پژوهنده )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي(
تاريخ دريافت مقاله: 7/2/3192
سال هجدهم، شماره 2خرداد ، و پي تير در 92پي 231 9، صفحات 88 تا 99 تاريخ پذيرش مقاله: 13/4/3192
نقش واسطهای انعطافپذيری شناختي در ارتباط بين سبکهای مقابلهای و تابآوری با افسردگي
اسماعيل سلطاني*3، دکتر حسين شاره2، دکتر سيد عبدالمجيد بحرينيان1، اعظم فرماني4

3. دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2. استادیار روانشناسی بالینی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه حکیم سبزواری
1. دانشیار روانشناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
-10667207611

4. کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز چکيده
سابقه و هدف: انعطافپذیری شناختی از جمله مهمترین متغیرهایی است که باا مشاک ت سا مت روانای همبساتگی دارد. هادف ازپژوهش حاضر تعیین همبستگی بین انعطافپذیری شناختی با افساردیی، تاا آوری و سابکهای ماابلاهای و با ه عا وه بررسای نااشواسطهای انعطافپذیری شناختی در ارتباط بین سبکهای ماابلهای و تا آوری با افسردیی بود.
مواد و روشها: تعداد 277 نفر از دانشجویان دانشگاه شایراز کاه در سااح تلیایلی 93-3139 مشاغوح باه تلیایو بودناد، باا رو نمونهییری تیادفی خوشهای انتخا شدند و با تکمیو پرسشنامههای انعطافپذیری شناختی )CFI(، مایاس افسردیی با – ویارایشدوم )BDI-II(، مایاس تا آوری کانر و دیویدسون )CD-RISC( و پرسشنامه سبکهای ماابلهای )CSQ( در این پژوهش شرکت کردناد.برای تجزیه و تللیو نتایج از نرمافزار SPSS و از روشهای ضریب همبستگی پیرسون، ریرسیون چندیانه باه شایوه همزماان و تللیاومسیر استفاده شد.
يافتهها: نتایج نشان داد که بین انعطافپذیری شناختی و خردهمایاسهای آن با افسردیی همبساتگی منفای معنایدار و باا تاا آوری همبستگی مثبت معنیدار وجود دارد )333/3P<(. بین انعطافپذیری شناختی با حو مسأله و ارزیابی شناختی همبستگی مثبت و بین انعطافپذیری شناختی با مهار جسمانی و مهار هیجانی همبستگی منفی معنیداری وجود داشت )333/3P<(. تللیو ریرسایون نشاانداد که مؤلفههای انعطافپذیری شناختی قادر به پیشبینی افسردیی، تا آوری و سبکهای ماابلهای هستند .نتاایج تللیاو مسایر نیازنشان داد که تا آوری، مهار جسمانی و انعطافپذیری شناختی اثر مستایم و مهار جسمانی و تا آوری اثر غیر مساتایم بار افساردییدارند.
نتيجهگيری: انعطافپذیری شناختی با افساردیی، تاا آوری و سابکهای ماابلاهای همبساتگی دارد. انعطاافپاذیری شاناختی نااشواسطهای در همبستگی بین سبکهای ماابلهای و تا آوری با افسردیی دارد. پیشنهاد میشود جهت افزایش انعطافپاذیری شاناختی و کاهش افسردیی دانشجویان مداخلههای روانشناختی به ویژه با استفاده از درمان شناختی رفتاری انجام یردد.

-18287233539

واژگان کليدی: انعطافپذیری شناختی، افسردیی، تا آوری روانشناختی، سبکهای ماابلهای روانشناختی لطفاً به این مااله به صورت زیر استناد نمایید:
Soltani E, Shareh H, Bahrainian SA, Farmani A. The mediating role of cognitive flexibility in correlation of coping
styles and resilience with depression. Pejouhandeh 2013;18(2):88-.69
04481

مقدمه3
افسردیی اساسی اخت ح شایعی است که در باین اخات تروانپزشکی با ترین شایو واوح عمار )حادود 37%( را دارد .

*نويسنده مسؤول مکاتبات: اسماعيل سلطاني؛ تهاران، ولنجا ، بیمارساتان آیاااتالله والااااانی، بخاااش روانشناسااا ی باااالینی؛ پستتتت الکترونيتتت :
[email protected]

میزان بروز سالیانه آن 99/3% )زناان 39/3% و ماردان 3/3%( است) 3(. امروزه، درمان شناختی رفتاری یا cognitive CBT)(behavior therapy بهترین درمان برای افسردیی است که از نظر تجربی ماورد آزماایش و تأییاد قارار یرفتاه اسات. اصاواساسی درمان شناختی رفتاری ایان اسات کاه افساردیی باهبهترین وجه، از وریق مداخ تی که از باین باردن شاناختهایناس ازیار خودک ار و ج ایگزینی آنه ا ب ا ش ناختهای س ازیارواقعبینانه را مورد هدف قرار میدهند، درمان میشاود )2(. باهنظر میرسد که ایان ناو درماان باا افازایش انعطااف پاذیری شناختی در افراد افسرده موجب کاهش خلق افسرده میشود.
افسردیی، اخت لی است که ویژیی آن فادان انعطافپاذیری در زمینههای مختلف است. افراد افسرده خلق یسترده پایین و یا عدم توانایی لذت بردن از زندیی را یزار میکنند و اغلاباوقات ملیط خود را به صورت ملیطی تغییار ناپاذیر در نظارمیییرند؛ جهاان از نظار ایان افاراد، ثابات، ما ح آور، پاو وبیفایاده اسات. در نتیجاه بیمااران افسارده وضاعیت خاود راناامیدکننده در نظر میییرناد و عادتهاای رفتااری آنهاا اغلابدچار فروپاشی میشود) 1(.
پژوهشهای زیادی )33-4( همبساتگی باین انعطاافپا ذیری شناختی و افسردیی را مورد تأیید قرار دادهاند. در مورد مفهوم انعطافپذیری شناختی نیز پژوهشهای زیاادی صاورت یرفتاهاست. اما در حاح حاضر اتفاق نظری در مورد چگونگی تعریافاین مفهوم یا سنجش آن وجود ندارد. باه واور کلای، توانااییتغییر آمایههای شناختی به منظور سازیاری باا ملرکهاای در حاااح تغییاار ملیطاای، عنیاار اصاالی در تعاااریف عملیاااتیانعطااافپااذیری شااناختی اساات )33(. بعضاای پژوهشااگران انعطافپذیری شناختی را میازان ارزیاابی فارد در ماورد قاباوکنتارح باودن ش رایط تعریاف ک ردهاناد ک ه ایان ارزی ابی درموقعیتهای مختلف تغییر میکند )31-32(.
از متغیرهای دیگری که با انعطافپذیری شاناختی همبساتگیدارد تا آوری است. تا آوری ظرفیت افراد در ماابله، ساازیاریو بهب ودی از اس ترس و دش واریهای زن دیی اس ت. در هنگ ام مواجهه با دشواریهای زندیی، افراد با تا آوری پایین در معار خطر ابت به افسردیی، استرس، اضطرا و مشک ت بین فاردیهستند و ممکن است از رفتارهای مخاورهآمیاز بارای سا متیاستفاده کنند و همچنین از مشک ت جسمی رنج میبرناد )34(. بورتون و همکاران) 34( انعطافپذیری شناختی را به عنوان یکی از پنج عامو حمایتی تا آوری مورد بررسای قارار دادناد. نتاایجآنها نشان داد کاه آ ماوز یروهای تاا آوری، انعطااف پاذیریشناختی را به وور معنای داری بهباود مایبخشاد. افارادی کاهتوانایی تفکر انعطافپذیر دارند، از توجیهاات جاایگزین اساتفادهمیکنند، به صاورت مثبات چاارچو فکاری خاود را بازساازیمیکنند و موقعیتهای چاالش انگیاز یاا رویادادهای اساترسزا را میپذیرند و نسبت به افرادی کاه انعطاافپاذیر نیساتند از نظارروانش ناختی ت ا آوری بیش تری دارن د. اف راد دارای ت ا آوری
39
نسبت به افراد فاقد تاا آوری رویادادهای منفای را باه صاورتانعطافپذیرتر و واقعبینانهتار در نظار مایییرناد و مشاک ت رااغلب موقتی و ملدود میدانند )39(. فیلیاپ )31( نیاز نشاانداد ک ه اف راد دارای انعط افپ ذیری ش ناختی ب ا ، ت ا آوری بیشتری را یزار میکنند.
سب ماابلهای از دیگر متغیرهایی است که با انعطافپاذیری شناختی همبستگی دارد .با توجاه باه تعریفهاا و رویکردهااینظری متعددی که به منظور درک ماابله ارائه شاده اناد ، شاایددر ی جمعبندی کلای بتاوان آن را باه منزلاه یا کوشاششناختی یا رفتاری برای مادیریت موقعیتهاایی دانسات کاه ازدیدیاه فردی استرسزا هستند .ویلدر ویلی و همکاران) 37( نشان دادند که اخت ح عملکارد اجرایای و نااایا حافظاه دربیماران اسکیزوفرنی بعد از کنترح کردن ناایا کلی هوشی، با ک اهش اس تفاده از راهبرده ای فع اح ماابل های رابط ه دارد .
همچنین در پژوهشی فارین و همکاران) 4( عنوان کردناد کاهدرآزمون دستهبندی کارتهای ویسکانسین) WCST(، بیماران افسرده در آزمودن فرضیه و انعطااف پاذیری شاناختی مشاکودارند. این حالت انعطافناپذیری شناختی از ماابله بیمااران باارویادادهای زنادیی جلاوییری مایکناد، در نتیجاه از وریاقمواجهه مداوم با استرس موجب حفظ خلق افسارده مایشاود.
شماری از پژوهشهای دیگار نیاز ارتبااط باین انعطااف پاذیری شاناختی و سابکهای ماابلاهای را تاییاد کاردهاناد )33، 31 و 23-33(. ایرچه به نظار مایرساد انعطااف پاذیری شاناختی،افسردیی ،تا آوری و سب ماابلهای با هم همبستگی داشاتهباشند اما تلایاات در این زمیناه بسایار انادک اسات. ضامناینکه پژوهشگران مطالعه حاضر باه پژوهشای کاه باه بررسایهمبستگی انعطااف پاذیری شاناختی باا افساردیی، سابکهایماابل های و ت ا آوری در دانش جویان پرداخت ه باش د دس ت نیافتند. دراین پژوهش ساعی شاده اسات در نموناهای نسابتاً یس ترده از دانش جویان ب ه ای ن موض و پرداخت ه ش ود ت اراهکاره ای متناس ب در جه ت بهب ود وض عیت روانش ناختی دانشجویان یافت یردد. همچنین ت در جهات پایشبینای
افسااردیی ،تااا آوری و ساابکهای ماابلااه ای بااا اسااتفاده از انعطافپذیری شناختی و تدوین مادلی جهات بررسای اثاراتمستایم و غیر مستایم این سازههاا بار روی افساردیی نیاز ازدیگر اهداف این پژوهش است.

مواد و روشها
پژوهش حاضر از نو مدح ساازی مای باشاد. جامعاه آمااریپژوهش شامو کلیاه دانشاجویان دانشاگاه شایراز مشاغوح باه
93
تلییو در ساح تلییلی 93-3139 میشود که از باین آنهاا293 نفر به صاورت نموناهییاری تیاادفی خوشاهای انتخاا شدند. ابتدا چهار دانشکده )علوم پایه، مهندسی، اقتیاد و علوم اجتماعی، حاوق و علوم سیاسی( به صورت تیاادفی از باین 9 دانشکده دانشگاه انتخا شدند. بعد از آن از هر دانشکده، ساهک س به صورت تیادفی انتخاا و توضایلات زم در زمیناهروند پژوهش و شیوه اجرای پرسشانامه هاا باه آنهاا داده شاد.آزمودنیه ا ب ا رض ایت ایاهان ه در پ ژوهش ش رکت کردن د وپرسشنامههای انعطافپذیری شناختی )CFI(، افسردیی با – ویرایش دوم) BDI–II(، تا آوری )CD-RISC( و راهبردهاایماابلهای )CSQ( را تکمیو کردند .34 آزمودنی به دلیو پاسا ناقا به ابزارها از تللیلهای آماری کناار یذاشاته شادند و درنهایت نمونه پژوهش به 277 نفر تالیو یافت.
پرسشنامه انعطافپذیری شناختی توساط دنای و ونادرواح)33( ساخته شاده اسات، یا ابازار خودیزارشای کوتااه 23 سؤالی است و برای سنجش نوعی از انعطااف پاذیری شاناختیکه در موفایت فرد برای چالش و جایگزینی افکار ناکارآماد بااافکار کارآمدتر زم است، به کار میرود. شیوه نمرهیاذاری آنبر اساس ی مایاس 7 درجهای لیکرتی میباشد و ت دارد تا سه جنبه از انعطافپذیری شناختی را بسنجد: الف( میو باهدرک موقعیتهای سخت به عنوان موقعیتهای قابو کنتارح( ،توانایی درک چندین توجیه جایگزین برای رویدادهای زنادییو رفتار انسانها و ج( توانایی ایجااد چنادین راه حاو جاایگزینبرای موقعیتهای سخت. این پرسشانامه در کاار باالینی و غیاربالینی و بارای ار زیاابی میازان پیشارفت فارد در ایجااد تفکارانعطافپذیر در درماان شاناختی -رفتااری افساردیی و ساایربیماریهای روانی به کار میرود) 33(. دنای و ونادر واح) 33( در پژوهشی نشان دادند که این پرسشنامه از سااختار عااملی،روایی همگرا و روایی همزماان مناسابی برخاوردار اسات. ایانپژوهشگران نشان دادند که دو عامو ادراک یزینههای مختلافو ادراک توجیه رفتار ی معنی دارند و عامو کنترح به عناوانخرده مایااس دوم در نظار یرفتاه شاد. روایای همزماان ایانپرسشانامه ب ا پرسش نامه افس ردیی ب) BDI-II( براب ر ب ا 19/3- و روایی همگرای آن با مایاس انعطافپذیری شاناخت ی مارتین و رابین 79/3 باود. ایان پژوهشاگران پایاایی باه رو آلفای کرونباخ را بارای کاو مایااس، ادراک کنتارحپاذیری وادراک یزینههای مختلف به ترتیاب 93/3، 93/3 و 34/3 و باارو بازآزمااایی بااه ترتیااب 33/3، 79/3 و 77/3 بااه دساات آوردن د. در ای ران، ش اره ،و همک اران )23( ض ریب اعتب ار بازآزمااایی کااو مایاااس را 73/3 و خااردهمایاسااهای ادراک کنترحپذیری، ادراک یزینههای مختلف و ادراک توجیه رفتاار را بااه ترتیااب 99/3، 72/3، 97/3 یاازار کاارده انااد. ایاانپژوهشگران ضرایب آلفای کرونباخ کو مایاس را 93/3 و برای خردهمایاسها به ترتیب 37/3، 39/3، 99/3 یزار نماوده اناد.همچنین CFI از روایی عاملی، همگارا و همزماان مطلاوبی درایران برخوردار است) 23(. در ایران، برخ ف مایاس اصلی که تنها دو عامو به دست آمد ،پرسشنامه انعطافپذیری شاناخت ی دارای سه عامو ادراک کنترحپذیری، ادراک یزینههای مختلف و ادراک توجیه رفتار میباشد. روایی همگرای آن با پرسشانامه تا آوری برابر با 17/3 و روایی همزمان آن با پرسشنامه -BDIII برابر با 93/3- بود) 23(.
پرسشنامه افسردیی ب – ویرایش دوم) BDI-II( پرسشانامه
23 سؤلی است که توسط با ، اساتیر و باراون ) 22( سااختهشده است و ع ئم روانی و جسامانی افساردیی را باه صاورتخاودیزار دهای ارزیاابی مایکناد. دامناه نمارات از 3 ت ا 1 میباشد، به ووری که نمره صفر بیانگر نبود ع ئم افساردیی ونمره سه نشانگر افسردیی است. نمره کو مایاس بین صفر تاا11 میباشد. نمرات 31-3 نشاندهنده نبود افسردیی ،39-34 افسردیی خفیاف تاا متوساط، 23-23 افساردیی متوساط تااشدید و 11-29 افسردیی شدید میباشد. پایایی بازآزمایی ی هفتهای آن برابر با 91/3 است. این مایاس ضریب همبساتگیبا یی )ضریب همبستگی برابر با 73/3( با مایااس هاامیلتوندارد) 22(. دابسون و ملمدخانی در سااح 2337 در پژوهشایضریب آلفای کرونباخ را برابر با 93/3 و روایای همزماان آن را با مایاس افسردیی پرسشنامه نشانگان مختیر )BSI( برابر باا
37/3 ذکر کرده اند) 21(.
مایاس تا آوری کانر و دیویدسون) CD-RISC( توسط کاانرو دیویدس ون) 24( س اخته ش ده اس ت و ش امو 29 ساؤاح میباشد که آزمودنیها میبایست در یا ویاف لیکرتای پانجیزینهای )کام نادرست تا همیشه درست( به سا ؤا ت آزماونجوا دهند. اینً پرسشنامه قدرت ماابله باا فشاار و تهدیاد رامیسنجد و هر چند که دارای خردهمایاساها یی مای باشاد اماافاط نمره کلی برای هدفهای پژوهشی معتبر به حسا میآید .ک انر و دیویدس ون) 2331( در مطالع های نش ان دادن د ک ه میانگین نمره جمعیت عمومی برابر با 7/33، بیماران بخشاهایمراقبتهای اولیه برابر باا 3/73، بیمااران سارپایی روانپزشاکیبرابر با 13/3، بیماران دارای اضطرا تعمیمیافته برابر باا 4/12 و دو نمونه از بیماران دارای اخات ح اساترس پا از ساانله3/47 تا 3/92 بود که نشانگر روایی این پرسشنامه است) 24(.
جوکار در ساح 2337 پایایی این آزمون باه رو کرونبااخ رابرابر باا 91/3 و روایای آن باه رو تللیاو عاماو را مناسابیزار کرده است) 29(.
پرسشنامه سبکهای ماابلهای )CSQ( توسط بلینگاز و ماوس)21( ساخته شده و شامو 12 سؤاح است که شیوه پاس یویی افراد به رویدادهای استرسزا را میسنجد. این پرسشنامه پانجیونه راهبردهای ماابلهای را میسنجد: ماابله مبتنای بار حاومسأله، ماابله مبتنی بر مهار هیجانی، ماابله مبتنی بر ارزیاابیشناختی، ماابله مبتنی بر مهار جسامانی یاا جسامانی کاردنمشک ت و ماابله مبتنی بر جلب حمایات اجتمااعی. حساینیقدمگاهی) 27( ضریب پایایی بازآزمایی این پرسشنامه را 79/3 یزار کرده است.
دادههای پژوهش با استفاده از روشهای همبستگی پیرساون،تللیو ریرسیون چندیانه و تللیو مسیر باا نارمافازار آمااریSPSS19 تجزیه و تللیو شد.

يافتهها
جدول 3. همبستگي انعطافپذيری شناختي و خردهمقياسهای آن با افسردگي ،تابآوری و خردهمقياسهای راهبردهای مقابله
ادراک توجيهات ادراک چندين راه حل ادراک کنترل انعطافپذيری شناختي متغيرها
-./39 -./17** -./93** -3/93** افسردیی
3/23** 3/91** 3/13** 3/17** تا آوری
3/24** 3/93** 3/17** 3/92** حو مسأله
3/33 3/31* -./31 3/34 جلب حمایت اجتماعی
3/29** 3/17** 3/23** 3/19** ارزیابی شناختی
-./31 -./21** -./43** -./19** مهار جسمانی
-./33 -./23** -./43** -./12** مهار هیجانی
در این پژوهش تعداد 277 نفر )331 نفر مرد و 313 نفر زن( از دانشجویان دانشگاه شیراز که در سااح تلیایلی 93-3139 مشغوح به تلییو بودند ،بررسی شدند .دامنه سنی آزمودنیهاااز 33 تا 13 ساح )باا میاانگین سانی 91/23 سااح و انلارافاساتاندارد 19/3( و می انگین معادح تلی یلی آنه ا 73/39 )و انلراف استاندارد 93/3( بود. ی نفر از آزمودنیهاا ی پاژوهش
93دارای تلیی ت کاردانی ،291 نفر کارشناسای و 21 نفار نیازکارشناسی ارشد بودند. از للاظ رشاته تلیایلی نیاز 99 نفار )7/19%( در رش تهه ای عل وم انس انی ،79 نف ر )3/27%( در رشتههای مهندسای و 331 نفار )2/17%( نیاز در رشاته هاای علوم پایه مشغوح به تلییو بودناد. 242 نفار از آزمودنیهاای پژوهش مجرد و 19 نفر متأهو بودند.
همبسااتگی بااین افسااردیی بااا انعطااافپااذیری شااناختی )93/3- =r(، ادراک کنترح) 93/3- =r(، ادراک چندین راه حو
)17/3- =r( و ادراک توجیها ات رفتا ار) 39/3- =r( منفا ی و معنیدار بود )333/3<P(، که نشانگر آن است کاه باا افازایشانعطافپذیری شناختی و خردهمایاسهای آن، شدت افساردییکاهش مییابد. همبستگی باین تاا آوری با ا انعطااف پاذیری شناختی) 17/3 =R(، ادراک کنترح) 13/3=R(، ادراک چندین راه حااو) 91/3 =r( و ادراک توجیهااات) 23/3=r( مثباات و معنیدار بود) 333/3P<(. بین انعطافپاذیری شاناختی و ساهخردهمایاس آن با حو مسأله و ارزیاابی شاناختی همبساتگیمثبا ت معنا یدار و با ین انعطا افپا ذیری شا ناختی و دو خردهمایاس آن با مهار جسمانی و مهاار هیجاانی همبساتگیمنف ی معن یدار وج ود داش ت) 33/3P<(. همچن ین جل ب حمایت اجتماعی تنها با یکی از خردهمایاسهای انعطافپذیری شناختی )ادراک توجیهات رفتار( همبساتگی مثبات معنایدار )39/3P<( نشان داد )جدوح 3(.

برای پیشبینی افسردیی، راهبردهای ماابلهای و تاا آوری بر اساس انعطافپاذیری شاناختی و خارده مایاساها ی آن، از تللیو ریرسیون چندیانه به شایوه همزماان اساتفاده شاد.نتایج نشان داد که انعطافپذیری شاناختی 23% از واریاان افسردیی را تبیین میکند) 13/19p <3/ 333 ،F =(. بررسی دقیاتر با اساتفاده از آزماون معنایداری ضارایب ریرسایوننشان داد که ضریب ریرسیون استاندارد عامو ادراک کنتارحو ادراک یزینههای مختلف در پایش بینای ع یام افساردییمعن یدار م یباش د. همچن ین نت ایج حاص و از ریرس یون چندیانه نشان داد که مؤلفههای انعطافپذیری شناختی 41% از واریااان تااا آوری را تبیااین ماای کنااد) 14/77F =، 333/3p<(. ضریب ریرسیون استاندارد عامو ادراک کنترح و ادراک یزینههای مختلف در پیشبینای تاا آوری معنای دار میباشد. آزمون معنیداری ضرایب ریرسایون نشاان داد کاهضریب ریرسیون استاندارد مؤلفههای انعطافپذیری شناختی 23% از واریان حو مسأله ،3% از جلب حمایات اجتمااعی،به منظور پاسخگویی به سؤاح پژوهش مبنای بار ایان کاه آیااانعطافپذیری شناختی ناش واسطهای در همبساتگی سابکهایماابلهای و تا آوری با افسردیی دارد، از تللیو مسایر اساتفادهشد. تللیو مسیر نوعی مدح علی اسات کاه باه بررسای اثاراتمستایم و غیر مستایم مجموعهای از متغیرهای مستاو و متغیر وابسته و بررسی ناش واسطهای متغیرها میپردازد) 23(. ضریب استاندارد راهبردهاای ماابلاه ای و تاا آوری از مرحلاه یا باهمرحله ساه ماایساه شاد و م حظاه یردیاد کاه ضاریب بتاایراهبردهای ماابلهای و تا آوری از مرحلاه اوح باه مرحلاه ساومکاهش یافته است. یعنی ضریب استاندارد راهبردهای ماابلهای و تا آوری به سمت صفر یرایش پیدا کرده است. بناابراین متغیارانعطافپاذیری شاناختی نااش واساطهای در ارتبااط سابکهای ماابل های و ت ا آوری ب ا افس ردیی ایف ا م یکن د )ج دوح 4(.
همچنین باه منظاور بررسای معنایداری رواباط غیار مساتایممتغیرهای پیشآیند سبکهای ماابلهای و تا آوری باا افساردیی
92
31% از ارزی ابی ش ناختی ،13% از مه ار جس مانی و 31% از خردهمایاسهای انعطافپذیری شناختی در جدوح شماره سه مه ار هیج انی را تبی ین م یکن د )ج دوح 2(. نت ایج س ایر مشاهده میشود.
جدول 2. نتايج تحليل رگرسيون مؤلفههای انعطافپذيری شناختي در پيشبيني افسردگي و تابآوری
R2 Sig β SE B متغيرهای پيشبين متغير ملاک
3/23 ./333
./39
./23 -3/44 -3/31
-3/37 3/399
./31
3/33 -3/41
-3/32
-3/21 ادراک کنترح
ادراک چندین راه حو ادراک توجیهات افسردگي
3/41 ./333
./333
./41 3/42 3/14
3/31 3/39 3/39
3/13 3/73 3/93
3/22 ادراک کنترح ادراک چندین راه حو ادراک توجیهات تابآوری

جدول 1. نتايج تحليل رگرسيون انعطافپذيری شناختي در پيشبيني راهبردهای مقابلهای
R2 Sig t β SE B متغيرهای پيشبين متغير ملاک
3/339 2/31 3/37 3/33 3/31 ادراک کنترح
3/23 3/333 1/33 3/19 3/33 3/37 ادراک چندین راه حو حل مسأله
3/24 3/37 3/31 3/31 3/34 ادراک توجیهات
3/99 3/39 3/334 3/33 3/33 ادراک کنترح
3/33 3/93 3/33 3/337 3/34 3/339 ادراک چندین راه حو جلب حمايت اجتماعي
3/32 2/27 3/31 3/39 3/33 ادراک توجیهات
3/33 2/19 3/39 3/32 3/34 ادراک کنترح
3/31 3/333 1/12 3/21 3/32 3/31 ادراک چندین راه حو ارزيابي شناختي
3/32 2/13 3/34 3/31 3/34 ادراک توجیهات
3/33 -2/94 -./93 3/39 -./21 ادراک کنترح
3/21 3/99 -3/39 -3/33 3/33 -3/331 ادراک چندین راه حو مهار جسماني
3/333 1/93 3/24 3/32 3/33 ادراک توجیهات
3/334 -2/31 -./99 3/33 -./24 ادراک کنترح
3/31 3/13 -3/31 -3/27 3/39 -3/33 ادراک چندین راه حو مهار هيجاني
3/97 -3/31 -3/332 3/32 -3/333 ادراک توجیهات
از رو سوبو استفاده شد. نمودار تللیو مسیر ناش واساطه ای انعطافپذیری شناختی در ارتباط سبکهای ماابلهای و تاا آوری با افسردیی در شکو 3 مشاهده میشود.
نتااایج آزمااون سااوبو باارای بررساای معناایداری روابااط غیاار مسااتایم تااا آوری و مهااار جساامانی )بااه واسااطه انعطافپذیری( بر افسردیی نشان میدهند که ایان مسایرهایغیر مستایم )با وجود کوچ بودن اندازه آن( معنیدار است.

بحث
هدف از پژوهش حاضر بررسی همبستگی بین انعطافپاذیری شناختی و مؤلفههای آن باا افساردیی، تاا آوری و سابکهایماابلهای بود. نتایج نشان داد که انعطااف پاذیری شاناختی بااافسردیی همبستگی معکوس و با تا آوری همبساتگی مثباتدارد. همبستگی انعطافپذیری شناختی با سبکهای ماابله نیازبسته به نو ماابله میتواند مثبت یا منفای باشاد. ایان نتاایج
91بیانگر آن است که هرچه انعطاف پاذیری فارد باا تر مای رود ،همسو با شماری از پژوهشها) 33-4( است که همبستگی باینشدت افسردیی کاهش مییابد. در بررسی خارده مایاساها نیازانعطافپذیری شناختی را با افساردیی نشاان دادهاناد . تفااوتاین مسأله مورد تایید قرار یرفت. بدین معنی کاه باین ادراکپژوهش حاضر با سایر پژوهشهای ذکر شده در این است کاه از کنترح، ادراک چندین راه حو و ادراک توجیهات رفتار و شدت مایاس CFI استفاده شده و از این نظر، باه پاژوهش دنای وافسردیی همبستگی منفی معنیداری وجود داشت. این یافتاهوندر واح) 33( نزدیکتر میباشد.
جدول 4. ضرايب رگرسيون گامهای اول تا سوم
-71627-8390

متغير وابسته متغير مستقل ضرايب رگرسيون S.E b ضرايب رگرسيون P T B
-71627723283

14
/
3

32
/
4

333
/
3

939
/
3

19
/
1

333
/
3

14

/

3

32

/

4قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید