00

04

79
38520009720004

بـرگـزاری جلسات کارگـروه چهـارمیـن کنـــگره اینترونشنــال درد

ISRAPM 2013
،

و

علمـی

های
اجرایی

کمیته

بخش

دو
کنگـره

در
جلسـات

کارگروه

های

متعددی

برگـزار
.
گردید

طی
نشسـت

علمـی

دکتـر

و

دبیـر
عنـوان

بـه

نبـی

دکتـر

بهـرام

نادری
کنگـره
،

محترم

عنـوان

به

محمـدی

حسـن

و

با

حضور
اجرایـی

اسـاتید
دبیر

ISRAPM 2013

،

و

علمـی

های

اجرایی

کمیته

بخش

دو

کنگـرهقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید