پژوهنده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)
تاريخ دريافت مقاله: 6/10/1391
سال هفدهم، شماره 5آذر، و پي دي در پي 1391 89، صفحات 265 تا 271 تاريخ پذيرش مقاله: 8/12/1391
بررسي روايي و پايايي پرسشنامه طرحواره هاي ناسازگار اوليه در كودكان
به روش تحليل عاملي
دكتر عليرضا آقايوسفي1، برزو اميرپور*2

دانشيار، گروه روانشناسي، دانشگاه پيام نور قم
-10922208814

مربي، گروه روانشناسي، دانشگاه پيام نور كنگاور چكيده
سابقه و هدف: طرحواره هاي ناسازگار اوليه (early maladaptive schemas) به باورهاي منفي و عميقاً ريشه دار در مورد خـود، ديگـرانو جهان مربوط مي شوند كه ممكن است در سالهاي نخستين زندگي شـكل بگيرنـد. پـژوهش حاضـر بـا هـدف تعيـين روايـي و پايـاييپرسشنامه طرحواره هاي ناسازگار اوليه ريجكبوئر و بو دركودكان(Rijkeboer & Boo Schema Inventory for Children) انجام گرديد.
مواد و روشها: پژوهش توصيفي حاضر با استفاده از روش تحليل عـاملي بـر روي 600 دانـش آمـوز (300 پسـر و 300 دختـر) مقطـعراهنمايي استان كرمانشاه انجام شد. شركت كنندگان از طريق نمونه گيري خوشـه اي چنـد مرحلـه اي تصـادفي انتخـاب شـدند. در ايـنمطالعه از پرسشنامه طرحواره هاي ناسازگار اوليه دركودكان مشتمل بر 40 گويه استفاده شد. داده ها به كمك نرم افزار آمـاريSPSS-18 تحليل شدند.
يافته ها: تحليل عاملي و چرخش ابليمين براي پرسشنامه طرحوارههاي ناسـازگار اوليـه در كودكـان يـازده عامـل را نشـان داد . نتـايجبه دست آمده در مورد همساني كل مقياس و عوامل يازده گانه حاكي از پايايي بالاي مقياس بود. آلفاي كرونبـاخ بـراي كـل پرسشـنامه81% و پايايي دو نيمه سازي برابر با 72% بود.
نتيجه گيري: با توجه به ميزان قابل قبول روايي و پايايي پرسشنامه طرحواره هاي ناسازگار اوليه دركودكان، ايـن ابـزار مـي توانـد بـرايپژوهش و شناسايي طرحواره هاي ناسازگار اوليه دركودكان مفيد باشد.

-18287235171

واژگان كليدي: طرحواره هاي ناسازگار اوليه، تحليل عاملي آماري، قابليت تكرار نتايج، كودكان، ايران لطفاً به اين مقاله به صورت زير استناد نماييد:
Agha Yousefi AR, Amirpour B. Validity and reliability of the early maladaptive schemas inventory in children, using
510165708

factor analysis. Pejouhandeh 2012;17(5):265-71.

0مقدمهF1
در مقاله وانگ و همكاران، به نظـر جفـري يانـگ در مـورد ارائـهمفهوم طرحـواره بـراي انعكـاس تجـارب ارتبـاطي افـراد در دورانكودكي اشاره شده است. جفري يانگ اين فرض را مطرح كرد كـهروابط صميمانه، استقلال، ارزشمندي، انتظارات معقول و واقع بيني نسبت به محدوديتها پنج هدف اوليه اي هستند كه كودكـان بـرايدستيابي به خرسندي و رشد سالم به آنها نيـاز دارنـد. زمـاني كـهمراقبين كودك مشكلاتي در تحقق هر يك از ايـن اهـداف ايجـادكنند، زمينه شكل گيري طرحـواره هـاي ناسـازگار اوليـه را فـراهمنموده اند (1). طرحواره ها چارچوبها يا الگوهـاي پـردازش اطلاعـات

*نويسنده مسؤول مكاتبات: ، برزو اميرپور؛ كنگاور، پايينتر از ميدان آزادگـان، دانشــ گاه پيــ ام نــ ور، گــ روه روانشناســ ي، تلفــ ن: 2227173-837-98+؛ پست الكترونيك: [email protected]

هستند كه چگونگي مفهوم سازي يك شـخص را از مجموعـه اي از محركها نشان مي دهند. طرحواره ها در واقع مفهومي فراگيـر بـودهكه هيجانات، خاطرات و شناختها را در بر مي گيرند. طرحواره ها در طول دوران كودكي و نوجواني شكل گرفتـه و در سراسـر زنـدگيفرد گسـترش مـي يابنـد. در واقـع طرحـواره هـاي ناسـازگار اوليـهاستنباط از تجربيات روزانه را تحريف كرده به نحوي كه بـه فشـاررواني ناشي از تنهايي يا طرد اجتماعي شدت مي بخشند و قابليـتتفسير صحيح از هيجانات ديگران را تضعيف مي كنند( 2).
هاوك ه و همك اران (3) ب ه نظ ر يان گ و همك اران در م ورد شناسايي 18 طرحواره ناسازگار اوليه اشاره كرده اند كه همراه بـاتعريفي اختصاري از آنها عبارتند از: طرد (باوري كه فـرد معتقـداســت افــراد مهــم در زنــدگيش او را تــرك خواهنــد كــرد)؛بي اعتمادي-سوء رفتار (باوري كه فرد معتقد است كه ديگران به او دروغ خواهند گفت و از وي سود و منفعت كسب مـي كننـد)؛محروميت هيجاني (احساسي كه فـرد معتقـد اسـت از حمايـتهيجاني مناسب برخــوردار نيست)؛ نقـص -شـرم (بـاور فـرد بـهاينك ه داراي عي ب و اي راد ب وده ي ا ب ي ارزش اس ت)؛ ان زواي اجتم اعي-بيگ انگي (احس اس ج دايي از ديگ ران)؛ وابس تگي-بي كفايتي (اين احساس كه فرد قادر به مراقبت از خود نيسـت)؛آسيب پذيري نسبت به ضرر يا بيماري (باور بـه اينكـه فاجعـه اي قريب الوقـوع روي خواهـد داد)؛ گرفتـاري-خـود تحـول نايافتـه(آميختگي هويت با فرد مهم در زندگي)؛ شكست (بـاور فـرد بـهاينكه در مقايسه با ديگران نالايق است)؛ استحقاق-بزرگ منشـي(باور فرد به اينكه در مقايسه بـا ديگـران فـوق العـاده و سـزاوارتر است)؛ خويشتن داري و خودانضباطي ناكافي( باور به اينكـه فـرددر مهار هيجانات و تكانه ها ناتوان است)؛ اطاعـت (بـاور فـرد بـهاينكه نيازهاي خود فرد نسبت بـه ديگـران از اهميـت پـايينتريبرخوردار است)؛ ايثار (تمركز بر رفع نيازهـاي ديگـران و هزينـهكردن از طرف خود)؛ پذيرش جويي-جلب توجه( نيـاز مبـرم بـهدريافت تأييد و توجه از سـوي ديگـران)؛ منفـي گرايـي بـدبيني(تمركز فراگير و گسترده بر جنبه هاي منفـي زنـدگي)؛ بـازداريهيجاني (ممانعت ابراز هيجان)؛ معيارهاي سرسختانه-عيب جويي افراطي (تمايل كمال گرايانه براي موفقيت)؛ تنبيه (اين بـاور كـهبراي اشتباهات بايد حكم به تنبيه داد.)
نقش مهم طرحواره ها در شكل گيري و تداوم اختلالات رواني همواره مورد توجـه پژوهشـگران بـوده اسـت و بـه نقـش ايـنباورهاي منفي عميق، در اختلالات رواني چون وسواس فكري-عملــي (6-4)، اخــتلال شخصــيت خودشــيفته (7)، اخــتلال دوقطب ي (3 و 8)، افس ردگي (1، 2 و 9)، اخ تلالات خ وردن (13-10)، اختلالات جنسي (16-14)، سوء مصرف مـواد (17)، اضطراب و اضطراب فراگيـر (18و 19) و اخـتلالات درد (20 و 21) اشاره شده اسـت. بـه طـوركلي نيـز طرحـواره هـا توانـاييپيش بيني نشانه هاي سلامت عمومي را دارند (22). لذا با توجه به جايگاه و اهميت طرحواره هاي ناسازگار اوليه و نقش سالهاي نخستين زندگي در پديدآيي و تداوم آنها و فقدان ابزار مناسـببراي شناسايي طرحواره ها دركودكان، پژوهش حاضر بـا هـدفدستيابي به ترجمه و اندازه گيـري روايـي و پايـايي پرسشـنامهطرحواره هاي ناسازگار اوليه دركودكان انجام شد.

مواد و روشها
در اين بررسي توصيفي، از ميان جامعه آمـاري پـژوهش كـهمتشكل از كليه دانش آمـوزان دختـر و پسـر مقطـع راهنمـايياس تان كرمانش اه ك ه در س ال تحص يلي 1390 مش غول ب ه تحصيل بودند، بر طبق جدول نمونه گيري كرجسـي و مورگـان (23) و به نسبت برابر از لحاظ جنسـيتي ، 600 دانـش آمـوز بـاروش نمونه گيري خوشه اي تصـادفي چنـد مرحلـه اي انتخـابش دند. پ س از درياف ت مج وز از آم وزش و پ رورش اس تانكرمانشاه، از ميـان شـهرهاي اسـتان سـه شـهر و از هـر شـهرم دارس دختران ه و پس رانه ب ر حس ب تص ادف انتخ اب و از كلاسهاي مختلف تعدادي كلاس جهت توزيع پرسشنامه هـا درنظر گرفته شد. پـس از ارائـه مقدمـه اي از اهميـت پـژوهش ويادآوري عدم درج نام و نام خـانوادگي بـر روي پرسشـنامه هـا،دانش آموزان به شركت در پژوهش ترغيب شدند. شرط ورود به پژوهش داشتن حـداقل 12 سـال و حـداكثر 13 سـال سـن و تمايل به شركت در پژوهش بود.
ابزار به كار برده شده در اين مطالعه پرسشنامه طرحواره هاي ناسازگار اوليه براي كودكان بود. ايـن مقيـاس در سـال 2010 توسط ريجكبوئر و بو بر اساس طرحـواره هـاي ناسـازگار اوليـهيانگ طراحي شده( 24) و داراي 40 گويه چهار گزينه اي است كه بر اساس طيف ليكرت چهارگزينه اي از درست نيست (نمره 1) تا كاملاً درست است (نمره 4) قرار گرفته و كاربرد آن براي كودكان محدوده سني 8 تا 13 سال در نظر گرفته شده اسـت .
اين پرسشنامه يـازده طرحـواره ناسـازگار اوليـه در كودكـان رامورد سنجش قرار مي دهد. سؤالات توسط نويسندگان ترجمـهو به كمك كارشـناس ارشـد زبـان انگليسـي، بـه زبـان اصـلي (انگليسي) برگردانده شد و تفاوتهـاي بـين دو نسـخه ويـرايشگرديد و سپس نسخه نهايي فارسي تهيـه شـد. دو پرسشـنامهزير جهت بررسي به عنوان ملاك انتخاب شدند:
الف) پرسشـنامه چـك ليسـت نشـانه هـاي اخـتلالات روانـي(Symptom Checklist-25): ايـن ابـزار بـر اسـاس پرسشـنامهچــك ليســت نشــانه هــاي روانــي 90 ســؤالي (Symptom Checklist-90) در 25 گويه مـدرج پـنج گزينـه اي از هـيچ تـابه شدت، توسط نجاريان و داودي( 25) طراحي شـده اسـت و هشت بعد از نشانه هاي اختلالات رواني را مـورد سـنجش قـرارمي دهد كه عبارتند از: جسـماني سـازي، روان گسسـته گرايـي،وسواس-اجبار، حساسيت بين فردي، اضطراب، تـرس مرضـي،انديشه پردازي پارانوئيد، افسردگي و يـك سـؤال اضـافه تحـتعنوان ماده اضافي. اعتبار پرسشـنامه چـك ليسـت نشـانه هـايرواني از طريق محاسبه دروني و ضرايب بازآزمايي در نمونـه اي 312 نفري به ترتيب برابر با 97/0 و 78/0، و همبسـتگي آن بـاپرسشنامه چك ليست نشانه هاي رواني 90 سـ ؤالي در پـژوهشنجاريان و داودي 95/0 گزارش شده است (25).
ب) مقياس كمال گرايي( Prefectionist Qustionniare): ايـنمقياس توسط هيـل و همكـاران( 2004) تهيـه شـده اسـت وداراي 59 گويه و 8 خرده مقياس است كه مجموع نمرات ايـن8 خرده مقياس، نمره كل كمال گرايي را نشان مـي دهـد (26). گويه ها بر روي طيف ليكرت به طور مدرج از كاملاً مخـالفم ( 1 نمره) تا كاملاً موافقم( 5 نمره) قرار مي گيرد. اين ابزار در ايران توسط جمشيدي و همكاران (1388) اعتبارسنجي شده اسـت.ضريب پايايي در بررسي پژوهشگران مذكور بـر اسـاس آلفـايكرونباخ 90/0 گزارش شده است (26).
جه ت بررس ي رواي ي همگ راي پرسش نامه طرح واره ه اي ناس ازگار اولي ه در كودك ان از پرسش نامه ه اي كم ال گراي ي كودكان و چك ليست نشانه هاي رواني استفاده شـد كـه نتـايجضريب همبستگي آنها با سؤالات پرسشنامه هاي طرحواره هـايناسازگار اوليه در كودكان در بخش يافته هـا ارائـه شـده اسـت. داده ها با استفاده از نرم افزارآماري SPSS-18 پردازش و تحليل شد. براي خلاصه كردن داده ها از شاخصـهاي توصـيفي چـونميانگين و انحراف معيار، جهت محاسبه روايي از شيوه آمـاريتحليل عاملي و همبسـتگي بـين ابعـاد، روايـي محتـوا و بـرايس نجش پاي ايي از روش آلف اي كرونب اخ و ض ريب گ اتمن از طريق دو نيمه سازي سؤالات پرسشنامه اسـتفاده شـد. ضـريباطمينــان بــراي كليــه محاســبات 95% و ســطح معنــي داري 05/0 P< در نظرگرفته شد.

يافته ها
جهت آگاهي از فراهم بودن شـرايط و قابليـت تحليـل عـاملي،آزمونهاي شاخص كفايت نمونه گيري و مقيـاس كرويـت بارتلـتبراي سؤالات پرسشنامه اعمال شد كه مقـدار 808/0 KMO= و كرويت بارتلت برابر با 066/4329 = 2X و مقدار 001/0 p< بود.
بر اساس داده هاي مذكور، امكان تحليـل عامـل فـراهم شـد.
مطابق با نمودار اسكري سيزده عامل اسـتخراج و يـازده عامـلآن كه در شيب تند نمـودار قـرار گرفتنـد و داراي ارزش ويـژهبودند به عنوان عوامل اصلي در نظر گرفته شدند. با اسـتفاده ازچرخش ابليمين عوامل بنيادي كه زيربناي مقياس را تشـكيلمي دهند شناسايي شدند. بارگـذاري عـاملي بـيش از 35/0 در نظر گرفته شد. عوامل اسـتخراج شـده 55/36% كـل واريـانسپرسشنامه را تبيين مي كرد.
جدول 1 شاخصهاي آماري (ميانگين و انحراف معيار) ضرايب همبستگي بين ماده ها و نمـره كـل پرسشـنامه طرحـواره هـايناكارآمد اوليه براي كودكان را نشان مي دهد.
همبســتگي مثبــت و معنــي داري( 001/0 P<) بــين يــازده زيرمقياس پرسشنامه طرحواره هاي ناسازگار اوليه براي كودكان با كل پرسشنامه به دست آمد (شكل 1). عوامل اصلي، گويه هـاو بار عاملي در جدول 2 نشان داده شده است .

جدول 1- شاخصهاي آماري توصيفي ضرايب همبستگي بين ماده ها و نمره كل پرسشنامه طرحواره هاي ناكارآمد اوليه براي كودكان
همبستگي با نمره كل ميانگين ( انحراف معيار ) گويه ها
– 0/05
0/46 **
0/36 **
0/31 **
0/19 **
0/45 **
0/37 **
0/27 **
0/46 **
0/46 **
0/50**
0/37 **
0/14**
0/41 **
0/47 **
0/38 **
0/29 **
0/45 **
0/48 **
0/34**
0/36 **
0/21**
0/39 **
0/35 **
0/45 **
0/41**
0/24**
0/12 **
0/16 **
0/41**
0/31 **
0/22 **
0/24 **
0/31 **
0/32 **
0/52**
0/42 **
0/50 **
0/43 **
0/41 **
( 1/06 ) 3/09
( 1/09 ) 2/19
( 1/11 ) 2/40
( 1/10 ) 2/79
( 1/07 ) 2/79
( 1/10 ) 2/16
( 1/07 ) 2/29
( 1/12 ) 2/58
( 1/10 ) 2/17
( 1/15 ) 2/35
( 1/09 ) 2/16 ( 1/06 ) 2/42
( 1/11 ) 2/73
( 1/07 ) 2/29
( 1/18 ) 2/27
( 1/13 ) 2/24
( 1/20 ) 2/51
( 1/11 ) 2/38
( 1/17 ) 2/35
( 1/08 ) 2/56
( 1/17 ) 2/52
( 1/12 ) 2/37
( 1/17 ) 2/49
( 1/10 ) 2/20
( 1/09 ) 2/25
( 1/08 ) 2/36
( 1/13 ) 2/77
( 1/06 ) 2/88
( 1/03 ) 2/77
( 1/13 ) 2/40
( 1/08 ) 2/51
( 1/00 ) 2/47
( 1/07 ) 2/53
( 1/08 ) 2/38
( 1/09 ) 2/49
( 1/06 ) 2/11
( 1/09 ) 2/29
( 1/02 ) 1/90
( 1/05 ) 2/22
( 1/11 ) 1/92
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

** P < 0.001

شكل 1- همبستگي بين طرحواره كلي با زيرمقياسهاي آن (01/0P < **)
جهت بررسي روايي محتوا، سؤالات نهايي در اختيار دو تن از متخصصين روانشناسي قرار گرفت و سپس نظـرات آنهـا بـراياصلاح گويه ها اعمال گرديد. براي محاسـبه روايـي ملاكـي بـهطور همزمان دو پرسشنامه كمال گرايي هيل و همكـاران (26) و چك ليست نشانه هاي اختلالات رواني 25 سـ ؤالي نجاريـان وهمكاران (25) توسط شركت كنندگان در پژوهش تكميل شـدو انتظار مي رفت نتايج ضـريب همبسـتگي ايـن دو پرسشـنامهبه عنوان ابزارهاي ملاك با طرحواره هاي ناسازگار اوليه مثبت و معن ي دار باش د. همبس تگي مثب ت و معن ي داري ب ين نم ره به دست آمده در پرسشنامه طرحـواره هـ اي ناسـازگار اوليـه بـاكمال گرايي و اختلالات رواني به عنوان پرسشنامه هـاي مـلاكوجـ ود داشـ ت (001/0<p). همچنـ ين مـ ي تـ وان نقـ ش طرحواره هاي ناسازگار اوليه را در شـكل گيـري كمـال گرايـي واختلالات رواني اسـتنباط نمـود (جـدول 3). جهـت محاسـبههمساني دروني پرسشـنامه از ضـريب آلفـاي كرونبـاخ و روش دو نيمه كردن استفاده شد. ميزان آلفـاي كرونبـاخ بـراي كـلسؤالات پرسشنامه برابـر بـا 81/0 و ضـريب گـاتمن از طريـقدو نيمه سازي سؤالات پرسشنامه برابر با 73/0 بود.

بحث
گرايش روز افزون روانشـناختي بـه پژوهشـهاي نـو در حـوزهسلامت و بهزيستي، به گسترش حدود و مرزهاي آن انجاميـدهاست. ساخت و هنجاريابي آزمونهايي كه قادرند گستره سلامت مـرتبط بـا وض عيت روانشـناختي را بـا موفقي ت قابـل قب ولي(خصوصأ در ارتباط با عوامل تداوم بخـش اخـتلالات روانـي دركودكان) پيش بيني نمايد از ثمـرات ايـن گـرايش اسـت (27).
اهميت اين موضوع زماني برجسته تـر خواهـد بـود كـه از بعـدسبب شناسي اختلالات روانپزشكي ريشه بسياري از اخـتلالاترواني در بستر خانواده و دوران كودكي حداقل به عنوان عوامل زمينه ساز آنها مطـرح مـي شـوند. بـا ايـن وجـود، پژوهشـگرانعلاقمن د در ح وزه روان شناس ي مرض ي ك ودك عموم اً بــامحدوديت دسترسي به ابزارهاي مناسب در سنجش متغيرهاي روان شناختي مواجه هستند. پژوهش حاضـر در راسـتاي رفـعاين نيـاز و بـا توجـه بـه اهميـت طرحـواره هـا و نقـش آن درشكل گيـري و تـداوم اخـتلالات روانـي انجـام گرفـت. اگرچـهپ ژوهش حاض ر ب ا مح دوديتهايي چ ون اج راي آن ب ر روي جمعيت بهنجـار و عـدم سـنجش روايـي واگـرا همـراه اسـت،مي تواند ابزار ارزشمندي در پژوهشهاي حـوزه آسـيب شناسـيرواني تلقي گردد. به پژوهشگران آتي توصيه مي شود كـه ايـنپرسشنامه را بر روي نمونه هاي باليني اجـرا و امكـان سـنجشروايي واگرا را از طريق همراه ساختن پرسشنامه هاي مرتبط بـاسلامت روان فراهم آورند.

جدول شماره 2- عوامل اصلي، گويه ها و بار عاملي استخراج شده
وزن عاملي استخراج شده ماده ها عامل
0/26 10 تنهايي
0/57 15 0/51 19 0/24 30 0/27 40 0/39 4 آسيب پذيري
0/27 9 0/50 16 0/43 17 0/99 23 0/34 27 0/27 20 بد رفتاري
0/25 31 0/19 35 0/38 2 نقص
0/44 3 0/40 11 0/39 18 شكست
0/40 36 0/37 38 0/52 7 اطاعت
0/36 21 0/23 22 0/44 25 0/81 39 0/26 5 استانداردهاي سرسختانه
0/21 26 0/19 29 0/21 13 ايثار
0/22 28 0/26 33 0/28 1 گرفتاري
0/27 8 0/23 12 0/37 24 استحقاق
0/25 32 0/25 34 0/28 6 خويشتن داري ناكافي
0/44 14 0/37 37

جدول 3- ضريب همبستگي بين طرحواره هاي كلي با كمال گرايي و اختلالات رواني
حساسيت
بين فردي انديشه پردازيپارانوييدي روان گسسته گرايي جسماني سازي ترس مرضي اضطراب افسردگي وسواس كمال گرايي متغيرها
0/326 0/141 0/402 0/323 0/329 0/321 0/349 0/237 0/348 ضريب همبستگي
در همه موارد 001/0< P
نتيجه گيري
بررس ي اهمي ت و نق ش طرح وارهه اي ناس ازگار اولي ه در شكل گيري و تداوم اختلالات رواني در بزرگسالان كانون توجـهبسياري از پژوهشگران حوزه سلامت و آسـيب شناسـي روانـيبوده است و اغلب تحقيقات انجام شده در طرحواره درماني بـر اصلاح و تعـديل طرحـواره هـاي ناسـازگار اوليـه در بزگسـالانمتمركز بوده است. اين درحالي است كه طرحواره هاي ناسازگار اوليه به عنوان الگوهاي هيجاني و شـناختي خودآسـيب رسـانغالباً در آسيبها (تروماها) و بدرفتاريهاي دوران كـودكي ريشـهدارند، لذا شناسايي و تشخيص آنها در سـنين كـودكي امكـانمداخله اثربخش تر و كارآمدتر را بـراي روان درمـانگراني كـه در درمان اخـتلالات روانشـناختي بـر رويكـرد طرحـواره درمـانيمتمركز هستند، فراهم مي آورد. در ايـن راسـتا نتـايج مطالعـه حاضر حاكي از روايي و پايايي مناسب پرسشنامه طرحواره هاي ناسازگار اوليه براي كودكان است. در نتيجه اين ابزار مـي توانـدب راي پژوهشـگران و متخصصـان ب الين ي جهـت تشـخيص و شناسايي طرحواره هاي ناسازگاراوليه در كودكان مورد اسـتفادهواقع شود.

تشكر و قدرداني
در انتها برخود لازم مي دانيم از دانش آموزاني كـه بـه عنـوانشركت كننده در پژوهش حضور داشته اند صميمانه قـدرداني و تشكر به عمل آوريم.
لازم به ذكر است كه اين مطالعه از طرح پژوهشي استخراج نشـدهو از حمايت مالي سازمان يا ارگاني برخوردار نبوده است.
REFERENCES
120954484047

Wang CE, Halvorsen M, Eisemann M, Waterloo K. Stability of dysfunctional attitudes and early maladaptive schemas: a 9-year follow-up study of clinically depressed subjects. J Behav Ther Exp Psychiatry 2010;41(4):389-96.
Csukly G, Telek R, Filipovits D, Takács B, Unoka Z, Simon L. What is the relationship between the recognition of emotions and core beliefs:associations between the recognition of emotions in facial expressions and the maladaptive schemas in depressed patients? J Behav Ther Exp Psychiatry 2010 2011;42(1):129-37.
Hawke LD, Provencher MD, Arntz A. Early Maladaptive Schemas in the risk for bipolar spectrum disorders. J Affect Disord 2011;133(3):428-36.
Haaland AT, Vogel PA, Launes G, Haaland VØ, Hansen B, Solem S, et al. The role of early maladaptive schemas in predicting exposure and response prevention outcome for obsessive-compulsive disorder. Behav Res Ther 2011;49(11):781-8.
Esmaeili A, Sohrabi F, Borjali A, Farokhi N. The early maladaptive schemas (EMSs) activated in patients with obsessive – compulsive disorder (OCD). Q Clin Psychol Stud 2011;1(2):25-43. (Full text in Persian)
Noie Z, Asgharnezhad Farid A, Fata L, Ashoori A. Comparison of early maladaptive schemas and their parental origins in OCD patients and non-clinical individuals. Adv Cogn Sci 2010;12(1):59-69. (Full text inPersian)
Zeigler-Hill V, Green BA, Arnau RC, Sisemore TB, Myers EM. Trouble ahead, trouble behind: narcissism and early maladaptive schemas. J Behav Ther Exp Psychiatry 2011;42(1):96-103.
Nilsson KK. early maladaptive schemas and functional impairment in remitted bipolar disorder patients. J Behav Ther Exp Psychiatry 2012;43(4):1104-8.
Renner F, Lobbestael J, Peeters F, Arntz A, Huibers M. Early maladaptive schemas in depressed patients: Stability and relation with depressive symptoms over the course of treatment. J Affect Disord 2012;136(3):581-90.
Moloodi R, Dezhkam M, Mootabi F, Omidvar N. Comparison of early maladaptive schema in obese binge eaters and obese non-binge eaters. J Res Behav Sci 2010;4(2):9-10. (Full text in Persian)
Bidadian M, Bahramizade H, Poursharifi H. Obesity and quality of life: the role of early maladaptive schemas. PROCEDIA-Soc Behav Sci 2011;30:993-8.
Anderson K, Rieger E, Caterson I. A comparison of maladaptive schemata in treatment-seeking obese adults and normal-weight control subjects. J Psychosom Res 2006;60(3):245-52.
Shayeghian Z, Aguilar-Vafaie ME, Rasoolzadeh Tabatabae K. Core maladaptive schemas and parental bonding among female adolescent with normal weight, overweight and anorexia symptoms. Pejoohandeh 2011;16(1):30-8. (Full text in Persian)
Haghighat Manesh E, Agha Mohammadian HR, Ghanbari BA, Mahram B. Early maladaptive schemas and schema domains in rapists. Iran J Psych Clin Psycol 2010;16(2):145-53. (Full text in Persian)
Oliveira C, Nobre PJ. Cognitive structures in women with sexual dysfunction: the role of early maladaptive schemas. J Sex Med 2012; Apr 23. (Epub ahead of print)
Quinta Gomes AL, Nobre P. Early maladaptive schemas and sexual dysfunction in men. Arch Sex Behav 2012;41(1):311-20.
Shorey RC, Stuart GL, Anderson S. The early maladaptive schemas of an opioid-dependent sample of treatment seeking young adults: a descriptive investigation. J Subst Abuse Treat 2012;42(3):271-8.
Hamidpour H, Dolatshai B, Pour shahbaz A, Dadkhah A. The efficacy of schema therapy in treating women’s generalized anxiety disorder. Iran J Psych Clin Psycol 2011;16(4):420-31. (Full text in Persian)
Cousineau P. Early maladaptive schemas predisposing anxiety. Sante Ment Que 2004;29(1):53-60. (Full text in Franch)
Saariaho TH, Saariaho AS, Karila IA, Joukamaa MI. Early maladaptive schemas in Finnish adult chronic pain patients and a control sample. Scand J Psychol 2011;52(2):146-53.
Linton SJ. What do maltreatment and schemas have to do with the treatment of chronic pain? Scand J Pain 2010;1(4):193-5.
Shahamat F. Predicting health symptoms (physical preparation, anxiety and depression) on the basis of early maladaptive schemas. Q Psycol Sci Res Tabriz Univ 2010;5(20):103-24. (Full text in Persian)
Nadri E, SeifeNaraghi M. Research methods and how to evaluate it in humanities sciences (with emphasis on educational science). 5th ed. Tehran: Arasbaran press; 2012. (Text in Persian)
Rijkeboer MM, de Boo GM. Early maladaptive schemas in children: Development and validation of the schema inventory for children. J Behav Ther Exp Psychiatry 2010;41(2):102-9.
Najarian B, Davodi I. Construction and Validation of SCL-25 (short form of SCL-90-R). J Psychol 2001;5(2):13649.
Jamshidy B, Hosseinchari M, Haghighat Sh, Razmi MR. Validation of new measure of perfectionism. J Res Behav Sci 2009;3(1):35-43. (Full text in Persian)
Alipour A, Sharif N. Validity and reliability of the Sense of Coherence (SOC) questionnaire in university students. Pejoohandeh 2012;17(1):50-6. (Full text in Persian)قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید