پژوهنسال ده چه (اردهمجلهم ، شما رپژوهشهآذري ۵ ،و داپدينشي گادره پعلي۱۳۸۸ وم ۷۱ ، پزصفشكحي اتشهيد۲۵۵ بهتاشت۲۶۱ ي) تاريخ تاريخ دپريافت ذيرش مقامقاله :له :۴ /۲۰ /۶ ۱ /۱۳۸۸
۱۳۸۸/
بررسي همبستگي بين هوش هيجاني و سازگاري عاطفي و اجتماعي در
دان شآموز ان دختر پيش دانشگا هي شهر تهران در سال تحصيلي۸۷ -۱۳۸۶
دكتر محبوبه صفوي۱ ، سيده مريم موسوي لطفي۲ ، دكتر رضا لط في۳
۱ . استاديار، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران پزشكي
۲ . مربي ، دانشكده پرستاري و مامايي ، دانشگاه علوم پزشكي قم
-9143226813

۳ . پزشك عمومي، دانشك ده پزشكي ، دانشگاه علوم پزشكي ايران چ ك يده
سابقه و هدف : اين مطالعه با توجه به اهميت هوش هيجاني در تعديل استرس ، سلامت روان و رفتارهاي سازگارانه ، به منظور تعيين همبستگي ب يــ ن هوش هيجاني و سازگاري عاطفي و اجتماعي در دانش آموزان دختر پ يشدانشگاهي شهر تهران در س ــال تحصيلي۸۷ -۱۳۸۶ انجام گرديد .
مواد و روش ها : در اين مطالعه توصيفي – همبستگي ،۳۰۰ دانش آموز دختر پ يشدانشگا هي شهر تهران ، به روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند . ابزار گردآوري داده ها ، پرسشنامه مشخصات فردي، پرسشنامه هوشبهر هيجاني بار – اُن ( EQ­I) و پرسشنامه سازگاري دانش آموز ان دبيرستاني ( AISS) بود . داده ها با استفاده از آزمون آماري كاي دو و ضريب همبستگي پيرسون تجزيه و تحليل شد ند .
يافته ها : همبستگي بين هوش هيجاني و سازگاري عاطفي و اجتماعي مستقيم و معنادار بود . همچنين اكثريت دا نشآموز ان داراي سازگار ي عاطفي در سطح خوب (۵۶ %) و سازگاري اجتماعي در سطح متوسط (۷ /۳۹ %) بودند .
نتيجه گيري : با توجه به همبستگي معنادار بين هوش هيجاني و متغير ها ي فوق الذكر نياز به آموزش م ؤ لفه هاي هوش هيجاني براي ارتقا ي توانايي مقابله با مشكلات و سازگاري مؤثر در دانش آموز ان احساس م ي شود .
واژگان كلي دي: هوش هيجاني، سازگاري عاطفي، سازگاري اجتماعي، دانش آموز ان دختر پ يشدانشگا هي

مقدمه۱
هوش هيجاني ، جديد ترين تحول در زمينـه فهـم رابطـه ميـان تعقل و هيجان است و از آن به عنوان ماشهچكان يـك انقـلاب بزرگ در زمينه ارتقا ي بهداشت رواني يـاد مـي شـود . در واقـع مفهوم هـوش هيجـاني ، يـك حيطـه چنـد عـاملي از مجموعـه مهارتها و صلاحيت هاي اجتماعي است كه بـر تواناييهـاي فـرد براي تشخيص درك و مديريت هيجان ، حل مسأ له و سـازگاري تأثير ميگذارد و به طـرز مـؤ ثري فـرد را بـا نيازهـا ، فـشارها و چالشهاي زندگي سازگار مي كند ( ۱ ). ريشه هـاي تـاريخي ايـن مفهوم را مي توان در قرن۱۹ جـستجو كـرد . دارويـن در سـال۱۸۷۲ ميلادي ، اولين اثر معروف خود را در اين زمينـه منتـشر نمود . او اثبات كرد كـه ابـراز عواطـف در رفتارهـاي سـازگارانه افراد ، نقشي اساسي ايفا مي كن د . اين يافته به عنوان يـك اصـل مهم هوش هيجاني تا امروز مورد قبول صاحبنظران بوده اسـت ( ۲ ). در مطالعــه Engelberg و Sjoberg ، هــوش هيجــاني بــه عنوان يك توانايي كلـي جهـت سـازگاري عـاطفي و اجتمـاعي مطرح شده اسـت ( ۳ ). سـازگاري عـاطفي را مـي تـوان شـامل سلامت رواني خوب ، رضـايت از زنـدگي شخـصي و همـاهنگي ميان احساسات ، فعاليتهـا و افكـار دا نـست . بـه عبـارت ديگـر ، سازگاري عاطفي يعني مكانيزم هايي كه توسط آن ها، فرد ثبـات عاطفي پيدا مي كن د و سازگاري اجتماعي شامل سازگاري فـرد با محيط اجتماعي خود است كه اين سازگاري ممكن اسـت بـا تغيير دادن خود و يا محيط ب ه دسـت آيـد ( ۴ ). بـه طـور كلـي آنچه از متـون تحقيقـي بـرمـي آيـد ايـن اسـت كـه سـازگاري موفق يتآميـز افـراد بـسته بـه عملكـرد يكپارچـه تـوانش هـاي هيجاني دارد . در واقع هوش هيجاني در پـرورش سـازگاري بـا تجارب و حوادث استرس زاي وقـو عيافتـه ، پـيشبينـي اهـداف
۶۵۲
مطلوب در آينده و نيز سازگاري با استرس هـاي مـزمن نقـشي اساسي دارد ( ۵ ).
Extremera و همكاران در سال۲۰۰۷ طي بررسي خود مطرح نمودند نوجواناني كه در رابطه با شناخت هيجانات خـود دچـار مشكل هستند و تواناييهاي لازم را بـراي تنظـيم هيجاناتـشان ندارند ، در شرايط پراسترس از كنترل خـوبي برخـوردار نبـوده، ماهيـت اسـترس را بـا شـدت بـالاتري درك مـي نماينـد و از سازگاري روانـشناختي كمتـري برخوردارنـد ( ۶ ). همچنـين در مطالعه اي كه Bastian و همكاران در سال۲۰۰۵ انجام دادنـد ، مشخص گرديد كه هوش هيجاني بالا در نوجوانـان بـا ارتبـاط بهتر با همسالان ، ثبات عاطفي ، شبكه هاي اجتمـاعي قـوي تـر ، رابطه مستقيم و با ناسازگاريهايي همچون اعتياد ، مصرف الكل ، فـرار از منـزل ، رابطـه عكــس دارد ( ۷ ). در تب يـ ين ايـن نــوع دستاوردهاي پژوهشي ، برآورد شده است كـه هـوش شـناختي حداكثر۲۰ % در پ يشبيني موفقيت افراد در زندگي سهم دارد . در حالي كه۸۰ % باقيمانده در گرو مهارتهايي است كـه هـوش هيجاني را شكل مي دهند . بنابراين بهره هوش افراد، هيچگونـه پيش آگهي ن ميدهد كه آنها در فـراز و نـشيب زنـدگي چگونـه عمـل خواهنـد كـرد . همچنـين هـوش و اسـتعداد تحـصيلي ، هيچگونه آمادگي و مهارتي را براي جدال با ناملايمات زنـدگي يا استفاده ازفرصت هاي مطلوب بـ ه دسـت نم ـيدهـد ( ۸ ). لـذا امروزه سـازگاري موفقيـت آميـز نوجـو ان در عـصر اطلاعـات و انفجار علم و فناوري مستلزم آن است كه او براي حـل مـسايل وتـصميم گيـري مناسـب ، از تواناييهـا و مهارتهـ اي شـناختي و هيجاني كافي بهـره منـد باشـد تـا از طريـق سـيالي انديـشه و مهارتها ي هيجاني كارآمـد بتوانـد خـود را بـا شـرايط همـواره متحول زمان به نحوي مناسب سازگار نمايد ( ۹ ). كاملاً بـديهي است كه نوجوانان و جوانان ، حاملين اصلي فرهنگ و تمـدن در هر جامعه اي به شمار مـي رونـد و ايـن در حـالي اسـت كـه در كشور ما اين قشر با ناسازگاريهايي از قبيـل اخـتلالات روانـي، اعتياد ، فرار از منزل ، بزهكاري و …. مواجهند كه ايـن مـشكلات ميتو اند برخاسته از افت صلاحيت هاي هيجاني درآنـان باشـد؛ بـه طـوري كـه آمارهـا نـشان داده تقريبـاً۲۰ % از نوجوانـان و جوانـان هرسـاله مـشكلاتي را در زمينـه سـلامت روان تجربـه ميكننـد . بررسـيهاي دفتـر پيـشگيري از آسـيبهاي اجتمـاعي وزارت آموزش و پرورش كـشور نيـز نـشان داده كـه۵ /۱۳ % از جمعيت دانش آموز ان كشور كه جمعيتـي بـيش از دو ميليـون نفر را در بر مي گيرد ، در معرض خطر اعتياد قـرار دارنـد ( ۱۰ ) . همچنين برزگر ضمن بيان اين مطلب كه در سالهاي اخير فرار از منزل در دختران نوجوان افزايش يافتـه ، بـه ذكـر آمـاري دراين رابطه پرداخته ا ست: بر اسـاس گـزارش سـازمان بهداشـتجهـاني در سراسـر جهـان بـيش از۱۰۰ ميليـون نوجـوان ازخانه هاي خود فرار مي كنند كه از اين تعداد۷۴ % دختر و۲۶ %پسر مي با شند ( ۱۱ ). نگاهي دقيق به مكانيزم مشكلات مـذكور نشان ميدهد ، كاستيهايي كـه در صـلاحيت هـاي هيجـاني يـا اجتماعي افراد بـ ه وجـود آمـده ، زمينـ هسـاز چنـين مـشكلات بغرنجي گرديده است و راه بردهاي پيشگيرانه يا اصـلاحي كـه به خوبي سازماندهي شـده باشـند ، م ـيتواننـد نوجوانـان را در مسير صحيح نگاه دارند .
با توجه به اين كه تاكنون مطالعات محـدودي پيرامـون هـوش هيجاني و رابطه آن با سازگاري انجام گرديده و از سـوي ديگـر بررسي و شناسايي هوش هيجاني به لحـاظ نظـري در تقويـت كفايت شخصي و بهبود روابط بين فردي امري ضروري بـوده و به لحاظ عملي مي تواند تا حدودي م سا يل و مـشكلات افـراد را در حوزه سازگاري حل يا جبران نمايد ( ۱۲ ) ، لذا ايـن پـژوهش با هدف تعيين همبستگي هوش هيجاني و سازگاري عـا طفي و اجتماعي در دانش آموز ان دختر پيش دانشگا هي شهر تهـران در سال تحصيلي۸۷ -۱۳۸۶ انجام شده است . نتـايج ايـن مطالعـه مي تواند زمينه ساز تدوين برنامه هاي آموزشـي هـوش هيجـاني توسط مس ؤولان آموزش و پرورش كشور باشد تا صلاحيت هاي هيجاني را در فراگيران تقويت و بـه رفـع مـشكلا ت و مـسايل هيجاني و رفتاري آنها كمك نمايند .
مواد و رو شها
اين بررسي از نوع توصيفي – همبـستگي اسـت . جامعـه آمـاري پژوهش شـامل دانـش آمـوز ان دختـر۱۶ تـا۱۸ سـاله مقطـع پيش دانشگا هي شهر تهران در سال تحصيلي۸۷ -۱۳۸۶ بودند . حجم نمونه پژوهش را۳۰۰ نفر از دانش آمـ وزان دختـر مق طـع پيش دانشگا هي در گرايشهاي علوم انساني ، تجربي و رياضي در مناطق۱ ،۲ ،۳ ،۴ ،۵ ،۶ ،۸ ،۱۱ و۱۳ آموزش و پـرورش شـهر تهران تشكيل دادند . انتخاب ايـن افـراد بـه روش نمونـه گيـري چند مرح لهاي بـود ، بـدين صـورت كـه در مرحلـه اول از۳۸۴ آموزشگاه پيش دانشگا هي دخترانه شـهر تهـران ،۱۵ مركـز بـه طور تصادفي انتخاب گرديد و در مرحله دوم از هر مدرسه يك كلاس به تفكيك هر سـه رشـته تحـصيلي برگزيـده شـد و در مرحله سوم مجموعاً۲۰ دانش آموز ( رشته رياضي۱۰ نفر، علوم تجربي۵ نفر و علوم انساني۵ نفر) انتخاب شدندكه با توجه به توزيع بيشتر دانش آموز ان در رشته رياضي نسبت بـه تجربـي و انساني تعداد نمونه ها نيـز بـه همـان نـسبت متفـاوت انتخـاب گرديد . ابزار گردآوري اطلاعات در ايـن پـژوهش پرسـشنامهاي مشتمل بر بخش اطلاعات دموگرافيك ، پرسـشنامه هـوش بهـر هيجاني بار – انُ و پرسشنامه سازگاري دانش آموز ان دبيرستاني ( AISS) بود .
پرسشنامه هوشبهر هيجاني ( EQ­i) اولين بـار توسـط Bar­on در سال۱۹۹۷ به كار برده شد ( ۱۲ ) كه داراي۹۰ س ؤال بوده و پاسخهاي اين آزمون بـر روي يـك مقيـاس پـنج درجـهاي در طيف ليكرت (كاملاَ موافقم ، موافقم ، تا حدودي، مخالفم، كـاملاً مخالفم) تنظيم شده است . اين آزمون شـامل۵ عامـل مركـب شامل تركيب روابـط بـين فـردي، تركيـب روابـط درون فـردي، تركيب مقابله با فشار، تركيب سازگاري، تركيب خلـق كلـي و۱۵ خرده مقيـاس شـامل خـودآگـاهي هيجـاني، ابـراز وجـود، حرمــت نفــس، خــود شــكوفايي، اســتقلال، همــدلي، روابــط ب ينفردي، مـس ؤول يتپـذيري اجتمـاعي، حـل مـسأله، آزمـون واقع يت، انعطا فپذيري، تحمل استرس، كنترل تكانه، شاد كامي و خو شبيني مي باش د . نحوه نمره گذاري در اين پرسـشنامه نيـز از۵ به۱ (كاملاً مـوافقم =۵ و كـاملاً مخـالفم = ۱ ) و در برخـي س ؤ الات با محتواي منفي يا معكوس ( كـاملاً مـوافقم = ۱ و كـاملاً مخالفم = ۵ ) انجام مي شود . نمره كل آزمون نيز برابر بـا مجمـوع نمرات۱۵ مقياس مي باش د كه حداقل نمره براي آزمودنيها۹۰ و حداكثر۴۵۰ در نظر گرفتـه شـده اسـت ( ۱۳ ). پايـايي ايـن پرسشنامه در هفت نمونـه از جمعيـت هـاي مختلـف بـه روش باز آزمايي و به فاصله يـك مـاه توسـط Bar­on محاسـبه شـد . ميانگين ضرايب آلفاي كرونباخ بـ راي همـه خـرد همقياسـها در دا منهاي از۶۹ /۰ ( مس ؤول يتپذيري اجتما عي) تا۸۶ /۰ (حرمـت نفس) و ميانگين۷۶ /۰ گزارش گرديد . بررسي پايايي بـه روش ب ازآزمايي نيز ميانگين ضرايب پايـايي را برابـر۶۶ /۰ نـشان داد ( ۱۲ ). در ايــران نيــز پايــايي پرســشنامه توســط ســموعي و همكاران ، با روش همساني دروني توسط آلفاي كرونبـاخ۹۳ /۰ و با روش زوج فـرد۸۸ /۰ ، بـرآورد گرديـده اسـت ( ۱۳ ). نتـايج مطالعات زوارقي و فتاح زاده نيـز در سـال۱۳۸۵ پايـايي قابـل قبولي را نشان داده است ( ۱۴ و ۱۵ ).
پرسشنامه سازگاري دا نشآم وزان دبيرستاني نيـز اولـين بـار در سال۱۹۹۳ جهت سنجش سا زگاري دانش آموز ان در سه حـوزه عـاطفي ، اجتمـاعي و آموزشـي توسـط A.k.p Singha تهيـه گرديده و در سال۱۳۷۷ توسط كرمي ترجمه و نگـارش شـده است . اين آزمون شامل۶۰ س ؤال مي باش د كه براي سـنجش دو حـوزه عـاطفي و اجتمـاعي۴۰ سـ ؤ ال در نظـر گرفتـه شـده و گزينه هاي هر س ؤال نيز به صورت بله يا خير طراحـي گرديـده است . در اين پرسشنامه براي پاسخهاي نشانگر سازگاري در هر سه حوزه نمره۰ و در غير اين صورت نمره۱ منظور مي گـردد . /۲۵۷ براي آزمودنيها در حوزه سازگاري عاطفي و اجتماعي بـر طبـقنمرات خام بـ ه دسـت آمـده از پرسـشنامه،۵ طبقـه بـا دامنـهنمرات مربوط به آن تو صيف گرديده ا ست؛ به ايـن طريـق كـهبراي سازگاري عاطفي طبقه ال ف: خيلي خ وب:۱ -۰ ، ب: خ وب:
۵ -۲ ، پ: متوس ط:۷ -۶ ، ت: ضعي ف:۱۰ -۸ ، ث: خيلـي ضـعي ف:
۱۱ به بالا و در مورد سازگاري اجتماعي نيز ال ف: خيلي خـ وب:
۲ -۰ ، ب: خ وب:۴ -۳ ، پ: متوس ط:۷ -۵ ، ت: ضعي ف:۱۰ -۸ ، ث:
خيلي ضعي ف:۱۱ به بالا در نظر گرفته شده است . در ايران نيز روايي محتوايي و صـوري ايـن پرسـشنامه توسـط سـه نفـر از اساتيد مشاوره ، روانـسنجي و آمـار تأييـد شـده اسـت . اسـاتيد فوقالذكر تأييد كـرده انـد كـه ايـن پرسـشنامه بـراي سـنجش سازگاري در سـه حـوزه عـاطفي، اجتمـاعي و آموزشـي بـراي دانش آم وزان دبي رستاني و پيش دانشگا هي قابل تأييد اسـت . بـر اسـاس گـزارش كرمـي ، پايـايي ايـن پرسـشنامه بـه روش دو نيمه كـردن بـراي سـازگاري عـاطفي۹۴ /۰ و بـراي سـازگاري اجتماعي۹۳ /۰ بوده است ( ۱۶ ).
پژوهشگران پس از اخذ موافقت اخلاقي و قانوني ضـمن جلـب رضــايت آگاهانــه دانـ ـشآمــوزان مــورد پــژوهش ، داده هــا را جمعآوري كردند و سپس براي تجزيه و تحليل داده ها ازآزمون مجذور كاي ، ضـريب همبـستگي پيرسـون و نـرم افـزار SPSS استفاده نمودند . با توجـه بـه اينكـه اخـذ نمـره بـالا در هـوش هيجاني نشان دهنده هوش هيجاني بالاي دانـش آمـوزان مـورد مطالعه مي باش د و كسب امتيـاز پـايين در حـوزه سـازگاري بـا رفتارهاي سازگارانه بيشتري همراه است ، در نتيجه م نفيشـدن ضريب همبستگي پيرسون در اين مطالعـه رابطـه بـين هـوش هيجـاني و سـازگاري عـاطفي و اجتمـاعي را مثبـت ارزيـابي مي كن د .
ي افتهها
اكثريـت دانـ شآمـوز ان۱۸ سـاله (۷ /۵۱ %) بودنـد . در مراكـز پيش دانشگا هي دول تي (۷ /۶۶ %) ، درمناطق۱ ،۲ ،۳ ،۵ و۶ ( بـه تفكيك۳ /۱۳ %) و در رشته رياضي (۵۰ %) تحصيل مـي كردنـد . معدل اكثريت افراد۱۸ به بالا (۷ /۴۶ %) بوده و در خانواد هاي با تعداد اعضا ي۴ نفـر (۳ /۴۱ %) زنـدگي مـي كردنـد . شـغل پـدر اكثريت دانش آموزان آزاد (۳ /۴۷ %) ، شغل مادر خانـهدار (۸۰ %) ، تحصيلات پـدر ديـپلم (۷ /۴۴ %) ، تحـصيلات مـادر نيـز ديـپلم (۵۷ %) و سرپرست آنها هر دو والد (۷ /۹۴ %) بوده است ( جـدول
.( ۱
۲۵۸
جدول۱ – توزيع فراواني مطلق و نسبي دانش آموزان بر حسب مشخصات دموگرافيك
درصد متغيرهاي دموگرافيك تعداد
۳ ۹ ۱۶ سال ۴۵/ ۳ ۶۳۱ ۱۷ سال سن
۱۵/ ۷ ۵۵۱ ۱۸ سال ۹ ۷۲ ۳ ۷۰/ ۶ ۲۱۲ ۴- ۵ تعداد اعضاي خانواده
۰۲/ ۴ ۱۶ > ۵ ۱/ ۳ ۴ كارگر ۶۳/ ۳
۴۷/ ۳ ۹۰۱
۲۴۱ كارمند آزاد شغل پدر
۵۱ ۵۴ ساير ۰۸ ۰۴۲ خانه دار ۱۳ ۹۳ كارمند شغل مادر
۷ ۱۲ ساير ۲/ ۳ ۷ بيسواد ۲۱/ ۷
۴۴/ ۷ ۸۳
۴۳۱ ابتد اي ي و راهنمائي ديپلم تحصيلات پدر
۰۴/ ۳ ۱۲۱ دانشگاهي ۱/ ۷ ۵ بيسواد ۸۱
۵۷ ۴۵
۱۷۱ ابتدائي و راهنمائي ديپلم تحصيلات مادر
۳۲/ ۳ ۰۷ دانشگاهي ۴۹/ ۷ ۴۸۲ پدر و مادر ۰/ ۳ ۱ فقط پدر سرپرست
۵ ۵۱ فقط مادر ۰۵ ۰۵۱ رياضي ۲۵ ۵۷ تجربي رشته تحصيلي
۵۲ ۵۷ انساني ۶۶ / ۷
۳۳/ ۳ ۰۰۲
۰۰۱ دولتي غير انتفاعي مركزپيش دانشگاهي
۰/ ۳ ۱ زير۱۲ ۳/ ۶ ۱۱ ۲۱- ۳۱/ ۹۹ ۴۱/ ۷
۳۴/ ۷ ۴۴
۴۰۱ ۴۱- ۵۱/ ۹۹
۶۱- ۷۱/ ۹۹ معدل
۶۴/ ۷ ۰۴۱ بالاي۱۸ بين هوش هيجاني با ويژگيهايي مانند سن ، نوع مركز آموزشي ، رشته تحصيلي، تعداد اعضا ي خانواده ، شغل و تحصيلات پدر و مادر ارتباطي يافت نگردي د؛ اما بـين هـوش هيجـاني و معـدلرابطه م عنادار (۰۵ / ۰ p<) مشاهده شد و همبستگي بين ايـن دومتغير نيز مثبت و معنادار بود (۰۲ / ۰ r =۰ / ۱۸ ، p<) .
همچنين بر اساس يافته هاي جدول۲ ، اكثريـت دانـش آمـوزانمورد مطالعه داراي سازگاري عاطفي خوب (۵۶ %) و سـازگاري اجتماعي متوسط (۷ /۳۹ %) بودند .
جدول۲ – توزيع فراواني و فراواني نسبي (درصد ) سازگاري عاطفي و سازگاري اجتماعي (۳۰۰ n=)
فراواني (%) متغير
(% ۵/ ۷) ۷۱ خيلي خوب (% ۶۵) ۸۶۱ خوب (% ۵۱/ ۷) ۷۴
(% ۴۱ / ۳) ۳۴ متوسط
ضعيف سازگاري عاطفي
(% ۸/ ۳) ۵۲ خيلي ضعيف (% ۱۱/ ۷) ۵۳ خيلي خوب (% ۴۲/ ۳) ۳۷
(% ۹۳/ ۷) ۹۱۱
(% ۷۱) ۱۵ خوب
متوسط ضعيف سازگاري اجتماعي
(% ۷/ ۳) ۲۲ خيلي ضعيف بر اساس يافته هاي جداول۳ و۴ ، بيشترين درصد فراواني (۳ /۳۷ %) مربوط به دانش آموز اني بود كه از هوش هيجاني بالا و سازگاري عاطفي خوب و كمترين درصد فراواني (۳ /۰ % ) مربوط به دانش آموز اني بود كه از هوش هيجاني بالا و سازگاري عاطفي خيلي ضعيف برخوردار بودن د. همچنين بيشترين درصد فراواني (۲۰ % ) مربوط به دانش آموز اني بود كه از هوش هيجاني بالا و سازگاري اجتماعي متوسط برخوردار بودند و كمترين درصد فراواني مربوط به آنهايي بود كه داراي هوش هيجاني ب الا و سازگاري اجتماعي خيلي ضعيف بودند . نتايج آزمون آماري مربع كاي نيز نشان داد كه بين هوش هيجاني و سازگاري عاطفي و اجتماعي رابطه م عناداري وجود دارد (۰۰۱ / ۰ p< ) . با توجه به اين كه نمره بالاي هوش هيجاني نشان دهنده هوش هيجاني بالاي دانش آموزان مورد مطالعه ميب اش د و كسب امتياز پايين در حوزه سازگاري ، با رفتارهاي سازگارانه بيشتري همراه است ؛ در نتيجه همبستگي بين هوش هيجاني و سازگاري عاطفي (۰۰۱ /۰ =p و۵۹ /۰ – = r) و اجتماعي (۰۰۱ /۰ =p و۵۸ /۰ – = r) مستقيم و معنادار ارزيابي شده است .
جدول۳ – توزيع فراواني مطلق و نسبي هوش ه يجاني دان شآموزان مورد پژوهش بر حسب سطوح سازگاري عاطفي
5212089441

سازگاري عاطفي خيلي خوب خوب متوسط ضعيف خيلي ضعيف جمع نتايج آزمون تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
هوش هيجاني
پايين۴ ۳ /۱ ۵۶ ۷ /۱۸ ۲۴ ۸ ۳۸ ۷ /۱۲ ۲۴ ۸ ۱۴۶ ۷ /۰۰۱۴۸ /۰ p= بالا۱۳ ۳ /۴ ۱۱۲ ۳ /۳۷ ۲۳ ۷ /۷ ۵ ۷ /۱ ۱ ۳ /۰ ۱۵۴ ۳ /۵۱ جمع۱۷ ۷ /۵ ۱۶۸ ۵۶ ۴۷ ۷ /۱۵ ۴۳ ۳ /۱۴ ۲۵ ۳ /۸ ۳۰۰ ۱۰۰قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید