،دانشگاه تربیت مادرس، دانشاکده علاوم پزشاکی،گاا روه ژنتیاا ک پزشاا کی، تلفاا ن: 09323298400؛ پستت ت الکترونيتت:
[email protected]
آناتومیکی رحم، مشکلات سیتوژنتیکی والاد ین، نارساا ییهاای هورمونی، عوامل ایمونولوژیک و اختلالات اسپرم اشاره کرد )2 و 1(. از میان خانمهایی که از سندرم سقط مکارر جناین رناجمیبرند تقریباً در 20% موارد، علت ساقط نا شاناخته مایباشاد )4(. شواهد بسیاری وجود دارد که نشان میدهاد ترومباوز درعروق باریک جفت میتواند دلیل بسیاری از سقطهاا باا علاتنامش خب باش د )2 و 6(. ی ک عل ت ترومب وفیلی، نق ب در چرخاااهی متابولیسااام هموسیساااتئین و افااازایش میااازان هموسیستئین در پلاسما میباشد )0(. متا یلنتتراهیا دروفولات ردوکتاز یکی از آنزیمهای کلیدی در متابولیسم هموسیستئین است که باعث کاتالیز 2 و 30 متیلنتتراهیا دروفولات ردوکتااز
368
به 2 متیا ل تتراهیا دروفولات ما یشاود )8(. موتاسا یون در ژن MTHFR منجر به کااهش فعال یا ت آناز یم و افازایش للتاتخونی هموسیستئین میشود. همین امار سابب القاا ی تجماعپلاکتها و در نهایت، آسیب به انادوتل یال عاروق خواهاد شاد )9(. اخیراً 14 موتاسیون نادر و 9 واریانت معماول در ایا ن ژن شناسایی شده است. شایعترین چند شکلیهای مورد مطالعاه ، C677T و A1298C است )30(. جهش C677T در اگزون 4 این ژن اتفاق میافتد. این تغییر باعث تبدیل آلانین باه والاین در کدون 222 در بخاشN-Terminal قلمارو کاتاالیتیکی و ایجاد یک پروتئین حساس به حرارت و کاهش فعالیا ت آناز یم میگردد )33(.
چند شکلی دیگار A1298C ،MTHFR اسات. ایا ن تغییا ر موجب کاهش فعالیت آنزیم میشود، ولی موتاسیون حساس به حرارت نیست. این تغییر در اگزون 0 اتفااق مایافتاد و باعاثجابجایی گلوتامات با آلانین در کادون 429 در C-Terminal قلمرو تنتیمی ما یگاردد )32(. مطالعاات ز یا ادی باه بررسای ارتباط چندشکلیهای C677T و A1298C با ساندرم ساقط
مکرر در زنان پرداختهاند )30 و 31(. برخی از ایا ن مطالعاات ، ارتباط میان این عوامل با سندرم سقط مکارر جناین را نشااندادهاند )34-30( ولی برخی دیگار، وجاود چناین ارتبااطی رانف ی ک ردهان د )32 و 36(. بن ابراین، نق ش چن دش کلیه ای C677T و A1298C با سندرم سقط مکرر جنا ین، همچناانجای بحث دارد.
در این مطالعه، ارتباط چندشکلیهاا ی C677T و A1298C با سندرم سقط مکرر، با استفاده از PCR-RFLP در دو گاروهمورد و شاهد مقایسه گردید.

مواد و روشها

جدول 1. توالي پرايمرهای مورد استفاده و طول محصولات PCR جهت بررسي چندشکلي C677T و A1298C.
نام پرايمر توالي پرايمر اندازهی محصول (bp)
A1298C-F A1298C-R 5′-GCA AGT CCC CCA AGG AGG-3′
5′-GGT CCC CAC TTC CAG CAT C-3′ 342
C677T-F C677T-R 5′-AGC TTT GAG GCT GAC CTG AAG-3′ 5′-AGG ACG GTG CGG TGA GAG TG-3′ 182

در این مطالعه، 302 خانم مبتلا باه ساقط مکارر جناین باامیانگین و انحراف معیا ار سان 01/20/20 کاه حاداقل 2 یا ا تعداد بیشتری سقط قبل از هفتهی بیساتم بااردار ی داشاته وفاقااد مشااکلات آناااتوم یکی رحاام، مشااکلات ساا یتوژنتیکی، مشکلات هورمونی، مشکلات ایمونولوژیک و اخاتلالات اساپرمبودهاند، به عنوان مورد انتخاب شدند. انتخااب تعاداد بیمااران مورد مطالعه، بر اساس فروانی آللی و سایر تحقیقات انجام شده در این زمینه بوده است )6، 8 و 31(. این زنان در طی سالهای 3189 الی 3193 به آزمایشگاه ژنتیک پزشکی تهاران مراجعاهکرده بودند. در مقابل، 98 خانم با حداقل 2 تولد موفاق بادونهیچ سابقهای از سقط، به عنوان شاهد انتخاب شدند. میا انگین و انحراف معیار سان ایا ن افاراد 66/410 باود . پاس از دادن آگاهی و کسب رضایتنامه ،2 میلیلیتر خون محیطی از افارادمورد و شاهد در لولههای حاوی EDTA گرفته شد.
بررسي ژنتي :
با انجام روش استاندارد نمک اشباع )30(، DNA ژنومیک از لکوسیتهای خون، استخراج شد. در روش نمک اشباع، مراحل زیر انجام میشود:
3- دو بار شستشوی خون با آب دو بار تقطیر استریل جهاتلیز گلبولهای قرمز
2- شستشو با محلاول شامارهی I )تار یس-HCl، سااکاروز،
2MgCl، تریتون 300( جهت حذف گلبولهای قرمز
1- اس تفاده از محل ول +SDS+IIپروتئین ازK، جه ت لی ز گلبولهای سفید
4- استفاده از نمک اشباع جهت رسوب DNA
2- آبگیری DNA با اتانول 00% و 90%
سپس ،واکنش زنجیرهی پلیمراز باا اساتفاده از پرایمار هاا ی اختصاصی ژنها )جدول 3( انجام گرفت.
واکنش PCR در حجام 22 میکرولیتار حااو ی 20 ناانوگرمDNA ژنومیا ک، 2/2 میکرولیتار  PCR Buffer10، 22/0 میلی ماولار از هارdNTPs ، 2/3 میلا ی ماولار 2MgCl، 0-2 پیک و م ول از ه ر پرایم ر و 2/0 واح د آن زیم Taq DNA polymerase )سیناژن، ایران(، صاورت گرفات. تکثیا ر در 12 سیکل، دمای 94 درجه سانتیگراد به مدت 3 دقیقه، 61 درجه سانتیگراد به مدت 3 دقیقه و 02 درجه سانتیگراد باه مادت 3 دقیقه انجام شد. دناتوراسیون اولیه باه مادت 2 دقیقاه در 94 درجه سانتیگراد و طویلسازینهاا یی باه مادت 30 دقیقاه در دمااااای 02 درجاااااه سااااانتیگراد صااا ورت گرفااااات.جهت شناساا یی پلا یمورفیسام هاا ی A1298C و C677T، محصول PCR مربوطاه باه ترتیا ب باا اساتفاده از آنازیمهاا ی محدود اثر MboII و HinfI مورد هضم آنزیما ی قارار گرفات.

شکل 1. هضم آنزيمي قطعهی C677T با آنزيم HinfI. چاه های شمارهی 1 و 6: مارکر اندازهگيری bp( DNA05(، چاه شمارهی 9: هتروزيگوت CT، چاه های شمارهی 1 و 7 هموزيگوت TT، چاه های شمارهی 4 و 0: هموزيگوت CC.

شکل 9. هضم آنزيمي قطعهی A1298C با آنزيم MboII. چاه های شمارهی 1 و 15: مارکر اندازهگيری bp( DNA05(، چاه های شمارهی 7 و 6: هتروزيگوت، چاه های شماره 9، 8 و 9: هموزيگوت نرمال و چاه های شمارهی 1، 4 و 0: هموزيگوت جهش يافته.

محصول PCR جهات بررسای چناد شاکلی C677T، طاول ی معادل 182 جفت باز داشت. برش آنزیمی با HinfI در ژنوتیپ TT، دو قطع هی 210 و 322 جفاات بااازی ایج اد نمااود، در حالیکه آنزیم بر آلل C مؤثر نبوده و تنها یک باناد 182 جفاتباااازی روی ژل مشااااهده گردیاااد. طاااول محصاااول PCR
369پلیمورفیسم A1298C، 342 جفت بااز باود. در افاراد دارای ژنوتیپ AA، محصول PCR در مجاورت آناز یم MboII، ساهقطعهی 10، 00 و 29 جفت بازی ایجاد نمود، ولی در ژنوتیا پ CC، دو قطعهی 308 و 00 جفت بازی حاصل گردید.
محصولات PCR، قبل و پس از هضم آنزیمی، باا الکتروفاورزروی ژل پلیآکریلآمید (PAGE) 32%، از هم تفکیک شاده وپس از رنگآمیزی با نیترات نقره، طول دقیق آنها مورد بررسی قرار گرفت )شکلهای 3 و 2(.

300
تحليل آماری:
مشاهدات، وارد نرم افازار SPSS )نگاارش 38( شاد. توز یا ع ژنوتیپهای هر موتاسیون، فرکانس هموزیگوت و هتروزیگاوت در دو گروه بیمار و شاهد با استفاده از مربع کای پیرسون مورد سنجش قرار گرفت .P-value کمتر از 02/0 به عناوان ساط معنیداری، در نتر گرفته شد .P-value و میزان نسبت خطار (Odd’s ratio) برای این افراد با سندرم سقط مکرر محاسابهگردید.

يافتهها
در این مطالعه، فراوانی چندشکلیهای C677T و A1298C در 302 خانم با سابقهی سقط مکرر مورد بررسی قارار گرفات.
نتایج حاصل از فراوانی چند شکلی C677T، در جدول 2 ارایه شده است. فراوانی ژنوتیپی مشاهده شده در گاروه هاا ی ماوردمطالعاه ، از تعاادل هااردی- واینبار (Hardy-Weinberg Equilibrium) تبعیت مینمود و این مقادیر به ترتیا ب ذیا ل بود: 43% در مقابال 62% بارا ی ژنوتیا پ CC، 46% در مقابال
جدول 9. فراواني ژنوتيپي، آللي و بررسي سطح معنيداری برای چند شکلي C677T در گروه مورد و شاهد.

P-value OR(95%CI) فراواني آلل در کل افراد مطالعه شده فراواني آلل در گروه بيمار فراواني آلل در گروه شاهد آلل
0/002 3/9 )3/26-1( تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد 286 %00 314 %64 322 %08 C
320 %10 06 %16 44 %22 T
P-value OR(95%CI) فراواني ژنوتيپ در کل افراد مطالعه شده فراواني ژنوتيپ در گروه بيمار فراواني ژنوتيپ در گروه شاهد ژنوتيپ
2/1 )4/4-3/1( 304

%23 41

%43 63

%62 C/C
0/002 3/9 )3-1/1( 08 %18 48 %46 10 %13 C/T
2 )0/0-2/2( 23 %33 34 %31 0 %0 T/T

داری برای چند شکلي A1298C در گروه مورد و شاهد.
تيپي ،آللي و بررسي سطح معني جدول 1. فراواني ژنو P-value OR(95%CI) فراواني آلل در کل افراد مطالعه شده فراواني آلل در گروه بيمار فراواني آلل در گروه شاهد آلل
0/001 3/8 )2/0-3/2( تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد 243 %29 330 %22 313 %60 A
362 %43 300 %48 62 %11 C
P-value OR(95%CI) فراواني ژنوتيپ در کل افراد مطالعه شده فراواني ژنوتيپ در گروه بيمار فراواني ژنوتيپ در گروه شاهد ژنوتيپ
2/8 )2-3/2( 01 %16 26 %22 40 %48 A/A
0/003 2 )3/3-1/2 92 %40 28 %22 10 %18 A/C
3/2 )0/0-1/3( 12 %30 23 %20 34 %34 C/C

13% برای ژنوتیپ CT و 31% در مقابل 0% برای ژنوتیپ TT.
فراوانی ژنوتیپی مشاهده شده برای این پلیمورفیسام در گاروهماورد و شااهد، ارتبااط معنایداری را نشاان داد ) 002/0p=(. همچنین، فراوانی آللهای C و T بین دو گروه ماورد و شااهد، تفاوت معنیداری را نشان داد )002/0p=(.
در مورد پلی مورفیسم A1298C، فراوانیهاا در زناان دارای سندرم سقط مکرر و زنان گروه شاهد، به ترتیب 22% در مقابل 48% بارا ی ژنوتیا پ AA، 22% در مقابال 18% بارا ی ژنوتی پ AC و 20% در مقابل 34% برای ژنوتیپ CC بود. نتایج نشاانداد کااه در زنااان مبااتلا بااه سااندرم سااقط مکاارر، فراواناای ژنوتیپهای CC و AC به طور معنیداری بیشتر از افراد شاهد میباشد )003/0p=(. فراوانی آلالC نیا ز در زناان مباتلا باهسندرم سقط مکرر، به طور معنیداری بیشتر از افراد شاهد بود )001/0p=( )جدول 1(. لازم به ذکر است که فراوانا ی آللا ی و ژنوتیپی در این گروه نیز از تعاادل هاارد ی- واینبار تبعیا ت مینمود.

بحث:
مطالع ات متع ددی در م ورد اث ر چندش کلیه ای آن زیم MTHFR بر فعالیت آنزیم و ارتباط آن به عناوان یا ک عامال خطر با سقط مکرر انجام شده است. از آنجا که نتایج واحدی از این مطالعات حاصل نشده اسات، لاذا مطالعاهی ایا ن عامال و ارتباط آن با سقط مکرر جنا ین، همچناان یکا ی از موضاوعاتمورد علاقهی پژوهشگران میباشد.
در مطالع هی حاض ر، فراوان ی ژنوتی په ای جه شیافت ه )ژنوتیپهای CT و TT( چند شاکل ی C677T )جادول 2( در گروه مورد به طور معنیداری بیشتر از گروه شااهد مایباشاد.
نتایجی که از این مطالعه حاصل شده اسات ، مشاابه باا نتاا یج مطالعات ترابی )8( و بهجتای ) 31( ما یباشاد، ولای باا نتاا یج مطالعات زنوزی که منحصراً روی جمعیت شامال لربای ایا ران انجام گرفته )6(، متفاوت است. این تفاوت در نتایج، بر حسابمنطقهی جغرافیایی مورد مطالعه و ساا یر عوامال ماؤثر کاه درذیل به آنها اشاره خواهد شد، در مطالعات دیگر نیاز مشااهدهشده است .
در برخی مطالعاتی که در همین رابطه انجام گرفتاه، وجاودارتباط بین ژنوتیپهای مختلف و سندرم ساقط مکارر، نشاانداده شده است .به عنوان مثال، در اولین مطالعات کاه توساط Quere ،)3990( Nelen )3998( و Sarig )2002( انجااااامگرفت ،ارتباط میان ژنوتیپ TT و سندرم ساقط مکارر نشاانداده شد )38(. مطالعاتی کاه توساطKumar )هناد، 2001(، Glaninger )اساااترالیا، 2004(، Couto )برزیااال، 2002(،
Guan )چا ین، 2002( و Mukhopadhay )شا مال هنا د ،
2009( انجام شد نیز مؤید ارتباط ژنوتیپ های CC و CT بااسندرم سقط مکرر جنین میباشد )39 و 20(.
این در حالی است که در برخی مطالعات دیگر، ارتباط باین این پلیمورفیسم و سندرم سقط مکرر جنین، رد شده است. از جمله این مطالعات ما یتاوان باهVettriselvi )جناوب هناد، 2008(، Makino )ژاپ ن، 2006( و Wiwanitkit )مطالع هی متاآنالیز در تایلند، 2002( اشاره کرد )23 و 22(.
لازم به ذکر است که در مطالعهی حاضر نرخ آلل موتاسا یون یافته 10% برآورد شده که بسیار مشابه نارخ بدسات آماده درشمال آمریکا، اروپا و برخی از جمعیتهای آسا یایی ما یباشاد)2(. بیشترین میزان شا یوع آلالT در جمعیا تهاا ی جناوبمدیترانه و جمعیتهای اسپانیایی و شمال آمریکا گزارش شده است. این موتاسیون، در کشاورها ی جناوب صاحرای آفریقاا و سیاهپوستان آمریکایی، نسبتاً نادر است )هوموزیگوسیتی 3% یا کمتر( )2-1(.
303
پلاایمورفیساام A1298C، یکاای دیگاار از شااایعتاارین پلیمورفیسمهای ژن MTHFR است که ارتباط آن باا برخای بیماریهای قلبی- عروقی، آنومالیهای جفت، پره اکلامپسا ی و سقط مکرر جنین، بررسی شاده اسات )21(. نتاا یج مطالعاه ی حاض ر نش ان داد ک ه چن د ش کلی A1298C نی ز همانن د C677T با سقط مکرر مرتبط میباشد. از میان مطالعات انجام شده در ایران، تنها در مطالعات زنوزی )جمعیت مورد بررسا ی ناحیهی شمال لربی ایران( ارتباطی میان ایا ن چناد شاکلی و س قط مک رر جن ین دی ده نش د. مطالع ات Nelen )3990(، Quere )3998( و Sarig )2002(، ارتباط این پلیمورفیسم را با سندرم سقط مکرر نشان دادند )38(. در مقابل، مطالعاتی که توسااااا ط Hohlagschwandtner )اسااااا ترالیا ،2001(، Zetterberg )س ودان ،2002( و Bae )ک ره جن وبی ،2000( انجام گرفت، ارتباط بین ایا ن پلا یمورفیسام و ساندرم ساقطمکرر را رد کردند )3، 24 و 22(.
نرخ آلل موتاسیون یافته در مطالعهی حاضار ، 43% بار آورد شده که مشابه مطالعهی انجام شده توسط شیخها در ناحیا هی یزد میباشد )0(. در مطالعات زنوزی و ترابی نیز ایا ن نارخ باهترتیب 16% و 20% گزارش شاده اسات )6 و 8(. نارخ بدسات آمده در مطالعهی حاضر و در ایران، تقریباً مشابه فرکانس آلال C1298 در اروپای مرکزی )12-28%( است که در مقایساه بااجمعیتهای آفریقایی، بیشتر است. در مجموع، میتوان گفاتکه مکزیک و کشورهای واقاع در جناوب آفر یقاا ، دو ناحیا های هستند که کمترین فرکاانس ایا ن آلال را باه خاود اختصاا دادهاند.
اما این نتایج متضااد در خصاو فرکاانس آلال در ناواحی مختلف و ارتباط چند شکلیها با سقط مکرر جنا ین، پیشانهاد میکند که نقش C677T و A1298C در سندرم سقط مکاررجنین، احتمالاً به وسیله جذب فولات در رژیم لذایی و عوامالژئوگرافی و نژادی، تحت تا أثیر قارار گرفتاه و فنوتیا پ نهاا یی، حاصل برهمکنش این عوامال مایباشاد . در واقاع ، اثارSNP
(single nucleotide polymorphism) بار فعال یا ت آناز یم MTHFR به وضعیت فولات وابسته است. جهش، احتماالاً در افرادی که لنی از فاولات هساتند تحمال مایشاود، ولای در افرادی که جذب فاولات انادک مایباشاد، وقاوع ایا ن جهاشمیتواند منجر به بروز فنوتیپهای بالینی یا بیوشیمیایی شاود.بدین ترتیب، اختلاف میزان فولات در رژیا م لاذ ایی ما یتواناداختلاف در اثر چناد شاکلیهاا ی MTHFR بار ساقط مکاررجنین در جوامع مختلف را توجیه کند )2(.
302
مطالعات نشان میدهند که میزان کم فولات در رژیم لذایی هندیهاا و جواماع آفریقاا یی در مقایساه باا جواماع لربای و اروپایی، آنها را برای برخی مشاکلات از قب یا ل نقاا یب لولاه ی عصبی در دوران تکوین جنین، انباشته شدن هموسیساتئ ین و نقب در سنتز و ترمیم DNA، بسا یار مساتعد ما یکناد. ایا ن مشکلات را میتوان با اساتفاده از مکمال اساید فولیا ک بارا ی خانمها برطارف نماود. از طارف د یگار ، پاراکنشSNP هاا درجوامع مختلف، متفاوت است. ساوم ین عامال ماوثر در توجیا ه نت ایج متن اقد در جوام ع مختل ف و حت ی نت ایج حاص ل از مطالعات مختلف در یا ک جمعیا ت، انادازه، ترکیاب، پاراکنشجغرافیایی و قومیت جمعیت مورد مطالعه میباشد.
در نهایت، اثرات فنوتیپی چندشکلیهای ژنی، با ه وسایله ی سایر عوامل ژنتیکی یا زمینهی ژنتیکی فرد و عوامل محیطای ، متأثر میگردد کاه بهتارین مثاال از میاانکانش بخاش ژن- محیط در ایجاد یک فنوتیپ است. از این رو، این امار محتمالاست که چند شکلیها تنها در ارتبااط باا یاک پایش زمیناه ی ژنتیکی خا و یا همراه با عوامل محیطی میتوانند منجار باهاختلال شوند )0(.
نتيجهگيری:
با توجه به نتایج بدست آمده از این مطالعه ،میتاوان گفاتچنااد شااکلیهااای C677T و A1298C در جمعیاات مااورد بررسی، ارتباط معنیداری با سندرم ساقط مکارر جناین دارد .بنابراین با عنایت به این مطالعه و مطالعات پیشا ین در بررسا ی موتاسیونهای مذکور در خانمهاای باا ساابقهی ساقط مکارر، میتواند راه گشا باشد.

تشکر و قدرداني
نویسندگان مقاله از زحماات فاراوان سارکار خاانم بهمنای، سرکار خانم صاراح ی، سارکار خاانم فرحازادی و کارشناساانمحترم آزمایشگاه ژنتیا ک پزشاک ی تهاران – دکتار اکباری، باهجهت همکاری صمیمانه در اجرای این طرح، تشکر و قادردان ی مینمایند. این پروژه، با حمایت مالی آزمایشگاه ژنتیک پزشکی تهران، با شماره گرانت 90003 انجام شد.

REFERENCES
120853266603

Zetterberg H, Zafiropoulos A, Spandidos DA, Rymo L, Blennow K. Gene-gene interaction between fetal MTHFR 677C>T and transcobalamin 776C>G polymorphisms in human spontaneous abortion. Hum Reprod 2003;18:1948–50.
Boto LD, Yang Q. 5,10 methylenetetrahydropholate reductase gene variants and congenital anomalies: review. Am J Epidemiol 2000;9:862–77.
Schneider JA, Rees DC, Liu YT, Clegg JB. Worldwide distribution of a common methylenetetrahydrofolate reductase mutation. Am J Hum Genet 1998;62(5):1258.
Stevenson RE, Schwartz CE, Du YZ, Adams Jr. Differences in methylenetetrahydrofolate reductase genotype frequencies, between Whites and Blacks. Am J Hum Genet 1997;60(1):229.
Pepe G, Comacho Vanegas O, Giusti B. Heterogenecity in word distribution of the thermolabile C677T mutation in 5,10-methylenetetrahydropholate reductase. Am J Hum Genet 1998;63:917–20.
Zonouzi PA, Chaparzadeh N, Asghari EM, Mehrzad SM, Farzadi L, Ghasemzadeh A, et al. Methylentetrahydropholate reductase C677T and A1298C mutation in women with recurrent spontaneous abortions in the Northwest of Iran. ISRN Obstet Gynecol 2012;2012:1–6.
Sheikhha MH, Kalantar SM, Ghasemi N, Soleimanian S. Association between MTHFR1298A>C polymorphism with RSA and IVF Failure. Iran J Pediatr Hematol Oncol 2012;2(3):109–13.
Torabi R, Zarei S, Zeraati H, Zarnani AH, Akhondi MM, Hadavi R, et al. Combination of thrombophilic gene polymorphisms as a cause of increased the risk of recurrent pregnancy loss. J Reprod Infertil 2012;13(2):89–94.
Trabetti E. Homocysteine, MTHFR gene polymorphisms, and cardiocerebrovascular risk. J Appl Genet 2012;49(3):267–82.
Mtiraoui N, Zammiti W, Ghazouani L. Methylenetetrahydrofolate reductase C677T and A1298C polymorphism and changes in homocysteine concentrations in women with idiopathic recurrent pregnancy losses. Reproduction 2006;131(2):395–401.
Unfried G, Griesmacher A, Weismuller W, Nagele Fhuber JC, Tempfer CB. The C677T polymorphism of the methylenetetrahydrofolate reductase gene and idiopathic recurrent miscarriage. Obstet Gynecol 2002;99(4):614–9.
Ananth CV, Peltier MR, De Marco C. Associations between 2 polymorphisms in the methylenetetrahydrofolate reductase gene and placental abruption. Am J Obstet Gynecol 2007;197(4):385.
Behjati R, Modarressi MH, Jeddi-Tehrani M, Dokoohaki P, Ghasemi J, Zarnani AH, et al. Thrombophilic mutations in Iranian patients with infertility and recurrent spontaneous abortion. Ann Hematol 2006;85:268-.17
301
Goodman CS, Coulam CB, Jeyendran RS, Acosta VA, Roussev R. Which thrombophilic gene mutations are risk factors for recurrent pregnancy loss? Am J Reprod Immun 2006;56(4):230–6.
Carp H, Salomon O, Seidman D, Dardik R, Rosenberg N, Inbal A. Prevalence of genetic markers for thrombophilia in recurrent pregnancy loss. Hum Reprod 2002;17(6):1633–7.
Kutteh WH, Park VM, Deitcher SR. Hypercoagulable state mutation analysis in white patients with early firsttrimester recurrent pregnancy loss. Fertil Steril 1999;71(6):1048-53.
Miller SA, Dykes DD, Polesky HF. A simple salting out procedure foe extracting DNA from human nucleated cells. Nucleic Acids Res 1988;16(3):1215.
Mtiraoui N, Zammiti W, Ghazouani L, Jmili Braham N, Saidi S, Finan RR, Almawi WY, et al. Methylenetetrahydrofolate reductase C677T and A1298C polymorphism and changes in homocysteine concentrations in women with idiopathic recurrent pregnancy losses. Reproduction 2006;131:395–401.
Ren A, Wang J. Methylenetetrahydrofolate reductase C677T polymorphism and the risk of unexplained recurrent pregnancy loss: a meta-analysis. Fertil Steril 2006;86(6):1716–22.
Mukhopadhyay R, Saraswathy KN, Ghosh PK. MTHFR C677T and factor V Leiden in recurrent pregnancy loss: a study among an endogamous group in North India. Genet Test Mol Biomarkers 2009;13(6):861–5.
Bagheri M, Abdi Rad I, Omrani MD, Nanbakhsh F. C677T and A1298C Mutations in the
Methylenetetrahydrofolate Reductase Gene in Patients with Recurrent Abortion from the Iranian Azeri Turkish. Int J Fertil Steril 2010;4(3):134–9.
Wiwanitkit V. Roles of methylenetetrahydrofolate reductase C677T polymorphism in repeated pregnancy loss. Clin Appl Thromb Hemost 2005;11(3):343–.5
Van der Molen EF, Arends GE, Nelen WL, Van der Put NJ, Heil SG, Eskes TK , et al. A common mutation in the 5,10-methylenetetrahydrofolate reductase gene as a new risk factor for placental vasculopathy. Am J Obstet Gynecol 2000;182:1258–.36
Hohlagschwandtner M, Unfried G, Heinze G, Huber JC, Nagele F, Tempfer C. Combined thrombophilic polymorphisms in women with idiopathic recurrent miscarriage. Fertil Steril 2003; 79(5):1141–.8
Bae J, Shin SJ, Cha SH, Choi DH, Lee S, Kim NK. Prevalent genotypes of methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR C677T and A1298C) in spontaneously aborted embryos. Fertil Steril 2007;87(2):351–5.قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید