پژوهنده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)
تاريخ دريافت مقاله: 10/5/1391
سال هفدهم، شماره 4مهر ، و پي درآبان پي 1391 88، صفحات 213 تا 218 تاريخ پذيرش مقاله: 3/11/1391
بررسي سلامت داوران ليگ برتر فوتبال ايران
دكتر فرزين حلب چي1*، دكتر رضا مظاهري1، دكتر محمدعلي منصورنيا1، دكتر توحيد سيف برقي1

-10922207838

1. استاديار، مركز تحقيقات پزشكي ورزشي، گروه پزشكي ورزشي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران چكيده
سابقه و هدف: بر اساس آمار فدراسيون جهاني فوتبال بيش از 840,000 داور ثبت شده مشغول فعاليت هسـتند. داوري فوتبـال يـكشغل فيزيكي دشوار است، ولي عليرغم نقش كليدي آن، مطالعات معدودي در اين مـورد انجـام شـده اسـت. بـا ايـن وجـود سـلامت وورزيدگي داوران فوتبال با توجه به سن نسبتاً بالاتر آنان و اهميت عملكرد مناسب آنها يك مسأله بسيار مهم است. هدف مطالعه حاضـراين بود كه معيارهاي منتخبي از سلامت و ورزيدگي داوران ليگ برتر در فصل مسابقات 1389-1388 را بررسي نماييم.
مواد و روشـها : در يـك مطالعـه مقطعـي، تمـامي داوران منتخـب بـراي داوري رقابتهـاي ليـگ برتـر در طـرح شـركت داده شـدند.
شركت كنندگان تحت يك ارزيابي با شيوه ايستگاهي و متشكل از 7 ايستگاه قرار گرفتند.
يافته ها: از ميان 78 شركت كننده( 32 داور وسط و 46 كمك داور) با سن( 8/3) 37 سـال ، شـاخص تـوده بـدني( 1/2) 6/23، درصـدچربي بدن( 9/3)7/20 و اكسيژن مصرفي بيشينه( 1/7) 9/59 گزارش شد. در خصوص مشكلات عضلاني اسـكلتي، سـفتي عضـلاني در35 مورد مشاهده گرديد. 9 داور علائم ضعف عضله چهارسر را نشان دادند. تست تعادل يكطرفه پا نيز در 56 مورد غيرطبيعي بود.
نتيجه گيري: متوسط شاخص توده بدني نسبت به مطالعات مشابه پايينتر بود كه معـرف نيمـرخ پيكرسـنجي مناسـب اسـت. عليـرغممحاسبه اكسيژن بيشينه مصرفي با استفاده از روش غيرمستقيم، مقادير متوسط با داوران نخبه اروپايي مشابه است، به علاوه مشـكلاتعضلاني شايع هستند. توصيه مي شود كه ارزيابي دوره اي پزشكي در تمامي برنامه هاي پيش از فصل گنجانده شوند.

-18286234436

واژگان كليدي: فوتبال، داوران، ورزيدگي جسماني، عوامل خطرساز لطفاً به اين مقاله به صورت زير استناد نماييد:
Halabchi F, Mazaheri R, Mansournia MA, Seif Barghi T. Study of selected health and performance related parameters
510166204

among football referees of Iranian premier League. Pejouhandeh 2012;17(4):213-8.

0مقدمهF1
ورزش فوتب ال ب ه تعبي ري پدي ده اجتم اعي س ده اخي ر و پرطرفدارترين رشته ورزشي در سراسر جهـان اسـت. در سـال2003 برآورد گرديد كه حدود 500-400 ميليون بازيكن فعال در سراسر جهان فوتبال بازي مي كننـد( 1). در كشـور مـا نيـزورزش فوتبال از جمله پرطرفدارترين رشـته هـاي ورزشـي بـهشمار مي رود. گروهي كه نقش بسـيار مهمـي را در رونـق ايـنرشته و حفظ قوانين و پيشگيري از آسيبهاي ورزشي بازيكنان ايفا مي كنند، داوران هستند. متأسفانه عليرغم آنكه بـر اسـاسارزيابي فدراسيون بين المللي فوتبال در سـال 2006 مـيلادي،بيش از 840,000 داور و كمك داور ثبت شده در عرصه فوتبال مش غول فعالي ت هس تند( 2)، ت اكنون مش كلات اي ن گ روه

*نويسنده مسـ ؤول مكاتبـات : دكتـر فـرزين حلـب چـ ي؛ تهـران، بزرگـراه جلال آل احمد، پلاك 7، مركز تحقيقات پزشـك ي ورزشـ ي دانشـگاه علـوم پزشـكي تهران؛ پست الكترونيك: [email protected]

پرتلاش از نظر سلامت جسماني و رواني نظير بازيكنان فوتبـالمورد بررسي دقيق قرار نگرفتـه اسـت. انجـام معاينـات ادواري داوران فوتبال معمولاً در برنامه هاي سـازمانهاي برگـزار كننـدهمسابقات رسمي قرار دارد، ولي هنوز عليرغم سن بـالاتر داوراننسبت به بازيكنان، بر خلاف معاينات ادواري بازيكنـان در ايـنمورد دستورالعمل هاي واحد و مشخصي ارائه نشده است. شايد بتوان ارزيابيهاي داوران را از دو منظر مـورد بررسـي قـرار داد:نخست، بررسي متغيرهايي كه بتـوان بـا ارزيـابي آنهـا از بـروزمشكلات قلبي عروقـي و عضـلاني اسـكلتي داوران پيشـگيرينموده و سطح سلامت آنـان را ارتقـا داد؛ دوم متغيرهـايي كـه احتمالاً مرتبط با امر داوري هستند (از قبيل اكسيژن مصـرفيبيشـ ينه (Maximal oxygen consumption)، ظرفيتهـ اي تنفس ي (Respiratory capacities)، تركي ب بـدني (Body composition) و حدت بينايي (Visual acuity) و شايد بتـوانبا اندازه گيري آنها تا حدودي توفيـق داوران در طـول فصـل راپيش بيني كرد. متأسفانه مطالعاتي كه به طـور خـاص در مـوردمعاينات فيزيكي داوران فوتبال باشند، بسيار محدود هسـتند وقسمت عمده مطالعات به الگوي فعاليتهـاي يـك داور فوتبـال،تركيب بدني او و استقامت قلبي تنفسي وي پرداخته اند .
هدف ما از مطالعه حاضر اين بود كـه معيارهـاي منتخبـي از ورزي دگي م رتبط ب ا س لامت و عملك رد داوران و همچن يناختلالات عضلاني اسكلتي را كه مي توانند عامل خطرساز ابـتلابه آسيبهاي ورزشي باشند، در داوران ليگ برتر فوتبـال ايـراندر فصل مسابقات 1389-1388 بررسي نماييم.

عمومي

معاينات

اسكلتي

معاينه
عضلاني

1

معاينه

اسكلتي

عضلاني
2

سنجش
تركيب
بدني

اسپيرومتري

بينايي

سنجي

ورزش

تست

عمومي

معاينات

اسكلتي

معاينه

عضلاني

1قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید