8
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 4، شماره 1، پاییز 1392
5288880-143992

مقایسـه بوپیـواکایین اینتـراپلـورال با کرایوآنالـژزی بر روی درد پس از توراکوتومی
سیدمظفر ربیعی1 ، نوین نیکبخش2، ابراهیم علیجانپور1، پرویز امری1، مهرداد طاهری*3
استادیار بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بیمارستان آیت اله روحانی
استادیار جراحی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بیمارستان شهید بهشتی
استادیار بیهوشی و فلوشیپ درد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان امام حسین)ع(
5518836

تاریخ‌دریافت:1/1392/5تاریخ‌بازبینی‌:30/1392/6تاریخ‌پذیرش:‌91/1392/8
چکیده
زمینـه‌و‌هـدف‌: عمـل توراكوتومـي یکـي از دردناكتریـن اعمـال جراحي اسـت و تلاشهـاي فراواني بـراي ایجاد بـيدردي پس از این عمـل جراحي صـورت گرفتـه اسـت تـا عـلاوه بر راحتـي بیمار از عـوارض عمدهاي نیـز جلوگیري شـود. از جمله روشهـاي بهكار رفته ميتـوان كرایوآنالـژزي اعصاب بیـن دنـدهاي، تزریـق داروهـاي بی حسكننـده موضعـي از راه كاتتراینتراپلـورال، تزریـق مخـدر اپیـدورال و یـا داخل وریدي را نـام برد. در ایـن مطالعه میـزان بـيدردي بوپیواكاییـن اینتراپلـورال بـا كرایوآنالـژزي، پس از عمل توراكوتومي مقایسـه گردیده و همچنیـن تاثیر این دو روش بـیدردی بر روی حجـم بازدمـی با فشـار در ثانیـه اول)FEV1( و ظرفیـت حیاتی عملکردی) FVC( مورد بررسـی قـرار گرفت .
مـواد‌و‌رو ‌شهـا:‌ایـن مطالعـه بـه روش كارآزمایی بالینی بـر روی 50 بیمار با رتبهبنـدی فیزیکی 1و2 )ASA Class I, II( و سـن 50 تا 70 سـال كـه كاندیـد جراحـی توراكوتومـی الکتیـو بودنـد و بهطور تصادفی به دو گروه 25 نفری تقسـیم شـدند، انجام گردیـد. در گروه اول بعـد از عمل جراحي از طریـق كاتتراینتراپلـورال بـه فواصـل هـر 6 سـاعت40 میلـی لیتـر بوپیواكاییـن 25/0 درصـد تزریـق شـد و در گـروه دوم در انتهـاي عمـل جراحي ،اعصـاب بی ندنـده اي در محـل بـرش و 2 فضـا بالاتـر و 2 فضـا پایی نتـر محل برش، تحـت كرایو قرار گرفـت. نمره درد بیماران براسـاس نمـره دیداری درد) VAS(بـه مـدت 24 سـاعت پـس از جراحـی ثبـت شـد. چنانچه بیمـاري نیاز به بيدردي بیشـتر داشـت 30میلیگـرم مپریدین وریـدي تزریق و دفعات آن ثبـت گردید.
هـر بیمـار قبـل ،48 سـاعت و یـك هفتـه بعـد از عمـل جراحـي تحـت اسـپیرومتري قـرار گرفـت. در پایـان تمـام اطلاعات بهدسـت آمده توسـط نرم افـزار رای انـهاي SPSS و آزمونهـاي تیتسـت و آزمونهـاي ویتنـی آنالیـز گردیدند. تفـاوت در هر نقطـه بین دادهها بـا 05/0>p معنيدار تلقي شـد.
یافت ‌ههـا:‌از نظـر تعـداد دفعاتـي كـه بیماران نیـاز به تزریـق وریدي مپریدین داشـتند ، اختـلاف معنيداري بیـن دو گـروه وجـود دارد)05/0=p(. اما از نظـر نمـره درد بعـد از عمـل و نیـز میـزان بهبـودي FEV1 و FVC بین دو گروه اختلاف معني دار مشـاهده نمی شـود. همچنیـن میزان FEV1 و FVC بـه تفکیـك نـوع عمل جراحـي ، بین دو گـروه اختلاف معنـيداري ندارد.
نتیج ‌هگیـری:‌بررسـي مـا نشـان ميدهـد كه میـزان نیاز بـه مپریدین بهعنـوان بـيدردي تکمیلـي ، در گـروه بوپیواكاییـن اینتراپلورال كمتـر از گروه كرایوآنالـژزی اسـت. ولـی از نظـر نمـره درد و میـزان تاثیـر ایـن دو روش روي FEV1 و FVC اختـلاف معنـيداری وجـود ندارد و بهدلیـل كم بودن تعـداد نمونـه نمیتـوان اظهـار نظـر كـرد و نیـاز به بررسـی بیشـتر در این زمینه میباشـد.
واژ ‌ههای‌كلیدي: بوپیواكایین ، اینتراپلورال، كرایوآنالژزي، توراكوتومي، اسپیرومتري.

نویسنده‌مسئول:مهرداد طاهری، تهران، خیابان شهید مدنی، بیمارستان امام حسین ،كلینیك دردایمیل: [email protected]
مقدمه
درد یـك احسـاس و تجربـه حسـي) Emotional( ناخوشـایند اسـت كـه در ارتباط با آسـیب حرارتـي، مکانیکي و یا شـیمیایي بـه بافـت، ایجـاد ميگردد. جراحي سـبب آسـیب موضعـي بافت مي شـود كـه منجـر بـه آزاد شـدن تركیباتـي ماننـد پپتیدهـا )بـرادي كینین(، لیپیدها )پروسـتاگلاندین ها(، نوروترانسـمیترها
)سـروتونین( و نوروتروفین هـا )فاكتـور رشـد عصـب( مي شـود .ایـن مـواد بـه نوبه خود سـبب فعـال شـدن گی رندههـاي درد در انتهـاي آزاد اعصـاب آوران میلیـن دار A دلتـا و فیبرهـاي بدون میلیـن C ميگـردد)1(.
اگرچـه روش هـاي متعددي جهـت اندازهگیري درد وجـود دارد ،تخمیـن درد توسـط بیمـار احتمـالا مفیدتریـن روش جهـت ارزیابـي شـدت درد مي باشـد. جهـت تخمیـن درد، بیمـار بـه منظـور نشـان دادن شـدت درد شـماره اي را مشـخص ميكنـد ، بهعنـوان مثـال از بیمـار خواسـته مي شـود كـه درد را بـر روي جدولـي بهنـام) VAS( كـه از صفـر تـا ده درجهبنـدي شـده اسـت مشـخص كنـد كـه در آن صفـر بـه منزلـه فقـدان درد و ده نشـاندهنده دردي اسـت كـه آنقـدر شـدید اسـت كـه حتي ممکـن اسـت بیمـار به فکـر خودكشـي بیفتـد)2(.
اگـر درد حـول و حـوش عمل، كنترل نشـود ممکن اسـت باعث افزایـش میـزان مورتالیتي و موربیدیتي در بیماران شـود. كنترل ناقـص درد حـاد پـس از عمـل ،یـك فاكتـور پی شگویـي كننده مهـم در پیدایـش درد مزمـن پـس از عمـل، براي مـدت طولاني اسـت. درد مزمـن پـس از اعمـال جراحـي ماننـد توراكوتومـي 22-67)%(، اسـترنوتومي) 27%(، جراحـي كیسـه صفـرا) 56%( شـایع اسـت. مطالعات نشـان ميدهنـد كه شـدت درد حاد پس از عمـل یـك عامـل پی شگوی يكننده مهـم در ایجـاد درد مزمن پس از عمل اسـت)1(.
عمـل توراكوتومـي در بیـن تمـام اعمـال جراحـي دردناكتـر اسـت و لتـرال توراكوتومـي از اسـترنوتومي دردناكتـر مي باشـد و جراحيهـاي روي قسـمت فوقانـي شـکم از نظر میـزان درد در رتبـه بعـدي قـرار دارند)3(.
درمـان درد پس از توراكوتومي نه تنها سـبب راحتي بیمار شـده بلکـه باعـث به حداقل رسـیدن عـوارض ریـوي نیز میگـردد )با افزایـش توانایـی بیمار در انجـام تنفس طبیعی و عمیق و سـرفه كـردن و در نتیجـه بهبود دفع ترشـحات ریه()3(.
از عـوارض بلنـد مـدت پـس از توراكوتومـی، درد مزمـن پـس از توراكوتومـی و دردهـای نوروپاتیـك در ناحیـه عمل می باشـد)4(.
چندیـن روش بـراي كنتـرل درد پـس از توراكوتومـي مـورد اسـتفاده قـرار ميگیـرد كـه شـامل كرایوآنالـژزي اعصـاب بیـن دنـده اي، تزریـق داروهـاي بی حسـيكننده موضعـي از راه كاتتراینتراپلـورال، تزریـق مخـدر اپیـدورال و یـا داخـل وریـدي اسـت. از موثرتریـن ایـن روش ها می تـوان اپیدورال توراسـیك و كرایوآنالـژزي را نـام بـرد)3(. در ضمـن اخیـراَ روش تزریق داروي بي حسكننـده موضعـي به صـورت اینتراپلـورال نیـز بهعنـوان یـك روش دیگـر بـراي كنتـرل درد پـس از توراكوتومـي شـرح داده شـده اسـت5)،3(.
بـراي ایجـاد بلـوك اعصـاب بیـن دنـده اي به مـدت طولانـي مي تـوان ایـن اعصـاب را فریـز كـرد )كرایوآنالژزي(. بـهكار بردن مسـتقیم پـروب بـر روي عصـب، باعث دژنراسـیون آكسـون هاي عصـب بدون آسـیب به سـاختمان حمای تكننده عصـب )نورلما( مي شـود. بنابرایـن قطـع فعالیـت عصـب، قابـل برگشـت بـوده و بافـت همبنـد داخـل و اطـراف عصب حفـظ مي شـود. معمولا از گاز N2O بـراي كرایـو آنالـژزي اسـتفاده مي شـود و دمـاي نوك پـروب حـدود 70 درجـه سـانتیگراد زیـر صفر اسـت )می توان از گاز دی اكسـید كربـن نیز اسـتفاده كـرد()3(.
در بعضـی از مطالعـات، از كرایوآنالـژزی بهعنـوان یـك ریسـك فاكتـور احتمالـی دردهـای نوروپاتیـك پـس از توراكوتومـی نـام بـرده شـده اسـت6)،4( و اخیـرا جـو و همـکاران گـزارش كرده اند كـه كرایوآنالـژزی اعصـاب بیندنـده ای علیرغـم فراهـم كـردن راحتـی بیمـار در دوره حـاد پـس از توراكوتومـی، ممکـن اسـت احتمـال ایجـاد درد مزمـن نوروپاتیـك را افزایـش دهـد)6(.
روش دیگـر بـرای ایجـاد بـیدردی، گذاشـتن كاتتـر اینتراپلـورال میباشـد كـه از ایـن روش بـيدردي بـراي كاهـش درد ناشـي از شکسـتگي دنـده، پانکراتیـت، درد پـس از عمـل ماسـتکتومي ،كلسیسـتکتومي و جراحـي كلیـه اسـتفاده شـده اسـت. همچنین بـراي كنتـرل درد پـس از توراكوتومـي نیز بهكار رفته اسـت. براي انجـام دادن ایـن روش، ابتـدا یك كاتتـر )معمـولاً كاتتراپیدورال(
10سی ‌دمظفر‌ربیعی‌و‌همکاران
در فضـاي پلـور )مـا بیـن پلـور جـداري و احشـایي(كار گذاشـته ميشـود. در اغلـب موارد از بوپیواكایین 25/0 تـا 5/0درصد همراه بـا یك مخدر، اسـتفاده ميشـود6)،4،3(. در ضمن كیفیـت بيدردي حاصـل بـه میزان زیـادي به پوزیشـن بیمـار بسـتگی دارد)7(.

مواد‌و‌رو‌شها
در یـك كارآزمایـی بالینی 50 بیمار با ASA Class I, II و سـن 50 تـا 70 سـال كـه كاندیـد جراحـی توراكوتومی الکتیـو بودند به طـور تصادفـی بـه دو گـروه 25 نفـری تقسـیم شـدند.در گروه 1 در پایـان عمـل جراحـي، كاتتراپیـدورال شـماره 18 در فضاي پلـور قـرار داده شـد تـا پـس از اتمـام جراحـي از طریـق آن و به فواصـل هـر 6 سـاعت میزان 40میلـی لیتـر بوپیواكایین 52/0 درصـد تزریـق شـود. در گـروه 2 در پایان عمل جراحـي، اعصاب بیـن دنـده اي در محـل بـرش و2 فضا بالاتـر و 2 فضـا پایین تر از محـل بـرش، تحت كرایـو با پـروب 2CO قرار گرفـت )هر عصب بـه مـدت 60 ثانیه ودمـای 70 درجه سـانتیگراد زیـر صفر.(بیمـاران هـر دو گـروه پـس از اتمـام عمـل جراحـي بـه بخـش مراقبت هـاي ویـژه منتقـل و بـه مدت 24 سـاعت از نظـر میزان درد، تحـت نظـر قـرار گرفتنـد و میـزان درد آنهـا) VAS(در سـاعت هاي 2 و 4و 6 و 12 و 18 و 24 پـس از عمـل ثبـت شـد .در ضمـن در طـي ایـن 24 سـاعت هر زمـان كه نمـره درد بیمار 4 و یـا بیشـتر بود به بیمـار 30میلیگرم مپریدیـن وریدی تزریق و نمـره درد و زمـان تجویـز، ثبـت مي شـد.
در بیمـاران گـروه 1 در بـدو ورود بـه بخـش مراقبت هـای ویژه و سـپس هـر 6 سـاعت ی كبار )جمعـا 4 دفعه در طي 24 سـاعت( از طریـق كاتتراینتراپلـورال، میـزان 40 میلیلیتـر بوپیواكاییـن 25/0 درصـد تزریـق و نمـره درد) VAS( بیمـاران در هـر بـار تزریـق ثبـت مي شـد. لازم بـه توضیـح اسـت كـه بوپیواكاییـن ،بـدون توجـه بـه میـزان درد هـر 6 سـاعت تزریـق مي گردید. در زمـان تزریـق بوپیواكاییـن بیمـار در حالـت خوابیـده بـه پشـت )سـوپاین( قـرار گرفته و چسـت تیـوب به مدت 30 دقیقه بسـته مي شـد.
هـر دو گـروه بیماران 3 دفعه، اسـپیرومتري شـدند. قبل از عمل جراحـي )FVC.A, FEV1.A(، روز دوم بعـد از عمـل جراحـي )FVC.B, FEV1.B( و یـك هفتـه بعـد از عمـل جراحـي
)FVC.C, FEV1.C( ایـن تسـت انجـام و نتایـج مربـوط به هر بیمـار به طـور جداگانـه ثبت شـد.
یافت ‌هها
از50 بیمـار مـورد مطالعـه ،13 نفـر زن و 37 نفـر مـرد بودند كه میانگین سـني در گروه 1 برابر 5/16±08/57 سـال و در گروه2 برابـر 94/17±88/56 سـال بـوده و بـا توجـه بـه 869/0= p، اختلاف بین دو گروه از نظر سن معنيدار نیست .
تعـداد بیمـاران زن در گـروه یـك، 6 نفـر و در گـروه دو ،7 نفـر بـود. از نظـر نمـره درد در سـاعت هاي 2 و 4 و 6 و12 و 18و 42 پـس از عمـل جراحي، اختلاف معني داري بیـن دو گروه 1 و 2 و بیـن زن و مـرد در هر گروه مشـاهده نمیشـود. امـا از نظر تعداد دفعاتـي كـه بیمـاران نیـاز به بـي دردي بیشـتر با تزریـق وریدي مپریدیـن داشـتند، بیـن دو گـروه 1 و 2 اختـلاف معنـی داری وجـود دارد) .330/0=P( )جـدول 1(
از 50 بیمـار مـورد مطالعـه ،33 نفـر تحت عمـل جراحي بر روي مـري قـرار گرفتنـد كـه 14 نفر در گـروه یك و 19 نفـر در گروه دو بودنـد و 17 نفـر نیـز تحـت جراحـي ریـه قـرار گرفتنـد كـه 11 نفـر از آنهـا در گـروه یـك و 6 نفـر در گـروه دو بودند. میزان FEV1 و FVC قبـل و بعـد از عمـل و همچنیـن میزان FEV1 و FVC بـه تفکیـك نوع عمـل جراحي )جراحي مـري در مقابل جراحـي ریـه( بیـن 2 گروه یـك و دو، اختـلاف معنـي دار ندارد .
)جـداول 2 و 3(
بحث‌
همانگونـه كـه ذكـر شـد عمـل جراحـي توراكوتومـي یـك جراحـي دردنـاك اسـت. بـهكار بـردن روشـي كـه درد پـس از عمـل را كاهـش دهد علاوه بـر راحتي بیمار از عـوارض متعددي نیـز جلوگیـري ميكنـد .یکـي از روش هـاي مفیـد بـراي ایجـاد بـي دردي و كاهـش ایـن عـوارض، ایجـاد بـی دردی از طریـق اپیـدورال توراسـیك می باشـد)3(. امـا ماهرتریـن متخصصیـن بیهوشـی نیـز گاهـی اوقـات نمیتوانند ایـن روش را بـا موفقیت انجـام دهنـد. لـذا از روش هـای دیگـری بـه عنـوان جایگزیـن اسـتفاده می شـود .كرایوآنالـژزی اعصـاب بیـن دنـده ای یکـی از ایـن روشهـا می باشـد .
در مطالعـه ای كـه توسـط هـو جـو و همـکاران صـورت گرفتـه ،از نظـر ایجـاد بـی دردی هـر دو روش اپیـدورال توراسـیك و
جدول‌1:‌میانگین‌نمره‌درد‌بعد‌از‌عمل‌جراحی‌و‌تعداد‌دفعات‌تزریق‌مپریدین‌در‌دو‌گروه‌1‌و‌2
p.value گروه‌2 گروه‌1 0/707 2/24±1/09 2/36±1/15 نمره‌درد‌در‌ساعت‌2‌پس‌از‌عمل
0/071 2/36±0/70 1/88±1/09 نمره‌درد‌در‌ساعت‌4‌پس‌از‌عمل
0/668 2/16±0/94 2/04±1/02 نمره‌درد‌در‌ساعت‌6‌پس‌از‌عمل
0/657 2/71±1/21 2/54±1/13 نمره‌درد‌در‌ساعت‌21‌پس‌از‌عمل
0/076 2/64±1/18 2/18±1/05 نمره‌درد‌در‌ساعت‌81‌پس‌از‌عمل
0/068 2/29±1/04 2/04±1/17 نمره‌درد‌در‌ساعت‌42‌پس‌از‌عمل
0/033 4/64±2/14 3/24±2/37 تعداد‌دفعات‌تزریق‌مپریدین
جدول‌2:‌تغییرات‌FVC‌و‌FEV1‌در‌بیماراني‌كه‌تحت‌جراحي،‌به‌دلیل‌سرطان‌مري‌قرار‌گرفته‌اند
p.value گروه‌2 گروه‌1 0/152 2/45±0/78 1/68±0/95 FVC.A
0/781 1/56±0/97 1/68±0/95 FVC.B
0/879 1/76±0/88 1/82±0/91 FVC.C
0/451 2/13±0/60 2/36±0/69 FEV1.A
0/795 1/39±0/78 1/48±0/76 FEV1.B
0/724 1/60±0/85 1/48±0/56 FEV1.C
جدول‌3:‌تغییرات‌FVC‌و‌FEV1‌در‌بیماراني‌كه‌تحت‌جراحي‌ریه‌قرارگرفته‌اند
p.value گروه‌2 گروه‌1 0/287 1/79±1/41 2/67±0/46 FVC.A
0/841 1/15±0/29 1/09±0/36 FVC.B
كرایوآنالـژزی بـه یـك انـدازه موثـر بودنـد)6(. ازطـرف دیگـر در یك سـری از مطالعـات بهدنبـال انجـام كرایوآنالـژزی، در بلندمـدت بیمـاران دچـار دردهـای نوروپاتیـك در ناحیـه عمـل شـدهاند و كرایوآنالـژزی بهعنـوان یـك ریسـك فاكتـور احتمالی
12سی ‌دمظفر‌ربیعی‌و‌همکاران
مطرح شـده اسـت6)،4(.
در یـك مطالعـه كه توسـط عمر تتیك و همکاران انجام شـد،04 بیمـار كـه تحـت عمـل توراكوتومـي الکتیـو قـرار گرفتـه بودنـد بـه دو گـروه 20 نفـري تقسـیم شـده و درگـروه اول از طریـق كاتتراینتراپلـورال كـه در حیـن جراحـي كار گذاشـته شـده بود 40 میلیلیتـر بوپیواكاییـن 25/0 درصـد و در گـروه دوم محلـول سـالین 40میلـی لیتـر تزریـق كردنـد. كـه نتیجـه ایـن تحقیـق كمتـر بـودن قابـل توجـه درد و گاز كربنیـك شـریاني، و بالاتـر بودن اكسـیژن شـریانی در گـروه اول بـود)8(.
مطالعـه دیگـري توسـط پاسـتور جـی و همـکاران بـر روي 001 بیمـار بـا جراحـي توراكوتومـي انجـام شـد .55 بیمـار تحـت كرایوآنالـژزي اعصـاب بیـن دنـده اي قـرار گرفتنـد و 45 بیمـار دیگـر داروهـاي ضـددرد تزریقـي دریافت كردند و تـا 7 روز پس از توراكوتومـي، از نظـر میـزان درد بررسـي شـدند. نتیجـه ایـن مطالعـه كاهـش قابـل توجـه میـزان درد در بیمارانـي بـود كـه تحـت كرایوآنالـژزي قـرار گرفتـه بودنـد. در ضمـن، میـزان درد در روزهـاي اول و دوم پـس از جراحـي بیشـتر از روزهـاي بعـد بـود)در هـر دو گـروه()9(.
در مطالعـه اي كـه توسـط شـافی و همـکاران صـورت گرفتـه اسـت بـراي بـيدردي پـس از جراحـي توراكوتومـي ،3 روش بوپیواكاییـن اینتراپلـورال، كرایوآنالـژزي اعصـاب بیـن دنده اي و بلـوك اعصـاب بیـن دنـده اي بـا بوپیواكایین مقایسـه شـدند كه نتیجـه گرفته شـد تزریـق بوپیواكایین بـه طریـق اینتراپلورال از نظـر ایجـاد بـي دردي بـا دو روش دیگـر قابـل قیـاس و مطمئن اسـت و همچنیـن در صـورت بهكار بردن این روش ممکن اسـت نیـاز بـه داروهـاي مخـدر كاهش یابـد)01(.
در مطالعـه حاضـر، میـزان نیـاز بـه مپریدیـن بعـد از جراحـي ،در گروهـي كـه بوپیواكاییـن اینتراپلـورال گرفتـه انـد نسـبت به گـروه كرایوآنالـژزي، كمتر اسـت)330/0=P(. ایـن موضوع باعث كاهـش عـوارض مپریدیـن )دپرشـن تنفسـي، تهوع و اسـتفراغ ،یبوسـت، خـارش، خـواب آلودگـي( در بیمـاران مي شـود. بایـد توجـه داشـت، بعـد از اعمـال جراحـي )مخصوصـا توراكوتومـي( كاهـش دپرشـن تنفسـي و افزایـش عمـق آن باعـث كاهـش آتلکتـازي ميگـردد. در نتیجـه عـلاوه بر بهبـود اكسیژناسـیون ،باعـث مي شـود ترشـحات ریـوي بـه نحـو موثرتـري خارج شـده و از عفونت هـاي ریـوي پیشـگیري شـود. در ضمـن، بـا كاهـش میـزان خـواب آلودگـي، بیمـار قـادر خواهـد بـود تا سـریعتر راه افتـاده كـه ایـن، خـود باعـث بهبـود تخلیـه ترشـحات دسـتگاه تنفسـي و كاهـش میـزان آتلکتـازي مي شـود.
هـر چنـد در تحقیقي كه توسـط اشـنایدر و همکاران انجام شـد ،از نظـر كاهـش میـزان درد پـس از جراحي توراكوتومـي، بین دو گـروه از بیمـاران كه بوپیواكاییـن اینتراپلورال و یا نرمال سـالین اینتراپلـورال دریافـت كرده بودنـد، هیچ تفاوتی دیده نشـد )11(.
در مطالعـه اي كـه توسـط میگل و همـکاران انجـام گرفت، چهار روش بـيدردي كرایوآنالـژزي، مورفیـن اپیـدورال، بـي دردي اینتراپلـورال و مورفیـن داخـل وریـدي از نظـر كاهـش درد پس از توراكوتومـي و تاثیـر آنهـا در پی شگیـري از كاهـش فانکشـن تنفسـي، مـورد بررسـي قـرار گرفت. نتیجـه، بهتر بـودن مورفین اپیـدورال در كاهـش درد پـس از عمـل بـود. امـا از نظـر ایجـاد بـي دردي، تفاوتـي بیـن روش هـاي دیگـر دیـده نشـد. همچنین هیـچ یـك از ایـن روشهـا از نظـر پیشـگیري از دیسفانکشـن تنفسـي و تاثیـر روي تسـت هاي اسـپیرومتري) FVC,FEV1( تفاوتـي با هـم نداشـتند)21(.
تحقیـق مـا نشـان ميدهـد كـه نمـره درد بعـد از عمـل بین دو گـروه، اختـلاف معنـي داري نـدارد و نیـاز بـه بررسـي و تعـداد نمونـه بیشـتري اسـت. همچنیـن در مـورد تاثیـر ایـن دو روش بـي دردي، بـر میـزان بهبـودي FEV1 و FVC بعـد از جراحـي ،اختـلاف معنـيدار نیسـت و نمي تـوان از ایـن نظـر، در مـورد برتـری یـك روش بـر دیگـری اظهـار نظـر نمـود. اما بـا توجه به اینکـه از نظـر میـزان نیاز به بی دردی بیشـتر با تزریـق مپریدین وریـدی، روش اینتراپلـورال موثرتـر از روش كرایوآنالـژزی اسـت و بـا درنظـر گرفتـن ایـن موضـوع كـه امکانـات انجـام دادن كرایوآنالـژزی درهمـه جـا بـه آسـانی در دسـترس نمیباشـد و ایـن روش بهعنـوان یـك ریسـك فاكتـور بـرای ایجـاد دردهـای نوروپاتیـك پـس از عمـل مطـرح اسـت، لـذا میتـوان بهعنـوان یـك روش راحت تـر و بـا عـوارض احتمالـی كمتـر بـه منظـور ایجـاد بـیدردی موثر پـس از توراكوتومـی، از كاتتـر اینتراپلورال اسـتفاده كرد.
after thoracotomy in infants and children. Paediatr Anaesth 1996; 6)4(: 303-310.
Omer tetik MD, Fatih Islamoglu MD. Intermittent infusion of 0.25% bupivacain through an intrapleural catherer for post-thoracotomy pain relief. Ann thorac surg 2004 jan; 77)1(: 284-288.
Pastor J, Morales P, Cases E, Cordero P et al. Evaluation of intercostals cryoanalgesia versus conventional analgesia in postthoracotomy pain. Respiration 1996; 63)4(: 241-245.
Shafei H, Chomberlain M et al. Intrapleural bupivacain for early post-thoracotomy analgesiacomparison with bupivacain intercostal block and cryofreezing. Thorac cardiovasc. Surg. 1990 feb; 38)1(: 38-41.
Schneider RF, Villamena PC et al. Lack of efficacy of intrapleural bupivacaine for postoperative analgesia following thoracotomy. Chest. 1993; feb; 103)2(: 414-416.
Miguel R, Hubbell D. Pain management and spirometry following thoracotomy: a prospective, randomized study of four techniques. J Cardiothrorac vasc Anesth. 1993 oct; 7)5(: 529-534.
References
Robert W, Hurley and Christopher LW. Acute postoperative pain. In: miller RD. Anesthesia. 7th ed. Chruchil livingstone, 2010; pp: 2757-2777.
Liaw WJ, Pang WW, Chang DP. Pain on injection of propofol. Acta anesthesiology scand 1999; 43)1(: 24-27.
Peter D, Slinger and Javier H. Anesthesia for thoracic surgery. In :miller RD. Anesthesia. 7th ed. Churchil livingstone, 2010; pp: 1819-1982.
Mustola S.T, Lempinen J, Saimanen E, Vilkko P, Efficacy of thoracic epidural analgesia with or without intercostal nerve cryoanalgesia for postthoracotomy pain. Ann thorac surg 2011; 91)3(: 869-873.
Alaya M, Auffray JP etal. Comparison of extrapleural and intrapleural analgesia with bupivacain after thoracotomy. Ann Fr Anesth Reanim. 1995; 14)3(: 249-255.
Ju H, Feng Y, Yang B, Wang J. Comparison of epidural analgesia and intercostal nerve cryoanalgesia for post-thoracotomy pain control. EUR J Pain 2008; .483-873 :(3)21
Semsroth M, Plattner O, Horcher E. Effective pain relief with continuous intrapleural bupivacain
Comparison of Intrapleural bupivacaine Versus Cryoanalgesia on the
Postthoracotomy Pain
Mozaffar Rabiee1, Novin Nickbakhsh2, Ebrahim Alijanpour1, Parviz Amri1, Mehrdad Taheri*3
Assistant professor of Anesthesiology, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
Assistant professor of Surgery, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
Assistant professor of Anesthesiology, Pain Fellowship, Shahid Beheshti University of Medical Sciences,Tehran, Iran
AbsTRACT

Aim and background: Thoracotomy is one of the most painful operations and many attempts have been done to provide analgesia after surgery to make convenience for the patient and prevent from major complications too. Intercostal cryoanalgesia, local anesthetic drugs administration through intrapleural catheter, intravenous or epidural opioid administration are some applied methods. In this study there is a comparison in level of analgesia after thoracotomy between intrapleural bupivacaine and cryoanalgesia, and also the influence of these 2 methods on prevention of FEV1 and FVC reduction is investigated.
0014
Journal of Anesthesiology and Pain
official Journal of ISRAPM (JAP)
Autumn
2013, Vol 4, NO 1

14

Journal of Anesthesiology and Pain

official Journal of ISRAPM (JAP)

Autumn

2013, Vol 4, NO 1

Methods and Materials: This clinical trial study was performed on 50 patients in ASA Class I, II which were among 20 to 70 years old and candidate for elective thoracotomy and divided into 2 groups randomly)each groups were consisted of 25 patients). In the first group, 40ml 0.25 percent bupivacaine was administered per each 6h through intrapleural at the end of surgery. In the second group, at the end of operation cryoanalgesia was performed to intercostals nerves, at the level of incision, 2 cranial and 2 caudal. Pain score of the patients was recorded during 24 hours post operation on the base of visual analogue score)VAS(. If the patient is needed more analgesia, 30mg intravenous meperidine was administrated and it was recorded. Every patient underwent spirometery before surgery and also 48h and one week post operation. The data was analyzed by spss software and T-test and Mann-whitney test at the end.
The difference between data on every point with p<0.05 considered significant.
Findings: There was a significant difference between the two groups in meperidine requirements(P=0/033). But there was no significant difference in post operation pain score and rate of improvement in FEV1 and FVC between 2 groups. Also there was no significant difference between two groups in rate of FVC and FEV1 depended on the type of operation.
Conclusions: Our study showed that rate of meperidine requirements for supplementary analgesia in intrapleural bupivacaine group is less than cryoanalgesia group. But there is no significant difference between groups in pain score and of FEV1 and FVC, and it is not possible to make an assessment because of sample insufficiency and it is needed to be more investigated.
Keywords: Bupivacaine, Intrapleural, Cryoanalgesia, Thoracotomy, spirometry.
Please cite this paper as:
0-143669

Rabiee M, Nickbakhsh N, Alijanpour E, Amri P, Taheri M.[Comparison of intrapleural bupivacaine versus cryoanalgesia on the postthoracotomy pain)Persian(]. JAP 2013;4)1(:8-14.
Corresponding Auther: Mehrdad Taheri, Pain Clinic,Imam Hosain Hospital, Shahid Madani Aven.,Tehran,Iran
Email: [email protected]قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید