4873771-160918

121938-490

نشریه حفاظت منابع آب و خاك، سال ششم، شماره اول، پاییز 1395
بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی و طول دوره رشد گیاه نیشکر تحت سناریوهاي واداشت تابشی
نوذر قهرمان1*، ، ایمان بابائیان2 سید محمدرضا طباطبایی3

1*) دانشیار؛ گروه مهندسی آبیاري و آبادانی؛ دانشگاه تهران؛ پردیس کشاورزي و منابع طبیعی؛ کرج؛ ایران
[email protected] :نویسنده مسئول مکاتبات*
عضو هیئت علمی پژوهشکده اقلیم شناسی؛ مشهد؛ ایران
دانش آموخته کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزي، دانشگاه تهران؛ پردیس کشاورزي و منابع طبیعی؛ کرج؛ ایران

15484024407

تاریخ دریافت: 14/11/1394 تاریخ پذیرش: 04/05/1395

چکیده
69281048078216

سال

ششم

/
شماره

1
/

پاییز
95

سال

ششم

/

شماره

1

/

پاییز

95

آب و امنیت غذایی چالش هایی جدي در مطالعات تغییر اقلیم هستند چرا که هر دو عامل، قویاً از این پدیده تأثیر می پذیرند. بر همین اساس، هدف از تحقیق حاضـربررسی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی و فصل رشد نیشکر بر اساس رویکرد جدید در گزارش 5IPCC-AR در استان خوزستان است. به این منظور داده هاي اقلیمـ ی مشاهداتی روزانه 4 ایستگاه استان خوزستان شامل اهواز، آبادان، بستان و دزفول براي تصحیح خروجی مدل هاي اقلیمی مورد استفاده قرار گرفتند. علاوه بر این داده ها، خروجی مدل اقلیم جهانی EC-EARTH که توسط مرکز هواشناسی و هیدرولوژي سوئد( SMHI) ریزمقیاس شـده اسـت، نیـ ز تحـت دو سـناریو 4.5RCP و 8.5RCP مورد استفاده قرار گرفتند. نهایتاً بر اساس داده هاي تبخیر- تعرق پتانسیل، دماي میانگین، دماي کمینه، دماي بیشینه، میزان تغییرات طول دوره رشد، بارش و تبخیرتعرق گیاه در طول فصل رشد گیاه نیشکر، تحت دو سناریوي فوق محاسبه گردید. نتایج حاصل نشان داد به جز در ایستگاه دزفول، بارش فصل رشد گیاه نیشکر، نسبت به میانگین اقلیمی، افزایش می یابد. به گونه اي که این افزایش به 35% نیز خواهد رسید. همچنین طول دوره رشد در سناریو 8.5PCP به شکل معنی داري براي تمامی ایستگاه ها کاهش نشان می داد، اما تغییرات تبخیر- تعرق گیاه در طول دوره رشد معنی دار نبوده و کمتر از 5% است.

کلیدواژه ها: خوزستان؛ سناریوهاي RCP؛ نیشکر، مدل اقلیمی

مقدمه
محسوس شدن آثار تغییر اقلیم در زندگی روزمره جوامـعدر نقاط مختلف دنیا، باعـث افـزایش توجـه عمـومی بـهمسئله تغییر اقلیم گردیده است. بر همین اساس، به منظور سازگاري با ایـ ن پدیـ ده، جوامـع علمـی اقـدام بـه ارائـهراهکارهایی در زمینه هـا ي گونـاگون از جملـه کشـاورزي کرده اند. در این بین سـازمان خواربـار و کشـاورزي ملـلمتحد( FAO) در سـال 2010 بـا ارائـه طـرح کشـاورزي هوشمند اقلیم محور1، سعی در هماهنگ کـردن مطالعـاتدر زمینه سازگاري کشاورزي با پدیده تغییر اقلیم نمود.گام نخست در این قبیـل مطالعـات انتخـاب مـدلهاي اقلیمـیمناسب منطقه از میان مجموعه مدلهاي پیشـنهادي هیـاتبین الدول تغییـر اقلـیم( IPCC)، جهـت اخـذ داده هـاياقلیمی تحت سناریوهاي منتخب است. در این خصـوصمطالعات محدودي در ایران انجام شده است( طباطبایی و همکـاران 1394-الـف ، 2015 ,.Ghahreman et al). در

1 . Climate Smart Agriculture (CSA)

67762368524154

سال

ششم
/
شماره

1
/

پاییز
95

سال

ششم

/قیمت: تومان

دسته بندی : منابع آب خاک

دیدگاهتان را بنویسید