-148074190506

نشریه حفاظت منابع آب و خاك، سال ششم، شماره 2، زمستان 1395
بررسی جذب و تجمع کادمیوم در نهال های سه ماهه آکاسیا ویکتوریا) Acacia victoriae(
خدیجه خرمن دار1* و علی مهدوی2

1*( کارشناس ارشد بیابان زدایی؛ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی؛ دانشگاه ایلام؛ ایلام؛ ایران
[email protected] :نویسنده مسئول مکاتبات*
2( دانشیار؛ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی؛ دانشگاه ایلام؛ ایلام؛ ایران

16852973638

تاریخ دریافت: 28/02/1395 تاریخ پذیرش:03/06/1395

چکیده
امروزه آلودگی محیط به فلزات سنگین در نتیجه فعالیت های بشر به عنوان یکی از چالش های مهم در ارتباط با حفاظت منابع آب و خاك است. گیاه پالایی روشی است که در آن از گیاهان برای جذب آلاینده ها استفاده شده و می تواند به طور بالقوه برای احیای آب ها و خاك های آلوده به فلزات سنگین به کار رود. پژوهش حاضر با هدف بررسی توانایی نهال های سه ماهه Acacia victoriae در تجمع کادمیوم در اندام های خود )شاخساره و ریشه(، انتقال آن از بخش ریشه به شاخساره و درك اثر تجمع کادمیوم در برخی از صفت های مورفولوژی این گونه اجرا گردید. برای این منظور 12 نهال سه ماهه A.victoriae در چهار غلظت )0، 10، 50، 100 میلی گرم بر لیتر( کادمیوم برای یک دوره 45 روزه در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که با افزایش جذب کادمیوم، ارتفاع، زی توده و مقاومت گیاه در مقایسه با نمونه های شاهد به طور معنی داری کاهش یافتند و علائم سمیت کادمیوم در غلظت بالا به صورت کلروز، نکروز و کاهش تعداد برگ ها، کاهش انشعابات و تغییر رنگ ریشه ها قابل ملاحظه بود. همچنین تجمع کادمیوم در ریشه و اندام های هوایی گیاه با افزایش غلظت کادمیوم افزایش یافتند و میزان تجمع کادمیوم در بافت ریشه نسبت به اندام های هوایی در همه تیمارها بیشتر بود. به طوری که در ریشه ، ساقه و برگ های این گونه به ترتیب ،بیش از 72 درصد )33/19433 میلی گرم بر کیلوگرم(، کم تر از 17 درصد )4630 میلی گرم بر کیلوگرم( و کم تر از 11 درصد )33/2853 میلی گرم بر کیلوگرم( کادمیوم، در غلظت 100میلی گرم بر لیتر تجمع یافتند.
فاکتور تجمع زیستی ریشه و ساقه، فاکتور انتقال، ضریب غنی سازی و شاخص جذب نیز به ترتیب 90/184، 20/71، 39/0، 014/0، 73/7697 میلی گرم بر کیلوگرم در بالاترین غلظت تخمین زده شد. در واقع A.victoriae با تجمع کادمیوم در ریشه ها این توانایی را دارد که از انتقال این فلز به بخش های هوایی و بروز سمیت در گیاه جلوگیری کند. بنابراین می توان از این گونه بیابانی به منظور پالایش خاك های آلوده به کادمیوم، به روش تثبیت گیاهی بهره برد.

کلید واژه ها: آلودگی خاك؛ تثبیت گیاهی؛ زی توده؛ شاخص جذب؛ کادمیوم

مقدمه
-425500105264

سال

ششم

/
شماره

2
/

زمستان

95

سال

ششم

/

شماره

2

/

زمستان

95

67627508172450

سال

ششم

/
شماره

سالقیمت: تومان

دسته بندی : منابع آب خاک

دیدگاهتان را بنویسید